a7:6-7Aisaiya 29:13
b7:10Exodus 20:16
c7:10Exodus 21:17

Mark 7

God yana Gwara yada Kiki Siradi Igetawanidi.

Perisis da Jius wawaya mududi na yadi kiki siradi nosinosidima siyuna na sakivikivina. Yadi redu, rarima kibubudi da nau sakimokimokogha yapora da nokodi sawaridi na God matanena tudi wasina. Raghanina maketima saveramagha na yadi gwara nununena imadi samagha, bi kate sakam. Nonowa na yadi kiki siradi nosinosidima siveredina sakivina da naghove imadi samagha, bi muriyeda sakam. Raghani tana God yana gwara kana wiiyeveveyana mududi Jerusalemma sipiika bi katePerisis mududi yawata, tupadi Iesu biidi sipiika da sigwagwari bi siyawaiyaneni. Tudi sikita da kana kivikivina, genaghove imadi siyamagha bi kadi kam siyakamkamna. Na tuna siwoneni bo, “Kam kivikivina sakamkam bi God matanena tudi imadi dadabudi. Awaki biidi na nosidam yadi kiki siradi gesiyakivikivinana?” Bi iwona bodedi bo, “Tami na wiiwiiyabiimi, kokabiguba da tami miisemi! Naghove waghataperoveta Aisaiya, wiisuwona igiruma tami kiiravimiye. Naboni igiruma,

‘God yawonawona, “ Mmkodi damdi kawadima sakabikuwayegu
bi nuwanuwadi kamonena tagu samiiri kubutegu.
Tudi yadi kiki siradi waghata siyeveveyana, bi sawona da mmko God yana gwara,
na yadi kabepepa gegha ere-daminana.” a 
Bi Iesu iwona magha bo, “Tami God yana gwara kokabitaveni bi yami wiiyeveveyana kokivikivini.” Bi kate iwonedi bo, “Memeda konoghosi da koberabera yapori, bi raghanine God komiiri kubuteni bi yami kiki siradi nosidam gwabidima koyuna, na kokivikivina yapora. 10 God yana gwara kamone Mosis naboni igirumi, ‘Tam tamamnaki da sinamnaki kunakabikuwayedi’, bi ‘Iyabo tamananaki bo sinananaki inisisiya beroveni, na noko tomoyina konakasunui.’ b, c  11 Bi tami naboni kwiiyeveveyana - memeda iyabo mane bo sawara tamananaki bo sinananaki inavereni da iniwiiteni, na inawonedi, ‘Sawara gwabiguve na ayaveremi da ayiwiitemi bi atura irirana da God anavereni, na tagu gegha tami anaveremina.’ 12 Memeda naboni inisisiyana, tami konawona da yana sisiyana wasina, bi konigesiyeni da sinananaki da tamananaki gegha iniwiitedina. 13 Bi naboni kunaberana, tami nosidam yadi wiiyeveveyana kawagha kokivikivina bi God yana gwara kobera da yigwara tumana, bi gegha ere-yana maragatana. Bi tami God yana gwara, keda bogaebogaema bada kogiigiini.”

Awaki Beradi Wawaya Saberana, Tudi God Matanena Dadabudi.

Matiu 15:10-20

14 Iesu wawaya ikwatuvena mayedi sipiika bi iwonedi bo, “Tami tupami, yagu sisiya kowaiyana wiimasi bi basuna konakovi. 15 Gegha wawaya kam tana yakani bi kawane yarughuna inaberada God matanena tuna dadabuna. Bi awaki nuwanuwana kamone bi kawanama yakanibuna, noko yaberana tuna God matanena tuna dadabuna.” 17 Wasina Iesu wawaya ikuyovedi bi irughu bareye na kana kivikivina sivitarakiiyaneni, “Mmko miibina katota kuwonenina yana basuna awaki?” 18 Iwona bo, “Tami bada yagu sisiya awaki basuna gegha koyakovina? Gekoyakovida raghanina wawaya inakamna, noko kamna gegha nuwanuwane iyarughurughuna, bi kamokamone yarughu da tubuyinagha yakanibu, noko kiiravinena tuna wawayina God matanena gegha dadabuna.” Raghanina Iesu naboni iwonana, yiyeveveyana da kam tupadina miisedi God matane, bi gegha kam tana inaberada tuda dadabuda. 20 Bi kate bada iwona bo, “Awaki beradi bo nuwagiuridi wawaya nuwanuwana kamonama yakanibu, na tudi sabera na God matanena tuna dadabuna. 21 Mmkodi beradi wawaya yana nuwagiura nuwanuwana kamonama sakanibu - noghota beroberodi, wiimumurana, kabiyuna, kasunugha, madawara, 22 kita kirorowana, bera berodi, wiiyaba, noghota mayeyana, nuwapughu, gigitu, kabigegeyana, bi bera neghanegha. 23 Mmkodi beradi tupadi na wawaya nuwanuwana kamonama sakanibu, na God matane na tuna tamumu.”

Wasike yana Wiigeruwana

Matiu 15:21-28

24 Wasina Iesu noko meyagiina ikuyoveni, bi inagho meyagii tane Taya kwanatuna ririne bi irughu bare kamove. Geiyakayoveni da wawaya siyakovi da tuna nama bi gegha, gerubana da iyakowoghana. 25 Wasike tana iwaiyana da Iesu nama na ipiika tuna biidi. Mmko wasikena tuna gegha Jius, bi kubura wiibata wasikena. Tuna Fonisiane itubugha Siriya kubura kamone. Bi natuna wasike gisina, kanuma berona iyibadenina kiiravine ipiika Iesu biidi, bi naghone ivituwaporeoghogheyana, bi ivibabiini da kanuma berona iyikanibuveni natuna kamone. 27 Iesu iyakovi da noko wasikena tuna gegha Jius na miibama iwoneni bo, “ Gegha iyamiise da ededa kadi kam tanakabi bi tanitaveni daghasi biidi, na naghove ededa sinakam da inanunuridi,”
7:27Ededa mmko miibina kamonena Jius damdi yisisiyedi, sanoghosida tudi miisedi gegha wawaya wiibata naboni na wawaya wiibata taraghaniye sakwatuvedi da ‘daghasi.’
28 Bi wasike iwona bo, “ Bada, awaki kuwoneni na wiisuwona, bi ededa sakam, bi kam yoghoyoghodi saririgha kemakema rogunena daghasi bada sakam, na noko wasina da kuniwiitegu.” 29 Na Iesu iwoneni bo, “Tam ere-wiigeruwanim kuwona bodegu kiiravine na kanuma berona natum kamonama avikanibuveni. Kuveramagha yam bareye.” 30 Wasina wasikena iveramagha yana bareye, bi natuna ikita da yana kepane iyakenakena. Bi kanuma berona nada wasike gisigisi ikanibutaveni.

Iesu Tomogha Taina Potapotana bi Kawaneghaneghana Iviyawiini.

31 Iesu Taya kwanatuna ikuyoveni bi Saidon kuburina basunagha igae inagho. Gegha Galili kubure iyarughuna, bi Kwanatu yadi Ten (10) kuburidigha ivera rughuwonedi da inagho Galili sawane. 32 Bi name tomogha taina potapotana tuna gerubana da iyisisiya wiimasi, na wawaya sirutayini sipiikeni Iesu biidi, bi sivibabiini da imana debane iyatore da iyawa. 33 Iesu tomoyina ivinaghokedari, da wawaya sikuyovedi bi yadi bata kawagha sinotaveyana, bi imakwarukwaruna tomoyina tainana bonayidiye itura bi imana ikanu da tomoyina pepana itupa towoyi. 34 Tomoyina ivinuwapoyena kirakiiyenina, abame ikayogagawa, bi iviyawiiguri iwona bo, “Efata!” Noko sisiyina yana basuna “Kotamobubu!” 35 Yaininagha tomogha tainana sitamobubu, bi pepana ivikuwamira da iyisisiya wiimasi. 36 Na Iesu wawaya ivigesiyedi da geturaturadi siyawonedi da awaki itubugha. Na iwona wiiyoyowanedi, bi tudi gegha yana sisiya siyawaiyana bi sinagho wawaya korotodi sivimaghamaghataredi da metagha Iesu tomogha taina potapotana bi kawaneghaneghana iviyawiini. 37 Raghanina wawaya noko sisiyina siwaiyaneni, na sinokeni bi siwona bo, “Tuna bera tupana yaberabera yapori. Wawaya taina potapotadi da kawaneghaneghadi yiyawiidi na sawaiyana bi bada sisisiya.”

Copyright information for `AUI