Acts 5

Ánánáyasinte Sáfáíraante-taai.

Páánápáasi minóntámbá tímúwasarai moóráwigon-awiꞌa Ánánáyasi úwana awaainínkón-áwíꞌa Sáfáíraaeꞌa mésarai moórá-marama fíꞌon-kwaasi timésarai óntamba maiyésarai tuwináyauyo awaainínkómbá simámuwana miyá ínone súwana minóntámbá tuwínkaaꞌ-uréna tuwímbai wesáféna maéna tuwímbai maimaéna aantá-waasi mótimena karoꞌá séna seyaafáꞌá timúne súwana Pítaa séna Ánánáyasiyo waántáwanko áísai úmai isánae sintáfé ewé sé mararákén-óntámbá seyaafáꞌá timúnemo sénda Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá karoꞌá simánkaane. Mimbárámá ení maramá isa tuwé óntamba maiyé ení óntamba isa tuwímbai timé ímba sáwíꞌa éma mararákén-óntámbá tuwímbai timúne ímbo sénda seyaafáꞌá timúne séndama sáwíꞌa ómpo ímba waási aantemba karoꞌá simátinkaampo Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá karoꞌá simánkaane Pítaa súwana Ánánáyasi iséna puꞌmaéna kuntúwasa minááímó ísón-kwaasi áfááraumai táátafesa uwasá ifóꞌ-wáásí tésa puwúmba taasááúmaesa maimaésa máutaraawe.

Máwautowana awaainínkó kárikaꞌa ména awaaikómó puwún-aai ímba ísarena Pítaa-iyaifaꞌa túwana Pítaa séna kenkáítí mararákén-óntámbá seyaafárá símakaayo súwana minínínkó séna ewé seyaafáꞌán-iye karoꞌá súwana Pítaa séna enawaaikóe eséꞌa mimbórá-ímáyáá ékai Fasiꞌaénkóní ámútankomba karoꞌá simánkámai awánáyae siyááye. Enawaaiꞌó máwautaan-kwaasi tésa embá tamaimaésa máutanaawe Pítaa súwana 10 puꞌmaéna Pítaan-aísamaifimba kuntúwasa ifóꞌ-wáásí tésa puwúmba taawánésa maimaésa awaaikómbó utopaꞌá máutowasa 11 Fasiꞌaénkóní waásiye fíꞌon-kwaasiye isésa

táátafesa uráawe.

Fíꞌo-fiꞌon-kisau kawe-kísáúgón-aai.

12 Aantá-waasi waási túrankaꞌa fíꞌo-fiꞌon-kisau

kawe-kísáú maimaésa íyúwasa Ísumpaꞌa timankúnkúmbo uwáí óraaꞌ-amaan-damba Soromoní áúwimai úmakopaꞌa aasiyaasí túwaandu uwasá
13 fíꞌo-fiꞌon-akwaꞌa sáwífaꞌa Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmba ésa miwíséꞌa túwaandu éꞌómbanifo fíꞌon-kwaasi tuwánésa sésa kaweꞌ-wáásín-owe sésa táátafesa ésa ímba miwíséꞌa túwaandu uwasá 15 aantá-waasimo uráamba isésa tíꞌo ún-kwaasi taawiyaꞌmaésa marupáꞌá mátinkesa sésa Pítaa wéninana amankókonko taauwétáínasa asófáíwae suwasá 16 fíꞌo-fiꞌon-daopakemba tíꞌo ún-kwaasiwara tirumpimbá sáwí-amutambo méron-kwaasiwaraꞌa tíꞌmaesa Yérúsaremu-naopaꞌa mátínkówana Maníkó Pítaamba áwaꞌnai úwasa seyaafáꞌá asófasaraawe.

Kawáá-wáásí aantá-waasi sáwíꞌo uwátínkaraan-aai.

17 Miyá wéuwana aifaꞌ-ámáán-káwáágóe wení waási Sátúsi-amaan-aaimo sun-kwáásíyé sésa seyaafáꞌá ímba kentáásiraaima wáéfo aantá-waasi tirááíma wáéwe sésa tíyántafesa ésa 18 taꞌótoꞌmai ándáfaꞌa tiyúwówana 19 mindóꞌwáámbó waúnkaꞌa Fasiꞌaénkóní kísau-waasigo wíyómpakewi ontamá tisuwéna tíꞌmaena máápaꞌa mútinkena séna 20 óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iméꞌa

aú-amba waási kaweꞌ-úmai maéꞌmaeꞌo íyan-ankoni áwáuma isimátíméro súwasa
21 isésa siyarónkaꞌa

óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa imésa minááí simátímakaawe.

Óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa moóráfaꞌa wésimatimuwasa moóráfaꞌa aifaꞌ-ámáán-káwáágówé wení waásiye tésa ándá-waasi-taai isánae sésa Ísareri-oraaꞌ-waasi táántowasa tésa ámáán-dankaꞌ-i-waasisafesa sésa aantá-waasi ándáfaꞌa méraafo kotíꞌmaeꞌa teró suwasá
22 kumbá ímba mérowasa kouwerésa tésa sésa 23 ándá-namba ontamá wisuwésa i-wáásí ontaráꞌá méraawata ontá tisuwéta awánáúndasa ímba méraawata úne suwasá 24 ámáán-kawaa-waasiye ámáán-dankaꞌo káráwiyowiye isésa táátafesa ésa sésa mindá nórasaawa ónaumno simásuwesa sáwífaꞌ-imayaa wéuwana 25 moóráwigo téna séna ándáfaꞌo mátíyukaan-kwaasi óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa mésa wésimatimewaꞌa tuwánáúmne súwasa 26 ámáán-dankaꞌo káráwiyowiye wembó áwaꞌnai un-kwáásíyé kotíꞌmaesa aáno úmai tésa sésa úwoi-waasi miwí táái isésa sínkamofo sésa aáno úmai 27 tíꞌmaesa aaimó isáí-wáásífáꞌá mátínkówana aifaꞌ-ámáán-káwáágó 28 séna éꞌa simátime séta minkwáásígón-aai wenáwíkaꞌa ímba simátímaꞌmaeꞌa korósá siyáundasa isaꞌá éꞌa simátíméwasa Yérúsaremufaken-kwaasi seyaafáꞌá ísásaraawaꞌa ke karo-súfímbá sinkéta minkwáásí tufúkáawe sewé aifaꞌ-ámáán-káwáágó súwasa 29 Pítaawe aantá-waasiye sésa Maníkón-aai aifaráán-ááígó póna waási-taaigomba íyáákaraimba póta kentááisa ínta iséta Maníkón-aaisa iséta miyásá ónaumne. 30 Kembiwí Ísumba aaraa-táíyáꞌá tufúwana puwúwana kentáá síwáꞌnáti Maníkó Ísumba pukáimpinkemba íyáfasinankena 31 séna óraaꞌ-waasi póna sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye séna ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá móankena Ísareri-waasi kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpáꞌá tíyana kentí sáwí-imayaa maitiyuwáíníye séna Maníkó Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankena ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá móankaraiye. 32 Minááí iséta kaweꞌ-úmaisa simátimunanasa Maníkóní Ufaen-ámútánkó minááí kaweꞌ-úmai wésimatimiye. Maníkó wenáái ísámai kaweꞌó owí wení ámútamba wétimisana Maníkóní Ufaen-ámútánkó minááí wésimatimiye aantá-waasi siyáawe.

33 Simásúwówasa aaimó ísáán-kwaasi isésa

tirunkó sáwíteꞌa úwasa tínkamonae-imayaa uwaná
34 miwífínkémbá moóráwigo íyáfasinena ámáán-kawaa-waasigon-awiꞌa Kámérieri íyáfasinena miwí táái taráísuwena wemá Maníkón-aai aúfáífinkemba aasiyaasí simátimuwasa wenáwíꞌa mósá wémarowi íyáfasinena aantá-waasisafena séna kárikaꞌa máápaꞌa kumónááwe súwasa máápaꞌa kúmúwana 35 séna Ísareri-waasisono. Maaminkwáásísáféꞌa miyá ónaemo síyamba ékaꞌa imáyáa uréꞌa miyán-oro. 36 Ááéma moóráwigon-awiꞌa Tíútasi íyáfasinena séna óraaꞌ-waasi únda póꞌa kesiráái aantemba waénááwe súwasa sáwífaꞌ-waasi 400 waasi arááíwáúwana moóráwigo Tíútasimba tufúwana puwúwasa wembó arááíwaꞌmaesamo nún-kwaasi wété ésa wení kísau ifátukaawe. 37 Minkákémbá túwíꞌo faríyón-kanaa moóráwigo Kárírifakewin-awiꞌa Yúndasi íyáfasinena táántowasa sáwífaꞌ-waasi wenarááíma waꞌmaésa wéguwana moóráwigo tufúwana puwúwasa wembó arááíwaꞌmaesamo nún-kwaasi wété uwáguraawe. 38 Mindásafeꞌa imáyáa éꞌa maaminkwáásísómbá ímba ándáfaꞌa mátiyuweꞌa ifátúwéwasa méraaro. Miwítí kísaugoni áwáumo mararáꞌ-wáásítí imáyáafinkembo énamo éna taiꞌáíníye. 39 Miwítí kísaugoni áwáumo Maníkóní imáyáafinkembo ínaꞌo éꞌa ímba kanaaꞌá taraisónááfo úwoi waéꞌwaeꞌa íníye. Maníkómpákémbó ínaꞌo éꞌa minkwáásí sáwíꞌo uwátinkeꞌo éꞌa Maníkónkwáráꞌá sáwíꞌa uwánkanaawe Kámérieri súwasa aaimó ísáán-kwaasi isésa wenááisafesa ewé sésa 40 aantá-waasi táántowasa íyúwasa túwiyonkuꞌ-nésa óraaka sésa Ísun-aai wení fasiꞌaémbá ímba simátíméro sésa tiꞌmákaawe.

41 Tiꞌmárówasa wéesa tigaesáfésa uráawisina Maníkó imáyáa timúwana tirunkó kaweꞌá úwasa sésa Maníkó fasiꞌaémbá símakaisata Ísuntafeta fasiꞌámaisa méraundasa pósa síꞌo índa-iꞌo uwásínkéntaanifo sirunkó kaweꞌá ínata méranaumne aantá-waasi simásuwesa 42 aasiyaasi-kánáá óraaꞌ-amaan-daumpaꞌe waásiti naúmpimpaꞌe Ísuni ásé-aai simátímaꞌmae wénesa Maníkómó íyáfasinankaraiwai Yúndaa-waasisa wéamuꞌmaraundawisa wemá Ísun-iye sésa simátímaꞌmaesa kuráawe.

Copyright information for `AUY