Acts 7

Sítífeni ámáán-oraaꞌ-waasimo simátímakain-aai.

Miyá simásúwówana aifaꞌ-ámáán-káwáágó Sítífenimba áísai ena séna sen-ááí éraiꞌ-aaiyaꞌi karoꞌ-ááíyáꞌiyo súwana Sítífeni séna kesifoísáí kesuwaaísáíyo simátíménda ísáaro. Naaófáꞌá kentáá síwáꞌnágo Émbaramu ímba Éraanifaꞌa koméronkaꞌa Mésópótemiyaa-marafaꞌo méronkaꞌa Maníkó fasiꞌaénkwáráwí kuména Émbaramuntafena séna ení marawárá enamááraawaraꞌa tiyuwé winaꞌá moórá-maramo aráánáméndafaꞌa koméínone súwana iséna mimbárámá Kárindiyaa-waasiti marafáꞌá tuwéna témena Éraanifaꞌa tamérowana afowá puwúwana Maníkó aiꞌmarówana témena maafáꞌó méraundafaꞌa túwana minkánáá Maníkó ímba maramó amúmba óraaka séna ánaaemba maambárámá enkwárá enaísaafitantambo íyawiwaraꞌa timénaumne. Maníkómó súmba Émbaramu iyámpói ímbo maꞌánkaronkaꞌa minááí simámena moórá-aaiwaraꞌa séna enaísaafitantambo íyawi fíꞌon-kwaasiti marafáꞌá koméwasa umbai-kísáú timésa sáwíꞌa uwátínkéwana sáwífaꞌ-aatai 400 aatai taiꞌáínaꞌa sáwíꞌo uwátinkaiyawi sáwí-meyamba tíménda pósa enaísaafitantambo íyawi mimbárámá tuwésa maafáꞌá tésa ken-ímáyáá mósá maránááwe séna minááí naaófáꞌá Maníkó Émbaramuntafena séna ánaaemba maambárámá enkwárá enaísaafitantambo íyawiwaraꞌa timénaumne siyáimba minááí símai kááísamarena póna túma kárámai araénáémba uwo Maníkó siyáiye.

Súwana Émbaramu ména Áísáakimba maꞌankéna afakaumboé-kanaa maisuwéna áúma kárámai araénáémba uwánkowana Áísáaki óraaꞌa éna Yékopumba maꞌankéna áúma kárámai araénáémba uwánkowana Yékopu óraaꞌa éna sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-iyampoi matinkéna túma kárámai araénáémba uwátínkáfaꞌa kuráiye.

Miyá uwátínkáfaꞌa kúwasa mináfáráwáínónda tífákon-awiꞌa Yósepintafesa sésa sínaaenkewi ímba kentááráꞌá káráwiniye sésa tirumbá sáwíꞌa uwánkesa áíꞌmaesa fíꞌon-kwaasiyaꞌa mátinkesa óntamba máúwasa miwí Yósepimba áíꞌmaesa wémesa Ísípi-marafaꞌa máánkówana Maníkó weséꞌa mérowasa 10 umbai-kísáú amésa sáwíꞌo uwánkómbanifo Maníkó weséꞌa ména áwaꞌnai ena kaweꞌ-ímáyáá uwánkena wení umbai-tántááꞌá taíꞌánkowana mimbárámá Ísípi-marafaken-kawaago Yósepini kaweꞌ-ímáyáá awánéna séna Ísípi-marafaꞌa seyaafáꞌ-wáásíyáꞌá kaweꞌ-úmai káráwiye kesí moparáwínkáꞌá miyán-uwo súwana wemó súntemba úwana 11 ánaaemba aawaimá téna Ísípi-marafaꞌe Kénaani-marafaꞌe seyaafáꞌ-áémpáꞌá aawaimá tówasa tááisafe uwaná kentáá síwáꞌnásomba tómbá ímba miwífímbá wérowana 12 Yékopu séna Ísípi-marafaꞌa tómbá wéraiye-aai isáúmpo koméyánoro séna áánintomba tiꞌmarówasa koméyánúmaesa 13 tifowámpáꞌá tamérowana mintómbá taiꞌówasa anekaꞌá kuwaná Yósepi miwíséꞌa tamaéna séna kemá Yósepi kentífáko úne súwasa pukáanesa siyáumne suwaná Ísípi-marafaken-kawaago Yósepini áwáuma iséna awaaísái tuwánówana 14 Yósepi awaaísái simátimena séna kesifombá kosimámiyana wení akúmbá tíꞌmaena Ísípifaꞌa tiyó Yósepi siyé. Kosimáméro Yósepi súwana afowámá iséna wení akúmbá 75 waasi tíꞌmaena Ísípifaꞌa kaweꞌ-úmai komésa púwúwasa 16 ánaaemba miwí tísaafitomba tiyáántámba maimaésa témesa Síkémufaꞌo máutomba naaófáꞌó Émbaramu Émon-anaankaken-kwaasi óntambo tímakom-barafaꞌa máutaraawe.

17 Énifo kentáá síwáꞌnásomba Ísípi-marafaꞌa komésa sáwífaꞌ-waasi agaiyáawe. Maníkó Émbaramuntafena fasiꞌaén-ááí séna Kénaani-marama enaísaafitantambo íyawi timénaumne siyóntemba tímínda-kanaa ampáámbó únkaꞌa 18 moóráwigo Ísípi-marafaken-kawaago Yósepimo naaófáꞌó pukóntafena wení kísau-aai ímba ísarowi póna 19 kentáá síwáꞌnása umbai-kísáú tiména maimái sáwíꞌa wéuwatinkowasa iyámpói máápaꞌa tiyúwówasa pukáawe.

20 Iyámpóísomba púwúwana minkánááfímbá Mósesemba kaweꞌ-óíꞌwáráꞌ-íyámpóí maꞌánkarena anówama aúpáꞌá naaúmpaꞌa ánkarowana kaumbo-wíyómbá maisuwéna 21 máápaꞌa áíꞌmaena múankarowana Ísípifaken-kawaagon-ayáámúnko awánómba aráái tówana kesáánine séna káráwiyowana óraaꞌa úwasa 22 Ísípifaken-kwaasi

miwítí áwáuma simámaꞌmaesa íyúwana Mósese wéisena óraaꞌa éna wení kísaugowe wenááigowe kaweꞌá uráiye.

23 Mósese miyá éna kaeꞌ-wááí-áátáí maisuwéna kesí waási Ísareri-waasi kotuwánánae séna kúmba 24 Ísípi-waasigo Ísareri-waasigomba sáwíꞌa uwánkowana Mósese tuwánéna Ísareri-waasi áwaꞌnai ena Ísípi-waasigomba tufúwana puwúwana 25 Mósese imáyáa éna séna Maníkó minkísáúrátáféna íyáfasisinkaraimba póꞌa Ísípifakemba Ísareri-waasi tíꞌmaeꞌo kondá minkísáúsáfésa ewé sénááwe siyáimbanifo Ísareri-waasi ímba miyán-ímáyáá uwaná 26 Mósese kowaiyómba íyáfasinena kúmba Ísareri-waasi kaekó tíyóyana tuwánéna tíyótainda-imayaa éna séna kaeꞌnáraiyo mimbórá-náóraan-ofo tiyááyafo súwana 27 aifaꞌó ómbarenamo tiyón-kwaasigo Mósesemba famétuwena séna nááwa embá íyáfasinankaraisawa kentáásí kawááíꞌa éwa aaisá wésimasimeno. 28 Fénáímbo Ísípi-waasimo tufuwónanamo puwéwiyaintena kembá miyáwá ínono súwana 29 Mósese iséna inkaiséna wéme wémena Míndiyaani-marafaꞌa fíꞌon-kwaasiti marafáꞌá koména

kaeꞌ-íyámpóí matínkaraiye.

30 Mósese koména kaeꞌ-íyámpóí matinkéna ména kaeꞌ-wááí-áátáí maisuwéna moórá-kanaa máásai-marafaꞌa wéwena Sáínai-omapaꞌa ewaaꞌó wéronkaꞌa kúwana kári-taiyakemba iyá kéna ímba mintáí kówana Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi mimpímbá mérowana mintáí ímba kówana 31 Mósese awánéna óraaꞌ-imayaa éna ewaaꞌá koména awánówana Maníkó séna enaíwáꞌná Émbaramune Áísáakine Yékopune miwítí Maníkó úne súwana Mósese minááí iséna aíyayaankakemba tataꞌá úwana úwoifaꞌa kararówana 33 Fasiꞌaénkó séna méraandafaꞌa ufaem-bárámá wéraipaꞌan-ifo kaweꞌ-máráfáꞌó méraapaꞌan-ifo maambárámá sáwíꞌa ónafainifo aísamai ánáamba faútuwaao. 34 Ísípifaꞌa kesí waási sáwíꞌo wéuwatinkaawasamo ifiꞌó wétaamba tuwánáúnda póꞌa túwaꞌnai ónaumpo íyáfasinenaꞌa aiꞌmáráana wéme wéme Ísípifaꞌa kuré kesí waási Ísareri-waasi kótíꞌmae Kénaani-marafaꞌa waaó Maníkó Mósesentafena siyáiye.

35 Wembá Mósesemba Ísareri-waasi tínaaemba uwámesa sésa nááwa embá íyáfasinankaraisawa kentáásí kawááíꞌa éwa aaisá wésimasimeno siyáawe. Siyáan-kwaasisafena Maníkó minááí siyáiye. Wembá Mósesentafena Maníkóní kísau-waasi wíyómpakewi kári-taiyakemba aaí simámakaiye. Wembá Mósesemba Maníkó kawáá-kísáú aména aiꞌmarówana Ísípifakemba Ísareri-waasi kótíꞌmaena Kénaani-marafaꞌa kuráiye. 36 Wemá Mósesema Ísípifaꞌa ímbo awánon-kisau fíꞌon-kisau maúwasa sésa úwoi tíꞌmae kóuwo suwaná tíꞌmaena kúmba nonkón-áwíꞌa naae-nóné supaꞌá wéna ímbo awánon-kisau kawe-kísáú komaéna tíꞌmaena kúmba máásai-marafaꞌa kaeꞌ-wááí-áátáí komérowana ímbo awánon-kisau kawe-kísáú maimaéna iyáiye. 37 Wemá Mósesema simátimena séna Maníkó kembó íyáfasisinkarainten-úmai ánaaemba moóráwigomba kentísaafitantambo íyawifinkemba íyáfasinankainiye. Maníkón-aaimo simátimindawimba íyáfasinankainiye. 38 Wemá Mósesema máásai-marafaꞌo Maníkóní waási Ísareri-waasimo méropaꞌa miwíséꞌa maéna kentáá síwáꞌnásonteꞌa maéna Maníkóní kísau-waasi wíyómpakewi weséꞌa maéna Sáínai-omapaꞌa imérowana Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi Maníkóní ámáámba simámuwana ímbo taíꞌáín-aai simámuwasa simátímaꞌmaesa kuráanta wéisaumne.

39 Mósese aaimó simátimumba kentáá síwáꞌná ímba isésa tínaaemba uwámesa Ísípifaꞌa tauweránae-imayaa uwaná 40 ánaaemba Maníkó Mósesemba áántowana omápaꞌa imérowasa Mósese awaaón-áwíꞌa Éronintafesa sésa Mósese Ísípifakembo síkaiwaisa nááfara kóuraiyo. Ímbo awánáúndafata kóuraifo moórá-manikomba uwámakewata wenarááísa wáéno sésa 41 óntantamba purumaka-áráákaamba úmaresa minkáróꞌ-máníkóní aamoimá uwánkesa póíma tufúꞌmai wénesa úmárón-tantaatafesa aamoí ésa tóníꞌa úmai wénowana 42 mindásafena Maníkó ánaaemba uwátiyuwowasa wíyóne aafáúwé otáfésa kesí

maníkón-iye siyáawe. Mindásafena naaófáꞌá

Maníkón-aaimo simátímakowi agaimaréna séna

Ísareri-waasisono. Máásai-marafaꞌa kaeꞌ-wááí-áátáí méꞌa póíma tufúꞌmai wéneꞌa ímba kentáféꞌa ísámae wéꞌómbanifo
43 kentí karoꞌ-máníkóntáféꞌa ísámai wení ampanta-námbá maimaéꞌa wénowe. Minkáróꞌ-máníkón-áwíꞌa Mórókiye siyáawe. Okáán-tántááꞌá úmakeꞌa áwíꞌa Réfáániye wéseꞌa toꞌmaéꞌa wénowe. Minkáró-káéꞌ-máníkáí úmareꞌa kesí maníkówé karoꞌá séꞌa áwíꞌa maimaé wéiyowe. Miyámó uráantafeꞌa kentí marafákémbá tiꞌmáráanaꞌa wémeꞌa moórá-marafaꞌa áwíꞌa Pépíróni-marafaꞌa koméranaawe
Maníkón-aaimo simátímakowi agaimaréna siyáiye.

44 Naaófáꞌá máásai-marafaꞌa Maníkó Mósesemba aráánamena Maníkóní naambó ampantasámbó íyamba maará ónááwe séna aráánamuwasa Maníkómó súntemba miyán-dámbá úmai maimaésa máásai-marafaꞌa néꞌómbaniye. 45 Ánaaemba miwí táánintomba kentáá síwáꞌnásomba mindámbá taawiyáfúwana Yósúwa tíꞌmaena Kénaani-marafaꞌo kúmba Maníkó túwaꞌnai ena mimbáráfáꞌó méron-kwaasi watuwówasa kóuwasa kotafíyesa mindámbá minkáꞌá mámaresa mérowana ánaaemba Téfíti Ísareri-waasiti kawáámó mérompimba mindámbá úwoi wérowana 46 Téfíti kaweꞌ-úmai mérowana Maníkó aamoí uwánkowana Téfíti Maníkómbá áísai ena séna ení naambá ónaum ína ónaumno. Emá Yékopuni Maníkómá po ewé sinaꞌó éꞌa ení naambá ónaumne súwana 47 Maníkó séna emá ímba ínompo enááninko Soromoní kesí naambá íníye siyáimbanifo 48 Maníkó wíyómpaꞌo méraimba waásimo úmakaan-daumpaꞌa ímba méraiye. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi agaimaréna séna

49 Fasiꞌaénkó séna wíyómpaꞌa káráwiyeꞌa mararáꞌá káráwiyumpo úmárénda-naumpaꞌa ímba úwoi marapáꞌá kumbénaumne.
50 Kesáféꞌa mintántááꞌá seyaafáꞌá
úmakaumne Fasiꞌaénkó siyáiye
agaimaréna siyáiye Sítífeni siyáiye.

Sítífeni minááí simátimena aaimó ísón-kwaasisafena simátimena séna
51 kembiwí tiruntéꞌa wémareꞌa póꞌa Maníkóní aampaꞌó ímbo arááíwáén-kwaasiyaamba éꞌa Maníkón-aai ísáámbanifo ímba ísámai kaweꞌá wéowe. Kentíwáꞌnásomba Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá tínaaembo uwámeꞌontemba kemá miyá wéowe. 52 Kentíwáꞌnásomba Maníkón-aai simátímaꞌmaesa wéguwai seyaafáꞌ-wáásí sáwíꞌa uwátinkesa Maníkóní kawe-kísáú-wáásí kumíníye-aaimo simátímakowi tínkamuwasa pukáawe. Ánaaemba wemá kumúwaꞌa pintaruꞌá úmai tufúwana pukáiye. 53 Énifo wíyómpakewi Maníkóní ámáámba simátímakowaꞌa kembiwí ísaraambanifo ímba ísámai kaweꞌá

uráawe Sítífeni siyáiye.

Sítífenimba óntantambo tufúkáan-aai.

54 Sítífeni minááímó simátimumba aaimó ísón-kwaasi áfááraumai tirunkó kásíꞌa úwasa tíyántafesa uwaná 55 Sítífenimba Maníkóní Ufaen-ámútánkó wempímbá óraaꞌa uwánkowana wíyómpaꞌo awánómba Maníkóní sámo kaimbá wérowana Ísu Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá mérowana Sítífeni awánéna 56 séna awánaaro. Wíyómba tuwínkaaꞌ-isaná Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá Ísu waási úranko méraimba wéawiyaumne súwasa 57 miwí wenáái ímba isánae sésa táákaꞌa awááésa óraakaꞌa aaí sésa Sítífenimba tuwaantantésa 58 taꞌótokesa taawiyaꞌmaésa naaókoni awáífáꞌá mátuwesa óntamba maiyésa tufúkáawe. Sítífenintafesa karoꞌ-ááímó siyáawi paákákén-únánkwátói faútúwówana ifóꞌ-wáásígón-áwíꞌa Sóro minúnánkwátói káráwiyowasa 59 Sítífenimba óntantamba tufúwana Fasiꞌaénkónkáꞌá inaifínkémbá séna Ísu Fasiꞌaénkóo kesimambá kumbáínaꞌa púwóno séna 60 arauntaúmbá faiyéna óraakaꞌa séna Fasiꞌaénkóo sáwíꞌa wéuwasinkaafo miwí ímba anondáá sáwíꞌa uwátinkaao Sítífeni simásuwena pukáiye.

Copyright information for `AUY