Acts 9

Sóro Ísun-aaisafena amankúnkúmbo uráin-aai.

Minkánáá Sóro Fasiꞌaénkóní aampaꞌó kuwáísáféna arumbá sáwíꞌa éna tínkamonae símasimaꞌa éna aifaꞌ-ámáán-káwáágómpáꞌá koáísai ena séna aúfái agai-símínaꞌa maimaéꞌa Támásikasi-naopaꞌo Yúndaa-amaan-daumpimpaꞌo méraan-kwaasiti óraaꞌ-waasi mátimeno súwana ewé séna minááí agaimaréna séna Sóro Ísuni aampaꞌó wíyawi saafá éna taꞌótoꞌmaena témena Yérúsaremufaꞌa ándáfaꞌa mátiyuwainiye séna agaimaréna súwana Sóro mináúfáí maimaé wémena Támásikasi-naopaꞌa ewaaꞌó kúmba wíyómpakemba sámo kaimbá aafáyáuraan-tantaaꞌa tuwówana kuména aúgáyáagaya úwana tanaa fówana aaigó aantemba séna Sóroo nóra séwa kembá sáwíꞌa wéono súwana séna emá nááwa sénó súwana kemá Ísu súmpo kembá sáwíꞌa uwásinkaampo íyáfasine Támásikasi-naopaꞌa koménana moóráwigomo síndantemba miyán-uwo súwasa Sóroeꞌo kun-kwáásí ímba aaí sumbá mésa ímba waási aneꞌá awánésa aaimó sún-aantemba ísówana Sóro íyáfasinomba aúramba ímba kaweꞌ-úmai awánówasa waási ayáán-toꞌmaesa Támásikasi-naopaꞌa máánkarowana kaumbo-nóꞌwáámbá waéna ímba aúramba awánéna tóné noné ímba naráiye.

10 Sóro kaumbo waúwana moóráwigo Támásikasifaꞌa ména Ísuni aampaꞌó kúwain-awiꞌa Ánánáyasi aúramba aréna kaainkáámbá awánómba Fasiꞌaénkó simámena séna Ánánáyasiyo súwana oó Fasiꞌaénkóo kemá úne súwana 11 íyáfasinema aampaꞌá waaó. Minánkón-áwíꞌa arupísemo uráin-ampaꞌa kuré Yúndasini naaúmpaꞌa wée moóráwigo Táásási-naopakewin-awiꞌa Sóromba koawánaao. We inaí wésiye. 12 Kaainkáámbá awánarainkaꞌa moóráwigon-awiꞌa Ánánáyasi téna aneꞌá taꞌótóráísana aúramba kaweꞌ-úmai awánaraiye Fasiꞌaénkó súwana 13 Ánánáyasi séna Fasiꞌaénkóo sáwífaꞌ-waasi wenáái simásímakaawe. Yérúsaremufaꞌa ení waási sáwíꞌo uwátínkarain-aai simásímakaawe. 14 Aifaꞌ-ámáán-káwáágó aúfái agaimái ámísana en-ímáyáámó mósá máráán-kwaasi ándáfaꞌo tiyuwáíndasafena Támásikasifaꞌa tiyáiye súwana 15 Fasiꞌaénkó séna kesí kísau áménana kesáái kosimátin-tasimatimba fíꞌon-daopaken-kwaasiye kawáá-wáásíyé kesí waási Ísareri-waasiye kosimátin-tasimatimba ínífo íyáfasine wempáꞌá winaná 16 kesí kísau Sóro wémainasa waási sáwíꞌa uwánkanaawe. Mindásafeꞌa ke aráánamenaumne Fasiꞌaénkó siyáiye.

17 Súwana Ánánáyasi iséna wéna sún-daumpaꞌa iyéna Sóro aneꞌá ayáámba taꞌótorena séna Sóroo kesí waásiyo. Aampaꞌá wéte Fasiꞌaénkó Ísumba awánaraandawi siꞌmáráísaꞌa túne. Aúramba kaweꞌ-úmai awánenana Maníkóní Ufaen-ámútánkó arumpimbá óraaꞌo uwánkaindasafena siꞌmáráísaꞌa túne súwana 18 Sóron-aúrampinkemba aerambá tákúwana aúramba kaweꞌ-úmai awánéna íyáfasinowana Ánánáyasi nombá maiyankówana 19 tómbá násuwena áúgoma kaweꞌá uráiye.

Sóro Támásikasifaꞌo simátímakain-aai.

Sóro Támásikasifaꞌa tuwímbai-noꞌwaamba waéna Ísuni aampaꞌó kuwáíséꞌa ména
20 minúwóíyáán-úwana ámáán-daumpaꞌa iména Ísun-aai simátimena séna éraiꞌa Ísu Maníkón-áánimban-iye súwasa 21 wenáái ísón-kwaasi táátafesa ésa moórá-mora-waasi tísai-isai esa sésa Yérúsaremufaꞌa Ísun-imayaamo mósá máráán-kwaasi tínkamemayain-kwaasin-iye. Ísun-imayaamo mósá máráán-kwaasi tíꞌmae ándáfaꞌa ámáán-kawaa-waasiyaꞌo mátinkanae séna maankáꞌó tiyáin-kwaasin-iye. Ísumpaꞌa téna méraiye sésa táátafesa uráawe.

22 Suwaná Sóro óraaka simátímaꞌmae iyéna séna éraiꞌa Maníkómó íyáfasinankaraiwaimba amuꞌmaráúndawisa Ísun-iye séna wenááigo iyúwasa Támásikasifaken-Yundaa-waasi isésa wembá ímba anondáá simámakaawe.

23 Ímba anondáá sumbá sáwífaꞌ-noꞌwaamba

waésa túwaandu ésa Sóromba tufuwónae sésa
24 tufuwíyanesa nóꞌwaane wááwáiye Támásikasi-naokoni óntan-kusaigoni aumépaꞌa mésa ontaráꞌá takáráwi-karawi wéuwana moóráwigo iséna tufuwónae-aaimo sumbá kosimámuwasa 25 moórá-noꞌwaamba Ísuni aampaꞌó kuwáí Sóromba áíꞌmaesa pofafímbá fáítumaresa óntan-kusaigoni afaapimbá túsúsuwesa ándáraꞌa taꞌótoresa túwówana kumémena marapáꞌá múra tuwéna kóuraiye.

Sóro Yérúsaremufaꞌo komérain-aai.

26 Sóro Yérúsaremu-naopaꞌa wémena wéna séna Ísuni aampaꞌó kowíséꞌa méranaeꞌa túne súwasa miwí sésa Ísun-aai ímba ísaraiwai karoꞌá siyé sésa wenáároi inkáísúwana 27 moóráwigon-awiꞌa Páánápáasi Sóron-aai iséna kaweꞌá úwana áíꞌmaena aantá-waasifaꞌa wéna Sóron-aai kosimátimena séna Sóro Támásikasi-ampaꞌo wéwenamo Fasiꞌaénkómbó awánówana aaimó simámakain-aai simátimena Sóro Támásikasi-naopaꞌo Ísun-aaimo óraakaꞌo simátímaꞌmaenamo kuráin-aai simátimuwasa 28 isésa éraiꞌe suwaná Sóro miwíséꞌa ména Ísuni fasiꞌaémbá wérowana Yérúsaremu-naopaꞌo Ísun-aai óraaka kosimátin-tasimatin-ena 29 fíꞌon-Yundaa-waasi Kíríki-waasi-taaifinkembo sun-kwáásí simátimuwasa aaí wesimán-kwesiman-esa tufuwónae sésa 30 sumbá Ísuni aampaꞌó kuwáí isésa Sóromba áíꞌmaesa wémesa Sísááríyaa-naopaꞌa máankesa sésa Táásási-naopaꞌa waaó sésa aiꞌmárówana mindáópaꞌa kóuraiye.

31 Kóúwasa Ísuni aampaꞌó kun-kwáásímó tínkamumba étínkówasa aáno úmai wempaꞌá mésa Yúndiyaa-aempaꞌe Káríri-aempaꞌe Sámériyaa-aempaꞌe Ísuni aampaꞌó kuwáí aáno úmai wempaꞌá mérowana Maníkóní Ufaen-ámútánkó túwaꞌnai úwasa fasiꞌámai mésa Ísun-aai simátímúwasa isésa éraiꞌe sésa sáwífaꞌ-waasi-iꞌa ésa Fasiꞌaénkón-áwíꞌa mósá marésa wenaísamaifimba méraawe.

Pítaa Ríndaa-naopaꞌo kuráin-aai.

32 Pítaa naaóꞌ-naoꞌa wénena Maníkóní waási tuwánáíndasafena Ríndaa-naopaꞌo kúmba 33 moóráwigon-awiꞌa Íniyasi ímba aíntamai wénena afakaumboé-aatai naaúmpaꞌ-aantemba maéꞌmaeꞌa wéuwana 34 Pítaa awánéna séna Íniyasiyo Ísu Káráísiti asófankaifo íyáfasinke ení wandaaí fawasaaó súwana íyáfasinkwena kúwasa 35 Ríndaa-naopaken-kwaasiye Séróni-naopaken-kwaasiye seyaafáꞌá awánésa Fasiꞌaénkómpáꞌá tiyáawe.

Pítaa Yópaa-naopaꞌo kuráin-aai.

36 Yópaa-naopaꞌa moórá-ininkon-awiꞌa Tápítaa Kíríki-waasi-taaifinkemba mináwíꞌá Tókáasiye wésewe. Wemá Ísuni aampaꞌó kún-inimba aasiyaasí kawe-kísáú wémaena moparáwímbá ímbo makón-kwaasi túwaꞌnai úwaimba 37 áíꞌa úwana puwúwasa wenáúma nombá péꞌankesa maimaésa afófumayaatanaan-daumpaꞌa móankaraawe. 38 Yópaa-naopakemba Ríndaa-naopaꞌa ewaaꞌá pósa Yópaafaken-kwaasi Ísuni waási Pítaa Ríndaafaꞌo taméron-aai isésa kaeꞌ-wáásí tiꞌmárówasarai Pítaamba kosimámesarai sésa awaantanté kempátá tiyó sésa siꞌmárááwakai túye suyaná 39 Pítaa íyáfasinena mindáraise kúwasa áíꞌmaesa minínímbá puwúwasa matuwé méron-daumpaꞌa afófumayaatanaan-daumpaꞌa íyúwasa Pítaampaꞌa ketoꞌ-íníntómbá tatúwaandu urésa ifiꞌá tésa sésa Tókáasi ímba pukáinkaꞌo farú-simakain-unankwatoiye sésa aráánámúwana 40 awánéna séna máápa kárúwaaro súwasa kúmúwana Pítaa kífaena Fasiꞌaénkómpáꞌá inaí simásuwena méwaeꞌmai minínímbá awánéna séna Tápítaao íyáfasinaao súwana aúramba éna Pítaamba awánéna íyáfasinena mérowana 41 Pítaa koisáúwankena Ísuni aampaꞌó kun-kwáásíyé ketoꞌ-íníné táántowasa aúmó arómba iawánésa 42 Yópaa-naopaꞌa kosimátímaꞌmaesa kuwasá isésa sáwífaꞌ-waasi Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmba uwaná 43 Pítaa Yópaa-naopaꞌa sáwífaꞌ-noꞌwaamba waéna moóráwigon-awiꞌa Sáímoni wení naaúmpaꞌa mérowana minkwáásígó waan-ásisambo wení kísaumo maún-kwaasigoni naaúmpaꞌa méraiye.

Copyright information for `AUY