2 Peter 2

Maníkón-aai waéꞌnáéꞌá úmaimo síyan-aai.

Naaófáꞌá Maníkóní waásifimba Maníkón-aai karoꞌá waéꞌwáéꞌá úmai simátímakowi paápé uráantemba kempímbá miyán-kwáásí paápé ésa karoꞌ-ááí simátimesa Maníkóní waásimo sáwíꞌo íyan-aai simátimesa óraako sáwí-imayaafinkemba faútínkaraiwaimba tínaaemba uwámiyana ánaaemba Maníkó minúwóíyáámbá tínkaminiye. Sáwífaꞌnanka miwítí aambá waásimo sáwíꞌo on-ámbá arááíwaesa miyá íyasa tuwánésa sésa Maníkóní waási sáwíꞌan-owe minááí símai éraiꞌ-amba sáwíꞌa ónááwe. Óntamba maénae sésa aamoí ésa kentí imáyáa tafisénae sésa karoꞌ-ááí simátimenaawe. Sáwí-meyamba timíndawi naaófáꞌá toꞌmayaa úmai ména tínkamindasafena timuꞌmaréna méraiye.

Wíyómpaken-kisau-waasi sáwíꞌo untáféna Maníkó ímba étinkomba sáwí-aempaꞌa mótinkowasa kumeuꞌ-áémpáꞌá ándáfaꞌa mésa sáwí-meyambo maíyantafesa amuꞌmarésa méraawe. Naaófáꞌá Nówaa maúnkaꞌa Maníkóntáfésa ímba aamoí ésa sáwíꞌa untáféna Maníkó ímba étinkomba nonkóntáféna seyaafáꞌ-márámá nawíkaao súwana nawíkowasa putásowana mimpínkémbá Maníkó Nówaawe wení akúmbá afakaeté-waasiye tíyótai uwátinkowasa túnaresa maéꞌómbaniye. Nówaa Maníkón-aai arupíse úmaimo méraiyan-aai simátimuwasa ímba ísónkakemba putásaraawe. Naaófáꞌá Sóndómu-naopaken-kwaasiye Kómóraa-naopaken-kwaasiye sáwíꞌo untáféna Maníkó ímba étinkomba iyá agaisukáifo Maníkóntáfésa ímba aamoí ésa sáwíꞌa owí minááí isésa sésa sáwítaamo úndamo ímbo ifátúwáananasaamo éna kentááwáráꞌá miyáumai sínkamindasa póta ifátáámó túwáananamo éna ímba sínkaminiye sénááwe. Moóráwigon-awiꞌa Róti Maníkó wentáféna púwifo séna ímba auwómba áíkaiye. Wemá arupíse-waasi éna sáwí-waasimo maaꞌu-tántááꞌó untáféna arunkó umbaí taráiye. Miwífímbá ména aasiyaasi-kánáá miwítí sáwí-aai iséna miwítí sáwí-awau awánówana arunkó áfááraumai umbaí tómbanifo wemá arupíse úmai mérontafena Maníkó ímba auwómba áíkaiye. Miyáumai Maníkóntáfésa aamoí owí umbai-tántáápínkémbá Fasiꞌaénkó kaweꞌ-úmai tíyótai éna sáwíꞌo owítí sáwí-meyamba toréna waásimo méraawini áwáumo tísai índa-kanaamo tíndaraꞌa sáwí-meyamba timíníye. 10 Maaꞌu-tántááríꞌo owí Maníkómó kawáánimba tínaaeniꞌa uwánkááwi óraa-sawi-meyamba timíníye.

Minkáróꞌ-wáásí miwí túma mósá marésa kesááigo íyáákainkwae sésa kaweꞌ-násomba wíyómpakewisafesa sáwí-aai simátínkáántafena ímba tááꞌa isasá úwoi sáwí-aai simátínkááwe.
11 Wíyómpaken-kisau-waasi miwítí fasiꞌaénkó minkáróꞌ-wáásítí fasiꞌaénkómbá íyáákaraimbanifo minkwíyómpákéwí Fasiꞌaénkón-aúrankaꞌa ímba aaí simátinkesa ímba sáwí-aai wésewe. 12 Waí-waambo tufúꞌnaan-tantaakomo seyaafáꞌ-áwáúmó ímbo awánaantemba minkáróꞌ-wáásí miyá ésa tuwímbai-tantaakoni áwáuma ímba awánaraantafesa sáwí-aai simátínkáámba pósa waí-waambo taíꞌáíntemba miwí miyáumai taiꞌánááwe. 13 Miwí umbai-tántááríꞌa uwátínkáámba pósa anondáá umbai-tántááꞌá maénááwe. Miwí sáwí-imayaasafesa tirááísafesa aforaꞌá ésa aamoí ésa kembiwíséꞌo tómbó náíyantafesa túwaandu ésa sáwíꞌa uwátinkesa kentí imáyáa tafisésa sáwí-ampaꞌo mówétinkaantafesa aamoí ésa 14 aaresáfésa túraniyamba tuwésa aamoisaén-kwáásí tafisímai sáwí-ampaꞌa mótinkesa túraniyambo owí tírááꞌa póna Maníkó sáwí-meyamba timíníye. 15 Arupíse-amba tuwésa sáwí-amba arááíwáéwe. Naaófáꞌá Péon-ááninkon-awiꞌa Péramu wemá Maníkón-aai simátímakowi éna sáwíꞌo uráimpinkemba óntamba máínenamo aamoí uráintemba miwí miyán-ámbá arááíwáéwe. 16 Énifo Péramu sáwíꞌa uráintafena Maníkó aaisambá séna wení póígon-awiꞌa tónkigomba waási amóísáúnkaamba uwánkowana aaí súwana Péramu iséna wení sáwí-amba tukáiye.

17 Minkáróꞌ-wáásí ímba túwaꞌnai on-kwáásí méraawe. Nonaumpinkémbó nombó ímbo íyáúsenamo kúmíntenkaan-kwaasima owaná póna Maníkó miwísáféna kumeuꞌó in-áémpáꞌó toꞌmayaa uwátínkaraimba pósa mifáꞌá komaéꞌmaeꞌa ónááwe. 18 Miwí sáwíꞌo úmaimo méraapinkembo kawepáꞌó tewí kefáríꞌa méónae sésa maaꞌu-tántáákón-áúma mósá marésa karoꞌ-ááí simátimesa 19 kentí imáyáafinkeniꞌo íyanamo éna misáwí-tántáákó ímba taꞌótorainiye sembánifo miwí sáwíꞌo on-tántáákó taꞌótokaimba pósa misáwí-tántáápímbá mésa taíꞌágonaawe. Moórá-tantaako waásimo íyáákaimba minímáyáágó wefáríꞌa úmai taꞌótokaisasa wenaráái wéwaewe. 20 Kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti sáwí-imayaafinkemba faúsínkáíwaimpaꞌa tésa sáwíꞌo on-kísáú ifátuwesamo tínaaembo uwásukaawi miwí anekaꞌó sáwí-ambo arááíwaiyanamo misáwí-kísáúgómó taꞌótorainasamo ésa ááémo sáwíꞌo uráamba mindá kárikaꞌan-ifo ánaaembo sáwíꞌo íyamba mindá óraa-sawiꞌa úmai méranaawe. 21 Arupísemo on-ámbó ímbo arááíwakesaraa sáwíꞌa uráawaisino. Énifo arupísemo on-ámbá arááíwakesa ifátuwesa Maníkóní kaweꞌ-ámáámbá tínaaemba uwáméntafesa pósa áfááraumai sáwíꞌa wéowe. 22 Maarámó sen-ááí éraiꞌ-aain-iye. Iyánkómó mímó wiꞌmakénamo imbá anekaꞌá wénaiye sésa moórá-aai sésa póígomo nombó pékénamo imbá toifímbá waéꞌwáéꞌá wéiye wésewe. Iyánkó póígomo intembá minkáróꞌ-wáásí miyá-sáwíꞌá wéowe.

Copyright information for `AUY