1 Thessalonians 2

Tésáróníkaafaꞌa Póro kísaumo maiyáin-aai.

Kentáásí waásisono. Keséꞌo komaéwándarata áúwara-kisaumo maéwándasa éta suwánaraawe. Ímbo kentópaꞌo kówánda-kanaafinta Fírípái-naopaꞌa komaéwánasasa suwánésa sínkamesasa sáwítaamo uwásínkón-aai éꞌa ísaraawe. Maníkó wení fasiꞌaémbá símakowanasa póna ímba sááꞌa úwata ímba tiyawembá ówándasa Tésáróníkaafata kentáá Maníkóní ásé-aaisa kosimátímakaumne. Sáwíꞌo uwásínkówisa umbaisá siyómbanifo ímba tuwááwándasa ímba karoꞌ-ímáyááfínkémbá simátimeta ímba aare-úmén-ímáyááfínkémbá simátimeta ímba waéꞌwáé-ááífínkémbá simátimewandasaanifo Maníkó kentáásáféna séna kesí waási ontáféꞌa ásé-aai kosimátímaꞌmaeꞌa koró súwata simásímakain-aai kosimátímaꞌmaeta kuráumne. Maníkó wen-ísarena kesiruntá tuwináínda póta kísau wémaeta séta waásimo suwánésasaamo ésa tuwímbai aamoí íyasa tuwímbai ímba aamoí íyamba póna Maníkó suwánénasa aamoí íníye-imayaa éta kísau wémaeta kentópaꞌa ásé-aai kosimátimeta ímba tirunkáámbá kofaiyáꞌmai-aaifinkemba kosimátimewandasa ísaraawe. Ímba símai

fíꞌowani moparáwíntáféta súraniyamba wéeta kosimátimewandasa Maníkó suwánaraiye.
Ímba símaimo kembiwíwárá fíꞌon-kwaasiwaraꞌa kesúwíta óraaꞌa ónae-imayaan-ofo séta kosimátímakaumne. Keséꞌo maéwándarata Ísu Káráísiti siꞌmarón-kwaasisa ówándanifo ímba óraaꞌ-waasi-ita úmai méta wempatá úmai méta aaregómó wení iyámpóímo káráwiyintenta uráumne. Kembiwí kesiruntá tímaketa Maníkóní ásé-aai kosimátimeta sínkamiyata puwúnafo-imayaa ínta ówándasa Maníkóní ásé-aaisa kosimátímakaumne.

Kentáásí waásisono. Keséꞌo maéwándarataamo fasiꞌaén-kísáúmó maéwánda táákaꞌa makáawe. Maníkóní ásé-aaimo simátimewandasa aafáyáaraꞌe fenómpinkaꞌe nóꞌwaane kísausa maiyáumne. Tómbá ímba úwoi simíwae séwándasa tómbá méyánúmai wéneta maiyáumne. 10 Kembiwí Maníkómpáꞌá timankúnkúmba uráawiseꞌa maéwándarata kaweꞌ-úmai arupíse úmai méta ímba sáwíꞌa ówándasa maéwánaꞌa suwánontemba Maníkówárátá suwánaraiye. 11 Tifoísáímo kentí iyámpóímo káráwiyonten-úmai moórá-mora kesáámá káráwiyeta méta faru uwátinketa Maníkón-aai kaweꞌ-ááímá wésimatimeta séta miyáráámbá íyantafeꞌa Maníkómbá aráái wáíyana Maníkó aamoí íníyesa siyáumne. Maníkó wésimba póꞌa wemó kawáánipaꞌo wení sámo kaipaꞌá táméranaawe. Miyámó íyantafeꞌa Maníkómbá

aráái wáíyana wemá aamoí íníye.

13 Maarán-ááíwárátá Maníkómpáꞌá aasiyaasí súwisa súne. Maníkón-aai simátimewandarata kembiwí séꞌa waási-taain-iye ímba sumbá Maníkón-aain-iye séꞌa tirumpimbá fasiꞌámai métaꞌotokaawe. Simátímakaunda-aai éraiꞌa Maníkón-aain-iye. Simátímakaunda-aaisafeta timankúnkúmba ombá póna minááígó wétuwaꞌnai-iye. Mindásafeta iséta Maníkómpáꞌá aasiyaasí súwiyosa súne.

14 Kentáásí waásisono. Yúndaa-aempaken-kwaasi Fasiꞌaénkóní waási Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraan-kwaasifaꞌo paápé uráintemba kembiwíwáráꞌá miyá uráiye. Yúndaa-aempaken-kwaasimo miwífínkémbá Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmba wéompinkemba sáwíꞌo uwátínkaraantemba kentí waási kembá sáwíꞌa uwátínkaraawe. 15 MinYúndáá-wáásí tíwáꞌnáma naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakowi tínkantoꞌnaamai úmae wéiyuwasa putásowasa maimaé wéiyesa matínkámae íyówasa miwí tísaafitantamba ésa káféꞌo méraawi Fasiꞌaénkómbá Ísumba tufúwana puwúwasa kentáámá sáwíꞌa uwásinkesa arááíwakaawe. Miyámó untáféna Maníkó ímba aamoí uwátínkaraiye. Miwí seyaafáꞌ-wáásítí namuro-wáásíyáámbán-owe. 16 Maníkó sáwí-ampakemba kaweꞌ-ámpáꞌó métinkaindasafeta fíꞌonkaa-waasisafeta Maníkón-aai simátímaꞌmaeta wégundasa Yúndaa-waasi aambá fáísinkesasa seyaafáꞌ-wáásítí namuro-wáásíyáámbá wéowe. Tíwáꞌnáti sáwí-kisauwaraꞌa káféꞌo méraan-kwaasi maimaé wéiyowana káféꞌa Maníkó aaisambá wétiyiye.

Póro anekaꞌá kotuwánánaemo siyáin-aai.

17 Kentáásí waásisono. Kembá tiyuwéta maankáꞌá ampáánkáꞌá taméta kembiwísáféta imáyáa áfááraumai wéeta kembó kotuwánaanda-antafeta wésaafa-eta 18 anekaꞌá kotuwánánae séta kemá Póro séꞌa anekaꞌá kotuwánánae símasimaꞌa wéunana waántáwanko aambá fáísinkaraiye. 19 Ánaaemba Fasiꞌaénkó Ísumo kumínda aúrankaꞌa kométa nóintafetaawa amuꞌmaránaum nóintafetaawa aamoisá ónaumno. Kembiwísáféta imáyáa éta aamoisá onaꞌá 20 kentáá súwíꞌa mósá maráíyana sirunkósá aamoí íníye.

Copyright information for `AUY