Acts 20

Póro Máséndóniyaa-marafaꞌe Kíríki-marafaꞌemo kuráin-aai.

Miwí táái taiꞌówana Póro Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí táántowasa tuwaná miwítí imáyáa símai kaweꞌá uwátinkena séna Ísun-aai aantemba maimái tirumpimbá máráaro séna énifo méwaro séna tiyuwéna Máséndóniyaa-marafaꞌa wémena mifáꞌá naaóꞌ-naoꞌa wénena Ísuni aampaꞌó kun-kwáásísáféna áfááraumai simátímaꞌmaena núwasa tirunkó kaweꞌá úwana tiyuwéna Kíríki-marafaꞌa wémena koména kaumbo-wíyómbá maisuwéna nompín-táómpimba Síriyaa-marafaꞌa kónae séna úwasa Yúndaa-waasi wembó tufuwónae sumbá iséna ifátuwena Máséndóniyaa-marafaꞌa marapáꞌá kónaumne súwasa maaráumai-waasi moóráwigo Périya-naopakewi Pírasin-ááninkon-awiꞌa Sópata úwana Tésáróníkaa-naopakendarai túwíꞌa Árísítakasiye Sékandasiye uyaná Tépi-naopakewin-awiꞌa Káyási úwana Ésiyaa-marafakendarai túwíꞌa Tíkíkaasiye Tárófímasiye uyaná Tímóti úwasa úmai Póroeꞌa wésa aifaꞌá Tóróasi-naopaꞌa komésa kentáásimuꞌa makówata Yúndaa-waasimo ímbo intóráín-tantaaꞌwara-peretimo agáún-kanaamo taiꞌónkaꞌa Fírípái-naopakemba nompín-táómba taꞌótoreta íyáteta wémeta séfataase-noꞌwaamba mindómpín-táómpimba kówaeta Tóróasi-naopaꞌa marapá kúwateta aifaꞌó komésamo kentáásimuꞌo makón-kwaasiseta kométa

moórá-sondaasa maiyáumne.

Yútíkásimba pukáimpinkembo íyáfasinankarain-aai.

Sondaaráꞌá Ísuntafeta ísámai tómbá néta aráá-tombo naandasáféta túwaandu uráawananasa Póro aafáyáa kónae séna simátímaꞌmaena nóꞌwaan-afufuntambo iyúmba afófumayaatanaan-daumpaꞌa méta sáwífaꞌ-omba kúraꞌmaketa méraawananasa moórá-ifokon-awiꞌa Yútíkási naan-afaapimbá imérowana Póro Ísun-aai simátímaꞌmae wéiyuwana Yútíkásimba aúgáfaaꞌa úwana aún-kwéna meminkákémbá tanaa féna marapáꞌá kuntufamúwasa kunkésa awánomba puwúwasa uwaná 10 Póro kuména kunkífaena tapéna awánéna séna ímba imáyáan-oro. Pukéna aúnaraiye simátimena 11 mindáúmpáꞌá iyéna Ísuntafena ísámai tómbá tafámbai timúwasa nowaná Póro simátímaꞌmae wéiyuwana siyarówana tiyuwéna kúwasa 12 puwúwanamo íyáfasinankon-kwaasigomba áíꞌmaesa wení naaúmpaꞌa máankesa tirunkó kaweꞌá uráiye.

Póro Máíritasi-naopaꞌo kuráin-aai.

13 Úwana Póro simásimenasa séna kembiwí nompín-táómpimba Ásosi-naopaꞌa wéwiyaꞌa kemá marapáꞌá wémeꞌa Ásosi-naopakemba nompín-táómba taꞌótoreꞌa íyáteꞌa konó súwata aifaꞌá kunkéta nompín-táómba taꞌótoreta íyáteta wémeta Ásosi-naopaꞌa kówánanasa 14 Póro marapáꞌá wémena Ásosi-naopaꞌa kuréna nompín-táómba taꞌótorowata kóaiꞌmaeta wémeta Mítíríni-naopaꞌa kówaeta 15 siyarówata wémeta Káyosi-marafaꞌa kóyáákaawananasa fenówata kówaeta aafáyáarata wémeta Sémósi-marafaꞌa kóyáákaawananasa fenówata kówaeta aafáyáaraꞌa wémeta Máíritasi-naopaꞌa kówánanasa 16 tómbá fákáꞌmai Maníkóntáfésa ísámai kaundánae sésamo túwaandu un-kánáá ampáánkáꞌá tíne úwana Póro séna minúwóíyáámbá Yérúsaremu-naopaꞌa kuréꞌa mintánómbá komandánae séna nompín-táómpimba Éfésási-naopaꞌa kóyáákanaumpo Ésiyaa-marafaꞌa ímba ayáátáákaꞌa ménaumne súwata Máíritasi-naopata kuráumne.

Póro Éfésásifaken-kwaasisafena méwaromo siyáin-aai.

17 Máíritasi-naopata kówánanasa Póro moóráwigomba aiꞌmarówana Éfésási-naopaꞌa wémena Fasiꞌaénkóní waásiti óraaꞌ-waasi kosimátimena séna Póro wétaantaifo teró siyáiye súwasa 18 tuwaná simátimena séna kesáái ísáaro. Kesí aifa-kánáá Ésiyaa-marafaꞌa keséꞌa koméꞌa kemó ówánda suwánaraawe. 19 Yúndaa-waasi sínkamiyanesa suwaná sirunkó umbaí tówaꞌa ímba imáyáa éꞌa Fasiꞌaénkóní kísau-waasigo úne séꞌa wenaísamaifimba méꞌa wení kísau maiyáumne. 20 Ímba aúpáꞌá tuwéꞌa seyaafáꞌ-ááí úwoi simátimeꞌa kembó túwaꞌnai í-ááí túwaandu umpíné kentí naaúmpaꞌe simátímaꞌmaeꞌo iyáunda éꞌa ísaraawe. 21 Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye áfááraumai simátime séꞌa sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpáꞌá téꞌa Fasiꞌaénkó Ísun-aaisafeꞌa timankúnkúmba oro simátímaꞌmaeꞌa iyáumne. 22 Énifo Maníkóní Ufaen-ámútánkó Yérúsaremufaꞌa waaó simásímakaimba póꞌa miyá ónaumne. Kesineꞌó paápé índasafeꞌa ímbo isáúnda úwoi kúne. 23 Seyaafáꞌ-náópaꞌo kúnda Maníkóní Ufaen-ámútánkó óraaka simásimena séna umbai-tántááꞌá uwánkesa ándáfaꞌa máankanaawemo simásímímba mindá aantemba ísaraumne. 24 Sínkamiyaꞌo púwóndaraꞌa ímba káráwiyaumpo Fasiꞌaénkó Ísumo símakain-kisau maimái taíꞌásuwanaumne. Maníkó úwoi súwaꞌnai

in-ááí ásé-aai simátímaꞌmaeꞌo iyúnda-kisau maimái taíꞌásuwanaumne.

25 Minkísáúmó maiyáunda kembiwífímbá wéneꞌa Maníkó wení waásimo kawáánin-aai simátímakaumpo ánaaembo éꞌa kembó ímbo suwánáíyamba ken-ísaraumne. 26 Ímbo inkaisówánda Maníkón-aai seyaafáꞌ-ááí simátímakaunda pósa kembíwífínkémbó tuwímbaimo kesááimo ímbo isésamo Maníkómpáꞌó ímbo tésamo ombá ímba kesí áwáugon-ifo kentí áwáugo ínaꞌa miyá íyantafeꞌa minááí káféꞌa óraaka simátimune. 28 Maníkó ááninkomba aiꞌmarówana kuména kumpuwéna wení naaesámbó méyánuwasukaimba Fasiꞌaénkóní waásin-ofo káráwiyoro. Maníkóní Ufaen-ámútánkó kembá íyáfasintinkaraifo kentúwawaaꞌwara Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌwaraꞌa kaweꞌ-úmai káráwiyoro. Sipisípiyaꞌo káráwiyonten-úmai káráwiyoro. 29 Áwáífiyaamo índa-iyamba téna sipisípi tafámaimo wáráíntemba kemá kónasa waási tésa tasáwíꞌa ónááwe. 30 Moórá-kanaa tínasa kembiwífínkémbá tuwímbai íyáfasinesa Ísuni aampaꞌó kon-kwáásítí imáyáa tafisénae sésa karoꞌ-ááí síyasa tuwímbai éraiꞌe sésa arááíwaenaawe. 31 Mindásafeꞌa káráwimai kaweꞌán-oro. Kaumbo-áátáí keséꞌa méreꞌa moórá-mora sirumbá uwátinkeꞌa aafáyáaraꞌe fenómpinkaꞌe nóꞌwaane aasiyaasí simátínkáfaꞌa iyáumne. Minááísáféꞌa imáyáa

úmai kaweꞌán-oro.

32 Kaweꞌá íyana Maníkó káráwitinkamae iyínaꞌa méraaro. Wenááigo fasiꞌátinkainiye. Wení waásimo kaweꞌó uwátínkáíntemba kembiwíwáráꞌá kaweꞌá uwátinkainiye. 33 Óntantafeꞌe unáánkwátóisafeꞌe

fíꞌowiti moparáwíntáféꞌe ímba súraniyamba úne.
34 Kísau wémaeꞌa minóntántámbá ímbo makáunda-tantaaꞌa méwémaeꞌa kembó súwaꞌnai on-kwáásítí tóné unáánkwátóiye maitiméꞌa úne. Miyámó ówánda éꞌa suwánaraawe. 35 Fasiꞌaén-kísáúmó maéwánda suwánaraafo miyá éꞌa aamoisaén-kwáásí túwaꞌnai ónááwe. Fasiꞌaénkó Ísumo siyáin-aai imáyáan-oro. Wemá séna wémaewi tirunkó kaweꞌá imbánifo tímatuwaawi tirunkó kawetéꞌa wéiye Ísu

siyáin-aai Póro siyáiye.

36 Póro simásuwena kífaena minórááꞌ-wáásíyé Fasiꞌaénkómpáꞌá inaí simásuwowasa 37 seyaafáꞌ-wáásí áfááran-ifiꞌa tésa Póromba tataparésa aaweyáá uwánkesa uwaná 38 Póro séna ánaaembo éꞌa ímba suwánánááwe sún-aaisafena tirunkó umbaí tówasa nompín-táómpimba múaukaawe.

Copyright information for `AUY