Acts 23

Máankowana Póro ámáán-oraaꞌ-waasi kááꞌa túfífaena séna kesí waásisono. Kemá ááéwara káféꞌwaraꞌa Maníkón-aúrankaꞌa kaweꞌ-úmai méꞌa moórá-tantaaꞌa sirunkó ímba umbaí wétaiye súwana aifaꞌ-ámáán-káwáágón-áwíꞌa Ánánáyasi wemá Póroni ewaaꞌó mérowisafena séna óiꞌa turáráaro súwasa miyá uwaná Póro wentáféna séna empímbá sáwí-imayaa wéraimba póna Maníkó embá tufuwíníye. Emá méma imáyáa éma ámáámba arááíwaꞌmai aaifimbá ankáúmne sémpo minámáámbá taraisé óiꞌa turáráaro sénasa sóiꞌo turáráámba ámáámba taraisóne Póro súwasa wení ewaaꞌó mérowi sésa Maníkóní aifaꞌ-ámáán-káwáágómbá símai sáwíꞌa wéuwankaane suwaná Póro séna aifaꞌ-ámáán-káwáágó iyémó sewaꞌó isékaa ímba minááí súsino. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna kentí waásiyaꞌo káráwiyewi ímba símai sáwíꞌa uwánkáaro agaimaréna siyáimba isaꞌá sáwíꞌa úne Póro siyáiye.

Póro simásuwena ámáán-oraaꞌ-waasi tuwánéna imáyáa éna tuwímbai Sátúsi-amaamba sésa púwómpinkemba ímba íyáfasinanaawe-aai sen-kwáásí owasá tuwímbai ámáán-kawaa-waasi owé-ímáyáá éna óraaka séna kesí waásisono. Kesifomá ámáán-kawaa-waasigo éna kembó masínkaraimba kemá ámáán-kawaa-waasi úne. Maníkó pukén-kwaasi íyáfasintinkainiyemo siyáunda-aaisafeꞌa káféꞌa aaifimbá maisínkááwe Póro simátimuwasa isésa ámáán-kawaa-waasi Sátúsi-amaambo sun-kwáásí keíyái aaisambá símai tuwínkaaꞌ-uráawe. Sátúsi-amaambo sun-kwáásí Maníkó pukén-kwaasimo íyáfasintinkainda-aaisafesa karoꞌ-ááín-iye sésa Maníkóní kísau-waasi wíyómpakewi ímba méraawe sésa waási timambá ímba wéraiye suwasá ámáán-kawaa-waasi sésa Maníkó pukén-kwaasi íyáfasintinkainiye. Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi méraawe. Waási timambá wéraiye suwasá minááísáfésa tuwínkaaꞌ-ésa aaisambá sésa ámáán-kawaa-waasifinkemba ámáámbo sun-kwáásí íyáfasinesa óraaka sésa kesáámó awánáúndasa Póro ímba sáwíꞌa wéifo Maníkóní kísau-waasigowa wembá simámakai moóráwigo wíyómpakewiya wembá simámakaiyo. Ínta isáúmne suwasá 10 aaisambá óraakaꞌ-oraakaꞌa siyáawe.

Aaisambá óraakaꞌa suwaná i-wáásítí óraako séna Póromba aaisambá aéésa tafisíyapaꞌa aíyayaamba tawíyófainifo i-wáásísáféna séna waásiti afufumpimbá koméꞌa koáíꞌmaeꞌa kentí naaúmpaꞌa íyóro súwasa miwítí naaúmpaꞌa móankaraawe.

11 Móankowana mindóꞌwáámbá Fasiꞌaénkó Póroni ewaaꞌá kumbaéna séna fasiꞌámai mé kentáfé Yérúsaremufaꞌa simátímakaantemba Rómu-naopaꞌa kosimátiminone Fasiꞌaénkó siyáiye.

Póromba tufuwíyan-aaimo siyáan-aai.

12 Súwasa aafáyáaraꞌa Yúndaa-waasi tuwímbai túwaandu ésa Póromba tufuwíyan-aai sésa tufútuweta tóné nonésá nánaumpo ímbo tufuwéta tóné nonésá ínta nánaumnemo óraakaꞌo 13 sun-kwáásí kaeꞌ-wááí-wáásí mésa sésa 14 óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye óraaꞌ-waasiye kosimátimesa sésa túwaandu éta óraaka séta Póromba tufútuweta tóné nonésá nánaumpo ímbo tufuwéta tóné nonésá ínta nánaumne. 15 Miyáumai ámáán-oraaꞌ-waasiye Rómu-oraakontafeꞌa karoꞌá kosimáme séꞌa Póromba áíꞌmae kempátá tinatá áísai úmai minááígóní áwáusa isánae sewé kosimámeꞌa seró. Minááí isésamo aampaꞌó áíꞌmaesamo tíyata tufuwónáísaiye siyáawe.

16 Suwaná Póroni ámánaakon-ááninko tufuwíyan-aaimo sumbá iséna awaantanténa i-wáásítí naaúmpaꞌa iyéna Póromba minááí isimámuwana 17 iséna i-wáásítí kawáágómbá áántena séna miwámbá áíꞌmae óraakompaꞌa winaná moórá-aai kosimámino súwana 18 áíꞌmaena óraakompaꞌa wéna séna ándáfaꞌo imérain-kwaasigon-awiꞌa Póro sáántena séna minífóꞌá áíꞌmae óraakompaꞌa winaná moórá-aai simámino sisaꞌá empáꞌá áíꞌmae túne súwana 19 óraako miwámbá ayáán-toꞌmaena ímbo waásimo méron-aempaꞌa ánkarena áísai ena séna nóran-aaiyaꞌiyo sinaꞌá ísáano súwana 20 miwá simámena séna Yúndaa-oraaꞌ-waasiye ámáán-oraaꞌ-waasiye moórá-aai sésa aafáyáaraꞌa empáꞌá iyésa karoꞌá isésa Póromba áíꞌmae kempátá kumínata áísai úmai minááígóní áwáusa isánae karoꞌá isénááwe. 21 Miwí táái ímba isaaó. Kaeꞌ-wááí-wáásí óraaka sésa Póromba tufútuweta tóné nonésá nánaumpo ímbo tufuwéta tóné nonésá ínta nánaumne sésa aúpáꞌá aampaꞌá káráwiyesa miwí tááisafe ewé sínono sésa káráwiyaawe. Mindásafe miwí táái ímba isaaó. Minífókó óraakomba miyá simámuwana 22 iséna séna simásimenda-aai ímba fíꞌon-kwaasi simátime óraakomba simámakaumne ímba siyó séna aiꞌmákaiye.

Póromba áíꞌmaesa óraakompaꞌo kunkáan-aai.

23 Minífókómbá aiꞌmaréna i-wáásítí kawáágónkáí táántowasarai tuyaná séna káféꞌ-noꞌwaamba Póromba áíꞌmaekai Sísááríyaa-naopaꞌo kámáni-oraakompaꞌa múauwaakaiyo. Sáwífaꞌ-i-waasi 200 i-waasi toꞌmayaa íyasa tuwímbai-waasi ósifinkaꞌo nón-kwaasi 70 waasi toꞌmayaa íyasa sáwífaꞌa 200 waasi paepáéꞌo tokáan-kwaasi toꞌmayaa íyaꞌa Pórombo ayááꞌmaenamo wínda-osi toꞌmayaa uwánkeꞌa káféꞌ-noꞌwaamba Póromba kaweꞌ-úmai káráwimai áíꞌmaeꞌa kámáni-oraakon-awiꞌa Fíríkísimpaꞌa múauwaaro séna 25 aúfái agaéna maará simámena séna 26 kentáásí óraaꞌ-waasi Fíríkísiyo isaaó. Kemá Kóróndíyasi-Rísíyaasi káriꞌ-aai simámenaumpo isaaó. Kaweꞌ-úmaiya méraano. 27 Yúndaa-waasi minkwáásígón-áwíꞌa Póromba taꞌótokesa tufuwíyanesa owaꞌá Rómu-waasiti aúfáímo tokáin-kwaasigo isaꞌá iséꞌa Yúndaa-waasi tiyáámpinkemba tafisímai kesí

i-wáásí tiyáámpimba tinkáúnasa áíꞌmaesa migowé.
28 Minkwáásígómbó simánkén-aai isánae séꞌa áíꞌmaeꞌa miwítí óraaꞌ-waasifaꞌa kunkáumne. 29 Ímba sáwíꞌa uráifo miwítí ámáán-aaigomo intáfésa simánkaraawe. Kemó ándáfaꞌo auwéꞌo tufúwónanamo puwínda ímba moórá-tantaaꞌa uráiye. 30 Yúndaa-waasi tuwímbai tufuwíyan-aai sewaꞌá iséꞌa empáꞌá aiꞌmáráanasa áíꞌmaesa kumónááwe. Wembó simánkaraan-kwaasisafeꞌa simátime séꞌa wembó aaifimbó maénkáán-aai enaúrankaꞌa símai kaweꞌán-oro. Mináúfáífímbá agaimaréna siyáiye.

31 Agaimaréna súwasa i-wáásí simátimuntemba miyá ésa mindóꞌwáámbá Póromba áíꞌmaesa wémesa Ántípátirisi-naopaꞌa kunkwaésa 32 aafáyáaraꞌa i-wáásí marapáꞌó kun-kwáásí kunuwerésa miwítí naaópaꞌa íyúwasa ósifimbo nún-kwaasi Póromba áíꞌmaesa 33 wémesa Sísááríyaa-naopaꞌa ósifinkemba marapáꞌá kumbaésa mináúfáí óraakomba múamesa Póromba aúrankaꞌa múankowana 34 mináúfáí toráumai iséna Pórontafena séna emá náám-barafaken-kwaasiyaꞌono súwana Póro séna kemá Sírísiyaa-marafaken-kwaasi úne súwana iséna 35 énifo aaimó simánkaraan-kwaasi kumíyaꞌa isánaumne séna wení waásisafena séna Érotimo uráin-daumpa máánkareꞌa kaweꞌ-úmai káráwiyoro súwasa miyá uráawe.

Copyright information for `AUY