Acts 13

Maníkó Páánápáasinte Sóronte kísaumo tímakain-aai.

Ántíoku-naopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásifinkemba Maníkón-aai wésimatimen-kwaasiye uwáítáíꞌo un-kwáásíyé mésa moóráwigon-awiꞌa Páánápáasi úwana moóráwigo fafután-kwáásígón-áwíꞌa Símiyoni úwana moóráwigo Sáíríni-marafaken-kwaasigon-awiꞌa Rúsiyasi úwana moóráwigon-awiꞌa Mánéyeni wemá Éroti kawáágóní naaúmpaꞌo maéꞌéíwai úwana moóráwigo Sóro úwana úmai mésa moórá-kanaa Fasiꞌaénkóní waási Maníkón-ímáyáá mósá marésa tómbá ímba nésa inaí aantembo sunkáꞌá Maníkóní Ufaen-ámútánkó simátimena séna Páánápáasinte Sóronte kesí kísauraꞌa íyáfasintinkaraumpo mindárai tiyúwáaro súwasa tómbá ímbo nombá inaí aantemba sésa Maníkóní kísaurai máíwae sésa tineꞌá tiyáántamba taꞌótoresa tiꞌmárówasarai kurááye.

Sáíparasi-marafaꞌo kosimátímakaayan-aai.

Maníkóní Ufaen-ámútánkó Páánápáasinte Sóronte tiꞌmarówasarai Yóni-Máákaamba áíꞌmaesarai Ántíoku-naopaꞌa tuwésarai Sérúsiyaa-naopaꞌa kumésarai uwí-nónkóní afufumpim-báráfáꞌá áwíꞌa Sáíparasi-marafaꞌa kónae sésarai nompín-táómba taꞌótoresarai íyátesarai wémesarai Sáíparasi-marafaꞌa Sárámisi-naopaꞌa mindómpín-táómpinkemba kumésarai Yúndaa-waasiti ámáán-daumpimpaꞌa Maníkón-aai simátímaꞌmaesarai kuyaná Yóni-Mááka túwaꞌnai úmaena kúwasarai kaweꞌ-ááí simátímaꞌmaesa marapáꞌá wémesa Péfosi-naopaꞌa kuwaná moóráwigo mindáópaꞌa Yúndaa-waasigo ména wenáwíꞌa Pááyísási Kíríki-taafinken-awiꞌa Érímasi aitambá éna fintómó ún-kwaasi póna karoꞌá séna Maníkón-aai simátimundawi úne súwana moóráwigo kámáni-kawaagon-awiꞌa Sésiasi-Porasi ména kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásí póna Maníkón-aai isánae séna Páánápáasinte Sóronte táántowana Érímasi aitambá éna fintómó ún-kwaasigo kámáni-kawaagoe aasiyaasí maéꞌmaeꞌo úwai mérowana kámáni-kawaago Páánápáasinte Sóronte táántowasarai tuyaná Érímasiwaraꞌa téna mindárai-taai tasímai taráísuwena kámáni-kawaago Ísun-aaisafena amankúnkúmba ifó séna mindárai-taai tasímai taráísuwowana Sóro moórá-awiꞌa Póro Maníkóní Ufaen-ámútánkó wempímbá óraaꞌa uwánkowana Póro fintómó ún-kwaasigomba kááꞌa afuwéna 10 séna waántáwankon-árááꞌa po kaweꞌ-ánkóní namuro-wáásí éma seyaafá-sáwí-ímáyáágó empímbá óraaꞌa uwánkáímba po Fasiꞌaénkóní kaweꞌ-ámbá sáwíꞌo úmae iyóndasafena 11 káféꞌa Fasiꞌaénkó ení méyámbá amína aúramba kafíꞌwína tuwímbai-kanaa sámo káínda ímba awánáínone Póro súwana minúwóíyáámbá Érímasin-aúrampaꞌa kumeuꞌá uwágúwana siyáán-toꞌmaesamo níyane séna waási tiyaafáí úmae wénuwana 12 kámáni-kawaago Fasiꞌaénkón-aai iséna áátafena éna Fasiꞌaénkómó úmba awánéna séna Fasiꞌaénkón-aai éraiꞌ-aain-iye séna amankúnkúmba uráiye.

Písíndiyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopaꞌo kurááyan-aai.

13 Póro weséꞌo wénuwaise Péfosi-naopaꞌa tuwésa nompín-táómba taꞌótoresa íyátesa wémesa Pámpíriyaa-marafaꞌa Pékaa-naopaꞌa mindómpín-táómpinkemba kúmúwana Yóni-Mááka tiyuwéna Yérúsaremufaꞌa kóúwasarai 14 mindárai marapáꞌá wémesarai Písíndiyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopaꞌa wésarai Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaaraꞌa Yúndaa-amaan-daumpaꞌa maraꞌá iméroyasa 15 aúfáífinkemba Maníkóní ámáámba Mósese agaimakómba simátimesa Maníkón-aaimo simátímakowi agaimakón-aai simátímúwasa Yúndaa-amaan-kawaa-waasi moóráwigomba aiꞌmárówana mindáraifaꞌa téna séna kentáásí waásiyaiyo aaimó wérainakaimo ékai kentáásí imáyáa símai asésinkaakaiyo súwana 16 Póro íyáfasinena séna ísáaro. Kesí Ísareri-waasiye fíꞌonkaa-waasi Maníkón-ímáyáámó mósá márááwiye ísáaro. 17 Naaófáꞌá Ísareri-waasiti Maníkó kentáá síwáꞌnásafena séna kesí waásin-owe súwasa fíꞌon-kwaasiti marafáꞌá Ísípi-marafaꞌa mésa sáwífaꞌ-waasi agáúwana Maníkó wení óraa-fasiꞌaemba wérontafena Ísípifakemba tíꞌmaena 18 máásai-marafaꞌa mátinkowasa sáwífaꞌ-aatai 40 aatai wénesa aasiyaasí Maníkóntáfésa sáwí-imayaa umbánifo Maníkó miwíyáꞌá káráwiyena ímba tiyuwówasa 19 Kénaani-marafaꞌa afakaeté-marafaken-kwaasi moórá-mora úmai mérowana Maníkó tínkambaena wéiyuwasa tuwímbai putásowana miwítí maramá maimaéna wení waási Ísareri-waasi mátimuwasa 20 mimbáráfáꞌá

mésa sáwífaꞌ-aatai 450 aatai maiyáawe.

450 aatai máúwana Maníkó moórá-mora-waasi kawáá-kísáúráꞌá íyáfasintinkafaꞌa kúwana Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Sámúwéri íyámauwasa miyán-káwáá-wáásí taíꞌásowasa
21 Ísareri-waasi Maníkó ímba kentááráꞌá káráwiyinkwae sésa kentááfínkémbá moóráwigomo éna kentááráꞌá káráwiniye suwaná Maníkó séna Pénisaminin-andafakewi Kísin-ááninkon-awiꞌa Sóro káráwiyi-kisau máíníye súwana minkísáú wémaena 40 aatai maisuwówana 22 Maníkó minkísáú Sórompakemba Yésin-ááninkon-awiꞌa Téfítimba amúwana maúwana séna Téfíti kemó súndantemba wéifo aamoí uwánkaumne Maníkó siyáiye. 23 Naaófáꞌá Maníkó séna Téfítin-andafakembo ánaaembo íyáfasinankaandawi wemó éna Ísareri-waasi sáwíꞌo úmaimo mérempinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye siyáimba Ísuntafena minéráíꞌ-ááí siyáiye. 24 Ísu ímba seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌo paápé urónkaꞌa Yóni nombó maitinkówi seyaafáꞌ-Ísárérí-wáásísáféna simátimena séna kentí sáwí-imayaa tínaaembo uwámeꞌo Maníkómpáꞌó tíyaꞌo éꞌa nombá maitinkánaumne súwasa miyá uwaná nombá maitinkéna 25 wení kísau ampáánkáꞌá taiꞌáíne úwana simátimena séna kentí imáyáagomo kentáféꞌo nááwaꞌiyomo sembá wéamuꞌmaraawi ímba kemá úmpo kesínaaembo tíndawi wemá óraako kembá íyáákaraifo wemó aaimó síndaraꞌo kemó sendá sáwíꞌan-iye Yóni siyáiye

Póro siyáiye.

26 Póro simátimena séna kesí waási Émbaramun-andafaken-kwaasiye fíꞌonkaa-waasi Maníkón-ímáyáá mósá márááwiye ísáaro. Sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌó métínkáímba kentáásáféna Maníkó siyáiye. 27 Yérúsaremufaken-kwaasiye miwítí kawáá-wáásíyé sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiyemo siyáin-aai Ísuntafesamo siyáamba ímba imáyáa uráawe. Aasiyaasi-kánáá ámáán-aaimo ísón-kanaa Maníkón-aaimo simátímakowi agaimakón-aai aúfáífinkemba toráumai suwasá isésa Ísuntafesamo siyáamba ímba imáyáa uráafo tufúwana pukáifo mináúfáífínkén-ááí paápé uráiye. 28 Tufuwíyan-ambo saafá umbá ímba sáwíꞌa uróntafesa Páíratintafesa úwoi sésa tufuwínone siyáawe. 29 Maníkón-aai aúfáífimba Ísun-aai agaimakómba seyaafáꞌá miyá uwasá aaraa-táíyákémbá maimái óntan-aifimba máutamakowana 30 Maníkó pukómpinkemba íyáfasinankowana 31 ayáátáákaꞌa moórá-mora-kanaa wení waási túrankaꞌa paápé uráiye. Ímbo tufúkónkaꞌa Kárírifakemba Yérúsaremufaꞌa weséꞌo kuráawi pukómpinkemba íyáfasinenamo moórá-mora-kanaamo paápé urómba minkwáásí awánésa sésa awánáúndasaawe isáúndasaawe Ísareri-waasi kosimátímaꞌmaeta kónae sésa kuráamba minkísáú paaí wémaewe. 32 Páánápáasiyekai minásé-ááí simátíméyanekai túye. Maníkó kentáá síwáꞌnásafena miyá ónaumnemo siyáimba kesáámó méraunda-kanaafinta miyá éna Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankaraiye. Minááí imó agaimakón-aufaifimba kaepímbá agaimaréna séna

emá kesáánimba ónaꞌa
kesí kísauraꞌa ánkaraumne
agaimaréna siyáiye.
34 Maníkó wembá pukómpinkemba íyáfasinankaraimba póna ímba anekaꞌá puwínana áúma kawááꞌíndasafena Maníkó séna

Téfítintafe séꞌa éraiꞌa kaweꞌá uwánkanaumne siyáundantemba embá kaweꞌá uwánkanaumne
Maníkó siyáiye.
35 Moóráfaꞌa imó agaimakón-aufaifimba agaimaréna séna

Maníkó wení kawe-kísáú-wáásígómbá
ímba auwáínana áúma kawááꞌíníye
agaimaréna siyáiye.
36 Minááí ímba Téfítintafena siyáifo Téfíti Maníkóní kísau wémaena puwúwasa maimaésa aíwáꞌnámo utámakompimba máutamarowana áúma kawááꞌuraifo 37 Maníkó Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankarowimba wenáúma ímba kawááꞌuraiye Póro siyáiye.

38 Póro simátimena séna kesí waásisono.

Ísámai kaweꞌán-oro. Ísu pukómpinkemba íyáfasinankaraiwaintafena waásiti aoisaambá maitiyuwáíníye Maníkó siyáiye. Minááímó simátimunda ísámai kaweꞌán-oro.
39 Maníkó Mósesembo simámakain-amaambo arááíwáéwimo ombá minámáánkó kentí aoisaambá ímba maitiyuwáínana arupíse úmai méraawin-owe Maníkó ímba sínífo Ísumo éna wenááisafesa timankúnkúmbo íyawiti aoisaambá maitiyuwáínana miwísáféna arupíse úmai méraawin-owe Maníkó síníye. 40 Miyáumai Maníkón-aaimo simátímakowi siyáan-aaigo kempáꞌá tifó séꞌa káráwimai kaweꞌán-oro. 41 Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi agaimarésa sésa

éraiꞌ-aaisafeꞌa símai sáwíꞌo on-kwáásí ísáaro.
Kembiwímó méraiyan-kanaa kísau máénda minkísáúmó awánéꞌo ímbo kempáꞌó téꞌo
éꞌa úwoi puwónááwe. Minkísáúsáfésamo simátimiyaꞌa minááísáfésa ímba
timankúnkúmba ónááwe
sésa agaimarésa siyáawe. Minááí kempáꞌá tifó séꞌa káráwimai kaweꞌán-oro Póro siyáiye.

42 Minááí simátimena Póroe Páánápáasiye ámáán-daumpakemba máápaꞌa kumónae uyasá waási sésa anekaꞌá ámáán-aaimo ísáán-kanaa tínakai minááí másíyata ísáano 43 simásuwesa máápaꞌa kúmúwasa sáwífaꞌ-waasi Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasi Yúndaa-amaan-ampaꞌo kuwáíyé Póronte Páánápáasinte tirááíwaꞌmaesa kuwasaráí sésarai Maníkó úwoi kaweꞌá uwátinkainifo fasiꞌámai wení aampaꞌá koró siyááye.

44 Suyaná Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaa túwasa mindáópaken-kwaasi seyaafáꞌá Fasiꞌaénkón-aai isánae sésa Yúndaa-amaan-daumpaꞌa imérowasa 45 Yúndaa-waasi tuwánésa tirunkó sáwíꞌa úwasa minááí arááíwáéfo sésa Póronte Páánápáasinte karaánááꞌa tinkésa karoꞌ-ááí séye sésa símai taráísúwasarai 46 miwí táároi ímbo inkáísúyamba óraaka sésarai aifaꞌá éraiꞌa Maníkón-aai simátimuyamba minááí tínaaemba uwámeꞌa ímba sínkáíye sembá póꞌa aúíꞌo úmaimo maéꞌmaeꞌo ondá uwófíꞌa ónaumne-imayaa ombá pókai tauwerékai fíꞌonkaa-waasi Maníkón-aai kosimátimeyauye. 47 Ááéma Fasiꞌaénkó simásimenasa séna

emá fíꞌonkaa-waasi sáma kátinke kesáái simátímínasa kesí aambá awánáíyaꞌa
seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkanaumne
Maníkó minááí simásímakaimba pókai fíꞌonkaa-waasi wenáái kosimátimeyauye Póro siyáiye.

48 Póro súwasa fíꞌonkaa-waasi isésa Fasiꞌaénkón-aaisafesa aamoí ésa tirunkó kaweꞌá úwana Maníkó séna kesí waási éꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe súwasa miwí Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmba uráawe.

49 Fasiꞌaénkómpáꞌá timankúnkúmba ésa mimbáráfáꞌá Fasiꞌaénkón-aai kosimátin-tasimatin-uwasá sáwífaꞌ-waasi ísówasa 50 Yúndaa-waasi Póronte Páánápáasinte tirumbá sáwíꞌa uwátinkesa aare túwíꞌo wéron-inimba Yúndaa-amaan-aaimo fasiꞌámaimo méron-inine mindáópaken-oraaꞌ-waasiye tirumbá tórówasa Póronte Páánápáasinte sáwíꞌa uwátinkesa aaisambá tiyésa miwítí marafákémbá tiꞌmátuwowasarai 51 Maníkó minkwáásí ímba aamoí uwátinkainiye-aiyowaiꞌa ésarai tísamaifakem-barama uwáꞌmaresarai Ántíoku-naopaꞌa tuwésarai Áíkóníyamu-naopaꞌa kuyasá 52 Ántíoku-naopaꞌa Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí mérowana Maníkóní Ufaen-ámútánkó miwífímbá óraaꞌa uwátinkowana tirunkó kaweꞌá uráiye.

Copyright information for `AUY