1 Peter 1

Kemá Pítaa maanááí maanáúfáífímbá agai-timúmpo ísáaro. Kemá Ísu Káráísitini aantá-waasi úndanifo Maníkómó séna kesí waási owémó siyáin-kwaasi ísáaro. Watúwówaꞌo kentí maramá tuwéꞌo wété éꞌa Póntási-marafaꞌe Kárésíyaa-marafaꞌe Kápátósiyaa-marafaꞌe Ésiyaa-marafaꞌe Pítíniyaa-marafaꞌe miyáumai-marafaꞌo wété uráawi ísáaro. Naaófáꞌá Maníkó kentáásifowa kembiwísáféna séna kemparíꞌa uwámáráanasa kesí waási-iꞌa ónááwe súwana Ísu Káráísiti puwúwana wení naaemá kumúwana kembiwí kaweꞌá uwátinkainaꞌa wenáái taawiyafíyantafena Maníkóní ámútanko Maníkóndé-iꞌa uwátínkaraiye. Maníkó úwoi túwaꞌnai úmae iyéna aáno uwátínkáfaꞌa iyínaꞌa méranaawe.

Maníkómó toꞌmayaa uwásínkarain-aai.

Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitin-afowama Maníkó wenáwíta mósá maráúmne. Kentáásáféna óraaꞌa arumbá uwásinkenasa Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba íyáfasinankaraintafena aúíꞌo úmaisamo méraunda-iꞌa uwásínkaraimba póta ánaaentaamo méraandasafeta amuꞌmaréta méraumne. Wíyómpaꞌo iméraandasa Maníkó toꞌmayaa uwásínkarainta ímba sáwíꞌa éna taiꞌáínda waéꞌwaeꞌa íníye. Maníkón-aaisafeꞌa éraiꞌe séꞌa timankúnkúmba íyantafena wení fasiꞌaéntámbá wenónkáámbá úmai tíyotai uwátinkena Ísu Káráísitimo kumíndaraꞌa

sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kuntíꞌmai toꞌmayaa uwátínkaraimba aráátiminiye.

Mindásafena kentirunkó kaweꞌá íno. Káféꞌa fíꞌo-fiꞌon-umbai-tantaaꞌa kentópaꞌa wénamo umbaimó taimbá kárikaꞌa wéna ánaaemba taiꞌáínana kentirunkó kaweꞌá íníye. Umbai-tántááꞌá kentópaꞌo wérainkaꞌa Maníkóeꞌo fasiꞌámaimo méraiyamba tuwánésa sésa éraiꞌa Maníkóeꞌa kááísamai méraawe sénááwe. Moórá-ontankon-awiꞌa korí-óntámbá aamoí on-tántááꞌá ombánifo kári-tantaaꞌan-ifo Maníkóeꞌo kááísamaimo méraamba mindá óraa-tantaaꞌan-iye. Minóntámbá iyafímbá káwisana sáwí-tantaaꞌa taíꞌáísana korí-óntán-úramba túꞌmai wéwaiye. Miyáumai umbai-tántááꞌá kentópaꞌa tisaꞌá Maníkóeꞌa fasiꞌámai méꞌa weséꞌa kááísamai méwana Ísu Káráísiti kumíndaraꞌa kentúwíꞌa óraaꞌa uwátinkena aamoí uwátinkainiye. Ísu Káráísitimba ímba túrantamba awánaraafo úwoi kentirumbá wéamewe. Ímba túrantamba wéawanaafo wenááisafeꞌa éraiꞌe séꞌa timankúnkúmba uráawe. Wenááisafeꞌa éraiꞌe séꞌa timankúnkúmbo ontáféna sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba wéfautinkaiye. Mindásafeꞌa óraaꞌ-aamoi éꞌa mindásafeꞌa aaí símae iyíyana miyán-ááí ímba taiꞌáínaꞌa óraaꞌ-aamoi ónááwe.

10 Naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakowi Maníkó kembiwí úwoi túwaꞌnai in-ááí siyáawe. Maníkó sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba faútinkainda-aaisafesa sésa minááígóní áwáuma nóran-aaiyaꞌiyo sésa Maníkón-aai aúfáí-wandaaifimba toráumai awánamaesa iyáawe. 11 Káráísitini ámútanko miwífímbá ména Káráísitimbo áíꞌo índa-iꞌo uwánkaiyanamo ánaaembo sámo kaimbó paápé índa-aai simátímakowasa miwí keáímbá sésa minááí nááwantafenawa simbá póna nóin-kanaawa paápé íníyo sésa Maníkón-aai aúfáí-wandaaifimba toráumai awánamaesa iyáawe. 12 Miwítí kísaugowe simátímakon-aaigowe ímba miwí túwaꞌnai ena kembiwí ánaaembo paápé íyan-kwaasi túwaꞌnai índa mindá Maníkó aráátímakaiye. Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá aiꞌmarówana wíyómpakemba kuména naaófáꞌó aráátímakon-aai simátímakowasa minásé-ááí simátímaꞌmaesa kuwaꞌá ísaraawe. Wíyómpaken-kisau-waasi mintántááꞌá awánánae sésa ombá miwífímbá ímba sáwí-tantaaꞌa wéraisana Maníkó faútínkáísasa pósa ímba kanaaꞌá wéawanaawe.

Arupíse úmai méraaro-aai.

13 Mindásafeꞌa arupíse-imayaa éꞌa káráwiyoro. Ísu Káráísiti kumíndaraꞌa kaweꞌá uwátinkaindasafeꞌa amuꞌmaréꞌa fasiꞌámai méraaro. 14 Maníkón-aai ísámai kaweꞌán-oro. Maníkón-aaimo ímbo ísaronkaꞌo sáwí-imayaasafeꞌo tirááísafeꞌo uráantemba ímba miyá éꞌa Maníkón-aai ísámai kaweꞌán-oro. 15 Maníkómó táántaraiwaimo kaweꞌ-aantembo intembá seyaafá-tántááꞌá kaweꞌ-aantemba oro. 16 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kemó kaweꞌ-aantembo úmaimo
méraudantemba miyán-oro
Maníkómó siyáimbanifo kaweꞌ-aantemba oro.

17 Maníkó arupíse úmai sáwíꞌo uréwi sáwí-meyamba tiména kaweꞌó uréwi kaweꞌ-méyámbá timíndasafeꞌa inaifínkémbá séꞌa kesifomán-iye séꞌa póꞌa marapáꞌó wááumo méraankaꞌa óraakon-iye séꞌa wen-ímáyáá úmae íyóro. 18 Kentíwáꞌnáma úwoi-kisau-amba arááíwáúwana Maníkó kembiwísáféna miyán-ámbá arááíwáéfo séna méyámbaꞌmai faútínkaraiye.

Kentí méyámbá ímba korí-óntámbó taiꞌáínda-tantaakaambanifo
19 Ísu Káráísitini naaegómá íyáákarain-daaegon-iye. Sáwíꞌo uráampinkemba ímba sáwí-meyamba maíyantafesa sipisípi-araaꞌa tufúꞌmai Maníkómbá ámakaantemba sáwíꞌo uráundafinkemba faúsinkaindasafena Ísu Káráísiti ímbo sáwíꞌo urówi puwúwana wení naaemá kunkáiye. 20 Maníkó wíyóne marawémó ímbo úmakonkaꞌa minkísáú maíndasafena Ísu Káráísitimba wemparíꞌa úmakaimba póna ánaaen-kanaa kembiwí túwaꞌnai íníye séna marapáꞌá kumbéna 21 pukáimba póꞌa Maníkómpáꞌá timankúnkúmba wéowe. Maníkóeꞌa kááísamai méꞌa séꞌa éraiꞌa weséꞌa iménaumne síyantafena Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba íyáfasinankena

áíꞌmaena sámo kain-áémpáꞌá móankaraiye.

22 Éraiꞌ-aaimo taawiyáfóntafena minááígó kentirumbá kaweꞌá uwátínkaraisaꞌa méꞌa Maníkóní waási kentí waási owaꞌá moórá-mora-waasi kentirumbá timéꞌa fasiꞌámai miyá úmae íyóro. 23 Maníkón-aai waéꞌwaeꞌa índa-aai ísaraamba minááígó aúíꞌa úmai méraaniꞌa uwátínkaraiye. Marapá-kéntínófóí matínkaraawaꞌa méraambanifo Maníkó maéꞌmaeꞌa iwáí aúíꞌa uwátínkaraisaꞌa aúíꞌa úmai méraawe.

24 Miyán-ááí Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

karaan-tantááꞌé kanaagunéwe aáénkamaenamo
marapáꞌó kúmíntemba waásiye miwítí kawe-kísáúwé miyáumai taiꞌáínífo
25 Fasiꞌaénkón-aai waéꞌwaeꞌa wéiye
agaimaréna siyáiye. Minááí ásé-aai simátímakaan-aai ísaraamba minááígó aúíꞌa úmai méraaniꞌa uwátínkaraiye.

Copyright information for `AUY