2 Corinthians 12

Fasiꞌaénkó kaainkáán-úmaimo aráásímakain-aai.

Kesúmo maimaé iyúnda miyán-ááígó ímba kentáá súwaꞌnai ínífo kentáféꞌa Maníkóní aantá-waasin-iye síyantafeꞌa kempáꞌó tiyáin-tantaakon-aaimo simátíménda ísáaro. Fasiꞌaénkó kaainkáán-úmaimo aráásímakaimba simátíménda ísáaro. Ísu Káráísitini waási méraawanana Maníkó kusíꞌmaena wíyómpaꞌa sanaan-úrambo iyúmba kesimankóná kunáíkai mútúꞌ-waasiya kusíkaiyo ímba isáúmpo Maníkó aantemba ísaraiye. Miyámó uráunda 14 aatai maisukáumne. Maníkó kusíꞌmaena wení kaweꞌ-mápáꞌó iyúmba kesimankóná kunáíkai mútúꞌ-waasiya kusíkaiyo ímba isáúmpo Maníkó aantemba ísaraiye. Kusíꞌmaena wení kaweꞌ-mápáꞌá mósinkowaꞌa mifáꞌ-méꞌa tuwímbai-tantaakon-aai ísaraumpo simátíméndamo éꞌa sáwíꞌa ónaumpo ímba kanaaꞌá simátimenaumne. Miyámó uráintafeꞌa kesú maimaé iyéꞌa kesí kísausafeꞌa ímba kesú maimaé iyéꞌa tuwímbai-tantaaꞌo kempáꞌó tisasamó suwánésamo sésa aamoisaén-kwáásín-iyemo sen-ááísáféꞌa kesú maimaé wéiyune. Kesúmo maimaé iyónae sékaa éraiꞌ-aaisafeꞌa kesú maimaé iyúnaꞌa kentáféꞌa sáwí-imayaawaraꞌ-waasin-iye ímba kanaa sewisinó. Énifo kesú ímba maimaé wéiyune. Aaimó súndarakembo kesúmo maimaé iyúndarakaa minááí isésa tuwímbai kentáfésa sésa óraaꞌ-waasin-iye sewisinó. Mindá ímba siráái wétaiye. Kesí kísau awánéꞌa simátimunda-aai isé póꞌa méraundawini áwáuma suwánaawana siráái wétaimba mindásafeꞌa kesú ímba maimaé iyúne.

Maníkó siyówaꞌa fíꞌoran-kawe-tantaaꞌa sáwífaꞌa awánááwánana Maníkó kentáféna séna wenáú maimaé íyífo séna moórá-tantaaꞌa síꞌo í-tántááꞌá súfimba faimarówana mindásafena waántáwanko sáwíꞌa uwásínkáísana kesú ímbo maimaé íyóndasafena Maníkó miyá uwásínkaraiye. Kaumbo-íkáꞌá Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitimpaꞌa inaí séꞌa maantántááꞌá maisiyúwénaꞌa kaweꞌ-úmai méraano séwánana minkáúmbó-íkáꞌá séna ímbanifo miyá urénaꞌa úwoi áwaꞌnai ondá embá kanaán-iye. Ímbo fasiꞌámaimo méraanda kesí fasiꞌaémbá áménana mifásíꞌáénkó embá íyáákaina méínone símaena iyáiye. Ísu Káráísitini fasiꞌaénkó kenkáꞌá káráwiyaimba póꞌa

ímbo fasiꞌámaimo méraundasafeꞌa aamoí úne.
10 Ísu Káráísitintafeꞌa imáyáamo únda ímbo fasiꞌámaimo méraundawe símaimo sáwíꞌo uwásínkááne sáwí-aaimo simásínkááne umbai-tántááꞌó wéraine sáwíꞌo uwásínkááne miyán-tántáátáféꞌa ímbo imáyáa únda aamoí éꞌa séꞌa ímbo fasiꞌámaimo méraunda Ísu Káráísiti fasiꞌaémbá símísaꞌa fasiꞌámai méraumne súne.

Kórinti-naoraa-waasi imáyáa arupísemo uwátínkarain-aai.

11 Miyán-ááímó simátimunda kesúraamba maimaé iyéꞌa sáwí-imayaawaraꞌ-waasiyaamba úne. Kembiwí karoꞌá séꞌa Maníkóní aantá-waasin-owe sen-kwáásí miwí kembá ímba íyáákaraawe. Kemá úwoi-waasi úndanifo miwí kembá ímba íyáákaraawe. Póro Maníkóní aantá-waasi iyé-ááí kembiwí karoꞌ-ááímó sen-kwáásísáféꞌa simátíméraamba ímba simátímakaafo kemá Maníkóní aantá-waasi úne-aai imáyáa íyantafeꞌa kempáꞌó tiyáin-tantaakon-aai maanáúfáífímbá simátimune.

12 Maníkóní aantá-waasiti kísau maarán-iye.

Fíꞌoran-kawe-kisau ímbo awánaraan-kisau Maníkóní fasiꞌaéntámbá wémaewe. Kempímbá koméꞌa miyán-kísáú wémaeꞌa ímba ifá tuwááwánaꞌa suwánaraawe.
13 Nóra séra kentáfé séꞌa Maníkóní waási fíꞌo-fiꞌon-daopaken-kwaasiyaꞌa kaweꞌ-úmai káráwiyenawa kentááráꞌá ímba miyáumai wégarawiyo sembá fíꞌon-daopakewiyaꞌo káráwiyaundanten-úmai kembiwíyáꞌá káráwiyaumne. Fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌo Maníkóní waásifimbo komaéwánda miwí súwaꞌnai uráafo kempímbó komaéwánda súwaꞌnai oró-ááí ímba séwándarakemba miyán-úmbáí-ááí ímba simátínkaraumne. Miyán-úmbáí-ááímó simátínkaraundarakaa kaweꞌá ówána póꞌa aamoí uwásínkaraawisino. Miyán-ímáyáámó ombá ifátúwáaro.

14 Kaeꞌ-íꞌa kentópaꞌa kuréꞌa káféꞌa wétoꞌmayaan-eꞌa aneká kónae séꞌa úmpo kondá umbai-tántááꞌá ímba timéꞌa kentí óntambo simíyantafena ímba wésinkaifo kentirumbó simíyantafena wésinkaifo kónaumne. Iyámpói ímba tinófoiyaꞌa káráwiyesa wétuwaꞌnai-ofo tinófoi iyámpóíyaꞌo káráwiyesa túwaꞌnai ontembá kemá miyá wéumpo 15 túwaꞌnai ondasáféꞌa makáunda-tantaaꞌo túwaꞌnai úmaimo taíꞌásuweꞌo óraa-kisau maéꞌo miyámó ondafímbó púwóndasafeꞌa aamoí úne. Kesirumbá óraaꞌa wétimumpo kentirumbá káriꞌo wésimemba mindáwaraꞌa taíꞌááfainifo imáyáa úmai kaweꞌán-oro.

16 Súwaꞌnai oro ímba séwándarakemba umbai-tántááꞌá ímba tímakaunda-aaisafeꞌa éraiꞌ-aain-iye seró. Kempínkémbá tuwímbai kentáfésa karoꞌá sésa kentáásí óntamba maénae séna karoꞌá simásínkaraiye wésewe. 17 Nóra séra miyá uráumno. Tiꞌmákaundawiya kentí óntamba maimaésawa kembá másímakaao. 18 Táításimba fasiꞌaén-ááí simámeꞌa aiꞌmákaunda moóráwigo Ísu Káráísitini waásiwaraꞌa tiꞌmákaundarai mindáraiya karoꞌá símai óntamba maimaé másímakaayo. Táítási ímba miyá-sáwíꞌá uráiye-aai ísaraawe. Wesékai mimbórá-ímáyááfínkémbá kísau wémauye.

19 Kesí waásisono. Maanáúfáímó torausíyamba maarán-káróꞌ-ímáyáá éꞌa kentáá súrankaꞌa Póro wenáái arupíse ónae séna maanáúfáí agaiyáiye sénááwe-imayaa úne. Ímba miyán-ááísáféꞌa agaéꞌa Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méꞌa Maníkón-aúrankaꞌa kentí imáyáa túwaꞌnai ónaeꞌa miyán-ááí wésimatimune. 20 Kentópaꞌo kondamó ímbo kaweꞌ-úmaimo méwaꞌo kotuwánéꞌo ímbo aamoimó ondasáféꞌa óraaꞌ-imayaa úne. Kentópaꞌo kondamó óraaꞌ-aaimo simátíméndamo iséꞌa ímba aamoí íyantafeꞌa óraaꞌ-imayaa úne. Kentópaꞌo kondá aaisambá séꞌa kaoréꞌa aaisambá séꞌa tuwínkaaꞌ-éꞌa símai sáwíꞌa uwátinkeꞌa tíyo-aai séꞌa kentúma maimaé iyéꞌa fíꞌo-fiꞌon-aai séꞌa miyá-sáwíꞌá íyaꞌa kotuwánáúnafo séꞌa minááí simátimune. 21 Kentópaꞌo kondá aare-úméné waai-úménémó on-ímáyáá ímba tínaaemba uwámakeꞌa sáwí-imayaasafeꞌa tirááísafeꞌo owímbá ímba tínaaemba uwámakenkaꞌa kotuwánáúnafo séꞌa minááí simátimune. Kentópaꞌo kondá miyá-sáwíꞌó íyaꞌo éꞌa Maníkón-aúrankaꞌa kembiwísáféꞌa sigaesáféꞌa onaná sirunkó umbaí táíníye.

Copyright information for `AUY