Acts 27

Póro Rómu-naopaꞌo kuráin-aai.

Súwana Fésítasi toꞌmayaa éna séna Ítáári-marafa Rómu-naopaꞌa nompín-táómpimba wíwae séna Póronkwara tuwímbai-anda-waasiwaraꞌa moórá-waasigontafena káráwimae wínkwae séna méankowana minkwáásígón-áwíꞌa Yúríyasi wemá Rómu-aifaꞌ-waasigoni i-wáásítí kawáágómbá méankowana moórá-nompin-taomba Ándámítiyamufakemba wérowana Ésiyaa-maragoni awáífákáꞌ-náópaꞌa kónae súwata mindómpín-táómpimba íyáteta Máséndóniyaa-marafaꞌa Tésáróníkaa-naopaken-kwaasigon-awiꞌa Árísítakasi weséta íyáteta wémeta aafáyáaraꞌa Sáíndóni-naopa marapáꞌá kúwátaawananasa Yúríyasi Póromba arumbá uwánkena séna úwoi ení waási kotuwánenasa ímbo tokénda-tantaaꞌa áméro súwana miyá úwata kouweréta mindómpín-táómpimba íyáteta kówánanasa fiyúndá toréna nompín-táómba taꞌótoꞌmarowana ímba kúwata nonafufumpaꞌó wérom-baragon-awiꞌa Sáíparasi-marama wéropaꞌa mináémpáꞌá fiyúndá ímba torówata mifátá wémeta Sírísiyaa-marafaꞌa Pámpíriyaa-marafaꞌa kóyááketa Rísíyaa-marafaꞌa Máíraa-naopaꞌa marapá kúwátaawananasa moórá-nompin-taonko Árékísándiriyaafaken-taonko Ítáári-marafaꞌa kónae sún-taonko wérowana i-wáásítí kawáágó awánéna mindómpín-táómpinta mósinkaraiye.

Mósinkowata kówándasa kári-fiyunda toréna mindómpín-táónko ímba aíntówata tuwímbai-noꞌwaamba waéta miyá úmaeta Náíndási-naoꞌ-ewaata kówándasa óraa-fiyunda toréna nompín-táómba aiꞌá tosétuwowata sínaaempakenta kouweréta nonafufumpaꞌ-márágón-áwíꞌa Kíríti-marafaꞌa fiyúndá ímbo torópaꞌa wémeta ayáífáꞌ-márágón-áwíꞌa Sárímoni-marafaꞌa kóyááketa uwí-nónáwáífakafamba suwesaraisáféta úmaeta wémeta Rásíya-naokoni ewaaꞌá kaweꞌ-wáúné supaꞌá ayáátáákaꞌa koméraawananasa aifaꞌ-ámáán-káwáágó Yúndaa-waasiti óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa afufumpin-dáúmpáꞌó iyún-kanaa taiꞌówana minkánáá fiyúndá torón-kanaa uwí-nónkó tufántááfan-úwasa inkaisésa ímba nompín-táómpimbo nún-kanaa túwana Póro imáyáa éna simátimena séna 10 káfétaamo nompín-táómpimbo kondasá sáwí-tantaaꞌa kesinetá paápé íníye. Ímba moparáwín-aantembanifo nompín-táóne waásiye áwiyoranaawe. Minááí kemá éꞌa ísaraunda póta aánota ménaumne Póro súwana 11 i-wáásítí kawáágó Póron-aai ímba iséna nompín-táómbo toꞌmaé núwain-aaiye mintáónkoni afowán-áái aantemba iséna Póron-aaisafena ímba éraiꞌe-imayaamo úmba 12 mintáómbo wérompaꞌa fiyúndámo tóráín-kanaa ímba kaweꞌó ún-aempaꞌa mésa sáwífaꞌ-waasi sésa tuwéta Fíníkisi-naopata koméraananasa fiyúndámo toráínda-kanaa taiꞌáínata kónaumne sumbá Fíníkisi-naopaꞌa Kíríti-marafaꞌo wéron-daopaꞌa kaweꞌ-nónkwaaumpaꞌa ímbo fiyúndámo torón-kwaumba wérowasa minááí siyáawe.

Óraa-fiyunda torówana uwí-nónkó tufántááfambo uráin-aai.

13 Suwaná tiyáánaepakemba kári-fiyunda torówasa awánésa sésa Fíníkisi-naopata kónae sésa nompímbó túwówanamo taꞌótokon-anda mósá tafisímai márówata Kíríti-maragoni uwí-nónáwáífata kówándasa 14 Kíríti-marafakemba óraa-fiyunda toréna 15 mindómpín-táómba taꞌótorowana ímba aíntówana tuwíntámae nún-taamba tuwówana fiyúndágo weyááríkaꞌa fafúsúmaena kúwana 16 nonafufumpaꞌá káriꞌ-maragon-awiꞌa Kónda-mara wérowana ímba fiyúndá wétoropata kówándasa tínaaempaꞌo káráꞌumakesamo tafisímae íyún-taomba tafisímai 17 óraa-taompimba marésa óraa-taomba tawísífo sésa ándásamba káráꞌumai kaweꞌá úmárówana Rípíyaa-marafaꞌ-aempaꞌa uwí-nómpímbá nonáámááí-omaꞌa wérowasa minómákáꞌá aikó tawífo sésa fiyúndágo fafúsúmaenamo kún-ampanta awáꞌmai múra márówana wempaꞌá kúwana 18 aafáyáaraꞌa mifíyúndá paaí wétorowasa moparáwímbá tuwímbai uwí-nómpáꞌá tuwésa 19 aafáyáaraꞌa mintáómpimbo kísaumo máún-kwaasi kísaumo máún-tantaaꞌa nompáꞌá túwówana 20 óraa-fiyunda paaí wétorowata ayáátáákaꞌa aafáúwé oꞌé ímba awánéta táónkomo wínda-amba ímba awánéta imáyáa éta kentáásí marasá ímbo awánaandasa maafátá taiꞌánaumne-imayaasa uráumne.

21 Imáyáa ówándasa ayáátáákaꞌa tómbá ímba wénowana Póro túrankaꞌa taména séna Kíríti-marafaꞌa téta séwánda ímba kesáái ísaraawe. Isékaa sáwíꞌo

í-tántááꞌó moparáwímbó tuwáí ínta úsino.
22 Énifo tirumbá fasiꞌámai méraaro. Nompín-táón-aantemba sáwíꞌa ínífo waási ínta puwónaumne. 23 Maníkón-ímáyáámó mósá maráúnda káféꞌ-noꞌwaamba wemá wení kísau-waasigomba aiꞌmáráísana wíyómpakemba kempáꞌá kuména 24 séna Póroo fasiꞌámai méraao. Emá Rómu-kamani-aifa-kawaagompaꞌa winaná enáái isáíníye. Maníkó embá kaweꞌá uwánkáímba póna eséꞌo wégon-kwaasi káráwiyinasa ímba puwónááwe siyáiye. 25 Mindásafeꞌa fasiꞌámai méraaro. Simásímíntemba Maníkó miyámó índa éꞌa isáúmne. 26 Fiyúndágo nompín-táómba fafúsúsuwainata nonafufumpaꞌá maragóní awáífátá kónaumne

Póro siyáiye.

27 Súwana uwí-nónkón-áwíꞌa Éndíriyaa-nompimba sísamaifakemba éíyaimba kumbaimái-noꞌwaamba fiyúndá toréna fafúsúmaena kúwasa nóꞌwaan-afufuntamba táómpinken-kisau-waasi sésa maragóní ewaatá kúne sésa 28 ándá-ayaiyaꞌa umbaimó tón-tantaaꞌa fáríꞌwiyesa nompímbá tuꞌmái tafisímai awánomba mindónkwááúmbá ayáátáákaꞌa 120-yaꞌa úwasa wéwesa anekaꞌá mótuꞌmai awánomba kárikaꞌa 90-yaꞌa úwasa 29 maragóní awáífáꞌá óntambo wéraindaraꞌa tanaa fáúnafo sésa táátafesa ésa

éíyain-anda faútúwówana ánaaempakemba nompímbá kuména taꞌótorowasa minúwóíyáámbá siyaráínata nóin-tantaara wéraiya awánánae sésa
30 nompín-táómpinken-kisau-waasi imáyáa ésa aúpáꞌá kónaumne-imayaa ésa karoꞌá sésa aikakén-ándá faútuwanae sésa kári-taomba nompáꞌá múra túwówana 31 Póro

i-wáásíyé miwítí kawáágóntáfénawe séna táómpinken-kisau-waasimo ímbo óraa-taompimbo méresamo ésa seyaafáꞌá taiꞌánááwe Póro súwasa
32 i-wáásí

kári-taonkoni ándá kárásuwowana kóuraiye.

33 Kóúwana siyarónkaꞌa Póro séna sísamaifakemba éíyaimba kumbaimái-noꞌwaamba úwoi méꞌa ímba tómbá náráafo káféꞌa tómbá naaró. 34 Kemá óraaka simátime séꞌa tómbá newaná túgo kaweꞌá ínaꞌa méꞌa ímba taiꞌánááwe 35 Póro simásuwena seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa tómbá maiyéna Maníkóntáféna súwi séna tómbá tafámbai nówasa 36 awánowana tirunkó kaweꞌá úwata tómbá nááwándasa 37 mindómpín-táómpimba sáwífaꞌ-waasi 276 waasi méraawanda-waasisa tómbá nááwánanasa 38 símúꞌa fówanasa mintáómba umbaí tówasa mimpímbó wéron-tonkon-awiꞌa wíti nompímbá maisuꞌmárówana fetóí uráiye.

Nonkó tufántááfan-éna mintáómbo tawísísukain-aai.

39 Úwasa siyarónkaꞌa awánomba ímba awánom-barama wérowasa awánomba mifáꞌá nonkó iyówana kaweꞌ-áámááí wérowasa awánésa sésa mefátá íyónanasa kaweꞌ-áámááífáꞌá póna táónko úwoi iyíníye sésa 40 táómbo taꞌótóráín-anda kárásuwowana nompáꞌá kumúwasa fafúsúmaesa nún-taankaꞌo káráꞌumaron-anda awátuwesa aipaꞌá ampantá fáríꞌwimaresa fiyúndágo weyááríkaꞌa fafusínata áámááífaꞌa kónae sésa 41 kuwaná nompímbá nonáámááí-omaꞌa wérowana mimpímbá mintáónkon-aiꞌa tawiyúwana nonkó ayámifaꞌa tufántááfan-émena tawísísukaiye.

42 Tawísísuwowasa i-wáásí sésa ándá-waasi nombá tufámbaesa kófainifo tínkamonae suwaná 43 i-wáásítí kawáágó Póromba áwaꞌnai ena séna ímba tínkamoro simásuwena séna nombó tufámbaimo kaweꞌó íyawi nompímbá ásáfeꞌa tufámbaeꞌa aápáꞌá koró. 44 Tuwímbai ímbo nombó tufámbaimo awánewi nompín-táónkoni taaimá maiyéꞌa minká taꞌótokeꞌa fafúsúmae aápáꞌá koró súwata miyá éta seyaafáꞌ-wáásísá kaweꞌá úmaisa aápátá kógosa uráumne.

Copyright information for `AUY