Acts 14

Póroe Páánápáasiye Áíkóníyamu-naopaꞌo kurááyan-aai.

Póroe Páánápáasiye Áíkóníyamu-naopaꞌa wésarai ááémo urááyantemba Yúndaa-amaan-daumpaꞌa imésarai ásé-aai óraaka simátímúyasa isésa sáwífaꞌ-waasi Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye Ísun-aaisafesa timankúnkúmba uwasá tuwímbai-Yundaa-waasi Ísun-aaisafesa tínaaemba uwámesa ímbo timankúnkúmbo uwáí Póronte Páánápáasinte sáwí-aai simátínkówasa fíꞌonkaa-waasi isésa mindáraiye Ísun-aaimo ísówiye tirumbá sáwíꞌa uwátínkówasa mindárai ayáátáákaꞌa mindáópaꞌa mésarai miwí táároi ímbo inkáísúyamba Fasiꞌaénkón-aai óraaka simátímúyana Fasiꞌaénkó waási úwoi kaweꞌó uwátínkáímba awánáíwae séna mindárai wení fasiꞌaémbá timúwasarai ímbo awánaron-kisau kawe-kísáú máúyasa mindáópakewi kaeká tuwínkaaꞌ-ésa tuwímbai Yúndaa-waasi-taaisafesa éraiꞌe suwasá tuwímbai aantá-waasi-taaisafesa éraiꞌe siyáawe.

Suwasá fíꞌonkaa-waasiye Yúndaa-waasiye miwítí óraaꞌ-waasiye túwaandu ésa tínkamonae-aai sésa óntantamba Póronte Páánápáasinte tínkamonae suwasaráí minááí isésarai kaweꞌó íyapaꞌe sésarai Ríkíóniyaa-marafaꞌa wésarai Rísítara-naopaꞌe Tépi-naopaꞌe fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌe ásé-aai simátímaꞌmaesarai kurááye.

Rísítarafaꞌe Tépifaꞌemo kurááyan-aai.

Moóráwigo Rísítara-naopaꞌa anówan-arumpinkemba aísamai sáwíꞌo uwáguromba maꞌánkarowana ímba aíntómba ááémo maúnkaꞌa ména Póro wésimatimun-aai iséna éraiꞌ-aai wésimba póna kaweꞌá uwásinkainiye-imayaa úwana Póro minímáyáámó úmba awánéna arááꞌa afuwéna 10 óraaka séna kokuꞌá íyáfasinaao súwana íyáfasinkwena aamoí éna weyááríkaꞌa marapáꞌó kúmba 11 sáwífaꞌ-waasi Póromo úmba awánésa miwí tááifinkemba Ríkíóniyaa-taaifinkemba sésa kentáásí maníkóráí waásiyaan-úmai marapáꞌá kentááfímbá kumbéraaye sésa 12 miwítí maníkón-áwíꞌa mindárai simátinkesa sésa Páánápáasintafesa Súsiye sésa Pórontafesa aaiséꞌo simátímíwaiye sésa Émísiye siyáawe. 13 Marukón-awáífáꞌá minkáróꞌ-máníkón-áwíꞌa Súsi wení ámáán-damba wérowana minkáróꞌ-máníkóntáféna ísámai póíꞌo uwándon-kwaasigo purumakamá wémaena mowáán-aramba wétarare úmaena mindáókoni kusai-óntáráꞌá mó marówasa sáwífaꞌ-waasi miwítí maníkóntáfésamo póíꞌo uwándaantemba miyáumai Ísuni aantá-waasiyaiyaꞌa póíꞌa uwándánaemo 14 sun-ááí isésarai sáwíꞌan-iye sésarai kentí unáánkwátói tafétuwesarai tuwaantantésarai sáwífaꞌ-waasifimba komésarai óraaka sésarai 15 kenkáí nóra ónaera wéoo. Keráí kemó onten-kwáásí úye. Ásé-aai tasimátimuyamba miyán-káróꞌó ombá tuwéꞌa éraiꞌ-Manikompaꞌa teró. Éraiꞌ-Maniko wíyóne marawé uwí-nóné mimpímbó wérain-tantaaꞌe úmarena fasiꞌaénkwáráwí méraiye. 16 Ááéma Maníkó úwoi tíyukowaꞌa kentí imáyáafinkemba seyaafáꞌ-áémpákén-kwáásí wénesa 17 miyá éꞌéímbanifo Maníkó méraiye síwae séna aaí sisaná aaꞌá téna tónkó kaweꞌá isaꞌá wéneꞌa tirumpin-áámóí wéowe. Miyáumai awánéꞌa miyámó im-báníkó méraiye síwae séna Maníkó kaweꞌ-íꞌa wéiye 18 mindárai minááí suyasá seyaafáꞌ-wáásí fasiyésa mindáraiyaꞌa póíꞌa uwándánae suwasaráí ímba miyán-oro símai tufímbaesarai íyúyasa ifátukaawe.

19 Ifátuwowasa tuwímbai-Yundaa-waasi Písíndiyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopakene tuwímbai Áíkóníyamu- naopakene tésa seyaafáꞌ-wáásí tirumbá tórówasa isésa Póromba óntantamba tufuwésa éꞌa púwíye-imayaa ésa tafisímaesa mindáókoni awáífáꞌá mátúwówasa 20 Ísuni aampaꞌó kuwáí taúkúresa awánowana íyáfasinena mindáópaꞌa wéna kowaúmba aafáyáaraꞌa íyáfasinesarai Póroe Páápápáasiye mindáópaꞌa tuwésarai Tépi-naopaꞌa kurááye.

Síriyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopaꞌa anekaꞌó kurááyan-aai.

21 Póroe Páánápáasiye Tépi-naopaꞌa ásé-aai kosimátímúyasa isésa éraiꞌe sésa Ísuni aampaꞌá kuwasaráí mindárai Rísítara-naopaꞌa anekaꞌá kurésarai minkákémbá Áíkóníyamu-naopaꞌa kurésarai minkákémbá Písíndiyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopaꞌa anekaꞌá kurésarai 22 miyá úmae wénesarai Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmbo uwáí miwítí imáyáa fasiꞌátinkesarai sésarai Ísuni aampaꞌá fasiꞌámai koró sésarai Maníkó wení waásimo kawáánipaꞌo kónae séꞌo éꞌa minámpáꞌá umbaimó tain-ámpáꞌá kónááwe sésarai 23 miyáumai mindáópakaꞌa wénesarai Fasiꞌaénkóní waásifinkemba miwítí óraaꞌ-waasi íyáfasintinkafaꞌa kuyasá Maníkón-ímáyáá ésa ímba tómbá nésa inaí aantemba wésesa mindárai Fasiꞌaénkómpáꞌá timankúnkúmbo uwáísáfésarai Fasiꞌaénkó káráwitinkamae iyíníye simátímakaaye.

24 Simátimesarai Písíndiyaa-marafaꞌa kóyáákesarai Pámpíriyaa-marafaꞌa wésarai 25 Pékaa-naopaꞌa komésarai ásé-aai kosimátimesarai minkákémbá Átériyaa-naopaꞌa kumésarai 26 nompín-táómba taꞌótoresarai íyátesarai témesarai Síriyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopaꞌa aneká tiyááye. Ááéma mindáópaꞌa Fasiꞌaénkóní waási mindáraisafesa Maníkó túwaꞌnai úmaena iyínífo wení kísau komáékaiyo siyówasarai minkísáú komaisuwésarai tiyááye.

27 Ántíokufaꞌa tuyasá Fasiꞌaénkóní waási tatúwaandu uwasaráí Maníkómó simátimuntembo urááyan-aai sésarai Ísuni aampaꞌó fíꞌonkaa-waasi aráátímúyasa minááísáfésa timankúnkúmba ésa minámpáꞌá kowé-ááí tasimátimesarai 28 mindáópaꞌa Ísun-aaimo ísówi ayáátáákaꞌa méraaye.

Copyright information for `AUY