2 Corinthians 6

Maníkóeꞌa taankarotámai méta kísau wémaeta óraaka simátime séta Maníkó úwoi wétuwaꞌnai-ifo ímba úwoi méꞌa wembó arááímo tainíꞌa oro súne. Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba Maníkómó siyáin-aai agaimaréna séna

úwoi túwaꞌnai uráunda-kanaa kentáái
iséꞌa sáwíꞌo urómpinkembo
tíkaunda-kanaa túwaꞌnai uráumne
Maníkó siyáiye agaimaréna siyáimba mindásafeꞌa ísáaro. Káféꞌa Maníkó úwoi túwaꞌnai in-kanaa éna sáwíꞌo uráampinkemba tíyáín-kanaa imbá póꞌa ímba úwoi méꞌa wembó arááímo tainíꞌa oro.

Kentáásí kísaugomba awánésa sáwí-amba arááíwáéfo séta kawe-kísáú aantembo maúndasa pósa ímba éraiꞌa sésa sáwí-kisau máéwe wésewe. Seyaafá-kísáúmó maúndasafeta séta suwánésasa éraiꞌa Maníkóní kísau-waasin-owe síwae séta minkísáú wémaeta méraumne. Umbai-tántááꞌó kentááfáꞌó tisasamó síꞌo índa-iꞌo uwásinkesasa sáwíꞌo uwásínkáanta ímba ifátuweta fasiꞌámaisa méraumne. Maníkóní kísausa maúndarakemba sínkambai ándáfaꞌo mósinkesasaamo úkúresamo sáwí-aai simásinkesa miyámó ontá óraa-kisau maéta nóꞌwaamba ímba súsá waúnda úwoi kísau maéta sááimo taintá ímba ifátuwaunda fasiꞌámaisa méraumne. Kentáásáfésa Maníkóní kísau-waasin-owe síyantafeta kawe-kísáú aantemba maéta kaweꞌ-ímáyáá éta faru úmaisa méta kaweꞌá uwátinkaunanasa Maníkóní Ufaen-ámútánkó keséta méraisata éraiꞌa miwí-ímáyáá éta éraiꞌ-aai simátimunanasa Maníkó fasiꞌaémbá símísata miyán-kísáú maéta Maníkón-aúrankaꞌa arupíse úndasa mindá wenónkáámbá fafériyaunanasa sáwí-aaigo kentááfímbá ímba

tisatá Maníkón-aúrankaꞌa arupíse úndasa mindá paroiyáámbá uwásoketa umbai-tántááꞌó kempátáámó tintá wéiyaakaumne.
Tuwímbai kentáá súwíꞌa mósá márááwasa tuwímbai kentáá súwíꞌa símai sáwíꞌa owasá tuwímbai kaweꞌ-ááísá simásíméwasa tuwímbai sáwí-aaisa simásíméwasa éraiꞌ-aaimo simátimundasafesasa tuwímbai kentáásáfésa karoꞌá sewé sewasá tuwímbai kaweꞌ-úmai suwánésasa karoꞌá sésa úwoi-waasin-owe sewasá tuwímbai kentáásáfésamo puwónaesa owémó sembá ímba puwúndasa úwoisa súnaraumpo suwánaaro. Maníkó arupísesa uwásínkáímba ímba sínkamisata wépuwune. 10 Sáwífa-tantaako kentáásirumba umbaí wétasinkainta kentáásirunko kaweꞌá wéiye. Kesáá óntama ímbo makáundawisa éta Maníkón-aai sáwífaꞌ-waasisa simátimunasasa kaweꞌ-úmai méraawe. Óntaiyaiwai éta Maníkón-aai taꞌótokaundasafeta kaweꞌ-úmaisa méraumne.

11 Kórinti-naopaken-kwaasi ísáaro. Ken-ímáyáá éta kentáásirumpinken-aai aforaꞌá simátímakaundasa 12 kembiwísáféta ímba kaoráúnaꞌa kentáásáféꞌa kaókaawe. 13 Kesí iyámpóímo simátimundantenkaamba simátimumpo ken-ímáyáámó úndantemba kentáá-ímáyáá éꞌa kentirumpinkén-ááí simásíméro.

Maníkóní naankaantáán-únemo siyáin-aai.

14 Ísáaro. óꞌó tombá moórá óraa-purumakawara moórá kári-purumakawaraꞌa ímba fátóto úmai wégaraꞌofo awaiya-púrúmákáráí tinuwarampimbá káráꞌumakaawasarai óꞌá wétoye. Miyámó ontembá kembiwí Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmbo owíyé ímbo timankúnkúmbo owíyé ímba taankarotaréꞌa kísau máéro. Arupíse owísé Maníkón-aai taráíyaawise ímba kanaaꞌá taankarotámai mésa kísau wémaewe. Sáwara kumeuꞌwáráꞌá ímba mimbóráfímbá wéraiye. 15 Ísu Káráísitiye waántáwankoe ímba mimbórá-ímáyáá óyasa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo owíyé ímbo timankúnkúmbo owíyé ímba mimbórá-ímáyáá wéowe. 16 Maníkóní naaúmpaꞌa waántá-waasi mimbóráfímbá ímba méranaawe. Maníkó fasiꞌaénkwáráwí kentáásirumpimba méraisata wení naankaantáán-úne. Minááísáféna naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkó séna

kesí waásise méꞌa miwífímbá wéneꞌa
miwítí Maníkó onasá kesí waási-iꞌa ónááwe
Maníkó siyáiye.
17 Mindásafena Fasiꞌaénkó séna

úwoi-waasifinkemba tiyuwéꞌa moórá-aempaꞌa
méꞌa sáwí-awaugomba tínaaemba uwátimiyaꞌa
tíkeꞌa
18 kentifo-íꞌa onaꞌá kesáánintone
kesiyáámúntoniꞌa ónááwe.
Fasiꞌaénkó seyaafá-fásíꞌáémbó tokáiwai siyáiye agaimaréna siyáiye.

Copyright information for `AUY