1 Corinthians 10

Waántá-waasi-imayaa ímba mósá máráaromo siyáin-aai.

Kesí waásisono. Maarán-ááí imáyáan-oro. Naaófáꞌá Yúndaa-waasi síwáꞌnása Ísípi-marafaꞌa ándáfakemba Maníkó faútinkowasa miwí túma ímba káráwiyesa sáwíꞌo uráamba imáyáan-oro. Maníkó faútinkowasa Ísípi-marafaꞌa tuwésa wéguwana aambá aráátimena ainámbá seyaafáꞌ-wáásí túrampaꞌa makówasa mináínánkó kún-aempaꞌa wéguwana Maníkó óraaꞌ-nomba tuwínkaaꞌa úmarowasa seyaafáꞌnánká mimpímbá kofatésa máásai-marafaꞌa wéwesa miwítí óraako Móseseeꞌa kááísamai mérowana Mósese mináínámbá arááíwaꞌmaena wéguwasa kentáá síwáꞌnáma miyá uwaná Maníkó nombá tuwínkaaꞌa úmarowana mimpímbá Mósese kofatowasá miwíwáráꞌá mimpímbá kofatésa noné tóné ímbo wéropaꞌa wéguwana Maníkó tóné noné timúwasa seyaafáꞌnánká nowaná Maníkó óraaꞌ-ontamba faimarówana minóntámpínkémbá nombá kumúwasa nésa wénuwana minóntámbá miwítí ewaaꞌá wérowasa naráawe. Minóntántáféta séta Ísu Káráísitin-iye súne. Máásai-marafaꞌa wéme wémesa Maníkón-aaimo arááíwáéraamba sáwífaꞌnanka ímba arááíwaesa sáwíꞌa uwaná mindásafena Maníkó ímba aamoí uwátinkena máásai-marafaꞌa tínkámaena wénuwasa pukáawe.

Sáwí-imayaa aantemba ésa sáwíꞌo untáfésa aamoí uráafo kesáá miyásá únafo séta miwímó uráantafeta imáyáa éta kentáásúraꞌa káráwiyono. Miwífínkémbá tuwímbai karoꞌ-máníkómbá úmakesa wen-ímáyáá mósá makáafo kesáá ímba miyá ónáisaiye. Minááísáféna Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

waási maraꞌá mésa tóné noné
násuwesa íyáfasinesa tiraimá makáawe.
Karoꞌ-máníkóntáfésa imáyáa ésa miyá uráawe agaimaréna siyáiye.
Miwífínkémbá tuwímbai

aare-úméné waai-úméné uráafo kesáá ímba miyá ónáisaiye. Miyámó untáféna mimbórá-kánááfímbá Maníkó sáwífaꞌ-waasi 23,000 waasi tínkamuwasa pukáawe.
Miwífínkémbá tuwímbai Fasiꞌaénkómbá maꞌmái awánésa sésa Maníkó kentááráꞌá ímba kaweꞌ-úmai káráwiyaiye karoꞌá sésa sáwíꞌa uráafo kesáá ínta miyá ónáisaiye. Miyá untáféna Maníkó iyaankafayaantómbá tiꞌmarówasa fowasá pukáawe. 10 Miwífínkémbá tuwímbai Maníkómbá íꞌai ánkaraafo kesáá ímba miyá síyataao. Miyámó untáféna Maníkómó wíyómpakembo aiꞌmarówai tínkamuwasa pukáawe.

11 Miwífímbá miyán-tántááꞌá paápé úwana Maníkón-aai aúfáífimbo agaimakáimba kesáá taiꞌáínda-kanaafinta méraundawisa minááí iséta imáyáa éta ímba miyá éta káráwiyono.

12 Miyáumai kesáféꞌa séꞌa fasiꞌámai méraundawi únemo sewí moórá-tantaako tafisínaꞌa sáwíꞌa únafo séꞌa káráwiyoro. 13 Sáwíꞌo íyan-umbai-tantaaꞌo kempáꞌó tiyáimba mindá seyaafáꞌ-wáásífáꞌá tiyáiye. Maníkó áfombo faiyáíwai séna sáwí-fasiꞌaen-tantaako kempáꞌá téna tafisínaꞌa sáwíꞌa ofó séna miyán-tántááꞌó tuwáíyan-amba áámáá-ontama aráátiminaꞌa kanaa fasiꞌámai méꞌa ímba sáwíꞌa ónááwe.

14 Kesí waásisono. Yúndaa-waasisa síwáꞌnámo uráantemba miyá únafo séꞌa karo-fásíꞌáénkwáráwí-ímáyáámó mósá máráámba tínaaemba uwáméro. 15 Kaweꞌ-ímáyáámó on-kwáásí owaꞌá óraaka simátime séꞌa simátimunda-aai kaweꞌ-úmai imáyáan-oro. 16 Ísu Káráísitimo kentáásáfénawe sénamo wení naaemó kumúwanamo pukáintafeta imáyáa éta aráá-tombo náúndasa ándá-aran-domba Maníkómpáꞌá súwi séta mindómbó náúndasa maará séta Ísu Káráísitini naaemá isatá kááísamaisa méraumne. Mináráá-tómbá tafámbaisa náúndasa maará séta Ísu Káráísiti áúma isatá kááísamaisa méraundasa 17 mináráá-tómbá mimbórá-tómbá wéraisata mimpínkéntáámó seyaafáꞌnánkátá náúndasafeta mimbórá-wáásí-íꞌa úmaisa méta sáwífaꞌnankata úndanifo mimbórá-wáásíyáántá úmaisa méraumne.

18 Ísarerin-andafakewi Yúndaa-waasimo ombá imáyáan-oro. Maníkóntáfésa imáyáa ésa óntan-taareraꞌa póí tufúꞌmai agaimái amésamo ombá Maníkóeꞌa kááísamai méraawe. 19 Súnda-aaigoni áwáumo simátíménda ísáaro. Waántá-waasimo tómbó tímémba ímba túwaꞌnai índa-tantaaꞌan-iye. Waántá-waasimo tímén-tomba ímba túwaꞌnai índa-tantaaꞌan-iye. Súnda-aaigoni áwáuma maarán-iye. Póímo tufúꞌnésamo tuwímbai-amaꞌo waántá-waasimo timésamo méraamba ímba Maníkómbá amésa méraawe. Waántá-waasi timéꞌo miwíséꞌo kááísamaimo méraamba miyáumai méraantafena ímba siráái wétaiye. 21 Fasiꞌaénkóeꞌa kááísamai mésa waántá-waasiseꞌa kááísamai mésamo ombá ímba kaweꞌá uwásuwesa méraawe. Fasiꞌaénkóntáféꞌa imáyáa éꞌa ándá-aran-done tóné wénaafo waántá-waasisafesamo imáyáa ésamo mintómbó naapaꞌá ímba koméꞌa naaró. 22 Miyámó éꞌo séꞌo Fasiꞌaénkó ímba aifarááwín-iye síyanamo éna aaisambá tiyíníye. Maníkóní fasiꞌaénkó kentáásí fasiꞌaémbá íyáákaraifo ímba miyán-oro.

23 Kempínkémbá tuwímbai séꞌa seyaafá-tántááꞌó úndasa kanaán-iye sefó kemá Póro súne. Tuwímbai-tantaaꞌo ombá ímba kaweꞌá uwátínkáísana tuwímbai-tantaaꞌo ombá ímba túwaꞌnai iye súne. 24 Miyáumai kesáféꞌo túwaꞌnai íyan-kisau aantemba ímbo maíyamba fíꞌowiwaraꞌo túwaꞌnai íyan-kisauwaraꞌa máéro. 25 Maarán-ááí imáyáan-oro. Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

marawé minkáꞌó wérain-tantaaꞌe
seyaafáꞌá Fasiꞌaénkóndén-iye
agaimaréna siyáimba Maníkó kentáásáféna imáyáa éna makáimba póꞌa maaketiyákém-póí-ámáꞌá úwoi méyánureꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa séꞌa sáwíraꞌu kaweráꞌúnó ímba séꞌa úwoi naaró.
27 Moóráwigomo Maníkón-aaisafenamo ímbo amankúnkúmbo índawi táántena séna kesí naaúmpaꞌa tómbá naarómó sínaꞌo ewémó séꞌo éꞌa koméꞌa ímba áísai eꞌa nááfaken-tonaꞌiyo ímba síyamba úwoi néꞌa sáwíraꞌu kaweráꞌúnó ímba síyamba úwoi naaró. 28 Énifo moóráwigomo sénamo waántá-waasimo tímén-tomba iyémó síndamo éꞌa kanaámpó úwoi nánaumne-imayaa ombánifo minááímó sin-kwáásígó imáyáa éna séna Ísu Káráísitini waási waántá-waasimo póímo tímémba kanaán-iye sifó ímba naaró.

Kempínkémbá tuwímbai séꞌa waántá-waasimo tímén-tombo náúndasa mindá kanaán-iye. Énifo moóráwigomo wesáfénamo séna waántá-waasimo tímén-tomba náúnafo siwáí wemá kentáásáféna naafó ímba sisinó.
30 Tóntáféta Maníkómpáꞌá súwi séta náúnanasa moóráwigo séna ímba naaró ímbo seráámbá wésiye kembiwí sentáféꞌa 31 kemá Póro súne. Maníkón-áwíꞌa mósá máráán-kisau aantemba maéꞌa tóné noné néꞌa kísaumo máémba Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa wenáwíꞌa mósá máráaro. 32 Yúndaa-waasisafeꞌe fíꞌonkaa-waasisafeꞌe Maníkóní waásisafeꞌe imáyáa éꞌa kaweꞌán-oro. Tuwánésa aoisaan-ámbá arááíwáéfo séꞌa káráwiyoro súne. 33 Imáyáa éꞌa séꞌa suwánésa aamoí uwásinkaiwae séꞌa méraumne. Kesáfé aantemba kaweꞌó í-kísáú ímba wémaumpo seyaafáꞌ-wáásíwáráꞌó kaweꞌó uwátínkáín-kisau wémaunda póna Maníkó sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba tiyáínasa kaweꞌ-úmaimo

Copyright information for `AUY