1 Corinthians 6

Fasiꞌaénkóní waásifimbo umbai-tántááꞌó wérainda arupíse uwátínkáaromo siyáin-aai.

Moórá-aaimo sáwíꞌo ombá simátíménda ísáaro. Kempínkémbá tuwímbai sáwíꞌo ombá ímbo waántáwankon-imayaamo on-kwáásífáꞌá mátinkareꞌa aaifimbó maitínkáámba sáwíꞌa wéofo Maníkóní waásiti óraaꞌ-waasiyaꞌa mátinkareꞌa símai arupíse oro. Ánaaemba Maníkóní waási óraaꞌ-waasi-iꞌa ésa seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí táái isésa kawe-kísáúwé sáwí-kisauwe sésa tuwínkaaꞌ-ésa ánaaemba miyá ónááfo káféꞌa káriꞌ-aai kanaaꞌá símai arupíse oro. Ánaaemba wíyómpaken-kisau-waasi-taaimo isáíyamba mindá óraa-tantaaꞌan-ifo marapáꞌó méraan-kwaasi-taaimo arupísemo íyamba mindá kári-tantaaꞌan-iye. Moórá-tantaaꞌo arupísemo ónae séꞌo éꞌa Maníkóní waásifimbo túwíꞌo ímbo wérainda-waasisafeꞌa arupíse uwásínkáaro ímba séꞌa túwíꞌo wéraindawisafeꞌa arupíse uwásínkáaro seró. Sáwíꞌa úne séꞌa misáwíꞌó ombá ifátuweꞌa kaweꞌó íyantafeꞌa maanááí agáúmne. Kembiwí séꞌa kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísá úne sembánifo ímba aaí ísámai arupíse wéuwatinkaafo Ísu Káráísitin-aaisafesamo ímbo timankúnkúmbo íyawiyaꞌa mátinkeꞌa séꞌa moórá-aai arupíse uwásínkáaro séꞌo ombá mindá sáwíꞌan-iye.

Waántáwankon-imayaamo on-kwáásíyáꞌó mátinkeꞌa aaifimbá maitínkáámba sáwíꞌa éꞌa Maníkóní aambá ímba kaweꞌ-úmai wéaraaiwaewe súne. Kentí óraaꞌ-waasimo ísátinkaiyan-aaigomo éna ayááímó úwoimo wéínda mindá kárikaꞌa sáwíꞌan-ifo Maníkó waántáwankon-imayaamo on-kwáásífáꞌó aaifimbó maitínkáámba mindá óraa-sawiꞌan-iye. Miyámó ombá Maníkóní waási kentífáꞌawaawi sáwíꞌa uwátinkeꞌa kentúwíꞌwaraꞌa sáwíꞌa wéowe.

Sáwíꞌo owímó Maníkómó káráwiyaipaꞌo ímbo wíyantemba wéowe. Karoꞌ-ímáyáá ímba éꞌa simátimunda-aai ísáaro. Aare-úméné waai-úméné ésa marapá-tántáátáfésa aamoí wéesa Maníkóntáfésa ímba aamoí ésa waaí keíyái kesuwaainíné sewasá kesuwaaiꞌé sésa sáwíꞌa úmae nówasa aaré miyáumai keíyái sáwíꞌa úmae wénesa 10 umémbó ombá túraniyamba ésa uwóíꞌo on-dómbá nésa uwóíꞌa ésa símai túwíꞌa sáwíꞌa uwátinkesa wétinkamesa umémbá ésa miyámó on-kwáásí Maníkómó káráwiyaipaꞌa ímba kónááwe. 11 Kempínkémbá tuwímbai miyámó uráan-kwaasiyaaniꞌa wéofo kentáásí Maníkóní ámútanko Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitini fasiꞌaéntámbá misáwí-tántááꞌá maitiyuwéna Maníkóndé-iꞌa uwátinkena wenaúrankaꞌa arupíse uwátínkaraiye.

Túsamba Fasiꞌaénkóní kísaumo maíyan-aai.

12 Kempínkémbá tuwímbai séꞌa seyaafá-tántááꞌó úndasa kanaán-iye sefó kemá séꞌa tuwímbai-tantaaꞌo ombá ímba kaweꞌá wéuwatinkaiye séꞌa moórá-aai seyaafá-tántááꞌó únda kanaán-ifo tuwímbai-tantaaꞌo únda miwá kembá taꞌótoraindasafeꞌa aꞌáo súne. 13 Tónkó tirumpimbó kumíndasafena isaná tirunkó tómbó náíndasafena imbá póna Maníkó minkáé-tántááꞌá taíꞌásuwainiye. Miyá ínífo túwawaatafesamo imáyáamo ombá maarán-iye. Túwawaatamba ímba aare-úmémbó íyambanifo mintúwáwáátámbá Fasiꞌaénkóní kísau máéro. Miyámó íyantafena Fasiꞌaénkó túwawaakaꞌa wétuwaꞌnai-iye. 14 Maníkó Ísumbo pukáimpinkembo íyáfasinankaraintemba wení fasiꞌaéntámbá kentáá súwawaaꞌa íyáfasisinkainiye.

15 Kentúwawaaꞌa Káráísiti aíyayaankaamba imbá póꞌa sáwí-ankaꞌo nínda-inimba ímba maiyéꞌa mimbórá-túmá maꞌmái méraaro. 16 Moóráwigo sáwí-ankaꞌo nínda-ininkoeꞌa méraimba mimbórá-túmá maꞌmái méraaye. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

minkáéꞌnárai mimbórá-túmá
maꞌmái méraaye
agaimaréna siyáiye.
17 Énifo Fasiꞌaénkóeꞌo kááísamaimo méraiwai wení ámútanko weséꞌa méraisana mimbóráíꞌa úmai méraiye.

18 Aare-úméné waai-úménémó ombá tínaaemba uwáméro. Fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌo sáwíꞌo wéomba túgo ímba sáwíꞌa wéifo aare-úmémbó wéomba túgo sáwíꞌa wéiye. 19 Maníkó wení ámútankomba aiꞌmarówana kentirumpimbá kumbéraimba póna kentúma Ufaen-ámútánkóní naambó wéraimba éꞌa ísaraawe. Kentúma Maníkóndé isaꞌá kesúma kendésáámá póta sirááímo táínda-iꞌa úwoi ónaumne ímba seró. 20 Ísu Káráísiti kembiwísáfénawe sénamo pukáimba mimbéyámbá kembiwí wendén-ofo marapáꞌó méraamba Maníkón-áwíꞌa óraaꞌa úmae íyóro.

Copyright information for `AUY