1 Peter 4

Maníkóní imáyáafinkeniꞌa oró-ááí.

Ísu Káráísiti áíꞌo úniꞌa uwánkówana fasiꞌámaimo imáyáamo uráintemba kembiwíwáráꞌá fasiꞌámai imáyáan-oro. Túraꞌo tíꞌo úniꞌo uwátínkówi miwímó sáwíꞌo íyan-imayaago ímba taꞌótokaiye. Marapáꞌó méraamba sáwí-imayaasafeꞌa tirááísafeꞌa ímba éꞌa Maníkóní imáyáafinkeniꞌa oro. Maníkómpáꞌó ímbo tiyáan-kwaasimo ontembá kembiwíwáráꞌá miyá uráafo káféꞌa ímba miyá wéowe. Ááéma maará uráawe. Maaꞌu-tántááꞌá wéeꞌa sáwí-imayaasafeꞌa tirááísafeꞌa wéeꞌa uwóíꞌo on-dómbá néꞌa uwóíꞌa wéeꞌa tómbá námae iyéꞌa uwóíꞌo on-dómbó wéneꞌo uwóíꞌo íyantafeꞌa túwaandu uréꞌa kísau ámi-aimba mósá maréꞌa waántá-waasi-imayaa mósá maréꞌa miyá uráambanifo káféꞌa ímba miwíséꞌa túwaandu uréꞌa miyá-sáwí-tántááꞌá ímba owasá tuwánésa sésa káféꞌa nóra séra ímba miyá wéoo símai sáwíꞌa wéuwatinkaawe. Maníkó toꞌmayaa úmai ména pukén-kwaasiwara túmó arén-kwaasiwaraꞌa miwímó méraawini áwáuma tísai ínasa simámiyana miwítí méyámbá timíníye. Marapáꞌó méronkaꞌo uráam-beyamba maiyésamo pukáawi Maníkómó méraintemba miwí timankómó miyámó íyantafena ásé-aai simátímakaiye.

Maníkó kísaugoni fasiꞌaémbó tímakain-aai.

Seyaafá-tántááꞌó taiꞌáínda-kanaa kárikaꞌa tínda póꞌa inaí símaeꞌa íyón-aaifimba kaweꞌ-ímáyáá úmai káráwiyoro. Moórá-mora kentirumbá timéꞌa miyámó éꞌo éꞌa sáwíꞌo uwátinkaiyamba miyá-sáwí-tántáátáféꞌa ímba anondáá ónae-imayaa éꞌa namuꞌ-waasímó tíyamba naané tóné timéꞌa ímba íꞌai simátínkáaro. 10 Kaweꞌá uwátinkaiyantafena Maníkó moórá-mora-waasi fíꞌo-fiꞌon-kisaugoni fasiꞌaémbá tímakaimba póꞌa ímba úwoi maéꞌa mifásíꞌáéntámbá moórá-mora-waasi túwaꞌnai oro. 11 Maníkón-aaimo simátíméwi minááí-úramba arupíse úmai simátíméro. Wétuwaꞌnai-owi Maníkómó tímí-fasiꞌaentamba túwaꞌnai oro. Ísu Káráísiti túwaꞌnai isaꞌá miyá éꞌa mindásafeꞌa seyaafá-tántáátáféꞌa Maníkón-áwíꞌa mósá wémaraawe. Maníkón-áwíꞌa óraaꞌa waéꞌwaeꞌa isaná wení fasiꞌaénkó miyámó wéimba mindá éraiꞌ-aain-iye.

Ísumbo uwánkaraantemba kembá tíꞌa índa-iꞌo íyan-aai.

12 Kesí waási ken-ímáyáá únda-waasi owaná kentópaꞌa óraaꞌ-umbai-tantaaꞌa timbá minúmbáí- tántáápímbá méꞌa mindásafeꞌa ímba táátafeꞌa éꞌa séꞌa fíꞌoran-tantaaꞌa kesópaꞌa tiyáiye ímba seró. Maníkóeꞌa fasiꞌámaiya méraantafenawaꞌi ína fasiꞌámaiya méraantafenawaꞌiyo. Minúmbáí-tántááꞌá kentópaꞌa wétiye. 13 Ísu Káráísitimbo áíꞌo úniꞌo uwánkóntemba kembiwíwáráꞌá tíꞌa úniꞌa uwátínkaraamba póna kentirunkó kaweꞌá ínana Ísu Káráísiti sámo kainkwáráꞌó kumíndaraꞌa kentirunkó óraa-kaweꞌa íníye. 14 Ísu Káráísitini waási ontáfésamo símaimo sáwíꞌo uwátinkaiyambo éꞌa ímba imáyáa íyana kentirunkó kaweꞌá éna Maníkóní ámútanko fíꞌonkaꞌmaꞌmai-amutanko kembiwíséꞌa méraintafena kentirunkó kaweꞌá íníye. 15 Kembiwí ímba waási tínkamowasa púwówasamo ombá ímba umémbá ésa ímba fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa sáwíꞌa ésa ímba aoisaambá wiyésa miyámó íyawimo ésa sáwí-meyamba maénááfo 16 Ísu Káráísitini waási-iꞌo onkákémbó umbai-tántááꞌó timíyaꞌo éꞌa ímba táátafeꞌa oro. Miwí tirunkómó sáwíꞌo ínasamo Káráísitini waási owémó síyamba Maníkómpáꞌá súwiyo seró.

17 Maníkó seyaafáꞌ-wáásímó méraawini áwáumo tísai índa-kanaamo tínda aifaꞌá wení waásisa sísai ena kentáámó umbai-tántááꞌó siménamo énasa wení ásé-aaimo taráíyaan-kwaasi óraaꞌ-umbai-tantaaꞌa timíníye. 18 Mindásafena Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó arupíse úmai méraawi sáwí-imayaafinkemba tíꞌmai kawepáꞌá métínkáímba mindá umbai-kísáún-ifo Maníkóntáfésamo ímbo aamoimó ésamo sáwíꞌo owí miwí sáwíꞌo úmaimo méraampimba miyáumai sáwíꞌa úmai méranaawe agaimaréna siyáiye.
19 Miyáumai Maníkó wení imáyáafinkemba séna umbai-tántááꞌá kentópaꞌa tíníye siyáin-kwaasi kaweꞌá úmae wéiyeꞌa Maníkómpáꞌá kááísamai méraaro. Maníkómó kentáá úmakaiwai éna sintembó iwáí wégarawiyifo wempáꞌá kááísamai méraaro.
Copyright information for `AUY