Acts 19

Póro Éfésási-naopaꞌo kuráin-aai.

Ápórósi Kórinti-naopaꞌa mérowana Póro afufumpim-báráfáꞌá wémena Éfésási-naopaꞌo kúmba Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí mérowana Póro tuwánéna tísai ena séna Ísun-aaisafeꞌa timankúnkúmbo uráan-kanaa éra Maníkóní Ufaen-ámútánkó kentirumpimbá kumbéraiyo súwasa miwí sésa ímbaniye. Maníkóní Ufaen-ámútánkón-aaisa ínta ísaraumne suwaná Póro séna nóran-aaiya wésesawa nombá maitínkaraao súwasa miwí sésa Yónimo simátímakain-aai simásimesasa nombá maisínkaraawe suwaná Póro séna Yóni séna sáwí-imayaa tínaaemba uwásuweꞌa Maníkómpáꞌá teró súwasa miyá uwaná nombá maitinkéna séna moóráwigo kesínaaembo tíndawin-aaisafeꞌa timankúnkúmba oro Yóni siyáiye. Miwántáféna Ísuwe siyáiye Póro súwasa miwí isésa Fasiꞌaénkó Ísuntafesa ísámai nombá máúwana Póro tineꞌá ayáámba taꞌótorowana Maníkóní Ufaen-ámútánkó miwífímbá óraaꞌa uwátinkowasa fíꞌo-fiꞌon-kwaasi-taaifinkemba sésa Maníkón-aai simátimesa sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi miyá uráawe.

Miyá uwaná Póro miwíséꞌa ména kaumbo-wíyónkáꞌá Yúndaa-waasiti ámáán-daumpaꞌa iyéna Maníkó wení waásimo kawáánin-aai óraaka simátímaꞌmaena iyúwasa tuwímbai tiruntéꞌa marésa minááísáfésa ímba éraiꞌe sésa seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa Fasiꞌaénkóní aantafésa símai sáwíꞌa uwaná Póro tiyuwéna Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí tíꞌmaena moóráwigon-awiꞌa Tíránasi túwaandu un-dámbó úmakopaꞌa mótínkarena aasiyaasi-kánáá Fasiꞌaénkón-aai simátímaꞌmae iyéna 10 kaeꞌ-áátáí maisuwówasa Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye Ésiyaa-marafaꞌo méron-kwaasi seyaafáꞌá Fasiꞌaénkón-aai ísaraawe.

Sífan-ááninton-taai.

11 Fasiꞌaénkón-aai ísówana Maníkó Póromba fasiꞌaémbá amúwana ímbo awáron-kisau fíꞌon-kisau maúwasa 12 tuwímbai-waasisomba ampantasámbá Póron-aneꞌá toꞌmaésa miwítí waásimo tíꞌo úwai tineꞌá mátoꞌmarowasa asófowasa miwítí waási tirumpimbó sáwí-amutambo mérowi miyá máuwatinkowasa sáwí-amutamba kóuwasa 13 tuwímbai-Yundaa-waasi wénesa waási tirumpinkémbá sáwí-amutamba maitíyuꞌmae wénesa sáwí-amutantafeta óraaka séta Ísun-awikaꞌo Póro sin-áwíkáꞌá kórosa súne suwaná 14 moóráwigon-awiꞌa Sífa Yúndaa-amaan-kawaa-waasigon-áánintomba afakaeté mésa miyán-kísáú wémauwana 15 sáwí-amutanko simátimena séna kemá Ísune Pórone wétuwanaumpo kemá nááwiyaꞌo súwana 16 sáwí-amutanko arumpimbó méron-kwaasigo tínkamuwana naaemá kumúwana unáánkwátói tarátiyuwena mináfákáété-waasi íyáákena famétuwowasa unáánkwátói-iyaimba máápaꞌa kúmúwasa 17 Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye seyaafáꞌá Éfésási-naopaken-kwaasi minááí isésa táátafesa ésa Fasiꞌaénkó

Ísun-awiꞌa mósá makáawe.

18 Sáwífaꞌ-waasi méronkaꞌa Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo uwáí tésa waási túrankaꞌa paápé ésa sésa sáwíꞌa uráumne sésa 19 miwífínkémbá titambá ésa fintómó non-kwáásí miwítí aúfáí-wandaai tamaiyésa titambá ésa fintómó non-ááí wérontafesa tamaimái iyafímbá agaisuwésa mináúfáí-wándááímó méyánuraamba sáwífaꞌ-waasi tíyayaamba faikámai minóntámbá 50,000 kina tuwésa 20 miyá óraa-fasiꞌaembo umbá pósa Fasiꞌaénkón-aai simátímaꞌmaesa kuwaná wété éna íyáákaraiye.

Éfésásifaꞌa óraakaꞌ-oraakaꞌo siyáan-aai.

21 Miyá uwaná Póro séna Máséndóniyaa-marafaꞌe Ákáyaa-marafaꞌe wéneꞌa Fasiꞌaénkón-aai simátímaꞌmae nónaeꞌe séna minkákémbá Yérúsaremufaꞌa kuréꞌa Rómu-naopaꞌa kónaumne séna 22 Tímótinte Érásítasinte áwaꞌnai íyan-kwaasiyai tiꞌmarówasarai Máséndóniyaa-marafaꞌa kuyaná Ésiyaa-marafaꞌa weyáá méraiye.

23 Mérowasa minkánáá Éfésási-naopaken-kwaasi Fasiꞌaénkóní aampaꞌó kuwáísáfésa tirumbá sáwíꞌa uwátinkesa mindáópakemba óraakaꞌ-oraakaꞌa suwaná 24 moóráwigon-awiꞌa Témítiriyasi minkwáásígó óntantamba úmakena miwítí karoꞌ-máníkóní káriꞌ-amaan-dane séna minkáróꞌ-mání-ínínkón-áwíꞌa Átémísiye sésa wení kísau-waasisomba úmakowasa sáwífaꞌ-waasi óntamba mátimesa minkáróꞌ-máníkóní naambá méyánuwana 25 Témítiriyasi mimbórá-kísáú wémaun-kwaasi táántowasa tatúwaandu uwaná simátimena séna kesáá óraaꞌ-ontamba minkísáúrákéntá wémaumne. 26 Énifo Póro séna waásimo úmáráámba karoꞌ-máníꞌá wéumaraawemo sin-ááí Ésiyaa-marafaꞌa Éfésási-naopaken-kwaasiye fíꞌo-fiꞌon-daopaken-kwaasiye isésa éraiꞌe wésewe. Kemá Póron-aai éꞌa ísaraawe. 27 Póron-aaigo kentáásí kísaumo sáwíꞌo índasafena wéiye. Ímba miyá aantembanifo Ésiyaa-marafaken-kwaasiye seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyé kentáásí maníꞌ-ínínkón-áwíꞌa Átémísi mósá wémaraamba Póron-aaigo Átémísini ámáán-damba sáwísankaamba símai uwásukaimba póna wenáwíko kumíníye siyáiye.

28 Súwasa minááí isésa tirunkó sáwíꞌa úwasa aaisambá sésa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa Éfésási-naopaken-kwaasi kentáásí Átémísin-awiꞌa óraaꞌa

wéiye sésa
29 aaemái suwasá mindáópaꞌa tésa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa Póroeꞌo núyan-kwaasi Máséndóniyaafaken-kwaasiyai moóráwigon-awiꞌa Káyási úwana moóráwigon-awiꞌa Árísítakasi mindárai tafisímaesa túwaandu urópaꞌa mátínkówana 30 Póro seyaafáꞌ-wáásímó túwaandu íyapaꞌa iyónae súwasa Ísuni aampaꞌó kuwáí ímba waaó sésa taꞌótórówasa 31 mimbáráfákén-órááꞌ-wáásí tuwímbai Póroni waási pósa aaí tuwésa sáwífaꞌ-waasimo túwaandu íyapaꞌa ímba iyuwó Pórontafesa siyáawe.

32 Suwasá túwaandu un-kwáásísómbá miwítí imáyáa aupiri ésa fíꞌo-fiꞌon-aai sésa tuwímbai sésa nóran-aaisafetaawa tatúwaandu uráumno-imayaa uwasá 33 Yúndaa-waasi miwífínkémbá moóráwigon-awiꞌa Árékísandaamba túrankaꞌa máánkówasa tuwímbai óraaka sésa emá aaí siyó suwaná miwí táái taraisónae séna ayáámba mósá tuwówasa 34 awánomba Yúndaa-waasi úntafesa mimbórá-ááí ayáátáákaꞌa tafisímai óraaka sésa Éfésási-

naopaken-kwaasi kentáásí Átémísin-awiꞌa óraaꞌa wéiye siyáawe.

35 Óraaka suwaná mindáópaken-oraaꞌ-waasigo aúfáímo agaúwai tuwááwí éna séna Éfésási-waasisono. Seyaafáꞌnánkátá awánáúnda Átémísini ámáán-damba kawáánéta fíꞌonkaꞌmaꞌmai-ontambo wíyómpakemba marapáꞌó kunkáin-ontamba kawáánúne. 36 Minááí ímba kanaaꞌá taraisónááfo seyaafá aseréꞌa ímba sáwíꞌan-oro. 37 Mindárai ámáán-daumpakemba ímba umémbá ésarai kentáásí maníꞌ-íníntáfésarai ímba símai sáwíꞌa urááyaꞌa úwoi tíꞌmaeꞌa maankáꞌá tiyáawe. 38 Témítiriyasiye wení kísau-waasiye aaí simátinkanae sésamo ésa aaimó simátinkai-kanaa úwoi wéraiye. Óraaꞌ-waasi méraamba pósa aaí símai kaweꞌá uwátinkanaawe. 39 Énifo kembiwímó fíꞌon-aaimo wérainaꞌo éꞌa seyaafáꞌ-wáásímó túwaandu ompímbá símai kaweꞌá uwásuwanaawe. 40 Kesáámó aaifintáámó méraandasa káféꞌo tíyáananasaamo Rómu-kamani-waasi tésamo tasísai ésasaamo nóin-aaiyakena tiyááomo síyata kesáámó senda-ááísá ímba wéraiye. 41 Aúfáímo agaún-kwaasigo simátimena túwaandu urón-kwaasi tiꞌmátuwowasa kóuraawe.

Copyright information for `AUY