2 Corinthians 5

Kentáásúma wááu-nankaanta isatá misúwawaaꞌwarata marapátá méta maarán-ááí súne. Maankwááú-námbá tawisínata Maníkómó wíyómpaꞌo úmakain-daumpata ménaumne. Mindámbá waási ímbo úmakaan-damban-ifo Maníkó wení imáyáafinkemba úmakaimba waéꞌwaeꞌo índa-namba mindá wíyómpaꞌo méraanda-suwawaaꞌan-iye. Marapáꞌó méraundasa óraaꞌ-imayaa éta wíyómpaꞌo méraanda-suwawaata simínkwaesa séta maarán-ááí ínta séta puwéta súwawaaꞌ-íyainkaanta úmaisa méraumne ímba súmpo maarán-ááí séta wíyómpaꞌo méraanda-suwawaata naankáántá ónaesa súne. Kentáá súma wááu-nankaamba isatá méraundasa umbai-tántááꞌó wéraintafeta óraaꞌ-imayaa éta marapáké-súwawaataamo túwáanda-aai ímba séta wíyómpaꞌo méraanda-suwawaata máénda-aaisa súne. Miyásáámó ondá marapáké-súwawaakaanta faúꞌwínata maéꞌmaeta ónaumne. Miyásáámó ondasáfénasa Maníkó kentáá toꞌmayaa éna wení Ufaen-ámútámbá aiꞌmarówana kentáásirumpimba kumbéraisata mindásafeta toꞌmayaa uwásínkarainta miyá

íníyesa súne.

Maníkó wení ámútamba aiꞌmarówana kentáásirumpinta kumbéraintafeta kentáásí imáyáa fasiꞌámaisa méraumne. Marapáꞌó méraundasa Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeta ímba wíyómpakaaniꞌa úmaisa méraumne. Káféta marapáꞌó méraundasa wenaneꞌá ímba awánéta wenááisafeta simankúnkúmba éta kentáásí imáyáasa fasiꞌéta puwétaamo wíyómpaꞌo Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeꞌo métaara aamoí úsino. Maankáꞌó méraundasaawe wíyómpaꞌo iméraandasaawe Maníkómbó arááímo tainíꞌa

ónae súndasa póna aamoisá uwásinkainiye.
10 Seyaafáꞌnánkátá Ísu Káráísitin-aúrankaꞌa méraananasa kesáámó méraundawini áwáusafena sísai ena marapáꞌó méraamba kaweꞌó owí kaweꞌ-méyámbá tiména sáwíꞌo owí sáwí-meyambo timínda póta wembó arááímo wétainiꞌa ónaesa súne.

Ísuwe kááísamaimo méraundasa aúíꞌa úmaisaamo méraunda-aai.

11 Fasiꞌaénkó méraundawini áwáuma sísai índasafeta wentáféna sááꞌa wéisata wempáꞌá tíwae séta waásisa wétafisune. Maníkó méraundawini áwáusa suwánaisaꞌa kembiwíséꞌo méraundawini áwáusa suwánaamba kaweꞌá wéiye súne. 12 Kentáá súwíꞌa ímba maimaé wéiyumpo méraundawini áwáusafeꞌa aamoí íyantafeta méraundawini áwáusa wésimatimune. Aamoí éꞌa kentáásáfésamo sáwí-aaimo sen-kwáásí táái kanaaꞌá anondáá simátimiyantafeta méraundawini áwáusa wésimatimune. Minkwáásí paáká-túwawaaꞌ-aantemba tuwánésa kaweꞌ-wáásín-owe sésa tirumpin-ímáyáá ímba awáresa kaweꞌ-wáásín-owe wésewe. 13 Tuwímbai kentáásáfésa uwóíꞌa wéowe sewatá kanaán-iye séta Maníkóntáféta imáyáa éta miyásá únasasa tuwímbai kentáásáfésa kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásín-owe sewatá kanaán-iye séta kembiwísáféta imáyáa éta miyásá wéune. 14 Seyaafáꞌnánká sáwíꞌo ombá mimbéyámbá maésa púwófo séna Ísu Káráísiti mimbóráwígó kentáásáfénawe séna pukáimba póta Káráísiti

arumbó símíwaini kísau aantenta wémaumne.
15 Seyaafáꞌnánkátá sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba faúsinkaindasafena Ísu Káráísiti pukáimba póta

kentáá sirááímo táínda-iꞌa ímba éta wembó arááímo táínda-iꞌa éta méraano. Miyámó ondasáfénasa kentáásáfénawe séna puwúwana Maníkó íyáfasinankaraiye.

16 Ááéma marapáꞌó méraan-kwaasiti áwáuma arááíwaeta tuwímbaisafeta kaweꞌ-wáásín-owe séta tuwímbaisafeta sáwí-waasin-owe siyáumpo káféꞌa ímba miyásá séta ááéma marapáꞌó méraan-kwaasiti áwáuma arááíwakaunda Káráísitintafeta úwoi-waasin-iye siyáundasa káféꞌa ímba miyásá súne. 17 Mindásafeta Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraundasa aúíꞌa úmaisa méta ááémo uráundanten-imayaa ímba éta káféꞌa aú-imayaa úmaisa méraano. 18 Maníkó miyá wéifo ááéma Maníkóní namuro-wáásíyáámbá úmaisa méraawananasa Maníkó kesí waási-iꞌa íwae séna Ísu Káráísitimba aiꞌmarówana kentáásáfénawe séna kumpuwúwana wení waási-iꞌa uwásinkenasa séna kesí waási-iꞌa íwae-aai kosimátíméro séna siꞌmákaisata minkísáúsá wémaumne. 19 Minááígóní áwáuma maarán-iye. Ísu Káráísiti seyaafáꞌ-wáásísáfénasa imáyáa éna pukáimba mindásafena Maníkó imáyáa éna waásimo sáwíꞌo ombá ímba aaifimbá wémaitinkaifo wení waási-iꞌa uwátinkena kentáásáfénawe séna kesí waási-iꞌa íwae-aai kosimátíméro séna siꞌmákaisata wésimatimune.

20 Kesáá Ísu Káráísitini aantá-waasisa únanasa simásímísata kembiwísá wésimatimune. Maníkó kembiwísáféna óraaka siyáisata siyáin-aaisa wésimatimune. Káráísiti pukáintafena Maníkóní namuro-wáásíyáámbá uráampinkemba wení waási-iꞌa wéuwatinkaifo wenááisafeꞌa ewé seró. 21 Ísu Káráísitimpimba sáwíꞌo í-ááí ímba wérowana

Maníkó kesáámó sáwíꞌo únda-aai wembá ámakaiye. Káráísitiyeꞌa kááísamai méta Maníkón-aúrankaꞌa arupíse ondasáfénasa Maníkó miyá úwana Káráísiti kesáámó sáwíꞌo únda-aai maimaéna mindánankwaraꞌa pukáimba póna Maníkó wení namuro-wáásíyááníꞌa uráundawi wení waási-iꞌa wéuwasinkaiye.

Copyright information for `AUY