Acts 2

Maníkóní Ufaen-ámútánkó kunkáin-aai.

Ánaaemba tómbá fákáꞌmai Maníkóntáfésa ísámai kaundánae sésa túwaandu un-kánáá túwasa Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo uwáí seyaafáꞌá mimbórá-náúmpáꞌá túwaandu urówana minúwóíyáán-úwana wíyómpakemba óraa-fiyundaraamba torówasa wéisowana méron-daumpaꞌa kuména ówitowana iyaronkáán-tántááꞌá paápé uréna tafántafan-ena moórá-mora-waasi tinepimpáꞌá wété úwana Maníkóní Ufaen-ámútánkó tirumpimbá óraaꞌa uwátinkowasa mérowana Maníkóní ámútanko fasiꞌaémbá timúwasa fíꞌo-fiꞌon-kwaasi-taaifinkemba siyáawe.

Tómbá fákáꞌmai Maníkóntáfésa ísámai kaundánae sésa túwaandu un-kánáá túntafesa Yúndaa-waasi Maníkón-ímáyáá mósá márówi fíꞌo-fiꞌom-barafakemba Yérúsaremu-naopaꞌa tatúwaandu urówana fiyúndáraambo torónkaꞌa isésa mindámbó wéropaꞌa tatúwaandu uwasá miwí tááifinkemba wésuwasa isésa táátafesa ésa áfááraumai imáyáa ésa sésa wésewi seyaafáꞌá Kárírifakewi minááí wésewin-owe sésa moórá-mora-waasi sésa kesááifinken-aaiye simásaraawe. Kesáámá tuwímbai Páátiyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Míndiyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Írámu-marafakewisa únasa tuwímbai Másépótemiyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Yúndiyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Kápándósiyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Póntási-marafakewisa únasa tuwímbai Ésiyaa-marafakewisa únasa 10 tuwímbai Fírísiyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Pámpíriyaa-marafakewisa únasa tuwímbai Ísípi-marafakewisa únasa tuwímbai Rípíyaa-marafakewisa Sáíríni-maragoni ewaakéwísá únasa tuwímbai Rómu-naopakewisa miyáumai-naopakemba tatúwaandu éta 11 Rómu-naopakewisa tuwímbai Yúndaa-waasisa únasa tuwímbai fíꞌon-ampaꞌa tuwéta Yúndaa-amaan-ampata wéaraaiwaeta énifo tuwímbai Kíríti-marafakewisa únasa tuwímbai Árépiyaa-marafakewisa tatúwaandu uráunasasa Maníkó kawe-kísáú maiyáin-aai wésesa moórá-mora-waasi kesááifinkenta sewatá wéisaumne sésa 12 táátafesa ésa áfááran-imayaa ésa isaisa ésa sésa mintántáákóní áwáuma nóra íníyo suwasá 13 tuwímbai wíyáái ésa sésa miwí uwóíꞌo on-dómbá nésa uwóíꞌa ésa fíꞌo-fiꞌon-kwaasi-taaifinkemba

wésewe siyáawe.

Pítaamo simátímakain-aai.

14 Simásúwówana aantá-waasi 11 waasi íyáfasinompimba Pítaa íyáfasinena túwaandu urón-kwaasisafena óraakaꞌa simátimena séna kesí Yúndaa-waasisono. Yérúsaremu-naopaken-kwaasiye fíꞌom-barafaken-Yundaa-waasiye ísáaro. Kárírifakewi fíꞌo-fiꞌon-kwaasi-taaifinkembo wésewini áwáuma simátimumpo ísáaro. 15 Uwóíꞌo on-dómbá nésa uwóíꞌa owémó sembá minkwáásí ímba uwóíꞌa wéowe. Waási nóꞌwaamba uwóíꞌo on-dómbá nésa uwóíꞌa wéofo káféꞌa aafáyáaraꞌ-aantembanifo minkwáásí ímba uwóíꞌa wéowe. Mintántáákóní áwáu maarán-iye. 16 Naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakowin-awiꞌa Yóweri agaimaréna siyáin-aai wépaape-iye. Maarán-ááí agaimaréna séna

17 Maníkó séna ánaaen-kanaa maará ónaumne. Kesí ámútambo seyaafáꞌ-wáásímó tíménda kentáánintone kentiyáámúntone kesáái aforaꞌá simátimenaawe. Kentí ifóꞌ-wáásíyé waurán-kwáásíyé kaaimbá awánánááwe. 18 Éraiꞌa minkánááráꞌá kesí ámútamba kesí kísau-ininakwaꞌo tíménda kesáái aforaꞌá simátimenaawe. 19 Wíyómpaꞌe marapáꞌé fíꞌo-fiꞌon-kisau-waameꞌo ondá naaewárá iyawárá óraaꞌ-umunkwaraꞌa paápé íníye. 20 Aafáúgó kumeuꞌá ínana wíyónko naaeríríꞌa ínaꞌa miyámó ondá kesí fíꞌo-fiꞌon-kanaa sámo kain-kánáámó paápé índa 21 kentáfésamo Fasiꞌaénkówémó síyawi sáwíꞌo úmaimo mérempinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá
métinkanaumne Maníkó siyáiye
Yóweri agaimaréna siyáiye Pítaa minááí simátimena
22 séna Ísareri-waasisono. Senda-ááí ísáaro. Maníkó Ísumba Násaretifakewimba fasiꞌaémbá amúwana simámakain-kisau maéna kawe-kísáú fíꞌo-fiꞌon-kisau-waameꞌo uráimba kempímbó úmba awánaraawe. 23 Naaófáꞌá Maníkó imáyáamo éna miyám-biya ónaumnemo siyáinkaꞌa pósa tuwímbai Ísumba áíꞌmai kembiwí tímúwaꞌa tufuwónae séꞌa sáwí-waasi tímúwasa áíꞌmaesa aaraa-táíyáꞌá tufúwana puwúmbanifo 24 Maníkó pukómpinkemba íyáfasinankaraiye. Pukéna puwí-áwáúgómá ímba kanaaꞌá taꞌótorowana Maníkó Ísumba faúꞌankowana pukómpinkemba íyáfasinkaiye. 25 Mindásafena naaófáꞌá kentáá síwáꞌnágon-awiꞌa Téfíti Ísun-aai agaimaréna séna

aasiyaasí Fasiꞌaénkó keséꞌa méraisaꞌa awánaraumne. Wemá áfomba faiyáísaꞌa póꞌa ímba sáwí-imayaa wéune.
26 Mindásafeꞌa kesirumbá kaweꞌá uréꞌa Maníkón-áwíꞌa mósá wémaraumne. Púwón-aempaꞌa kesimambá ímba mósiyuwainone. Kesirumbá ámakaundawi ení kísau-waasi únda po pukémpaꞌa ímba másiyuwenana súma kawááꞌa íníye. Mindásafeꞌa méraunda póꞌa imáyáa éꞌa púwóndafinkemba íyáfasisinkainiye. 28 Púwíndafinkemba íyáfasine maéꞌmaeꞌa ínone séma keséꞌa méraanda póna kesirunkó kaweꞌ-úmai óraaꞌa ínaꞌa ménaumne
Téfíti agaimaréna siyáiye Pítaa minááí simátimena séna
29 kesí waásisono. Kentáá síwáꞌnágon-awiꞌa Téfítin-aai aforaꞌó simátimunda wemó agaimakáimba ímba wesáféna siyáiye. Wemá puwúwasa utámakowaꞌa wení mararaambá éꞌa awánaraamba póna agaimakáimba ímba wesáféna siyáiye. 30 Naaófáꞌá Maníkó séna Téfítimo kawáá ménamo uráintemba moóráwigo minákúmpákéwí anondááraꞌa kawáámá méíniye Maníkó siyáimba Téfíti Maníkón-aai simátímakaiwai póna wemá séna Maníkómó siyáin-aai éraiꞌa paápé íníye Téfíti siyáiye. 31 Téfíti Maníkómó ánaaembo índa-imayaa éna séna Maníkómó íyáfasinankaiwai Káráísiti puwíndafinkemba íyáfasinainiye súntafena séna

pukén-aempaꞌa ímba móauwainana
áúma kawááꞌa íníyemo
Téfíti súmba
32 mindá Ísuntafena siyáiye. Énifo Maníkó Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankowata éta awánaraumne. 33 Maníkó kunáíꞌmaena óraaꞌ-waasi póna ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá móankena wení Ufaen-ámútámbá ámakaiye. Afowámó séna éraiꞌa kesí ámútamba aménaumnemo siyáintemba ámakaisana wení ámútamba kembá símakaimba wéiseꞌa suwánéꞌa wéowe Pítaa minááí simátimena séna 34 Téfíti ímba wíyómpaꞌo iyáiwai séna

kesí Fasiꞌaénkóntáféna séna Maníkó séna kesiyáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌá ménaꞌa
35 ení namuro-wáásí íyáákaanasa miwí taiꞌánááwe
Téfíti siyáiye. Wemá ímba wíyómpaꞌo iyáiwai póna wesáféna ímba siyáiye.

36 Énifo kembiwí aaraa-táíyáꞌá tufúkáawintafena Maníkó séna kemá íyáfasinankaundawi Káráísiti éna Fasiꞌaénkón-iyemo Maníkó siyáimba pósa Ísareri-waasi kaweꞌ-úmai ísáaro Pítaa simátimuwasa 37 ísómba tirunkó umbaí tówasa Pítaane aantá-waasisafesawe sésa sáwíta uráumpo nóra ondasáfénawa síyó suwaná 38 Pítaa séna kembiwí misáwí-ímáyáá tínaaemba uwámeꞌa Maníkómpáꞌá téꞌa Ísu Káráísitintafeꞌa ísámai nombá máéro. Mindásafena kentí sáwí-imayaa maitiyuwéna Maníkóní Ufaen-ámútámbá úwoi timíníye. 39 Maníkó kempáꞌá terómó sindawí kesí ámútamba timénaumne Maníkó siyáimba pósa kembiwíyé kentíráátone fíꞌo-fiꞌom-barafakewiye fasiꞌaén-ááí

siyáiye Pítaa siyáiye.

40 Pítaa simátimena fíꞌo-fiꞌon-aai kaweꞌ-ááíwáráꞌá simátimena óraakaꞌa séna káféꞌo sáwí-waasi méraawimo éꞌa sáwí-meyamba maénááwe. Kemá káféꞌa sáwí-ampaꞌa tuwéꞌo éꞌa ímba sáwí-meyamba maénááwe Pítaa súwasa 41 sáwífaꞌ-waasi isésa wenááisafesa éraiꞌe sésa nombá wémaesa minkánáá sáwífaꞌ-waasi 3,000 waasi Ísun-aaisafesa timankúnkúmba uwasá Ísuni waási sáwífaꞌ-waasi-iꞌa ésa 42 túwaandu uwáfaꞌa iyésa aantá-waasi Ísun-aai simátímaꞌmaesa waafán-kwáásí wéiyesa moórá-mora-waasi wétuwaꞌnai-esa Ísuntafesa ísámai aráá-tomba wénesa inaí símae iyáawe.

43 Inaí símaesa wéiyesa miyámó umbá aantá-waasi kawe-kísáú fíꞌo-fiꞌon-kisau máúwasa pósa seyaafáꞌnánká táátafesa uwasá 44 Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo uwáí mimbórá-ímáyáá wéesa túwaandu wéesa imáyáa ésa kentáásí moparáwímbá waafáníꞌan-iye sésa 45 miwítí marawé miwítí moparáwíné fíꞌon-kwaasi timésa óntamba maiyésa tuwínkaaꞌ-úmai ímbo makón-kwaasi timésa 46 aasiyaasi-kánáá Yúndaa-waasiti óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa Maníkóntáfésa ísámai túwaandu wéesa fíꞌowiti naaúmpimpaꞌa komésa Ísuntafesa ísámai aráá-tomba wénesa tirumbá kaweꞌ-úmai mésa tómbá tuwínkaaꞌ-úmai tímaꞌmai wénesa 47 Maníkón-áwíꞌa mósá márówasa seyaafáꞌnánká tuwánésa miwísáfésa kaweꞌá wéowe suwaná sáwíꞌo urómpinkemba aasiyaasi-kánáá Fasiꞌaénkó tuwímbai kaweꞌ-ámpáꞌá métinkowasa Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo uwáíyé túwaandu uráawe.

Copyright information for `AUY