1 Corinthians 4

Fasiꞌaénkóní aantá-waasi-taai.

Kembiwí kentáásáféꞌa imáyáa éꞌa séꞌa Káráísitini kísau-waasi ésa Maníkómó aúpáꞌó makáimba aráátimena séna minááí simátímaꞌmae nóro. Minkísáúráꞌá káráwiyoro siyáiwai owé-ímáyáán-oro. Moóráwigoni kísauraꞌo káráwiyaiwaimo sisasamó ontembá miyán-oro. Maníkóní kísauraꞌa káráwiyaundawisafeꞌa kembiwíyáꞌó fíꞌowiyaꞌo séꞌa kawe-kísáúwáꞌi sáwí-kisauwaꞌiyo séꞌo sembá ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa kesí kísausafeꞌa ímba awánéꞌa kawe-kísáúwáꞌi sáwí-kisauwaꞌiyo súne. Kesirumpinkén-ímáyáágómó séna kaweꞌ-aantemba uráanemo sínda kawe-kísáúwáꞌi sáwí-kisauwaꞌiyo-aai ímba kendén-ifo Fasiꞌaénkóndé póna wésuwanaiye. Mindásafeꞌa Fasiꞌaénkómó siyáin-kanaamo ímbo tiyáindaraꞌa ímba tuwínáaro. Fasiꞌaénkómbó amuꞌmakéwana kumíndaraꞌa kumeupáꞌó áwiyokaimba sáraꞌa maréna waásiti imáyáa aforaꞌá makéna seyaafáꞌ-wáásí miwítí kísausafena tuwinéna túwíꞌa mósá maráíníye.

Kesí waásisono. Arupíse íyantafeꞌa simátímakaunda-aai Ápórosiye keséꞌo siyáunda ímba keráí aantembanifo seyaafáꞌ-wáásísáféꞌwaraꞌa siyáumne. Maníkón-aai aúfáí-wandaaifimba agaimarésa siyáantemba miyán-oro. Moórá-oraakon-awiꞌa maimaé iyéꞌa moórá-oraakon-awiꞌa símai sáwíꞌa ombá kentúma maimaéꞌo wéiyomba miyá ímbo oráámbá wéowe. Kembiwí ímbo íyáákaraawin-ofo miyámó

on-kwáásí-íꞌa Maníkó uwátínkaraiye. Maníkó miyán-kwáásí-íꞌa uwátínkaraifo kentúma ímba maimaé iyéꞌa séꞌa kesáá keyááríkata miyán-kwáásísá méraumne ímba seró.

Kembiwímó maarán-ááímó sembá karoꞌá séꞌa kaweꞌ-wáásí-íꞌa úmaisa méraumne. Ímba Ápórosiye Póroeꞌa simásímakaayan-imayaafinkemban-ifo kentáásí imáyáafinkenta Maníkóní imáyáa iséta mindáraisa íyáákaraumne karoꞌá wésewe. Kembiwímó íyáákaraankakaa keráíwáráꞌá miyáumaiyai íyáákauyaisino. Sáwí-tantaakomba íyáákaiwae séꞌo súnda ímba íyáákaraawe. Imáyáamo únda Maníkó wení aantá-waasisa seyaafáꞌ-wáásí tínaaempata sínkarainta tínkamowasamo púwón-kwaasimo waási túrankaꞌo mótinkesamo tínkamontemba wíyómpaken-kisau-waasi túrankaꞌe waási túrankaꞌe Maníkó kentáá miyá uwásínkaraiye-imayaa wéune. 10 Ísu Káráísitin-aaimo simátimundasafesasa sésa sáwí-imayaawaraꞌ-waasin-owe wésefo kembiwí kesáféꞌa séꞌa Ísu Káráísitiye kááísamaisa méta kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísá úne wésewe. Kesáá aamoisaén-kwáásísá únaꞌa kembiwí kesáfé séꞌa fasiꞌaén-kwáásísá úne-imayaa owí póꞌa kentúwíꞌa maimaé iyéꞌa kesúwíta wétuwaawe. 11 Maníkóní kísau maimaéta wénundasa ááéwe káféꞌe nontáfénawe tóntáfénawe sáái taisatá ímba naambá makéta ímba kaweꞌ-únánkwátói makáunasasa sínkamowata 12 tómbá ímba úwoi máéndasafeta óraa-kisau maéta óntamba máúnasasa símaimo sáwíꞌo uwásínkáanta Maníkó kaweꞌá uwátinkainiye-aai simátimunasasa sáwíꞌo uwásínkáanta fasiꞌámai méta ímba ifátuwaunasasa 13 kentáá súwíꞌa kumínkwae sésa karoꞌ-ááímó sembá anondáá kaweꞌ-ááí simátimunasasa ááéwe káféꞌe kentáásáfésa sésa ofaiyáán-kwáásín-ofo miwí táái ímba ísáaro wésewe.

14 Kesí iyámpóísone séꞌo imáyáamo úndawi tááko péé sínaꞌa iséꞌa kaweꞌó íyantafeꞌa maanáúfáí wéagaumne. 15 Káráísitini waási owasá sáwífaꞌnanka Ísu Káráísintin-aai simátímémba ímba sáwífaꞌnanka kentifoísái méraafo aifaꞌá Káráísitin-aai simátimewanaꞌa Káráísitiyeꞌo kááísamai méraantafeꞌa keyáá kentifomá úne. 16 Mindásafeꞌa waꞌwisé séꞌa kemó úndantemba miyán-oro súne. 17 Mindásafeꞌa moóráwigomba Tímótimba aiꞌmáráanana kentópaꞌa wémena wíníye. Wemá Fasiꞌaénkóeꞌa kááísamai méraiwai ímba siyuwéna fasiꞌámai ména kesááninkaambo uráiwai wen-ímáyáá úndawi kempáꞌá wéna Ísu Káráísitin-aúrankaꞌo méraunda-aaiye Maníkóní waási naaóꞌ-naoꞌo méraawi simátimunda-aaiye kosimátimena kemó méraundanten-úmai méraaro-aai kosimátiminiye.

18 Kempínkémbá tuwímbai sésa Póro úwoi aúfáífinken-aai wésifo kentáá aaimó simásimindasafenasa ímba tíníye sembá kentúma maimaé wéiyowe. 19 Énifo Fasiꞌaénkómó ewémó sínaꞌo éꞌa kárikaꞌa kentópaꞌa wéꞌa túmo maimaé íyówi siyáan-aai aantentafeꞌa ímba kónaumpo miwítí fasiꞌaémbá Maníkómpákénáꞌíyo awánaandasafeꞌa kónaumne. 20 Maníkómó kentááráꞌó káráwiyaimba maarán-iye. Ímba aaisáféna aantemba káráwiyaifo Maníkóní fasiꞌaénkáꞌó méraawi miwíyáꞌá káráwiyaiye. Mindásafeꞌa Maníkóní fasiꞌaénkárá méraa ína Maníkóní fasiꞌaénkáꞌá méraao séꞌa kotuwánánaumne. 21 Imáyáan-oro. Kembiwífáꞌó ímbo kuráandaraꞌo sáwí-imayaamo tuwéꞌo kaweꞌ-úmaimo méwaꞌa ken-ímáyáá éꞌa faru úmaisa koménaumne. Ímbo miyámó uréwaꞌo éꞌa fasiꞌámai arupíse kouwátinkanaumne. Mindásafeꞌa imáyáan-oro.

Copyright information for `AUY