Mark 3

Iesu Tomogha Ima Raborabobona Iviyawiini.

Matiu 12:9-14; Luk 6:6-11

Wiiyawiitaveyana gabudarina tana Iesu iveramagha irughukabepepa barene bi tomogha imana raborabobona ikita nama iyamakamake. NaPerisis yadi kayowana da siyiwawuni na siyaruruwiiteteni bi siyakita da noko tomoyina iyiyawiini wiiyawiitaveyana gabudarine. Bi Iesu tomoyina iwoneni, “Piika, wawaya naghodiye kunamiiri.” Bi kate nokodi wawaya ivitarakiiyanedi iwona bo, “Meko sirana imiise wiiyawiitaveyana gabudarine: Miisena tanabera bo berona tanabera? Taniyawa bo tanakasunugha?” Bi getana iyabo iyawonabodenina. Na Iesu nuwanuwana ipughu bi ikita wiiveravera. Tudi tainadi sikuru na tuna ivinuwapoya na tomogha imana raborabobona iwoneni, “Imam kuroroni inakanibu.” Na imana ikoghasi ikanibu na iyawa.

Wasina, Perisis yaininagha sikuyoveni bi sinagho kiiwawo Herod turaturana
3:6HerodiansHerod turaturana tudi Jius damdi, bi Roume tamudu damdi yawata siyisisiya bi siyabagibagi, Kiiwawo Herod (Herod Antipas) yana wiibadana rogune. Na Jius daPerisis siyanoghonoghota bi siyigeruwana da tudi wawayidi, (Herodians) Herod turaturana na yadi kubura siyaverevereyana.
biidi bi keda sivinogha da metagha Iesu siyiraboboni.

Iesu koroto ghamana sikivini.

Wasina, Iesu kana kivikivina yawata siveramagha sawa kikirine, na Galilima koroto ghamana sikivini sinagho. Wawaya korotodi siwaiyana dabera kayowiiwiiyaka iyaberabera, na wawaya Jiudiyama, Jerusalemma, Idumeama, bi kwanatu mududi Jodan rarimina nawane bi Taya da Saidon kwanatudi riridigha tupadi sipiika. Wawaya korotodi nada iviyawiidi, na gubagubagidi mududi siyibusura da yadi wiina Iesu siyakabitowoi. Na kana kivikivina iwonedi da waga tana sinakabigubeni tuna kiiravine, da gewawaya sinagwagwarina. 11 Raghanine kanuma beroberodi wawaya siyibadedina sikita, na naghone sivituwaporeoghogheyana bi sirakapara, “Tamna God natuna!” 12 Bi Iesu sisiya bagibaginama iwonedi da gegha siyisisiya da tuna iyabo.

Iesu Apasol Ivineyidi

Matiu10:14; Luk 6:12-16

13 Iesu koyaye igae bi tomotomogha ikayovedina ikwatuvedi, sipiika tuna biidi. 14 Bi tomotomogha yadi 12 ivineyidi da tuna teya siyamake bi siyapepewa na ikwatuvedi tudiapasol. Bi iwonedi bo, “Yagu wiina da yawata tanamake, bi raghani murine aniporami konakanibu da wawaya biidi wonagu koniwararererebeni.” 15 Bi maragata iveredi da kanuma beroberodi wawaya gwabidima siyikanibuvedi. 16 Nokodi yadi 12 ivineghana kadi waghawagha naboni:

 • Saimon (Iesu, iviwaghawaghaen da Pita)
  3:16Pita“yana basuna akima”
  ,
17 
 • Zebedi natunatuna Jemes da tiinaru Jon, Iesu iviwaghawaghaedi Boanerges (yana basuna warikeyakeya natunatuna, )
 • 18 
 • Anduru,
 • Piripo,
 • Batoromiu,
 • Matiu,
 • Tomas,
 • Jemes, Arupius natuna,
 • Taidiaus,
 • Saimon tuna Zelot wawaya
  3:18Zelotyana basuna, wawaya ribana mududi yadi kayowa na da Roume babada yawata siyiaviya.
 • 19  bi Jiudas Iskariot (tuna ivikedawaga da Iesu sinaburavi.)

  Wawaya Siwona da Iesu yana Maragata na Seitan gwabinama Ipiika.

  Matiu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10

  20 Iesu kanaapasol yawata sinagho bare tane bi koroto ghamana bada siriyena mayeni, na gerubana da siyakam. 21 Yana rakaraka noko sisiyina siwaiyaneni na siwona, “Tuna ineghanegha,” bi muriye na sipiika da siyarutayini.

  22 God yana gwara Mosis iverenina kana wiiyeveveyana, mududi Jerusalemma siyowogha bi siwona bo, “Belzabub, tuna na kanuma beroberodi kadi bada ghamana na Iesu yibadeni! Bi tuna yana maragate na Iesu kanuma beroberodi yikanibuvedi.” 23 Wasina, Iesu, gwara kana wiiyeveveyana damdi ikwatuvedi bi miibama iwonedi bo, “Metagha bi Seitan inageghomiiri da Seitan inikanibuveni? 24 Memeda kwanatu tana inarutotoni damvedamve bi tudi siyogha vivirana, na noko kwanatuna gegha inamiiri wiimaragatana. 25 Bi rakaraka tana yayarayi da damvedamve, bi tudi siyogha vivirana, na noko rakarakana gegha inamiiri wiimaragatana. 26 Bi wasina, memeda Seitan yana dam inayarayi bi siniyogha na gesinamake bi tudi sinarukwa. 27 Seitan kana miiba waragututuna tana mma: Getana iyabo rubana tomogha maragasina yana bareye inarughu da yana sawara inayapina, da dagudagunena noko tomoyina inaghira tawani, bi muriye na yana bareye inayapi. 28 Tagu, wiisuwona awonewonemi, God wawaya bera berodi sabera bi kate siwaghawagha beroveni na tupadi inanoghota tavedi. 29 Bi iyabo Kanuma Kabikabikuwayina iniwaghawagha beroveni, na God noko berona gegha inanoghota tavenina, bi yana berona inamakewaghata.” 30 Iesu naboni iyisisiya na basuna Kanuma Kabikabikuwayina yana maragate kanuma beroberodi iyikanibuvedi, bi tudi Kanuma Kabikabikuwayina siyiwaghawagha beroveni siyawonawona bo, “Tuna kanuma berona itowatawani.”

  Iesu yana rakaraka waghata.

  Matiu12:46-50; Luk 8:19-21

  31 Iesu sinananaki da warewaresina sivera kanibu, bi maghatare siyamiimiiri, na wawaya tana sivipora da tuna iyawoneni. 32 Koroto ghamana sigwagwari siyamakamake, na nokodi wawayidi mududi siwoneni bo, “Sinamnaki da warewaresim maghatare sakayokayovem.” 33 Bi iwona bodedi bo, “Sinagunaki iyabo, bi warewaresigu iyawogha?” 34 Wasina, ikita wiipatedi da nokodi wawaya simake gwagwarina iwonedi bo, “Kowaiyana! Mmkodi na sinagunaki bi warewaresigu! 35 Iyabo God yana wiina inabera na tuna waresigu, nughuguru bi sinagunaki.”

  Copyright information for `AUI