Acts 16

Tímóti mindáraiseꞌo kuráin-aai.

Póroe Sáírásiye miyá úmaesa Tépi-naopaꞌe Rísítara-naopaꞌe kuyaná moóráwigon-awiꞌa Tímóti mindáópaꞌa ména Ísuni aampaꞌó kúwai úwana anówa Ísuni aampaꞌó kún-ininko Yúndaa-ininko úwana afowá Kíríki-waasi úwasa Rísítara-naopakene Áíkóníyamu-naopakene Ísun-aaimo ísówi Tímótin-awiꞌa mósá makáawe. Afowá Kíríki-waasi éna áúma ímba kárámai araénáémba urómba pósa Yúndaa-waasi mináémpáꞌó méraan-kwaasi miyán-ááí ísówana Póro séna Fasiꞌaénkóní kísauraꞌa Tímótimba aiyánae séna Yúndaa-waasi aamoí íwae séna Tímótimba áúma karéna áíꞌmaena naaóꞌ-naoꞌa wénesa aantá-waasiye Fasiꞌaénkóní waásiti óraaꞌ-waasiye Yérúsaremufaꞌo siyáan-aai Fasiꞌaénkóní waásisafesa simátímaꞌmae wésa sésa minááí ísáaro suwasá Fasiꞌaénkóní waási Ísumpaꞌa fasiꞌámai mésa fíꞌon-kwaasi simátímaꞌmaesa kuwasá isésa aasiyaasi-kánáá tuwímbai Ísun-aaisafesa timankúnkúmba úmae wéwesa sáwífaꞌ-waasi-iꞌa uráawe.

Póro kaainkáámbó awánarain-aai.

Pórowe Sáírásiye Tímótiye Fírísiyaa-marafaꞌe Kárésíyaa-marafaꞌe wénesa Ésiyaa-marafaꞌa ásé-aai kosimátimenae sumbá Maníkóní Ufaen-ámútánkó ímba kónááwe súwasa isésa wémesa Mísiyaa-maragoni ófímbá kurésa Pítíníyaa-marafaꞌa kónae sésa uwaná Ísuni ámútanko ímba kónááwe súwasa isésa wémesa Mísiyaa-marafaꞌa kóyáákesa wémesa Tóróasi-naopaꞌa kúmúwana nóꞌwaamba Póro kaainkáámbá awánówana Máséndóniyaa-marafaken-kwaasigo kokuꞌá taména séna Máséndóniyaafaꞌa tasúwaꞌnai uwo óraaka súwana 10 Póro awánéna simásimuwata íyáfasineta séta Máséndóniyaa-waasisa ásé-aaisa kosimátíméndasafena Maníkó wésaantaisata Máséndóniyaafaꞌa kónaesa siyáumne.

Ríndíyaa Ísumpaꞌo tiyáin-aai.

11 Miyá séta Tóróasi-naopaꞌa nompín-táómba taꞌótoreta íyáteta kówánanasa mindómpín-táónko arupíyaꞌa kúwata Sámóteresi-marafaꞌa kowaéwándasa aafáyáaraꞌa wémeta Níápórisi-naopaꞌa marapá kúwateta 12 minkákémbá Fírípái-naopaꞌa marapátá kuráumne. Mindá Máséndóniyaa-marafaꞌa óraaꞌ-naopaꞌa Rómu-kamani-waasimo káráwiyon-daopaꞌa tuwímbai-noꞌwaamba kówaeta 13 Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaa úwata imáyáa éta Yúndaa-waasi nonáwáífaꞌa túwaandu ésa inaí wésesa owé séta naaópaꞌa tuwéta nonáwáífaꞌo kumówándasa aaresómbá túwaandu urópata kumbéta simátimewanasasa 14 isésa uwaná moórá-ininko Táyátáira-naopaken-ininkon-awiꞌa Ríndíyaa wení

kísau óraan-tantaaꞌa ampantaráꞌá tásuwena wétimena óntamba wémaena wemá Maníkón-ímáyáá éna wenáwíꞌo mósá marón-ininko Fasiꞌaénkó imáyáa amúwana Póron-aai kaweꞌ-úmai isówana
15 minínínkówárá wení akúnkwáráꞌá nombá maitinkówana minínínkó séna kentáfé séꞌa Fasiꞌaénkón-aaisafena amankúnkúmba éna Ísumpaꞌa fasiꞌámai mérain-ininkon-iye séꞌa kesí naaúmpaꞌa taméranaawe óraaka súwata wení naaúmpata kuráumne.

Póroe Sáírásiye ándáfaꞌo méraayan-aai.

16 Moórá-arasi kísaumo maún-arasigomba tuwímbai-waasi óntamba tuwésa méyánuraan-arasigomba sáwí-amutanko wenarumpimbá mérowana tuwímbai-waasifaꞌo ánaaembo paápé índa-aai simátimuwasa óntambo ámúmba wembó méyámbakaan-kwaasi timúwasa maéꞌómbaniye. Moórá-kanaa inaí wésupaꞌa kumówánanasa minárásígó suwánénasa 17 Póronte kenté sirááíwaꞌmae wéwena óraaka séna Maníkó wíyómpaꞌo méraiwaini kísaumo máén-kwaasin-owe. Maníkó sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métínkáín-aaimo simátíméwin-owe minárásígó séna 18 sáwífa-kanaa arááíwaꞌmae wénena miyá súwana Póron-arunko umbaí tówana méutausena wenarumpimbó méro-sawi-amutankontafena séna Ísu Káráísitini fasiꞌaémbó wéraintafeꞌa óraaka súne. Minárásí auwé kóuwo súwana minúwóíyáámbá auwéna kóúwasa 19 minárásímó méyánuraawi awánésa tirunkó sáwíꞌa úwasa sésa ímba óraaꞌ-ontamba maénaumne sésa Póronte Sáírásinte tiyáánkwanda tafisímaesa marupáꞌá kawáá-wáásíyáꞌá tiyésa 20 Rómu-kamani-waasiyaꞌa tésa sésa maandárai Yúndaa-waasiyai kentáásí naaópaꞌa sáwí-kisau wémaeye. 21 Kentáásí ámáámba taraisésarai fíꞌon-ampaꞌ-amaamba wéseye. Maandáraimo séyan-amaamba ínta arááíwaenaumpo Rómu-waasiti ámáánta arááíwaenaumne suwasá 22 sáwífaꞌ-waasi taúkúresa óraaka sésa éraiꞌe suwasá kawáá-wáásí mindáraiti unáánkwátói tafétuwesa sésa kunánaantamba tínkamoro suwasá 23 áfááraumai tínkambaresa tafisímaesa ándáfaꞌa fafúsúsuwesa ándáfaꞌo káráwiyon-kwaasigontafesa sésa ontaráꞌá káráwimai mindárai kaweꞌán-uwo suwaná 24 afufumpin-dáúmpáꞌá mófafususuwena tísamaiyai taaí imaiyéna faráátamai ándásamba káráꞌumarowasarai méraaye.

25 Mésarai nóꞌwaan-afufuntamba Póroe Sáírásiye inaí wésesarai Maníkómpáꞌá imá wésuyasa ándáfaꞌo méron-kwaasi ísówana 26 minúwóíyáámbá óraaꞌ-marima tówana naamayáámba korekááre uwágúwana seyaafáꞌ-óntá tigúwana ándáfaꞌo méron-kwaasi tíyayaampimpaken-anda weyááríkaꞌa awákúwasa 27 ándá-naumpaꞌo káráwiyowi aúmá waiguréna íyáfasinena awánómba ontá tigurówana íyáawanena séna ándá-waasi kóuraawe-imayaa éna óraaꞌ-waasigon-aaroi inkaiséna wení paepáéꞌa mósá taúkéna wenáúfimba fagaifáíndasafena úwana 28 Póro awánéna óraaka séna ímba miyán-uwo. Kesáá seyaafátá úwoisa méraumne súwana 29 ándá-naumpaꞌo káráwiyowi wení waásisafena séna ómbá kúra-simero súwasa kúraꞌ-amuwana minúwóíyáán-úmai ándá-naumpaꞌo iyúmba aíyayaankakemba tataꞌá úwana óraakorai óye séna Póronte Sáírásinte tísamaifimba kífaena 30 íyáfasinena tíꞌmaena máápaꞌa kumbéna séna nóra onanawá sáwíꞌo úmaimo méraundafinkemba Maníkó kaweꞌ-ámpáꞌá mésinkainiyo súwasarai 31 mindárai sésarai Fasiꞌaénkó Ísu Maníkómpákémbó kunkáiwaintafe amankúnkúmba inaná ewé ení akúné sáwíꞌo úmaimo mérempinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye simámesarai 32 minkwáásísómbá Fasiꞌaénkón-aai simátímúyasa isésa 33 mindóꞌwáán-afufuntamba ándá-naumpaꞌo káráwiyowi tíꞌmaena tirósááumpaꞌ-afima wénon-kwitiyuwena minkánáá wewé wení waásiye nombá maiyáawe.

34 Nombá maéna Póronte Sáírásinte tíꞌmaena wení naaúmpaꞌa mátínkarena tómbá timúwasarai wénoyasa wewé wení akúné Ísun-aaisafesa timankúnkúmba uwaná tirunkó kaweꞌá uráiye.

35 Mérowasa aafáyáaraꞌa Rómu-kawaa-waasi i-wáásí tiꞌmárówasa ándá-naumpaꞌa wésa sésa mindárai faútínkénasarai kókaiyo suwaná 36 ándá-naumpaꞌo káráwiyowi Pórontafena séna Rómu-kawaa-waasi

i-wáásí tiꞌmárááwasa tésa sésa Póronte Sáírásinte faútinkaao sefó faútínkáanakai tirunkó kaweꞌá ínakai kokaiyó súwana
37 Póro i-wáásísáféna séna ímba kaweꞌ-ááí sésa kempímbá ímba wérain-aai símai kunánaantamba sínkamesa ándáfaꞌa fafúsúsukaawe. Rómu-waasiti aúfái tokáuyan-kwaasi úyasa sínkamomba sáwíꞌa ésa minámáámbá taráíyaawe. Káféꞌa aúpáꞌá faúsínkéyan-imayaa owakáí ímba miyá óyauye-imayaa ékai Rómu-kawaa-waasi kempáꞌá tésa ontá tatisúwéwakai kóyauye Póro súwasa 38 i-wáásí isésa kouwerésa Póron-aai tasimátimesa Rómu-waasiti aúfái tokááyan-kwaasin-oye simátímúwasa isésa táátafesa ésa 39 ándá-naumpaꞌa komésa sésa keráí Rómu-waasiti aúfáíma tokááyan-kwaasi óyata ímba ísareta úwoisa tínkankaunda mindá sáwíta éta tínkankaumne sésa tíꞌmaesa máápaꞌa kumésa aáno úmai sésa kentáásí naaópaꞌa tuwékai kokaiyó suwasaráí 40 Póroe Sáírásiye ándáfaꞌa tuwésarai Rítiyaani naaúmpaꞌa kuyasá Ísun-aaimo ísówi túwaandu urówasarai miwítí imáyáa kaweꞌá uwátinkesarai tiyuwésarai kurááye.

Copyright information for `AUY