Acts 21

Póro Yérúsaremufaꞌo kuráin-aai.

Múauwowata minkwáásísáféta méwaro séta tiyuwéta nompín-táómpimba íyáteta arupíse úmaisa wémeta Kósi-naopaꞌa kóyááketa wémeta kówaeta aafáyáaraꞌa Rósi-naopaꞌa kóyááketa wémeta Pátaraa-naopaꞌa kuréta marapáꞌá kuméta awánááwándasa Fínísiyaa-marafaꞌo wínda-nompin-taomba wérowata mimpímbá íyáteta wémeta Sáíparasi-marama siyáánaepaꞌa wérowata kóyááketa wémeta Síriyaa-marafaꞌo kówándasa Táyaa-naopaꞌa moparáwímbá mówétuwowata marapáꞌá kumówánasasa Ísuni aampaꞌó kuwáí mérowata tuwánéta moórá-sondaa miwíséꞌa méraawanasasa sésa Maníkóní ámútanko simátímakain-aai Póromba simámesa sésa tufúwófo Yérúsaremufaꞌa ímba waaó simámaꞌmae íyúwata miwíséꞌo méraawanda-kanaa taiꞌówata mindáópaꞌa tuwéta kówánasasa minkwáásísómbá miwítí aare-iyámpóíseꞌa síꞌmaesasa naaópaꞌa tuwésa uwí-nómpáꞌá kúmúwata kífaeta Maníkómpáꞌá inaí simásuweta ówánasasa kentáásáfésa énifo koró suwatá miwísáféta énifo méwataao simásuweta nompín-táómpimba íyátaawanasasa miwí kunuwerésa miwítí

naaópaꞌa iyáawe.

Miwítí naaópaꞌa íyúwata nompín-táómpimba Táyaa-naopata tuwéta Tórémesi-naopata marapáꞌó kondasáféta Ísun-aaimo ísówi tuwánéta siyáánta timéta moórá-noꞌwaamba miwíséꞌa waéta íyáfasineta marapáꞌá wémeta Sísááríyaa-naopaꞌo kówándasa ááéma aantá-waasi afakaeté-waasi Ísuni kísaumo tímakowifinkemba moóráwigon-awiꞌa Fírípini naaúmpata iméraawananasa wemá Ísun-aaimo simátimuwai mérowasa éíyain-ayaamumba mésa ímba waaí maiyésa úwoi mésa Maníkón-aai wésimatimesa tifowáeꞌa mérowata 10 tuwímbai-noꞌwaamba mindáúmpátá waéwánanasa moóráwigo Maníkón-aaimo simátimuwain-awiꞌa Ákápáasi Yúndiyaa-marafakemba 11 kuména Póroni áꞌwáánkau kumbaiyéna wení aíyayaankaꞌa káráꞌumai aiyowáíꞌa úmai aráánamena séna Maníkóní Ufaen-ámútánkó séna maanáꞌwáánkáúgóní afowámó Yérúsaremufaꞌo iyínasamo ésa Yúndaa-waasi taꞌótoꞌmai miyáumai káráꞌuwankesa áíꞌmaesa fíꞌonkaa-waasi mátimenaawe Maníkóní Ufaen-ámútánkó siyáiye Ákápáasi kusúwata 12 iséta kesétaamo méron-kwaasiseꞌa Pórontafeta séta Yérúsaremufaꞌa ímba iyuwó óraaka séwánanasa 13 Póro séna nóintafera ifiꞌá téra kaeꞌ-ímáyáá uwásínkááwanawa kesirunkó umbaí wétaiyo. Yérúsaremufaꞌo íyónasamo kembó taꞌótoraiyamba ímba sááꞌa wéiye. Fasiꞌaénkó Ísun-aai simátimudasafesamo sínkamonaesamo ésa úwoi sínkamonaawe Póro súwata 14 wenááisa ímba kanaasá taraisónaumne séta ifátuweta séta Fasiꞌaénkóní imáyáaraꞌa miyá ónááwe siyáumne.

15 Miyá simásuweta tuwímbai-noꞌwaamba miwíséta waéta kentáásí moparáwímbá toꞌmayaa úmaeta mindáópaꞌa tuwéta Yérúsaremufaꞌa iyówánasasa 16 Sísááríyaafaken-kwaasi Ísuni aampaꞌó kuwáí tuwímbai keséta Yérúsaremufaꞌa iyésa moóráwigon-awiꞌa Nésonini naaúmpata mósinkowana minkwáásígó Sáíparasi-marafaken-kwaasigo ayáátáákaꞌa Ísuni aampaꞌó kúwai séna kesí naaúmpaꞌa méranaawe súwasa wení naaúmpata mósinkaraawe.

Póroe Yémísiye aaimó simátímakaayan-aai.

17 Mósinkesasa kentí naaópaꞌa kúmúwata Yérúsaremufaꞌa méraawanasasa Ísun-aaimo ísówi aamoí umpínkémbá siyówata 18 iwaéwándasa aafáyáaraꞌa Fasiꞌaénkóní waásiti óraaꞌ-waasi Yémísi túwaandu uwátinkowasa méropata Póro síꞌmae kúwata koméraawananasa 19 Póro ayáámba tímaꞌmai aaweyáá éna séna Maníkó ámakain-kisaumo fíꞌonkaa-waasifimbo maiyáin-aai seyaafáꞌ-ááí simátimuwasa 20 isésa Maníkón-áwíꞌa mósá marésa Fasiꞌaénkóntáfésa sésa kesí waásiyo. Sáwífaꞌ-waasi Yúndaa-waasi Ísun-aaisafesa timankúnkúmba ésa Móseseni ámáámba ímba tuwésa fasiꞌámai isésamo méraamba éꞌa ísaraane. 21 Tuwímbai miwísáfésa sésa Póro fíꞌonkaa-waasiti naaóꞌ-naoꞌa wénena Yúndaa-waasi mindáópakaꞌo méraan-kwaasi simátimena séna Móseseni ámáámba ifátuweꞌa kentí iyámpói túma ímba kárámai araénáémba uwátinkeꞌa Yúndaa-waasiti aambá ímba arááíwáéro Póro wésiye sewasá isésa 22 emó tiyáanda-aai isésa aaisambá wésefo 23 simáméndantenta uwo. Maankáꞌá éíyain-kwaasi mésa Maníkómpáꞌá éraiꞌ-aai símakaamba po 24 ewáráꞌá miyán-uwo. Yúndaa-waasiti ámáámba ísámai kaweꞌó í-tántááꞌá e minéíyáín-kwáásítí póíꞌo méyánuwatiyuwe ámáán-kawaa-waasi timé miwíséꞌa aꞌnóntáu kárásuwenasa awánésa Yúndaa-waasi Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo owí sésa emá Móseseni ámáámba isé méraanasa entáfésa karoꞌ-ááí simánkaraawe seró. 25 Énifo fíꞌonkaa-waasi Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo uráawisafeta ááéma moórá-aai séta agaimaréta séta karoꞌ-máníkóntáfésa imáyáa ésa póíꞌo uwándaamba mimpóí ímba naaró. Naaemá ímba naaró. Póímo tufúꞌnewana wení naaemá ímbo kumínda úwoimo wérainaꞌa mimpóí ímba naaró. Aare-úméné waai-úméné ímba oró. Ááéma minááí agaimaréta tukáumne suwaná Póro iséna 26 aafáyáaraꞌa minkwáásí tíꞌmaena Yúndaa-waasiti ámáámba ísámai kaweꞌó í-tántááꞌá uwásuwena Póro óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iyéna ámáán-kawaa-waasisafena séna afakaeté-noꞌwaamba maisuwéta Yúndaa-waasiti ámáámba ísámai kaweꞌó í-tántááꞌá úmai taíꞌásuweta moórá-mora-waasi póíꞌa úmaeta Maníkómpáꞌá máamenaumne simátímakaiye.

Óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa Pórombo taꞌótokaan-aai.

27 Simátimena mérowana mináfákáété-noꞌwaamba taiꞌówana Póro óraaꞌ-amaan-daumpaꞌo iméromba tuwímbai Yúndaa-waasi Ésiyaa-marafakewi iawánésa Pórontafesa sáwí-aai simánkesa tufuwíyan-imayaa ésa taꞌótokesa óraaka sésa 28 Ísareri-waasi súwaꞌnai oro. Maankwáásígó naaóꞌ-naoꞌa wénena Ísareri-waasisafena sáwí-aai simátinkena Móseseni ámáámba símai sáwíꞌa uwánkena maanórááꞌ-ámáán-dámbá símai sáwíꞌa wéiye. Káféꞌa fíꞌonkaa-waasi tíꞌmaena maanórááꞌ-ámáán-dáúmpáꞌá Yúndaa-waasi aantembo íyón-daumpaꞌa mótinkaisana póna maankáwéꞌ-námbá sáwíꞌa wéiye sumbá 29 Éfésási-naopaken-kwaasigon-awiꞌa Tárófímasi Póroeꞌa Yérúsaremufaꞌa núwasa awánonkaꞌa pósa imáyáa ésa Póro áíꞌmaena óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa móankaraiye-imayaa karoꞌ-ímáyáá ésa mindásafesa minááí siyáawe.

30 Minááí óraaka simátimuwasa mindáópaken-kwaasi mimbóráfímbá tawiyésa Póromba tataꞌótoꞌmai ámáán-daumpakemba tafisímaesa mááꞌarifaꞌa múra auwésa ámáán-dankoni ontá wimarésa 31 sáwífaꞌ-waasi Póromba tufúꞌnaafuꞌ-uwaná moóráwigo Rómu-i-waasiti óraakomba isimámena séna Yérúsaremufaꞌa seyaafáꞌ-wáásí wétiyaawe súwana 32 minúwóíyáán-úmai i-wáásíyé miwítí kawáá-wáásíyé tíꞌmaena awaantanténa kuména waási túwaandu urómpimba tafákáraaꞌa úmaena kumúwasa i-wáásíyé miwítí óraakone tuwánésa tufuwémómba úwoi mérowana 33 óraako Póromba tataꞌótorena i-wáásísáféna séna kaeꞌ-ándásámbá káráꞌoro simásuwena tísai ena séna maankwáásí nááwaꞌiyo. We nóra uráiyo súwasa 34 tuwímbai fíꞌo-fiꞌon-aaisafesa suwasá tuwímbai miyá suwasá uwaná óraako minááígóní áwáu ímba iséna

i-wáásísáféna séna miwámbá áíꞌmaeꞌa i-wáásítí naaúmpaꞌa íyóro súwasa
35 áíꞌmaesa ontafín-káráákáꞌó íyúmba tufuwónaesa untáfésa i-wáásí tiyáánkaꞌa farámbaesa íyúwasa 36 tínaaemba tirááíwaꞌmae iyésa tufuwíyana puwíno símaesa óraakaꞌa iyáawe.

Póromo simátímakain-aai.

37 I-wáásí Póromba áíꞌmaesa miwítí naaúmpaꞌa iyónae suwaná Póro miwítí óraakomba simámena séna moórá-aai simámenae súwana óraako séna Kíríki-waasi-taaifinkemba wésempo 38 emá ímba Ísípi-marafaken-kwaasi óne. Minkwáásígó Rómu-kamani-waasisafena aaisambá tiyéna sáwífaꞌ-waasi 4,000 waasi símai tíꞌmaena tiyáí-tántááꞌá maimaésa máásai-marafaꞌo kuráamba ímba wemá óne súwana 39 Póro séna Yúndaa-waasi úne. Kesinó kembá Sírísiyaa-marafaꞌa Táásási-naopaꞌa óraaꞌ-naopaꞌa masínkaraiye simásuwena séna moórá-aai simátimenae súwana 40 óraako séna énifo miyán-uwo súwana Póro ontará-káráákáꞌá ména aseráíyantafena ayáámba mósá tuwéna séna kemó senda-ááí ísáaro súwasa asérówana Yúndaa-waasi-taaifinkemba

Ípúru-taaifinkemba simátímakaiye.

Copyright information for `AUY