1 Corinthians 15

Ísumba pukómpinkembo íyáfasinankarain-aai.

Kesí waásisono. Ásé-aai kosimátímakaunda-aai anekaꞌó simátíménda ísáaro. Minásé-ááísáféꞌa éraiꞌe séꞌa taꞌótokeꞌa fasiꞌámai méraawe. Fasiꞌámaimo taꞌótoꞌmae iyéꞌo éꞌa kaweꞌ-ámbá arááíwaꞌmae iyónááfo tóikaken-aantemba éraiꞌemo síyambo éꞌa kaweꞌ-ámbá ímba arááíwaꞌmae iyónááwe.

Aifaꞌá Maníkó minááí simásimuwaꞌa kembó simátímakaunda óraaꞌ-aai póna Maníkón-aai aúfáífimba agaimarésa siyáantemba sáwí-imayaasa maisiyuwáíndasafena Ísu Káráísiti puwúwasa utámárówana kaumbo-kánáá maisuwówana Maníkó pukómpinkemba íyáfasinankaraiye. Minááí Maníkón-aai aúfáífimba agaimarésa siyáawe. Ísu Káráísiti pukómpinkemba íyáfasinena Pítaan-aúrankaꞌa paápé éna wení kísau-waasi túrankaꞌa paápé éna moórá-kanaa sáwífaꞌ-waasi weséꞌo núwai 500 waasi túrankaꞌa paápé uráiye. Minkwáásífínkémbá sáwífaꞌnanka úwoi túnaraawasa tuwímbai pukáamba minkwáásí túrankaꞌa paápé éna Yémísin-aúrankaꞌa paápé éna wení aantá-waasisonti túrankaꞌa paápé éna ánaaemba kemá Póro súrankaꞌa paápé éna Ísu Káráísiti wení waási-iꞌa uwásinkainkwae-imayaa ímba uráunda kembá wení waási-iꞌo uwásínkaraiwai súrankaꞌa paápé uráiye. Ááéma Ísu Káráísitini waási sáwíꞌa uwátínkaraumpo Fasiꞌaénkóní aantá-waasifinkemba kemá káriꞌ-waasi úne. Ímba kanaán-uráunda pósa kentáféꞌa Fasiꞌaénkóní aantá-waasi ónemo sembá uwó-ááí sewé-ímáyáá wéune. 10 Énifo Maníkó úwoi súwaꞌnai uráimba póꞌa Maníkómó kesáái simátiminkwae séna siꞌmákaiwai ówánana wemá úwoi súwaꞌnai úwaꞌa ímba úwoi méꞌa fasiꞌaén-kísáú wémaewanana kesí kísaugo fíꞌowiti kísaugomba íyáákaraifo keyáá minkísáú ímba maéwánana Maníkó súwaꞌnai ena keséꞌa mérowaꞌa minkísáú maiyáumne. 11 Kemó ásé-aaimo simátimewanda-aai iséꞌa miwímó simátímún-aai mimbórá-ááí póꞌa iséꞌa timankúnkúmba uráawe.

Púwón-kwaasimo íyáfasinaiyan-aai.

12 Maníkó Ísu Káráísitimba pukómpinkemba íyáfasinankarain-aaisa simátimundasa kempínkémbá tuwímbai séꞌa púwón-kwaasi ímba íyáfasinanaawe sembá nóra séra wéseo. 13 Púwómpinkembo ímbo íyáfasinanaankakaa Maníkó Ísu Káráísitimba pukómpinkemba ímba íyáfasinankaraisino.

14 Maníkó Káráísitimbo pukómpinkembo ímbo íyáfasinankarainkakaa simátimunda-aaisa sáwísankaamba uwáwisaꞌa misáwísánkáán-ááísáféꞌa timankúnkúmba owisinó. 15 Púwómpinkembo ímbo íyáfasinanaankakaa Maníkó Káráísitimba pukómpinkemba ímba íyáfasinankaraisino. Maníkó Káráísitimba pukómpinkemba íyáfasinankaraiyemo simátimundasa énifo minááímó karoꞌ-ááímó inkakaa Maníkómó uráintafeta karoꞌ-ááíyésá simátimusino. 16 Púwómpinkembo ímbo íyáfasinanaankakaa Maníkó Káráísitimba pukómpinkemba ímba íyáfasinankaraisino. 17 Maníkómó Káráísitimbo pukómpinkembo ímbo íyáfasinankarainkakaa úwoi-aaisafeꞌa timankúnkúmba owaná aoisaambá kempímbá úwoi wéraisino.

18 Moórá-aaiwaraꞌa simátimenaumne.

Maníkómó Káráísitimba pukómpinkembo ímbo íyáfasinankarainkakaa Káráísitinkaꞌo timankúnkúmba ésamo pukáawi pukáampinkemba ímba íyáfasinesa Maníkóní ewaaꞌá ímba mésa sáwí-aempaꞌa méraawisino.
19 Marapáꞌó méraundaraꞌa séta púwóndafinkemba íyáfasineta wíyómpaꞌa Ísu Káráísitiyeꞌa méraandasa amuꞌmaréta méraumne-aaimo karoꞌ-ááímó súndarakaata marapáꞌ-wáásí kentáá suwíyáái ésa tirumbá uwásínkááwisino.

20 Éraiꞌ-aai maarán-ááín-iye. Maníkó Ísu

Káráísitimba pukómpinkemba íyáfasinankaraiye. Púwón-kwaasifinkemba aifaꞌá wemá íyáfasinkaimba pósa ánaaembo puwíyan-kwaasi íyáfasinanaawe.
21 Aifaꞌ-wáásígón-áwíꞌa Ándámu sáwíꞌa uráimba pósa púwón-amba seyaafáꞌnánká wéaraaiwaefo moórá-waasigon-awiꞌa Káráísiti kaweꞌá uráimba póna seyaafáꞌnánká puwíyampinkemba íyáfasintinkainiye. 22 Seyaafáꞌnánká Ándámun-aísaafitantambo uráundawi póta púwóndasaanifo Ísu Káráísitini waásisa póta púwóndafinkenta íyáfasinanaumne. 23 Maníkó siyáin-kanaa tínata púwóndafinkenta íyáfasinanaumne.

Aifaꞌá Maníkó Káráísitimba pukómpinkemba íyáfasinankaraimba póna Káráísiti marapáꞌó kumíndaraꞌa Maníkó Káráísitini waásisa púwóndafinkenta íyáfasisinkainanasa
24 mindá taiꞌáínda-kanaa Ísu Káráísiti káráwiyinana Maníkó sínana Káráísiti wení namuro-wáásí íyáákena fíꞌowimo sáwí-kisauraꞌo káráwiyaan-kisauwe fíꞌo-fiꞌo-sawi-fasiꞌaene taíꞌásuwena puwíyan-amba taíꞌásuwena miyámó índa wení namuro-wáásítí fasiꞌaémbá taíꞌásuwena Maníkóntáféna séna kesifóo seyaafá-tántáákáꞌá káráwiyuwo síníye. 27 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó wembá seyaafá-tántááꞌá
íyáákamai-iꞌa uwánkaraiye
agaimaréna siyáifo Káráísiti Maníkómbá ímba íyáákainiye. Maníkó sínana Káráísiti seyaafá-tántááꞌá íyáákainiye.
28 Maníkó Káráísitimba seyaafá-tántááꞌá íyáákamai-iꞌo uwánkaraindaraꞌa Káráísiti Maníkón-ááninko Maníkóntáféna séna emá seyaafá-tántááꞌá íyáákamai-iꞌa uwásinkaandawi po kenkáꞌá káráwiyinone sínana Maníkó seyaafá-tántááꞌá káráwiyiniye.

29 Tuwímbai sésa puwíyampinkemba ímba íyáfasinanaawe sembánifo pukáan-kwaasisafesa imáyáa ésa nombá maiyáawe. Puwíyampinkemba ímba íyáfasinanaawe-aaimo éraiꞌ-aaimo inkakaa pukáan-kwaasisafesa ímba imáyáa ésa nombá máéwaisino. 30 Púwóndafinkembo íntaamo íyáfasinanaetara moórá-mora-naopaꞌa sínkamonae wéopaꞌa ásé-aai ímba kosimátímaꞌmaeꞌa núsino. 31 Kesí waásisono. Kembiwíyé kewé kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méta kentáféꞌa aamoimó únda miyámó éraiꞌo úndantemba aasiyaasi-kánáá imáyáa éꞌa séꞌa káfékaamba sínkamiyaꞌa púwóno-imayaa únda mindáwaraꞌa éraiꞌ-aain-iye. 32 Púwómpinkembo ímbo íyáfasinanaankakaa kemá úwoi-waasi éꞌa kesí imáyáafinkemba súne. Afáá-póígómó waási fándaifo sésamo arááíwáéntemba kembá miyáráámbó uwásínkáámba maankáꞌá Éfésási-naopaꞌo méraunda óraaꞌ-umbai-tantaaꞌa kempáꞌá tisaꞌá óraa-kisaumo maúnda úwoisafeꞌa wéune súsino. Púwómpinkembo ímbo íyáfasinanaankakaa waásiti imáyáafinkembo sentembá miyá séta aafáyáasa puwónaumpo káféꞌa kawe-tómbá néta sirááímo taintentá ónaumnesa súsino.

33 Puwíyampinkemba ímba íyáfasinanaawemo sembá minkáróꞌ-ááísáféꞌa éraiꞌe sefó séꞌa simátíménda-aai iséꞌa káráwiyoro. Tuwímbai éraiꞌa sésa sáwíꞌo on-kwáásíséꞌo méraambo éꞌa kaweꞌ-ámbá ifátuweꞌa sáwí-amba arááíwaenaawe sefó 34 puwíyampinkemba ímba íyáfasinanaawe minkáróꞌ-ááísáféꞌa sáwí-imayaawe

sáwí-awauwe ifátuweꞌa kaweꞌ-ímáyáán-oro. Miyámó íyantafeꞌa séꞌa kempínkémbá tuwímbai Maníkómpáꞌá ímba tiyáawe súne.

Puwíyampinkembo íyáfasinaiyamba wíyómpaꞌo méraiyan-tuman-iye-aai.

35 Puwíyampinkemba ímba íyáfasinanaawe-imayaa éꞌa sísai eꞌa séꞌa púwón-kwaasi nóra úmaiya íyáfasinesawa nóran-tuwa maꞌmáíya íyáfasinanaao-aaimo 36 sísai omba sáwí-imayaafinken-aain-iye. Puwíyampinkembo íyáfasinaiyamba maaráráámbá uráifo iséꞌa kísau-anauntunkaꞌa imáyáan-oro. Ánáuntumba uꞌmárááwana minánáúntúnkó ímba úwoi áruma wéwiyaifo uꞌmárááwana ánaaemba mapánkena áruma wéwiyaiye. 37 Tómbá fákákesamo nempínkémbá ímba anekaꞌá wéuꞌmaraafo ánáuntumba maiyésa kísau fúmáráawana anekaꞌá áruma wíkéna wéanon-iye. 38 Maníkó sisaná moórá-mora-anauntumpinkemba áruma wíkéna óraaꞌo imbá Maníkó wení imáyáafinkemba seyaafá-tómbá fíꞌo-fiꞌon-auwara-tomba makáifo 39 seyaafáꞌó méraamba mimbórá túwawaaꞌa ímba maréna waási fíꞌon-tuwawaaꞌwaraꞌa tinkéna waí-waamba fíꞌon-tuwawaaꞌwaraꞌa maréna numamá fíꞌon-tuwawaaꞌwaraꞌa maréna mófááꞌa fíꞌon-tuwawaaꞌwaraꞌa makáiye. 40 Wíyómpaꞌa fíꞌon-tantaaꞌa wéraisana marapáꞌá fíꞌon-tantaaꞌa wéraiye. Wíyómpaꞌo wéraimpimba fíꞌon-toꞌwaai wéraisana marapáꞌó wérainkaꞌa fíꞌon-toꞌwaai wéraiye. 41 Aafáúfímbá fíꞌo-sama wéraisana wíyómpimba fíꞌo-sama wéraisana okómpímbá fíꞌo-fiꞌo-sama wéraisana miyá uwásaraiye.

42 Miyámó intembá puwíyampinkembo íyáfasinaiyamba maará ónááwe. Púwómbo utámáráán-tuwawaaꞌa taiꞌáínífo mimpínkémbó íyáfasinaiyan-tuwawaaꞌa waéꞌwaeꞌa íníye. 43 Utámáráán-tuwawaaꞌa aamoisaén-túwawaaꞌa sáwí-tuwawaaꞌan-ifo puwíyampinkemba íyáfasinaiyan-tuwawaaꞌa fasiꞌaén-túwawaaꞌa kawe-túwawaaꞌan-ifo 44 utámáráán-tuwawaaꞌa marapáꞌó méraan-tuwawaaꞌan-ifo púwómpinkembo íyáfasinaiyamba wíyómpaꞌo méraiyan-tuwawaaꞌan-iye. Marapáꞌó méraan-tuwawaaꞌo intembá wíyómpaꞌo méraiyan-tuwawaaꞌa wéraiye. 45 Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó aifaráán-kwáásígón-áwíꞌa Ándámumbo úmakaimba úwaauwa éna waásin-iye
agaimaréna siyáiye. Ánaaen-kwaasigon-awiꞌa Ísu Káráísiti waásimo aúíꞌo úmaimo maéꞌmaeꞌo íyan-amba wikáiwai paápé uráiye.
46 Wíyómpaꞌo méraiyan-tuwawaaꞌa ímba aifaꞌá paápé uráifo marapáꞌó méraan-tuwawaaꞌa aifaꞌá paápé uráiye. 47 Maníkó

aifaꞌ-wáásígómbá marasámbá úmakaifo ánaaen-kwaasigo Ísu Káráísiti wíyómpakemba kunkáiye.
48 Ándámumbo marasámbó úmakain-auwawaaꞌo wéraintemba seyaafáꞌ-wáásí miyán-túwawaaꞌa wéraifo Káráísiti wíyómpaken-auwawaaꞌo wéraintemba wení waási miyán-túwawaaꞌa wéíniye. 49 Maníkómó marasámbó úmakain-kwaasiyaambo úndantenta Káráísiti wíyómpakewimo intentá ónaumne.

50 Kesí waásisono. Simátimeꞌa súne. Maníkómó wíyómpaꞌo káráwiyaipaꞌa marapákén-túwawaawaraꞌa ímba méraiyana waéꞌwaeꞌo índa-tantaaꞌo wéraindafaꞌa taiꞌáínda-tantaako ímba mimpímbá wéíniye súne.

51 Maníkómó aúpáꞌ-makénamo aráátímakain-aaimo simátíménda ísáaro. Seyaafá ímba puwéta úwoi méta súwawaata fíꞌo-suwawaata faufínata 52 mimbórá-kánáá wíyómpakemba uwíyemba sínana minúwóíyáámbó aafáyáumo tawáíntemba minúwóíyáámbá pukén-kwaasi íyáfasintinkainasa maéꞌmaeꞌa íyata súwawaata fíꞌo-suwawaata faufíníye. 53 Marapáꞌó méraunda-suwawaata púwónda-suwawaatan-ifo wíyómpaꞌo méraanda-suwawaata ímba púwónda-suwawaata faufíníye. 54 Marapáꞌó méraan-tuwawaaꞌa púwón-tuwawaaꞌan-ifo wíyómpaꞌo méraiyan-tuwawaaꞌa ímba puwí-túwawaaꞌo faufíndaraꞌa Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna siyáin-aai paápé íníye. Maará siyáiye.

Púwón-amba taiꞌáínana maéꞌmaeꞌo íyan-anko
púwón-ankomba íyáákainiye
agaimaréna súwana
55 moóráwigo séna

púwón-anko ímba íyáákaraimba póna púwón-ambo sáwíꞌo uwátinkainda-fasiꞌaenko taiꞌáíníye
agaimaréna siyáiye.
56 Maníkóní ámáámbo ísámaimo túwáán-imayaago taꞌótokaiye. Miyámó ontáféna púwón-ambo sáwíꞌo uwátinkainda-fasiꞌaenko taꞌótokaifo 57 Maníkó púwón-amba kentáá íyáákamai-ita wéuwasinkaiye. Kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti púwón-ankoni fasiꞌaémbá taiꞌéna íyáákaraimba póna Maníkó miyá wéuwasinkaisata súwisa súne.

58 Mindásafeꞌa kesí waási fasiꞌámai méꞌa ímba tuwesaraí ínaꞌa Fasiꞌaénkóní kísau maimaé wéiyeꞌa ímba ifátúwáaro. Fasiꞌaénkóní kísaumo wémaemba ímba úwoi-kisaun-ifo áúwara-kisau wémaefo maimaé íyóro.

Copyright information for `AUY