Mark 5

Iesu Kanuma Beroberodi Tomogha kamonama Ivikanibuvedi

Matiu 8:28-34; Luk 8:26-39

Iesu kana kivikivina teya sipiika Galili sawana nawane, Gerasa damdi yadi kubure. Bi wagama itarakapoka wota na, tomogha epamana bonayina kamodima ikanibau, meme wawaya raborabobodi siyadogudogudina. Mmko tomoyina kanuma berona iyibadeni, getana iyabo rubana da iyakabiwiipika - raghani ipeyari kayena da imana kwaroma sayira, bi nonowa kwaroma sanigorina, nigora yayaragha, na gerubana iyabo iyanigoratawanina. Raghani da nubabasu koya boridigha iyapepepewa wapawapa, iyakabikabida bi akimama iyarigharigha mayeni, bi epamana bonayidi kamodiye iyamakamake. Tuna Iesu vimenaki ikitana ivera inagho naghone ivituwaporeoghogheyana, bi Iesu tomoyina iwoneni bo, “Kanuma beroberomi kokanibu taveni!”

Bi tomoyina ikabida gwaru, “Iesu, God kiidamo kirakiina natuna! Awaki biidi tagu kwawiiwiinegu? God waghawaghane, ipepeyana tam biidi, gebiwa kunavereguna.”

Iesu ivitarakiiyaneni bo, “Kam waghawagha iyabo?” Iwonabodeni bo, “Tumii kapeyara kirakii, na kagu waghawagha ‘Yawo’.”

10 Tuna patana iyipepeyana tupetupeyana da Iesu kanuma beroberodi noko kuburinama geiyiporatavedi.

11 Bi nama riridiyena waghita yawodi, koya borine siyakamkam, 12 na kanuma beroberodi Iesu sivibabiini, “Waghita biidi kuviporami, kanarughu.” 13 Iviwaghasinedi na kanuma beroberodi tomogha sivikanibu taveni bi waghita kamodiye sirughu. Yawo tupana yadi 2,000 - tarapakove sivera siyowogha sawa kamone da siniudona.

14 Waghita kadi bodaboda tomotomoyidi sivera sinagho, da kwanatu ghamana damdi siwonedi, bi kate meyagii tupadi riridiye. Wawaya sinagho awaki itubughana siyakita, 15 bi sipiika Iesu biidina noko tomoyina naghove kanuma beroberodi yawona ikabina sikita. Nama iyamakamake ere-tarasowona, bi iyanuwanuwagiura wiimasi, na tudi sinaghara. 16 Wawaya iyawogha sikitana turadi siwonedi da awaki itubugha kanuma beroberodi tomogha siyibadenina da kate waghita biidi. 17 Noko kiiravine Iesu sivibabiini da yadi kubura iyakuyoveni.

18 Raghanina Iesu wagae iyagerugeru na tomoyina kanuma beroberodi gwabine siyamakamake na, Iesu ivibabiini da yawata siyanagho. 19 Bi Iesu geiyiwaghasineni, bi iwoneni bo, “Kuveramagha yam rakaraka waghata biiyadi, bi kuwonedi da Bada bera ghamanakina tam kiiravimve ibera, bi metagha tuna ivinuwayuyunimna.” 20 Noko kiiravine tomoyina iveramagha Kwanatu yadi Ten kamodigha, iyimaghamaghatara awaki Iesu tuna biidi ibera, bi tupadi iyawogha siwaiyana na sinuwagiura kirakii.

Mmko waragututuna kubura tane itubugha meme wawaya na tudi gegha Jius. Tuna takovi basuna waghita peyaridi name. Naghove God yana sira Mosis iverenina, iwona da waghita tudi gegha ribiribi miisedina, na Jius gegha waghita siyakabitowogha bo iyuvina siyakanina.

Mmko yawonawona wiiakovida, awaki biidi Iesu tomogha iwoneni da yana rakaraka iyawonedi awaki God tuna biidi ibera. Raghanina Iesu Jius kamodiye na wawaya iwonedi da turaturadi gegha siyawonedi da tuna iviyawiidi.

Iesu, Jeras Natuna Wasike da Wasike Gubagubagina Iviyawiidi

Matiu 9:18-26; Luk 8:40-56

21 Iesu wagagha sawa itowawoneni bi ipiika nawanena, bi patana kikire na wawaya korotodi sigwagwari. 22 Tomogha tana ipiika tuna biidi, kana waghawagha Jeras, bi tunakabepepa barena kana koyakoyagha. Jeras, Iesu ikitana kayene ivituwaporeoghogheyana. 23 Bi kate ivibabiini iwona bo, “Natugu wasike gisina yaraborabobo, piika da imam debane kunatore da inayawa bi inamake.” 24 Na Iesu yawata sinagho. Bi wawaya korotodi sikivini, na tudi ririnagha sigwagwari.

25 Wasike magurina tana nama, kubuwiipum ikabi bodu 12 sikovi. 26 Yana mane tupana dokta biiyadi ivitaveni, bi gerubana da siyiwiiteni, patana geiyidami bi gubagina iragata kamokamogha. 27 Iesu sisiyina iwaiyaneni na inoghota mayeni, “Memeda kana kwama anakabitowogha wosina anayawa.” Na koroto basudigha ivera vivira murine bi kana kwama ikabi towoyi. 29 Iyakabi towoyina yaininagha kubuwiipum ikanakana, bi sinina kamone ividami da gubaga ikovi. 30 Iesu iyakovi da maragata ikanibu taveni na koroto basudiye imiiriwamira bi iwona bo, “Iyabo kukwama ikabi towoyi?” 31 Kana kivikivina siwoneni bo, “Kukita, wawaya tupadi sigwagwarim, bi metaghana kuwona da, ‘Iyabo ikabi towoyigu?’?”

32 Bi ikita wiininogha, da yana wiina iyabo ikabi towoyina iyakita.

33 Wasike iyakovi da awaki tuna biidi itubugha na inaghara bi ikiroro, na ipiika Iesu naghone ivituwaporeoghogheyana bi bera tupana ivisuwoneni.

34 Iesu wasikena iwoneni bo, “Natugu, kuvitumaghanegu na kuyawa, kam gubaga ikovi, nuwamiiseye kunagho.”

35 Iesu patana iyisisiya, bi wawaya mududi yona sipiikeni Jeras yana barema bi siwoneni bo, “Natum ikuyovem. Abawiiyeveveyana gekuni taina irirenina.”

36 Iesu tainadamonama noko sisiyina iwaiyana na Jeras iwoneni, “Gekunanagharana, kitumaghanena wosigu.”

37 Iesu, wawaya mududi geiyiwaghasinedi da yawata siyanagho bi Pita, Jemes da waresina Jon ikabidi da tudi kawagha sinagho.

38 Jerus yana bareye sikanibu, na Iesu wawaya korotodi ikitadi, sigiirara siyadudu bi kate siyasiyasiyapa,

39 irughu bareye bi iwonedi bo, “Awaki biidi kwiinuwapoya bi kodudu? Simira gegha iyarabobona - tuna yakenakena wota.”

40 Bi wawaya simaniveni, bi Iesu simira sinananaki, tamananaki da kana kivikivina yadi aroba ikabidi, bi wawaya muduna iviporadi sikanibu, bi tudi sirughu bare kamove, meme simira iyakenakena. 41 Iesu wasike gisigisi imana ikabi bi iwoneni bo, “ Talita, kum! ”, yana basuna, “Wasike gisigisi, awonem da geghomiiri!”

42 Rotomanina igeghomiiri bi iyapepepewa, (bi tuna kana bodu 12.) Tudi sinokeni bi sivisokoveni. 43 Iesu iwona wiiyoyowanedi da awaki sikitana gegha wawaya siyimaghamaghataredi bi iwona bo, “Simira kam kovereni inakam.”

Copyright information for `AUI