Acts 26

Póro anondáámo simátímakain-aai.

Súwana Ágírípa Pórontafena séna énifo simánkaraan-aai anondáá simátimiyo súwana Póro ayáámba mósá tuwéna simánkaron-aaigomba anondáámo síndasafena séna kentáásí óraako Ágírípaao Yúndaa-waasi simásínkaraan-aai enaúrankaꞌa anondáámo sendasáféna sirunkó aamoí wéiye. Yúndaa-waasiti áwáuwara ámáánkwaraꞌa kaweꞌ-úmai isáándasafena sirunkó kaweꞌá intáféna ímba suwesaraí iyé sé kesáái kaweꞌ-úmai isáínone. Kemá iyámpóíyakemba kesí Yúndaa-waasifimba méꞌa Yérúsaremufaꞌa koméꞌa kemó ówándawini áwáu Yúndaa-waasi seyaafáꞌá suwánaraawe. Ámáán-kawaa-waasiti aampaꞌá arupíse úmae kuráumne. Ámáán-kawaa-waasi Maníkón-ímáyáásá éta fasiꞌaén-ámpátá arááíwaeta minámpáꞌá arupíse úmae kuráumne. Yúndaa-waasi ayáátááka suwánaraamba pósa sésáínasamo ésa kentáfésa éraiꞌa siyé sénááwe. Naaófáꞌá Maníkó kentáá síwáꞌnásafena éraiꞌ-aai simátímakomba paápé índasafeꞌa amuꞌmakáumnemo siyáunda-aaisafesa aaifimbá maisínkaraawe. Kentáá síwáꞌná sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasifinkemba Yúndaa-waasi aafáyáaraꞌe fénáímpinkaꞌe nóꞌwaane Maníkón-ímáyáá mósá marésa minéráíꞌ-ááí amuꞌmáráántemba miyámó úndasafesa aaifimbá maisínkaraawe. Yúndaa-waasisono. Maníkó waási pukémpinkemba kanaaꞌó íyáfasintinkainda-aaisafeꞌa nóra isará ímba

éraiꞌe wéseo.

Ááéma kemá imáyáa éꞌa Ísu Násaretifakewini aampaꞌó kuwáí sáwíꞌo uwátínkáanda-imayaa uráumne. 10 Yérúsaremufaꞌa miyá ówánana óraaꞌ-amaan-kisau-waasi siꞌmárówaꞌa Maníkóní waási sáwífaꞌnanka tíꞌmai ándáfaꞌa tinkááwánasa tínkamiyasa púwóro sumbá kewáráꞌá miyán-oro siyáumne. 11 Aasiyaasi-kánáá ámáán-daumpimpaꞌa wéneꞌa Ísun-aai símai sáwíꞌa íwae séꞌa tínkambae iyáumne. Sirunkó ika fówaꞌa némpaꞌ-naopaꞌwaraꞌa wéneꞌa tínkambae kuráumne.

12 Óraako Ágírípaao mindásafesa óraaꞌ-amaan-kisau-waasi aúfái agaimái simúwaꞌa Támásikasi-naopaꞌa maimaéꞌo kówánda 13 wááwái sáma aafáúgóní sáwaraꞌo íyáákaro-sama tuwówana wíyómpakemba kuména kesinepakéné keséꞌo kun-kwáásí tinepakéné sán-kówata 14 marapátá tanaa fááwánanasa aaigó aantemba súwaꞌa isááwánana simásimena Yúndaa-waasi-taaifinkemba séna Sóroo nóra séwa kembá sáwíꞌa wéono. Póímo ándámo wímakaawanamo ayáámbo naráráíntemba emá miyá wéone súwaꞌa 15 Fasiꞌaénkóo nááwaꞌono séwánana Fasiꞌaénkó séna kembá Ísumba sáwíꞌo wéuwasinkaandawi úne. 16 Íyáfasinaao. Kesí kísau maínkwae séꞌa íyáfasinankeꞌa enaúrankaꞌo paápé únda káféꞌo suwánáándarakemba aráánáménda-aai simátímaꞌmae iyínone. 17 Aiꞌmáráana Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye simátímínasa tuwímbai aaisambó aíyaꞌa miwí tiyáámpinkemba aiyánaumne. 18 Simátímínasa kumeuꞌó índa-ampaꞌa ifátuwesa sámo káínda-ampaꞌa teró. Waántáwankoni fasiꞌaémbá tuwésa Maníkóní fasiꞌaémbá tamáéro. Simátímínasa kesááisafesa timankúnkúmba íyaꞌa miwítí sáwí-imayaa maitiyuwéꞌa Maníkóndé-iꞌo uwátínkaraunda-waasifimba mótínkáano Ísu simásímakaiye.

19 Óraako Ágírípaao wíyómpakembo simásímakain-aai ímbo tuwáúnda úwoi miyá wéune. 20 Aifaꞌá Támásikasi-naopa simátimeꞌa ánaaemba Yérúsaremufa simátimeꞌa minkákémbá Yúndaa-waasiti marafá simátimeꞌa fíꞌonkaa-waasiti marafá simátime séꞌa

kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpá téꞌa kawe-kísáú maíyasa tuwánésa sésa Maníkómpáꞌó tiyáawin-owe síwae séꞌa simátímaꞌmaeꞌa kuráumne.
21 Mindásafeꞌa óraaꞌ-amaan-daumpa méraawandaraꞌa Yúndaa-waasi kembá taꞌótokesa sínkamonae siyáambanifo 22 Maníkó súwaꞌnai úmaena káféꞌwaraꞌa íyísaꞌa maankáꞌá méꞌa óraaꞌ-waasiye úwoi-waasiye kesáái simátimeꞌa Maníkón-aaimo simátímakowi agaimakáan-aai Mósese agaimakáin-aai simátimunda-aai mimbórá-ááí wésimatimune. 23 Maará siyáawe. Maníkómó íyáfasinankaiwaintafesa agaimarésa sésa áíꞌo índa-iꞌa íyana aifarááwí pukáimpinkemba íyáfasinankainda-aai agaimakáamba pósa Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye pukáimpinkembo íyáfasinkain-aai isésa sámo kain-ámpáꞌá wíwae sésa agaimarésamo siyáan-aai kemá wésimatimune Póro siyáiye.

24 Pórombo simánkaraan-aai anondáá simátimuwana Fésítasi óraaka séna Póroo uwóíꞌa wéone. Aúfáífinkemba sáwífaꞌ-imayaa uwáítáíꞌ-uráanana ení imáyáago embá uwóíꞌa wéiye Fésítasi súwana 25 Póro séna óraakoo ímba uwóíꞌa úmpo súnda-aai éraiꞌ-aai arupíse-aain-iye. 26 Súnda-tantaaꞌa ímba aúpáꞌá uráafo seyaafáꞌ-wáásí táákaꞌo siyáamba ewáráꞌá minááí ísaraampo kemá ímbo inkaisúnda úwoi wésimamune. 27 Maníkón-aaimo simátímakowi-taaisafe éraiꞌe wéseno. Éraiꞌemo sembá éꞌa ísaraumne Póro súwana 28 Ágírípa séna káriꞌ-aaimo simásimenda-imayaa e Ísuni waási-iꞌa úne-imayaa ónó súwana 29 Póro séna ímba káriꞌ-aaisafeꞌa ímba ayáátááꞌ-aaisafeꞌa súne. Maníkómpáꞌá maará súne. Kemó úndantemba kesááimo Ísáán-kwaasiye ewé miyá íwae súmpo kembó káráꞌuraan-andagoma ímba kempímbá wérainkwae súne Póro siyáiye.

30 Súwasa Ágírípaawe Fésítasiye Pénáisiye seyaafáꞌ-wáásíyé íyáfasinesa 31 máápaꞌa kumbésa keáímbá sésa ímba sáwíꞌo uráintafesa ándáfaꞌa ankésa tufuwíyana puwíno siyáawe suwaná 32 Ágírípa Fésítasintafena séna Rómu-kamani-aifa-kawaagompaꞌa kónaumne ímbo siyáinkakaa faúꞌáúwáanana kóísina minááí siyáimba po aiꞌmárénana Rómu-kamani-aifa-kawaagompaꞌa wíno Ágírípa siyáiye.

Copyright information for `AUY