c15:34Psalm 22:1

Mark 15

Iesu Sipiikeni Pailat biidi

(Matiu 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

Raghani sowasowayePrist babadidi, kwanatu kana dogara, gwara kana wiiyeveveyana damdi na tupadiWiigiugerogerora damna nada sivitaghomidi bi siwona ruyarayaragha ikovi na, Iesu imana sikutawatawana, bi sivinaghoveni sinaveni, da Pailat siviruvereni. Pailat, Iesu ivitarakiiyaneni, “Tamna Jius yadi kiiwawo bo?” Na Iesu iwona bo, “Wasina kwiisisiya namakatanina.” Prist babadidi Iesu wiiwawu sisiyidima siyikeekeeni. Na Pailat ivitarakiiyanena mayeni, “Kunawonabodeyana bo gegha? Yadi wiiwawu tupana da kuwaiyana!” Bi Iesu geiyawonabodeyana magha, na Pailat ivisokoveni.

Jius Damdi yadi Wiina Iesu Inarabobo

(Matiu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39-19:16)

Raghanina Koghanu porayidi nunudigha na Pailat ibera nuwaneni da biwa gawarina kamonama wawaya tana yikanibuveni, iyabo, dam Jius sakayovenina kiiravine sibabana. Bi noko raghanine tomogha kana waghawagha Barabas na biwa gawarina kamone, da wawaya iyawogha wiiruwa kamone kasunugha siberana yawata. Raghanina koroto sivitaghomidi na sidagu Pailat siyibabiini da nonowa iyaberaberana naboni da yadi kayowana iyabera, Bi Pailat iyakowa katamaneni daPrist babadidi, na Iesu sivitowawoneni tuna biidi basuna sinuwapughuveni. Na koroto ivitarakiiyanedi, “Yami kayowana da Jius yadi kiiwawo anikanibuveni kiiravimiye bo?” 11 NaPrist babadidi koroto nuwanuwadi sipiro siwonedi da Pailat siyibabiini bi Barabas iyikanibuveni kiiravidiye Iesu wasana, na koroto berana sibera.

12 Wasina bi Pailat koroto iwonena mayedi bo, “Bi awaki, anabera mmko tomoyina biidi, kokwatuveni da Jius yadi kiiwawo?” 13 Bi sirabodeyana bo, “Kotuparatuni!” 14 Na ivitarakiiyanedi, “Awaki kiiravine? Bi awaki berana berona ibera?” Bi koroto sirukwatu kamokamogha, “Kotuparatuni!” 15 Na Pailat yana kayowana da koroto iyinuwapikadi, na Barabas kiiravidiye biwa gawarinama ivikanibuveni. Bi kawanena Iesu sikwapu kirakiiyeni bi iwonataveni da siyatuparatu.

Iyo Wawayidi Iesu Sivinamayeni

(Matiu 27:27-31; Jon 19:2-3)

16 Wasina iyo wawayidi Iesu sikabi sinagho Pailat yana bare garina kamone bi iyo wawaya turaturadi tupadi sikwatu riyariyadi sipiika. 17 Bi kwama ididurinama Iesu sivikoteni da kapi iyiyona sibera bi gayamine siviyagha. 18 Da ere-wiiwiinamayidi siyikayekayeni siyawonawona bo, “Kiiwa, kiiwa Jius yadi kiiwawo!” 19 Bi dighonama gayamina siyaruruvi da siyakanukanu, bi siyituwaporeoghogheyana da ere-wiiwiinamayidi siyapepepeteni. 20 Raghanina sivinamayeni ikovi na, kwama ididurina sikabitaveni bi kana kwama waghata sivikotena mayeni. Bi sirutayini sikanibu da siyatuparatuni.

Iesu Situparatuni

(Matiu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21 Jerusalem sikanibu taveni bi kedaye na tomogha kana waghawagha Saimon sibanani, wawa kuburinama ipiika iyarughurughu kwanatuve, na iyo wawayidi siruwiiyaiyaini da Iesu kana korosi iyakawari. (Saimon na Sairin tomogha bi Alexsanda da Rufas tamadinaki.) 22 Wasina iyo damdi Iesu sirutayini sinagho gawara kana waghawagha Golgota, (yana basuna ‘deudeu gawarina’.) 23 Name sibera towoyi ware wain da kii otona kana waghawagha Myrrh yawata siwamirina siyavereni, bi Iesu gegha iyaniunina.
15:23wain, myrrh yawata na sinivisi kana muramura.
24 Wasina situparatu, bi kana kwama sikabireregha tudimani kamodiye, bi wiirekwa tana sibera da yadi kayowane meko kwamadi siyayuna.

25 Didibare, gabudara iyarurumuyamuya (9:00 a.m.) bi situparatu. 26 Bi wiiwawu sisiyina siyiaviyenina kiisepiye sigirumi da gayamina wowone situturatu naboni iwona, “Jius yadi kiiwawo.” 27 Bi yapiyapi damdi bata situparatudi, Iesu yawata, tana katiiyane bi tana dugene.
15:27-28Giruma mududi katamanidiye na mmko sisiyinama sivikiitayineni: bi awaki siberanaperoveta yana sisiya itarawiikim iwona da, “Sikita da naboni ware bera bero wawayina.” (Isa 53:12 kokita)


29 Wawaya ririnagha siyanaghonagho piika na gayamidi siwiineyana bi Iesu siwona wiigiboyi: “Eka damina kabi! Tam kuwona da God yana bare kuyatainarika bi gabudara aroba kamone kuyayoghana mayeni! 30 Na kata korosima kuyowogha da kuniyawii mayem!”

31 Bi berana mayimayiyinaPrist babadidi da gwara kana wiiyeveveyana damdi Iesu sivinamayeni, siyawonawona bo, “Wawaya mududi iviyawiidi bi kate gerubana tunamani iniyawii mayenina! 32 Mede tanakita, iwona da tuna God yana wiivinevinegha tomoyina, Israel kana kiiwawo kata korosima inayowogha, na tanigeruveni.” Bi nokodi bata, Iesu yawata situparatudi na bada siwona wiiberoveni.

Iesu Irabobo

(Matiu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

33 Gabudara yubasune na wiididibara kubura tupana isowomumu, patana da ravidi gabudare. 34 Bi ravidi gabudare (3.00 pm) na Iesu irukwatu da ghamana, “Eloi, Eloi, lama sabatani?” Yana basuna, “Yagu God, Yagu God, awaki biidi kukuyovegu?” c 

35 Wawaya mududi nama siyamiimiiri bi siwaiyaneni na siwona bo, “Kowaiyana, tuna Elaija yakwatukwatuveni.” 36 Wasina bi tomogha tana ivera inagho gumba ikabi da wain tomatomane isirakutuvi, bi kii damone ivikavini. Bi ikoghasi igae Iesu biidi da iyaniuna bi iwona bo, “Kokoyai! Tanakita memeda Elaija yapiipiika korosima inatore yowoyeni!”
15:36Psam 69.21 yawonawona wiimaghatara da God yana wiivinevinegha kiiwawona wain tomatomana sinavereni.


37 Bi Iesu irakapara da yawiina itavena tughureni. 38 Wasina bi God yana bareye bebera meko tupayaragha kabikabikuwayina itoreboda iyarororoga na itamogosira da bata, wowone da iyowogha kabine.

39 Iyo damdi kadi bada nama korosi naghone iyamiimiirina ikita da metagha Iesu irabobo, na iwona bo, “Wiisuwona mmko tomoyina na God natuna!”

40 Wasiwasike mududi nama, kadi taraboga siyaruruwiitete. Bi kamodiye na Meri Magdalin, bi Meri tana, Jemes murimurina da Joses sinadinaki da Sayome.
15:40Matiu 27:56 kamone, igirumi da Jousep gegha Joses
41 Raghanina tuna Galiline, na mmkodi wasiwasikedi siyakivikivini da yana kayowana siyaberabera. Bi wasiwasike mududi iyawogha Iesu teya sipiika Jerusalemma na bada yawata nama.

Jousep Iesu Tubuyina Idogu

(Matiu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

42 Ravidi pikaye, Jousep Arimatiya tomogha, bi bada ghamanaWiigiugerogerora damna kamone, bi tuna wosina bada God keda wune wawaya wiibadedi kiiravine iyakoyakoyayi na ivera kanibu. Bi kabununagha gabudarine (noko nawiiyawiitaveyana gabudarina naghone ravidiye), na Jousep idebawowora inagho Pailat biidi da Iesu tubuyina kiiravine ivibaba.
15:42-43Jius wiiyawiitaveyana na Fraide ravidiye yadagu da yanagho Satade ravidiye yakovi.
,
15:42-43Jius yadi gwara iwona da wawaya inarabobona noko gabudarine sinadogu. Bi wiiyawiitaveyana ravidiye iyadagu, na Jousep Iesu doguna kiiravine iviyaininagha.
44 Bi Pailat geiyigeruwana da Iesu nada irabobo, na iyo badana ikwatuveni ipiika bi ivitarakiiyaneni da memeda nada waghata irabobo bo gegha! 45 Bi iyo badana yana sisiya iwaiyana ikovi na Jousep iviwaghasineni da Iesu tubuyina iyakabi.

46 Na Jousep bebera poina yeyeghanina igimoni bi Iesu tubuyina itore yowoyeni da igere bi karawaga akima kakokakone sibanina name itore. Bi akima ghamana itabiri ipiikeni karawaga kawabonayina itoreboda. 47 Meri Magdalin da Meri tana, Joses sinananaki na siyaruruwiitete bi sikita da meme Iesu tubuyina sitore.

Copyright information for `AUI