Mark 4

Tanawa Ruwamaruwa Miibidi

Iesu Galili sawane wiiyeveveyana idagu mayeni. Wawaya korotodi sinagho iyisisiyana na siyawaiwaiyana, sikoroto kirakiina, tuna wagae igeru bi imakekira bi wawaya rarima ririne siyamiimiiri. Miiba sisiyidi ivisisiya, bera peyaridi iyiyevevedi. Miiba sisiyidi iwonedi bo, “Mmko kowaiyaneni, tomogha tana kana tarana kamone tanawa iroven, bi pei ivirubusareni. Pei mududi keda ririne siririgha, na manu sipiika sikam. Pei mududi tanawa akakimine siririgha, meme dobodobo geghamana, na nokodi pei sirugogo yaininagha, bi ramramdi gesiyayokirakii, na raghanina gabudara igae bi irarayidi, na gogodi sivivi. Pei mududi dinamona iyiyodi kamodiye siririgha, bi sigogo sigae na pei sirogu tawanidi na gesiyuwaghana. Bi pei mududi tanawa miisene siririgha, na sigogo yapora kiidi mududi sitaveyana na 30, mududi 60 bi mududi 100.” Bi iwonedi bo, “Memeda ere-tainamina, awaki awonemina kowaiyana.”

Iesu yana Wiimiiba Basuna Awaki

Matiu 13:10-17; Luk 8:9-10

10 Noko murine Iesu kana kivikivina yadi 12 da wawaya mududi miiba kiiravidiye sivitarakiiyana.

11 Iwona bodedi bo, “Tami avineyimi na sisiya kowoyidi anawonemi da metagha God wawaya keda wune inibadedi, bi maghatara damdi geanawonena yaporidina, bi miibama anawonedi. 12 Anabera da God yanaPeroveta naghove waghata igirumina inarumaghatara.

‘Patana sinakitakitawiivera bi gerubana sinakitana,
bi sinawaiwaiyana bi gesinakovina,
kate bi sinamake karona, na yadi beronama ananoghota tavedi.’”
4:12Isaiah 6:9-10

Tanawa Ruwamaruwa Miibina yana Basuna

Matiu 13:18-23; Luk 8:11-15

13 Iesu ivitarakiiyanedi bo, “Tami mmko miibina yana basuna kwakovi? Metagha, bi, tami miiba mududi gekonakowana?” 14 Upi tomoyina pei yirubusarenina, bi wawayina tuna God warana wawaya biidi yarererei. 15 Wawaya mududi na naboni ware pei keda ririne siririghana - sisiya sawaiyana, biSeitan yapiika na sisiyina yakabi taveni. 16 Wawaya mududi na ware tanawa akakimina naboni - sisiyina nuwamiiseye sawaiyaneni 17 bi ramramdi gegha, na gesiyamakamake wiigurina. Sisiya kiiravine na, nuwabero bo wiikayotaketowana sapiikana raghani tana sabeku. 18 Wawaya mududi na ware tanawa meme dinamona iyiyodi sagogona naboni. Mmkodi wawayidi sisiya sawaiyana, 19 bi yawa nuwapoyina, mura nuwayuyunina mekodi siyabedina, bi kate bera mududi sarughu kuridina sisiya sarogurogu tawanidi na, gegha siyuwuwaghana. 20 Tanawa miisena na naboni ware wawaya sisiya sawaiyana, sakabi sisireni na suwagha, mududi 30 mududi 60, bi mududi 100.”

21 Iesu iwonedi bo, “Da name meyani wawaya kibe yakabi yapiika dabira kamone bo kenakena kemana rogune yatore? Gegha, kibe na kadi miimiiri debane yatore, 22 noko kiiravine yawa kowoyidi tupadi naboni, na anakabi wiimaghataridi debaye, bi bera kasikasi tawanidi naboni, na anatatetavedi. 23 Memeda ere-tainamina kowaiyana.”

24 Bi tudi iwonedi bo, “Koviraborabobo bi konuwagiura, kowaiyana wiimasi na tami konakowa kirakii. 25 Yagu sisiya basuna konakovina aniwiitemi da konakowa yapora. Bi iyawogha gesiyakakovina, akowa gisina gwabidiyena siniwapeni.”

God yana Wiibada Yagogogo

26 Iesu iwona bo, “Mmko waragututuna metagha God yana wawaya inibadedi na yadagudaguni. Tomogha kana tarane pei iwavi. 27 Nubabasuve yakenakena bi gabudare na yabagibagi, na nonowa pei sagogogo, bi tomoyina geiyakakovida metagha sagogogo. 28 Tanawa tuna kawagha yaberana kiidi sagogo, dagudagunena sakarapumka da gisidi, bi kiidi saragata, na suwagha sakasiyuyu. 29 Uwadi sitora siyamenamenina, tomogha kabipura idaguni.”

30 Iesu iwona bo, “Awaki miibidima anawonemi, da metagha God wawaya inibadedi na yadagudaguni? 31 Noko naboni ware aveya basuna. Bi basuna na igisikirakii gebasu mududi naboni bi wawaya sawavi, 32 bi yagogo, yaragata kirakii gekiiuwa mududi naboni, bi ragharaghana saragata kirakiina rubana da manu kadi kema rogune sinayoghana.”

33 Iesu miiba waragututudi peyaridi mma naboni wawaya iwonedi, awaki siwaiyana na rubadiye, bi gesiyawaiyana kamoghana. 34 Tuna miiba waragututudi kawagha ivisisiya, bi raghanina kana kivikivina yawata na, bera tupana yawonena yaporidi.

Iesu Yanunu Maragasina Ikabiwiiduvi

35 Noko gabudarina, ravidiye, Iesu kana kivikivina iwonedi bo, “Tanatowawona sawa nawane.” 36 Tuna patana wagae, bi sigeru da tuna yawata sikabi sitowawona. Situyana koroto ghamana sikuyovedi, bi waga mududina yawata sinagho. 37 Yanunu ghamana iyatapitapi bi yabarata waga iyaruruvi, na rarima wagae iyarughurughu. 38 Name waga murine na Iesu ivikasepa iyakenakena. Kana kivikivina sikasiwiimataki siwona bo, “Abawiiyeveveyana, tuda pinimina bi tanarabobo. Tam noko kwanoghonoghosi bo?” 39 Igeghomiiri bi yanunu iwoneni bo, “Kiraborabobo!” bi yabarata iwonedi bo, “Kovinighorowa.” Yanunu ikabitura na yabarata sivinighorowa. 40 Bi iwonedi bo, “Awaki kiiravine konaghara? Bo gegha koyitumaghaneguna?”

41 Tudi sinaghara kirakii na siwona bo, “Agii mmko awaki tomoyina? Gemeyani wawaya naboni tayakitakitana, iyabo mmkodibera kayowiiwiiyaka inabera. Bi maragata gwabine na yanunu da yabarata yawonedi na siraborabobo, bi sikabisisireni!”

Copyright information for `AUI