c14.18:Ps 41.9
d14.27:Zech 13.7
g14.49:Lk 19.47, 21.37
i14.58:Jn2.19
j14.62:Dan 7.13
l14.64:Lev 24.16

Mark 14

Wiikowoye Jius Siyisisisya da Iesu Siyirabobo

(Mt 26.1-5; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)

Kata na gabudara bata kawagha siyamakamake daKughanu biParawa Gegha Yist Teya porayidi. Naprist babadidi da gwara kana wiiyeveveyana damdi wiikowoye keda siyininogha da Iesu siyiyabeni bi siyakabitawani da siyakasunuyi. Na siwona bo, “Gegha poragha raghanine tanaberana, kate bi wawaya wiiruwa sinidaguveni.”

Iesu Gayamine Wasike Mayawaga Iwayi

(Mt 26.6-13; Jn 12.1-8)

Bi raghanina Iesu Betenine na Saimon, tomogha iyabo naghove korekore ikabina yana bareye. Bi siyakamkam, na wasike tana verikoko alabastama
14:3 Alabasta tuna akima waratete kirakiina bi pikapikana. Bi wawaya sakabi bi ipagama kiyabu da tarabiibiisaka tunama satarakepokepo.
sibera bi mayawaga kamone ikawari irughu. Da verikokona kanighona ikiyagiini bi Iesu gayamine mayawagina iwayi. Bi mayawagina miisanina ghamana bi nadima
14:3 Nadi tuna kii tana kana waghawagha, bi noko kiina ramramnama mayawaga sabera. Bi kiina tuna India yadi kubure yagogogo.
sibera.
Wawaya mududi nama nuwanuwadi sipughu na sivisisiya kabivivirana bo, “Awaki kiiravine mmko mayawagina ivikawawaneni? Siyigimogimoneni da mane ghamana siyakabi bi manena moyaka siyaveredi,” na sikikirakiiyeni.

Bi Iesu iwonedi bo, “Kokuyoveni, awaki kiiravine kwiisinimayamayayi? Tuna bera waratetena ibera tagu biidi. Tami nonowa moyaka teya konamakamake, bi yami kayowane koniwiitedi bi tagu gegha nonowa yawata tanamakena. Bi awaki rubana da iyabera na ibera; da mayawaga tubuyiguve iwayi da raghani katamane ikabununagha kagu dogudogu kiiravine. Isuwonemi, meghamegha mmko kuburine, meme wawaya waragu miisena sinadimedimenina, awaki mmko wasikena tagu biidi ibera na kate sinisisiyeni da raghani nonowa sinanoghonoghosi.”

Jiudas Iviwaghasina da Iesu, Prist Babadidi Imadiye Iyatoreni

(Mt 26.14; Lk 22.3-6)

10 Noko murine Jiudas Iskariot, kivikivina 12 kamodiye bi tana, inaghoPrist babadidi biiyadi da Iesu kiiravine iyapuke. 11 Damdi mmko sisiyina siwaiyaneni na sivinuwamiise bi sivisuwoneni da mane siyavereni. Wasina bi Jiudas keda wiinogha idagu da metagha Iesu, imadiye iyatore.

Iesu da Kivikivina, Kughanu Kamkena Sikam

(Mt 26.17-25; Lk 22.7-14, 21-23; Jn 13.21-30)

12 Parawa Gegha Yist Teya poraghina gabudarina dagudagune, bi gabudarinena nigenige sikasunughana daKughanu kiiravine, na kivikivina Iesu sivitarakiiyaneni bo, “Mebo yam wiina kananagho daKughanu kamkenana kiiravimve kanakabununayi?”

13 Wasina bi kana kivikivina bata iviporadi, iwonedi bo, “Konagho konarughu kwanatuve, bi tomogha rarima kibubuna yakawakawarina konakita. Na kokivini, 14 da meme inarughu, na barena wiibadana kowoneni: ‘Abawiiyeveveyana iwona da, “Tupayarayina meme, tagu da kagu kivikivina kiiravimiiye memeKughanu kamkenana kanakam?” ’ 15 Wasina bi tupayaragha ghamana kiidamove iniyevevemi, turawiikayowanina da kabukabununayina, na name bera tupana kokabikuya kiiravidaye.”

16 Kivikivina sinagho sirughu kwanatuve, bi bera tupana metagha Iesu iwonedina sibanani, daKughanu kamkenana sikabikuyi.

17 Bi ravidiyena Iesu, kivikivina yadi 12 yawata siverakanibu. 18 Bi siyakamkam raghanine, iwonedi bo, “Isuwonemi, da kamomima tana kagu puka inakabi iyabo yawata kakamkamna.” c 

19 Kivikivina noko sisiyina siwaiyana na sivinuwapoya bi sidagu tatadigegha sinitarakiiyaneni, “Wiisuwona tagu bo gegha?”

20 Iesu iwonabodedi bo, “Tami 12 kamomiye tana, iyabo kana parawa dabira kamone tagu teya kakutuwana. 21 Peroveta metagha sigirumana naboni daWiisuwona Tomoyina inarabobo. Bi God noko tomoyina iyabo YanaWiisuwona Tomoyina kana puke inakabina kate aro ghamanakina inavereni! Na iyamiise kirakii da noko tomoyina gegha iyatubughana.”

Iesu kana Kivikivina teya Raghani Tughurina Sikampatapata (The Lord's Supper)

(Mt 26.26-30; Lk 22.15-20; 1 Cor 11.23-25)

22 Bi siyakamkam raghanine, Iesu parawa tana ikabi, God biidi ivikiikiiwa, bi ikiyagima da kana kivikivina iveredi, iwona bo, “Kokabi; mmko na tubuyigu.”

23 Bi wain reduna ikabi, God biidi ivikiikiiwa, bi iveredi da tupadi tunama siniuna. 24 Bi iwona bo, “Mmko tagu ganiganigu, meko inororo taveyana wawaya korotodi kiiravidiye. Ganiganigu tuna inabera da God yana wiiwaghasina wuna inatarakirami yana wawaya biidi. 25 Isuwonemi, gegha meyani mmko wainna ananiuna mayeni patana da God wawaya keda wune inibadedina gabudarine wain wuna ananiuni.”

26 Wasina bi ayii tana sitawori bi Jerusalem sikanibu taveni sinagho Oliv koyane.

Iesu Iwona da Kate Pita Inawona Wiinagonagoveni

(Mt 26.31-35; Lk 22.31-34; Jn 13.36-38)

27 Iesu iwonedi bo,

“Tupami konavera da konakuyovegu, basuna God wonana buka kamone iwona da:

‘God sip kadi bodaboda inakasunuyi, na sip tupadi sinimosaredi,’ d 
28 bi muriye raboboma anageghomiiri magha, na Galilima aninagho ananagho, bi tami murigha.”

29 Pita iwona bo, “Memeda turagu sinavera da sinakuyovem, bi tagu geanakuyovemna!”

30 Iesu, Pita iwoneni bo, “Isuwonem, kata nubabasuve muriye da kokorereko inadou da bata, naghove kunawona raghani aroba da tagu gegha kuyakoviguna.”

31 Pita iwonabodeyana wiimaragata bo, “Tagu kate genaboni anisisiyana, bagune tam da tagu sinikasunughaneda, kate gemeyani anawona wiinagonagovemna.” Bi kivikivina mududi bada sisiyina mayimayiyina sivisisiyeni.

Getsemenine Iesu Iyarurupari

(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)

32 Wasina sipiika gawara kana waghawagha Getsemenima, na kana kivikivina iwonedi bo, “Mma komakae bi anarupari.” 33 Na Pita, Jemes da Jon irutayinidi yawata sinagho. Bi nuwavisi da nuwapoya ikabikirakiiyeni, 34 na iwonedi bo, “Nuwapoya nuwanuwaguve iragata kirakii da damina ware pinimina bi inirabobogu. Mma komakae bi kovikighukighu.”

35 Inagho gisina bi ere-nuwavisina ivitavena yowoyena mayeni tanave, bi irupari da nuwavisi da sinivisi naghone sapiipiikana memeda rubana bo gegha da siyanaghotaveyana. 36 Na ruparima iwona bo, “Abba
14:36 Abba, noko Aramik yadi gamo, meko Iesu iyisisiyana. Bi ‘Abba’ yana basuna ‘tamada’.
, Tamagunaki! Tam bera tupadi rubana kunabera, na mmko kabikwarakwara reduna gwabiguve kabitaveni. Bi geawaki ayakayovenina, bi tam awaki kukayovenina.”

37 Wasina bi Iesu iveramagha da kivikivina aroba ibananidi siyakenakena. Na Pita iwoneni, “Saimon, kwakenakena bo? Raghani gisinagha kunabanenega bo gegha?” 38 Na iwonedi bo, “Kovikighukighu, bi korupari da gegha ruyagha kamone konabekuna. Kanuma yakayokayoveni da bera miisena bi tubugha inoganoga.”

39 Inagho magha bi irupari, sisiyidi mayimayiyidi ivisisiya. 40 Bi iveramagha na ibananidi siyakenakena, kiiravine gerubana matadi siyakitatora. Na gegha siyakovi da awaki tuna siyawoneni. 41 Bi raghani wiiarobina iveramaghana, iwonedi bo, “Tami patana kokenakena da kwiiyawiitaveyana? Wasina rubana! Gabudarina ipiika! Kokita, puke wawayinaWiisuwona Tomoyina yitowawoneni tamumu damdi biidi. 42 Kogeghomiiri, tananagho, kokita tomoyina mmakatanina iyabo kagu puke ikabina.”

Iesu Sipatumi

(Mt 26.47-56; Lk 22.47-53; Jn 18.3-12)

43 Iesu patana iyisisiya bi Jiudas, kivikivina 12 kamodiye bi tana, iverakanibu. Bi murinagha na koroto ghamana seri da kepata sivimakabikabiyeni. Bi mmkodi wawaya na prist babadidi, gwara wiiyeveveyana damdi, da kwanatu kana dogara siviporadi. 44 Bi Jiudas nada ivikatayidi matakira kiiravine: iwona bo, “Tomogha anamaghanina,
14:44Jius yadi kikiyena wiiturana miisedina, tudi maghanama sikiikiiwa kabivivirana nawanawadiye.
wasina tuna. Koburavi, kokabitawani bi korutayini konanagho.”

45 Raghanina Jiudas iverakanibu, na yaininagha inagho Iesu biidi bi iwona bo, “Abawiiyeveveyana!” bi nawanawana imaghani. 46 Na sipatumi da sikabi kikisi. 47 Bi wawaya tana nama iyamiimiiri na yana seri itaiyina kanibuveni biprist kiikiiwawona yana wiibagubagurana tainana ikasiyaragha taveni. 48 Bi Iesu iwonedi, “Tagu ware kasukasunugha, bo? Na seri da kepatama kopiika da konapatumigu. 49 Raghani nonowana tagu tami yawata, God yana bareye ayiyeveveyana, bi gegha koyapatumiguna. Bi gegha, da bukaperoveta sigirumina inatubugha.” g 

50 Wasina bi kivikivina tupadi sikuyoveni bi siverawiitaveni. 51 Bi tomogha yaragina, gara yabuyabunama ivitarasowowota, da Iesu iyakivikivini, na sibera towoyi da siyaburavi, 52 bi kana gara imadebadiye ikuyoveni bi ighaninagha iverataveyana.

Wiigiugerogerora Damdi Iesu Sivikeekeeni

(Mt 26.57-68; Lk 22.54-55, 63-71; Jn 18.13-14, 19-24)

53 Wasina Iesu sikabi sinaghoprist kiikiiwawona yana bareye, memeprist babadidi tupadi, kwanatu kana dogara da gwara wiiyeveveyana damdi sivitaghomidina. 54 Bi Pita kanataraboga murigha ikivinidi da irughuPrist kiikiiwawona yana bare garina kamone. Da name keyama ririne imakeyowogha iyiraragha koyakoyagha damdi yawata. 55 BiPrist babadidi daWiigiugerogerora damdi
14:55 Sanhedrin tuna Jius babada damna meko igekiraki, Iesu yana raghaniye na Roume tamudu, tudi siyiwaghasinedi da taparoro beradi sanuwagiureyana da yapiyapi situpawamiwamiredi, bi gegha siniporadi rabobove.Prist Kiikiiwawona tunaWiigiugerogerora damdi gayamina bo wiibadana, bi tomotomogha yadi 71 mmko damna kamone:Prist babadidi, kwanatu babadidi, gwara wiiyeveveyana damdi.
tupana sibera towoyi da Iesu yana berona siyabanani bi siyiaviyeni da rabobove siyatore, bi gegha tana siyabananina.
56 Wawaya korotodi sipiika da sisiya wiiyaba sivisisiya da Iesu siyiaviyeni, bi yadi waragututu gegha mayimayiyidina.

57 Tomotomogha mududi sigeghomiiri da mmko wiiyabinama Iesu siviaviyeni: 58 “Kawaiyaneni iwona da, ‘Tagu, mmko God yana bare, meko wawaya imadima siyoghanina anatainarika, bi gabudara aroba murine na tana anayoghana mayeni gegha naboni wawaya imadima siyaberana.’” i  59 Bi gegha, yadi waragututuna tupadi na sivibogae.

60 NaPrist kiikiiwawona,Wiigiugerogerora naghodiye igeghomiiri da Iesu ivitarakiiyaneni bo, “Mmkodi sisiyama siaviyemna, awaki biidi gekuyawonawona bodeyana?”

61 Bi Iesu ivikawapotapota da gegha awaki tana iyawoneni. NaPrist kiikiiwawona ivitarakiiyanena mayeni bo, “Tamna God yana wiivinevinegha kiiwawona, iyabo kakabekabepepina Natuna?”

62 Na Iesu iwona bo, “Wasina Tagu, bi tupami konakita daWiisuwona Tomoyina, Maragata Kirakiina katiiyane inamakamake bi abama uwadigha inapiipiika!” j 

63 NaPrist kiikiiwawona kana kwama itainagosiri
14:63 Jius yadi kiki kamonena wawaya kana gara inatainagosiri na tuna nuwanuwana yapughu kirakii bo nuwanuwana yasibakuku na mmko berana yabera.
bi iwona bo, “Gegha bada sisiya mududi tayakayokayowana maghana!
64 Tami tupami, yana sisiya kowaiyaneni, tuna God ivigiboyi. Awaki konoghonoghosi?” l 

Bi noko korotona siwona bo, “Tuna iberabero na inarabobo.”

65 Bi mududi sidagu Iesu siyakanukanu, matana sigere bi siruvi. Da siwoneni bo, “Memeda tamperoveta, na kuwonemii iyabo iruvim!” Wasina bi koyakoyagha damdi sikabi da sitapitapi.

Pita Iesu Iwona Wiinagonagoveni

(Mt 26:69-75; Lk 22:56-62; Jn 18:15-18)

66 Wasina bi Pita patana petakone gari kamone, biPrist kiikiiwawona tana yana wiitamariyana wasikena imiiririya. 67 Na raghanina ikita da Pita keyame iyiraragha, na rotomanina ikitarorona bi iwoneni bo, “Tam teya, na Iesu Nazaret tomoyina yawata.”

68 Bi Pita iwona wiinagonagoveni bo, “Geayakovi bi geyagu akowa da awaki kwiisisiyeni,” bi ikanibu taveyana gari matamketane bi kate noko raghanine kokorereko idou.
14:68Buka katamanidi mududi mmko sisiyina gegha siyagiruminabi noko raghanine kokorereko idou.


69 Bi wiitamariyana wasikena, raghanina Pita nama ikita na idagu wawaya nama ririne siyamiimiirina iwonena mayedi bo, “Mmko tomoyina, na Iesu kwiinana tana!” 70 Bi Pita iwona wiinagonagoveni.

Raghani gisina bi murine na nama iyawogha miimiiridi bada siwoneni bo, “Gekunakeena, wiisuwona tam Iesu yana wawaya tana, bi tamna Galili tomogha.”
71 Na Pita iwona bo, “Isuwona, gegha ayiyabana, bi meboda aniyabana God aro inaveregu! Tagu noko tomoyina kwiisisiyenina gegha ayakovina.”

72 Wasina bi kokorereko idou iyibata, na Pita inoghosi da metagha Iesu iwonenina, “Muriye da kokorereko inadou inibatana, naghove raghani aroba kunawona da tagu gekuyakoviguna.” Na nuwanuwana idugari da iwasigorita idou.

Copyright information for `AUI