a13:14Daniel 9:27
b13:24Isaiah 13:10
c13:25Isaiah 34:4
d13:26Daniel 7:13

Mark 13

Iesu Iwona da God yana Bare Muriye Jius kadi Aviya Sinibero

(Matiu 24:1-2; Luk 21:5-6)

Wasina raghanine Iesu Bare Kabikabikuwayina garina iyakuyokuyoveni na, kana kivikivina tana iwona bo, “Abawiiyeveveyana, kukita mmkodi bare warawaratetedi, da mmkodi akima ghamanakidi.”

Iesu iwona bo, “Nokodi bare ghamanakidi kukita! Raghani murine Jius kadi aviya tupana siniberodi. Gegha akima tana kwiinana debane inamakena.”

Wawaya sinakabikwarakwara, bi Iesu kana kivikivina tunaye sinamiirikikita.

(Matiu 24:3-14; Luk 21:7-19 )

Wasina God yana bare bi nawane Oliv koyana debane Iesu iyamakamake na, Pita, Jemes, Jon da Anduru wiikowoye sivitarakiiyaneni, “Kuwonemii, meyani mmkodi beradi sinatubugha. Awaki matakirina iniyeveveyana da mmkodi bera pinimina bi sinatubugha?”

Na iwonedi bo, “Kokita wiimasi da gegha iyabo iniyabemina. Wawaya korotodi waghawaghaguve sinapiika sinawona bo, ‘Tagu na Keriso!’ na wawaya korotodi siniyabedi. Bi raghanina wiiruwa kwarituna bo aviya waradi rabarabaye konawaiyana na gegha konanagharana. Mmkodi beradi sinatubugha naghove, bi noko gegha raghani damona. Dam sinageghomiiri da siniaviya vivirana bi kiiwawo sinageghomiiri da siniruwa vivirana. Nukenuke kubura bogaebogae sinatubugha da kate gomara. Mmkona dagudaguna kawagha, ware wasike roperopeyina wiituwa sinivisina dagudaguna yakabikabina.”

“Tami wosina kokoyagha yaporimi. Sinakabimi bi sinitupawamiwamiremi da badakabepepa barediye sinavidividimi. Bi tami kagu kivikivina kiiravine na sinakabimi da sinatupemi bi kiikiiwawo naghodiye konamiiri da wara miisena konawonedi. 10 Bi dagudagune na wara miisena God yana wiibadana kiiravine tami da iyawogha sigeruveguna konadimeni damve damve biidi, muriye da damona inapiika.

11 Bi raghanina kami aviya sinakabimi da sinitupawamiwamiremi, na gekoninuwapoya yaininagha da metagha konisisiya. Gegha tami yami noghotama konisisiyana bi Kanuma Kabikabikuwayina tamiye inisisiya na awaki inaveremina kovisisiya.

12 Tomotomogha sinageghomiiri da warewaresidi sinavereyana bi kadi aviya sinikasunughana, bi tamadam mayimayiyina natunatudi biidi sinabera. Ededa taghunudinaki siniaviyedi bi sinavereyana da kadi aviya sinikasunughana. 13 Tami kagu kivikivina kiiravine na wawaya tupana sinasinighiyemi. Bi iyabo inamiiri kikita da damone na God iniyawiini.”

Kabikwarakwara Ghamana Gabudarina

(Matiu 24: 15-28; Luk 21:20-24)

14 “Bi raghanina konakita da awaki peroveta Daniel ivisisiyenina meko bera tupana yiberodina gawara kabikabikuwayenine inamiiri, meme gegha wasina da iyamiirina.(Kabiyawa wawayim: Kunuwagiureni mmko awaki basuna.) Wasina nokodi Jiudiya kubura kamone samakamakena sinavera taveyana koyaye. a  15 Wawaya bare kubunena gegha inayowogha inarughu bare kamone yana sawara inayunana, 16 bi bada, iyabo yana kwabuve yabagibagi, na gegha inaveramagha bareye da kana tarasowo inakabi. 17 Bi noko raghanine na kabikwarakwara ghamanakina wasiwasike biiyadi iyawogha siropeya da pepeya sisusuna. 18 God biidi korupari da mmkodi beradi gegha boduve sinatubughana! 19 Yana basuna noko raghanine na kabikwarakwara ghamanakina nama. Bi raghanine God kubura iberana na kabikwarakwara ghamadi roro nokodi naboni gesiyatubugha, patana da kata bi raghani muriye kate gegha naboni sinatubugha maghana. 20 Na Bada, nokodi gabudaridi iruwiitupo. Bi memeda gegha iyayaraghana, wawaya kate gesiyayawana. Bi iyawogha ivineyidi na noghosidiye, tuna mmkodi gabudaridi iyaragha.

21 Noko raghanine, memeda wawaya tana inawonemi bo, ‘Keriso mmakatanina kokita!’ bo, ‘Vinikatanina!’ gekonigeruvenina. 22 Yana basuna Keriso wiiwiiyaba daperoveta wiiwiiyaba sinarumaghatara bibera kayowiiwiiyaka da matakira sinabera, bi sinabera towoyi da God yana wiivenevinegha wawayidi siniyabedi, da sinigeruvedi. 23 Na kokabunagha, bi kokoyagha mayemi! Bera tupadi kadi sisiya awonena katamanemi, muriye da raghanina inapiika.”

God yana Wiisuwona Tomoyina yana Piika Magha Gabudarina

(Matiu 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 “Bi kabikwarakwara ghamanakidi gabudaridi sinakovi, muriye

na gabudara raragha inakabitore bi matu bada gegha inikonakona. b 
25 Kewokewo abame sinaririgha, bi abama kana sawara mududi maragasidi sininukenuke. c 
26 Bi noko raghanine wawaya sinakita God yanaWiisuwona Tomoyina inarumaghatara, uwa debadigha inapiipiika, maragata ghamana teya da ere-kinivina. d  27 Wasina bi aneyaneya iniporadi kubura tupane da God yana wiivinevinegha wawayidi sinituwiitaghoma kubura damone da inanagho abama damone.”

Kogheya Kiina Miibina

(Matiu 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 Wasina Iesu iwona bo, “Konoghosi awaki itubugha kogheya kiina biidi da akowa nokove konakabi. Raghanina ragharaghana sameyu da samatagha bi numonumo sarumaghatara, na kwakovi noko gogo raghanina yapiipiika. 29 Mayimayiyina, raghanina konakita da mmkodi beradi sinatubutubughana, konakovi da God yanaWiisuwona Tomoyina yana piikina inoratu, bi ikabunagha da inidagu. 30 Isuwonemi, mmko inasina wawayimi tupana gegha konarabobo patana da mmkodi beradi sinatubugha naghove. 31 Abama da kubura sinamomogha, bi wonagu kate gegha inamomoghana.”

Tanakabunagha Iesu yana Piika Magha kiiravine

(Matiu 24:36-44)

32 “Getana iyabo iyakovi, da meyani noko gabudarina bo raghanina inapiika, - gegha aneyaneya abame, bo Natu iyakovina; Tamada God kawagha iyakovi.

33 Kokabunagha da kokoyagha mayemi, gegha koyakovi da meyani noko raghanina inapiika! 34 Ware tomogha tana yana bare yakuyoveni yawagawaga yanagho takubure. Na wiitamariyana imadiye yana sawara yatura bi tatadigegha yadi bagibagi yaveredi. Bi iyabo matamketa yakoyakoyayina yawoneni da inikighukighu. 35 Wasina bi tami bada kokabunagha, basuna gekoyakovi meyani bare badana inaveramagha. Memeda ravidiye bo kenakenaruwamire, bo kokorereko sinaduduna bo didibare. 36 Bi raghanine inapiika na gegha yana wiina da inabananimi konakenakenana. 37 Awaki awonewonemina, bada, wawaya tupadi anawonedi: Kokabunagha!”

Copyright information for `AUI