Acts 11

Yérúsaremufaꞌa Pítaamo simátímakain-aai.

Fíꞌonkaa-waasi Ísun-aai isésa taꞌótokaawemo sumbá aantá-waasiye Ísuni aampaꞌó kuwáí Yúndiyaa-marafaken-kwaasiye minááí isésa mérowana Pítaa Yérúsaremu-naopaꞌa kúwasa tuwímbai-waasi aaisambá aéésa Yúndaa-waasi túma kárámai araénáémbo wéontemba fíꞌonkaa-waasiwaraꞌa miyá orómó siyón-kwaasi Pítaamba aaisambá aéésa sésa emá fíꞌonkaa-waasiti naaúmpaꞌa iwaé ímbo túmo kárámai araénáémbo úmakaan-kwaasiti naaúmpakemba tómbá imandaráane suwaná Pítaa seyaafá-tántááꞌó uráimba simátimena séna Yópaa-naopaꞌa méꞌa Maníkómpáꞌá inaimó séwándaraꞌa kaainkáámbá awánááwánana wíyómpakemba óraaꞌ-ampanta éíyain-araiyaꞌa taꞌótoresa túwówana kuména méraawandaraꞌa kumúwaꞌa mimpímbá afuwéꞌa awánááwánda póíye waí-waane iyaankafayaané numawé mérowaꞌa awánááwánana aaigó aantemba séna Pítaao íyáfasinke tufúꞌmai agandaaó súwaꞌa iséꞌa séꞌa Fasiꞌaénkóo ímbanifo kentáásí ámáámba miyán-tántááꞌá aambá fáíꞌmakaawata póta ímba wénaumne séwánana minááígó aantemba anekaꞌá séna Maníkó kawe-tántááꞌé siyáin-tantaatafe ímba aambá fáíꞌmakaawe siyó súwaꞌa 10 kaumbo-íꞌa kaainkáámbá awánááwánana wíyómpaꞌa minámpántá iyáiye. 11 Minúwóíyáámbá Sísááríyaafakemba kaumbo-wáásí kentááꞌa tiꞌmarówi tumbá 12 Maníkóní ámútanko simásimena séna ímba kaeꞌ-ímáyáá indá miwíséꞌa waaó súwaꞌa kówánasa Yópaafakemba maankwáásí afaꞌmóráe-waasi Ísun-aaimo ísááwi suwíyórówata Sísááríyaa-naopata Kóníríyasini naaúmpata kówánana 13 simásimena séna Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi kesí naaúmpaꞌa kumbéraisaꞌa awánáúnana séna tiꞌmárénasa Yópaa-naopakemba moóráwigon-awiꞌa Sáímoni Pítaamba koaíyéwana 14 téna aaí tawésimatiminaꞌa ewárá ení akúnkwáráꞌá seyaafáꞌá wéisewana Maníkó sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye wíyómpakewi siyáiye Kóníríyasi súwaꞌa 15 aaí wésewanana Maníkóní Ufaen-ámútánkó aifaꞌó kentááfímbó kunkáintemba miwífímbá miyá úwaꞌa 16 awánéꞌa moórá-aai sáákaꞌa makáumne. Ááéma Fasiꞌaénkó séna Yóni nombó maitínkaraimbanifo Maníkóní Ufaen-ámútánkó kuména kempímbá óraaꞌa uwátinkainiye Fasiꞌaénkó siyáin-aai sáákaꞌa makáumne. 17 Énifo kesáá Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitin-aaisafeta simankúnkúnta ówánanasa Maníkó wení ámútambo símakaintenta fíꞌonkaa-waasi miwí miyá owaꞌá awánaraumpo kemá Ísuni kísau-waasi póꞌa nombó máúmba ímba aambá faiyówánasa úwoi nombá maiyáawe Pítaa súwasa 18 minááí isésa aaisambó áúmba ifátuwesa Maníkón-áwíꞌa mósá marésa sésa Maníkó miyá éna ímba Yúndaa-waasi aantemba aaisá wésimasimifo fíꞌonkaa-waasiwaraꞌa wésimatimisasawaraꞌa miwítí sáwí-imayaa tínaaemba uwámesa Maníkómpáꞌá tésa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe siyáawe.

Ántíokufakemba Ísuni waási-taai.

19 Ááéma Sítífenimba tufúwana puwúwasa fíꞌon-kwaasi Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí sáwíꞌa uwátínkówasa wété uráamba tuwímbai Fínísiyaa-marafaꞌa kuwasá tuwímbai Sáíparasi-marafaꞌa kuwasá tuwímbai Ántíoku-naopaꞌa kuwasá miwí minkáúmbó-máráfáꞌó méron-kwaasi Yúndaa-waasi aantemba Ísun-aai kosimátimesa 20 miwífínkémbá tuwímbai Sáíparasi-marafakewi tuwímbai Sáíríni-marafakewi miwí Ántíoku-naopaꞌo koméronkaꞌa Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiyewaraꞌa Fasiꞌaénkó Ísuni ásé-aai kosimátimuwana 21 Fasiꞌaénkóní fasiꞌaémbá miwíséꞌa wérowasa sáwífaꞌ-waasi Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmba ésa wempáꞌá tiyáawe.

22 Ántíokufaken-kwaasi Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmba ésa wempáꞌó tiyáan-aai suwasá Fasiꞌaénkóní waási Yérúsaremufaꞌo méron-kwaasi minááí isésa Páánápáasimba aiꞌmárówana Ántíoku-naopaꞌa wémena 23 koména Maníkó kaweꞌó uwátínkaromba tuwánéna aamoí éna óraaka simátimena séna kentirumbá fasiꞌámai Fasiꞌaénkóntáféꞌa méraaro séna 24 Páánápáasi kaweꞌ-wáásí úwana Maníkóní Ufaen-ámútánkó wempímbá óraaꞌa uwánkowana Fasiꞌaénkómpáꞌá amankúnkúmba fasiꞌámai éna aaí simátímaꞌmaena iyúwasa sáwífaꞌ-waasi isésa Fasiꞌaénkómpáꞌá tiyáawe.

25 Uwaná Páánápáasi Sóromba ayaafáí úmaena Táásási-naopaꞌo kúmba 26 koawánéna koáíꞌmaena Ántíokufaꞌa tésarai moórá-aatai tamaisuwésarai Fasiꞌaénkóní waásiseꞌa mésarai sáwífaꞌ-waasi tatúwaandu untembá Ísun-aai simátímaꞌmaesarai íyúyasa Ísuni aampaꞌó kuwáísáfésa sésa Káráísitini waásiye suwaná aifaꞌá Ántíokufaꞌa minááí paápé uráiye.

27 Minááí paápé úwana minkánáá tuwímbai Maníkón-aaimo simátímakowi Yérúsaremufaꞌa tuwésa wémesa Ántíokufaꞌa kuwaná 28 miwífínkémbá moóráwigon-awiꞌa Ákápáasi íyáfasinena Maníkóní ámútanko weséꞌa mérowana séna óraaꞌ-aawai seyaafáꞌ-áémpáꞌá táíníye siyónkaꞌa póna ánaaemba Rómu-kamaniti kawáágón-áwíꞌa Kíróndíyasi méronkaꞌa minááwáí paápé uráiye. Ákápáasi minááí súwasa 29 isésa Ísuni aampaꞌó kuwáí moórá-mora sésa óntamba túwaandu úmai Ísun-aaimo ísááwi Yúndiyaa-marafaꞌo méraan-kwaasi timénae sésa 30 miyá ésa minóntámbá Páánápáasinte Sóronte tímúwasarai maimaésarai wémesarai Fasiꞌaénkóní waásiti

óraaꞌ-waasi mátímakaaye.

Copyright information for `AUY