1 Corinthians 3

Maníkóní kísau-waasi-taai.

Kesí waásisono. Maníkóní ámútanko tirumpimbó óraaꞌo úmaimo mérain-kwaasimo simátimundantemba kentópaꞌo koméraawandaraꞌa kembiwí ímba miyá simátimeꞌa Ísu Káráísitintafeꞌo ímbo fasiꞌámaimo méron-kwaasi untáféꞌa tuwíntuwe-tuwintuweꞌa simátímakaumne. Umarambó fasiꞌaén-tómbá ímba timéꞌo náámbo tíméntemba Káráísitin-aai ímba fasiꞌaén-ááífímbán-ifo fetóímó in-ááífínkémbá simátímakaumne. Ááéma ímba kanaaꞌá ísáántafeꞌa miyán-ááífínkémbá Káráísitin-aai simátímakaumne. Káféꞌwaraꞌa miyá uréꞌa méꞌa póꞌa ímba kanaaꞌá wéisaawe. Ísu Káráísitintafeꞌa ímba fasiꞌámai imáyáa éꞌa marapá-tántáátáféꞌa imáyáa éꞌa méꞌa tirumbó sáwíꞌo wéuwatinkeꞌo aaisambó sembá marapá-tántáátáféꞌa imáyáa éꞌa marapáꞌ-wáásímó méraanten-úmai miyá uráawe. Tuwímbai Póro kentáásí óraakon-iye sewasá tuwímbai Ápórosi kentáásí óraakon-iye sembá marapáꞌ-wáásímó méraanten-úmai miyá uráawe.

Kenkáí súwíꞌa mósá maréꞌa tuwínkaaꞌ-úmai méraambanifo Maníkóní kísau-waasiyai aantemba úye. Fasiꞌaénkó Ápórosintafena séna kesí kísau mauwó séna kentáféna kesí kísau mauwó súwakai wení kísau maéwáyaꞌa Fasiꞌaénkón-aaisafeꞌa timankúnkúmbo uráamba wení kísau-waasiyai úye. Kísaufaꞌo ánáuntumbo ontembá Fasiꞌaénkón-aai simátimewanana námáimo úmaimo fiyútúwáantemba Ápórosi miyáumai túwaꞌnai úwana Maníkómó ánáuntumbo óraaꞌo uwátínkáíntemba wemá imáyáa timúwaꞌa wenáái tirumpimbá taꞌótokaawe. Ánáuntumbo kísau fiwáíyé námáimo uwátínkáíwaiye mindárai ímba óraaꞌ-waasiyai ofo Maníkó óraaꞌo uwátínkáíwai wemá óraakon-iye. Ánáuntumbo kísau fiwáíyé námáimo iwáíyé mimbóráíꞌa úmai méraayamba póna Maníkó miwítí kísaugoni méyámbá timíníye. Kesé Ápórosiyeꞌa Maníkóní kísau-waasi úyaꞌa kembiwí Maníkóní kísauraamba owatá miyásáámó úndasa Maníkóndésa úmpo miyán-ímáyáá kenkáísáféꞌa ímba ombá kembiwí wétuwinaawe. Ímbo tuwínkaaꞌ-oráámbá isaꞌá wétuwinaawe. Ísáaro. Kembiwí Maníkómó

in-dánkááníꞌa wéowe.

10 Maníkó súwaꞌnai úwaꞌa kempímbá kísau maiyáumne. Naambó on-kwáásíyáꞌó káráwiyaiwaimo kaweꞌ-ímáyáámó énamo áfombo fáíntemba Ísu Káráísitin-aaimo simátímakaunda áfonkaamba faitínkáfaꞌa kówánasa mináfónkáꞌó naambó owí minkísáú káráwiyoro. 11 Fíꞌon-afomba ímba faénááfo mimbórá-áfómbó Maníkómó éꞌo faimakáimba mináfómbá Ísu Káráísitin-iye. 12 Mináfónkáꞌá naambá ónááfo tuwímbaimo ésa Ísuntafesa ímbo fasiꞌámaimo imáyáamo owí wááu-tantaaꞌa taaisané owáísáné íyasa tuwímbaimo ésa Maníkóntáfésa fasiꞌámaimo imáyáamo owí fasiꞌámaimo waéꞌwaeꞌo índa-tantaaꞌa korí-óntántáné fíꞌo-fiꞌon-ontantamba ónááwe. 13 Waásiti kísau ánaaemba paápé índaraꞌa iyamó tuwímbai-tantaaꞌo kénamo tuwímbaimo ímbo kaintembá Ísu Káráísitimo kumíndaraꞌa waásiti kísau paápé ínana tuwímbai-kisau taiꞌáínana tuwímbai-kisau úwoi wéíniye. 14 Mináfónkáꞌó naambó ombá fasiꞌámaimo waéꞌwaeꞌo índa-tantaatamba owí miwítí kísau wérainasa miwítí kaweꞌ-méyámbá maénááfo 15 wááu-tantaatambo owí miwítí kísau taiꞌáínasa minkísáúgóní méyámbá ímba maésa miwí aantemba kaweꞌ-úmai ménaawe. Waásiti moparáwímbó káwisasamo miwí aantembo kaweꞌ-úmaimo méraantemba miwí miyá ónááwe.

16 Kembiwí ímbo tuwínkaaꞌ-oráámbá tuwínkaaꞌ-uráafo Maníkóní ámúntanko kentirumpimbá méraimba Maníkóní ámáán-dankaamba ombá imáyáan-oro. 17 Maníkóní ámáán-damba ufaen-dámbá isaꞌá kembiwí mindánkáámbá owasá tuwímbaimo kembó sáwíꞌo uwátínkááwaꞌo méraambo éna Maníkó miwí taíꞌásuwainifo ímbo tuwínkaaꞌ-oráámbá

wétuwinkaaꞌ-owe.

18 Kentí imáyáago karoꞌá simátínkáífo séꞌa káráwiyoro súne. Marapáꞌ-wáásí túrankaꞌa kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísá únemo sewí Maníkón-aúrankaꞌa kaweꞌ-ímáyáá íyantafesa marapákén-káwéꞌ-ímáyáá ímba aifaráámbán-iye seró súne. 19 Marapáꞌ-wáásí kaweꞌ-ímáyááwémó sen-ímáyáásáféna Maníkó séna sáwí-imayaan-iye wésiye. Minááísáféna naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

marapáꞌ-wáásí miwítí imáyáa mósá
márááwana Maníkó sisaná miwítí
imáyáago karoꞌá wésimatinkaiye
agaimaréna súwana
20 moóráfaꞌa agaimaréna séna

kaweꞌ-ímáyááwémó sen-ímáyáásáféna
úwoi-imayaawe Fasiꞌaénkó siyáiye
agaimaréna siyáimba
21 mindásafeꞌa ímba waási-tuwiꞌa sanaambá maꞌmaé íyóro. Seyaafá-tántááꞌó túwaꞌnai índa wéraiye. 22 Kemá Pórowe Ápórosiye Pítaawe túwaꞌnai ondawísá méraumne. Marawé seyaafá-tántááꞌó wéraine puwíyanaꞌi úwoimo méraiyanaꞌi mindámo túwaꞌnai índa wéraiye. Káféꞌo wérain-tantaaꞌe ánaaembo paápé índa-tantaaꞌwaraꞌe mindá túwaꞌnai índa wéraiye. 23 Kembiwí Káráísitini waási owaná Káráísiti Maníkóndén-iye.

Copyright information for `AUY