Acts 10

Pítaa Kóníríyasini naaúmpaꞌo iyáin-aai.

Sísááríyaa-naopaꞌa moóráwigon-awiꞌa Kóníríyasi ména Rómufakemba sáwífaꞌa 100 i-waasiyaꞌo káráwiyowi mérowasa miní-wáásí túwíꞌa Ítáári-i-waasiye sésa uwaná Kóníríyasi Maníkón-aaisafena fasiꞌámai ména wení akúntéꞌa Maníkón-ímáyáá éna áwíꞌa mósá maréna Yúndaa-waasimo ímbo moparáwímbó makón-kwaasi túwaꞌnai ena Maníkómpáꞌá inaí símaena iyúmba moórá-kanaa fenómpinkaꞌa inaí wésuwana Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi aúrankaꞌa paápé úwana kaweꞌ-úmai awánówana séna Kóníríyasiyo súwana ááꞌa úwana aúramba afuwéna séna Fasiꞌaénkóo nóran-aaiya simásiminewa sénó súwana emó inaimó séndawiye waásimo túwaꞌnai óndawiye Maníkón-aúrankaꞌa kaweꞌó óndasafena Maníkó en-ímáyáá imbá pó ení waási tiꞌmárénasa Yópaa-naopaꞌa moóráwigon-awiꞌa Sáímoni Pítaamba koaíyáaro. Wení araámáó Sáímonini naaúmpaꞌa ména minkwáásígó waan-ási-kisaumo máín-kwaasigoni naaúmpaꞌa uwí-nónkóní áwáífaꞌ-naumpakemba koaíyáaro simásuwena áwiyokuwana Kóníríyasi wení kísaumo máún-kwaasifinkemba kaeꞌ-wáásíyáíyé moórá-i-waasi Maníkón-ímáyáá mósá marówinteꞌa miyáumai-waasiyau táántowasa tuwaná wíyómpakewimo simámakon-aai simátimena séna miyáumai Yópaa-naopakemba koaíyáaro séna tiꞌmákaiye.

Tiꞌmarówasa aampaꞌá kówaesa wémesa Yópaa-naopaꞌa ewaaꞌó kumbá wááwái Pítaa naan-afóforaꞌa iména Maníkómpáꞌá inaí wésuwana 10 áái tówana tómbá nánae súwasa tómbá wéagauwana kaainkáámbá awánómba 11 wíyómba tuwínkaaꞌ-úwana mimpínkémbá óraaꞌ-ampanta éíyain-araiyaꞌa taꞌótoresa túwówana kuménama marapáꞌá kumúwana awánómba 12 minámpántáfímbá waí-waane póíye iyaankafayaané numawé fíꞌo-fiꞌon-kwai-waane mérowana 13 aaigó aantemba séna Pítaao íyáfasinke tufúꞌmai agandaaó súwana 14 Pítaa séna Fasiꞌaénkóo ímbanifo kentáásí ámáámba Yúndaa-waasisa miyán-tántááꞌá aambá fáíꞌmakaawata póta ínta wénaumne súwana 15 minááígó aantemba anekaꞌá séna Maníkó kawe-tántááꞌémó siyáin-tantaatafe ímba aambá fáíꞌmakaawe siyó súwana 16 kaumbo-íꞌa kaainkáámbá awánówana wíyómpaꞌa minámpántá iyáiye.

17 Iyúwana Pítaa minkááínkáán-ááígóní áwáuma nórawaꞌiyo súmba Kóníríyasimo tiꞌmarón-kwaasi Sáímonini naambá taawánésa ontaráꞌá tamésa 18 táántesa sésa Sáímoni Pítaa maandáúmpárá méraiyo suwaná 19 Pítaa minkááínkáán-ááígóní áwáuma saafá úwana Maníkóní ámútanko séna kaumbo-wáásí embá ayaafáí úmaesa tefo 20 íyáfasine kumuwó. Kemá tiꞌmaráúnasa tefo ímba kaeꞌ-ímáyáán-uwo. Úwoi miwíséꞌa waaó súwana 21 Pítaa kuména minkwáásísáféna séna wésiyaafaa-on-kwaasi úmpo nóintafera wésiyaafaao súwasa 22 kentáásí kawáágón-áwíꞌa Kóníríyasi siꞌmáráísata empátá túne. Wemá kaweꞌ-wáásí Maníkón-ímáyáá éna áwíꞌa mósá máráísasa pósa Yúndaa-waasi seyaafáꞌá wentáfésa kaweꞌ-wáásíyé wésewe. Moóráwigo Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi kusimámena séna tiꞌmárénasa Pítaamba Yópaa-naopakemba koaíyéwana empáꞌá téna aaí tasína isaaó sisatá túne suwaná 23 Pítaa tíꞌmaena naaúmpaꞌa tinkówasa wáúmba aafáyáaraꞌa Pítaa íyáfasinena miwíséꞌa kuráiye.

Miwíséꞌa kúwasa Yópaa-naopakemba Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí tuwímbai awíyoꞌmaesa
24 aampaꞌá kówaesa wémesa Sísááríyaa-naopaꞌo kumbá Kóníríyasi wenamááraawe wení waásiye táántowasa tatúwaandu urésa Pítaamba amuꞌmakówana 25 Pítaa Kóníríyasini naambó wéronkaꞌa ontaráꞌá kúwana Kóníríyasi aamoí éna óraakon-iye séna aísamaifimba kífauwana 26 Pítaa séna emó óndanten-kwaasi úmpo íyáfasinaao séna íyáfasinakena 27 aaí simámaꞌmaena Kóníríyasiyeꞌa naaúmpaꞌo iyúmba sáwífaꞌ-waasi túwaandu urómba ituwánéna 28 séna kentáásí ámáámba ísaraawe. Yúndaa-waasisa fíꞌonkaa-waasise ímba moórárata taankarotámaisa wémaumne. Miwítí naaúmpata ínta wégundarata Maníkó aráásimena seyaafáꞌ-wáásí ímba sáwí-waasin-owe siyáisaꞌa awánaraunda póta ímba sáwí-waasiyemo sendá úwoi kaweꞌ-úmai ménaumne. 29 Mindásafesa sáántaamba ímba aꞌáo súnda túmpo nóintafera sáántaraao Pítaa súwana 30 Kóníríyasi séna éíyain-doꞌwaamba waéꞌa káfékaamba fénáímpinkaꞌa kesí naaúmpaꞌa inaí súnana minúwóíyáámbá moóráwigo sámo kain-únánkwátói uréna súrankaꞌa kumbéna 31 séna Kóníríyasiyo emó inaimó sémo waási túwaꞌnai ema Maníkón-aúrankaꞌa kaweꞌó óndasafena Maníkó en-ímáyáá imbá pó 32 tiꞌmárénasa Yópaa-naopaꞌa moóráwigon-awiꞌa Sáímoni Pítaamba koaíyáaro. Araámáó Sáímonini naaúmpaꞌa méraiye. Waan-ási-kisaumo máín-kwaasigoni naaúmpakemba uwí-nónkóní áwáífaꞌ-naumpakemba koaíyáaro súwaꞌa 33 minúwóíyáán-úmai tiꞌmaráúnasa embá koaíyáawa kaweꞌ-úmai téne. Kesáá Maníkón-aúrankaꞌa túwaandu éta Fasiꞌaénkó simámakain-aai simásiminkwae séta amuꞌmakáunasa téne Kóníríyasi siyáiye.

Pítaamo simátímakain-aai.

34 Kóníríyasi súwana Pítaa séna káféꞌa wéisaumne. Éraiꞌa Maníkó ímba Yúndaa-waasi aantemba wégarawifo 35 seyaafáꞌ-áémpákén-kwáásí Maníkón-aúrankaꞌa arupíse úmai kaweꞌ-úmai méraawi Maníkó miwí aamoí wéuwatinkaiye. 36 Maníkó Ísu Káráísitimba aiꞌmarówana Ísareri-waasisafena ásé-aai simátímakaimba éꞌa ísaraawe. Ísu Káráísiti seyaafáꞌ-wáásítí Fasiꞌaénkón-iye. Minásé-ááísáfésa éraiꞌemo síyawi tirumbá kaweꞌ-úmai wempaꞌó méraiyamba 37 kemá ísaraawe. Yóni simátimena séna kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpáꞌá téꞌa nombá maénááwe siyáimba Ísun-aai aifaꞌá Káríri-aempakemba tiyéna Yúndiyaa-marafaꞌa wété uráiye. 38 Ísu Násaretifakewin-aai ísaraawe. Maníkó wení Ufaen-ámútámbá Ísumba ámakowana wempímbá óraaꞌa uwánkowana Maníkó fasiꞌaémbá aména weséꞌa mérontafena naaóꞌ-naoꞌa kawe-kísáú wété éna waántáwankomo taꞌótoron-kwaasi kaweꞌá uwátínkáfaꞌa kuráiye. 39 Yúndiyaa-marafaꞌa Yérúsaremu-naopaꞌa kísau maiyáimba awánaraumne. Wembá aaraa-táíyáꞌá aíyayaampimba tufúsúmarowana puwéna 40 kaumbo-kánáá maisuwówana Maníkó Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankowana paápé únta kesúrandesa awáraumpo 41 ímba seyaafáꞌ-wáásí awánaraawe. Maníkó simátíméromo siyáinta Ísunta awánéta pukómpinkembo íyáfasinonkaꞌa tóné noné weséta naráumne. 42 Ísu óraakaꞌa simásimena séna Maníkó imáyáa siména pukén-kwaasiye túmó arén-kwaasiye aaifimbá maitinkáínone siyé simátíméro Ísu siyáiye. 43 Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi Ísun-aai simátimesa sésa wenááisafesa timankúnkúmbo íyawi Ísuni fasiꞌaénkáꞌá Maníkó miwítí sáwí-imayaa maitiyuwáíníye naaófáꞌá siyáawe Pítaa siyáiye.

44 Pítaa minááí simátimuwana wéison-kwaasifimba Maníkóní Ufaen-ámútánkó miséyááfápímbá kumbéna 45 Maníkóní Ufaen-ámútánkó kumúwasa fíꞌo-fiꞌon-aaifinkemba Maníkón-áwíꞌa mósá márówasa Yúndaa-waasi Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí Pítaa-iyaiseꞌa Yópaafakembo tuwáíyé táátafesa ésa sésa Maníkó fíꞌonkaa-waasiwaraꞌa wení ámútamba úwoi wétimiye sésa táátafesa uwaná Pítaa séna 47 Maníkó wení Ufaen-ámútántáámó símakaintenta miwíwáráꞌá wétimimba póta nombó maíyamba ímba aambá faiyónaumpo úwoi nombá maénááfo 48 maitínkáaro súwasa Ísu Káráísitintafesa ísámai nombá maitínkówasa Pítaantafesa sésa tuwímbai-noꞌwaamba keséta waínone suwaná miyá uráiye.

Copyright information for `AUY