Colossians 2

Maanááímó simátíménda ísáaro. Kembiwísé Réóndísiyaa-naopakewiye kembó ímbo suwánaraawiye óraaꞌ-imayaa éꞌa inaí séꞌa kawerá úmaiya méraao-imayaa wéeꞌa óraa-kisauraamba úmai wémaeꞌa kesé miwíséꞌa fasiꞌámai méraiyantafena sirááíma wétaiye. Moórá-mora-waasi kentirumbá timéꞌa mimbórá-ímáyáá éꞌa Maníkón-aai ísámai kaweꞌá éꞌa ímba kaeꞌ-ímáyáá éꞌa fasiꞌámaimo méraiyantafena sirááíma wétaiye. Maníkómó aúpáꞌó makénamo aráátímakaimba minááígóní áwáuma ísu Káráísiti isaná minááígómbó kaweꞌ-úmaimo isáíyantafena sirááíma wétaiye. Maníkóní kaweꞌ-ímáyááwé kaweꞌ-ááíyé Káráísitimpimba wéraimba Káráísiti weyáá imáyáasa símísata wéisaumne. Minááímó isáíyantafeꞌa wésimatimune.

Fasiꞌaénkóeꞌo takááísamaimo méꞌa maéꞌmaeꞌa úmae íyóro-aai.

Tuwímbai karoꞌ-ááímá kentirumbá faiyaráíyaꞌa kaweꞌ-ááín-iye séꞌa arááíwáéfo séꞌa minááímá wésimatimune. Kembiwíséꞌa ímba méraumpo ándáfaꞌa némpaꞌa méraundanifo kembiwísáféꞌa imáyáa wéune. Ísu Káráísitin-aaisafeꞌo fasiꞌámai timankúnkúmbo éꞌo mimbórá-ímáyáámó éꞌo méraantafeꞌa kembiwísáféꞌa imáyáa únana sirunkó kaweꞌá wéiye.

Minááímá isáíyantafeꞌa óraa-kisau maiyáunda póꞌa Ísu Káráísitiyeꞌa taméꞌa séꞌa kentáásí Fasiꞌaénkón-iye sembá póꞌa weséꞌo takááísamaimo méꞌa maéꞌmaeꞌa úmae íyóro. Taaigó ánúꞌo marafímbó kuménamo taaimó taꞌótóráísanamo fasiꞌámaimo wéraintemba Ísu Káráísiti kembiwíséꞌa mérainaꞌa fasiꞌámai méꞌa wenááisafeꞌa timankúnkúmba úmae iyíyana kentirumpimbá óraaꞌa íníye. Moóráwigon-awiꞌa Épáfarasi Ísu Káráísitin-aai simátimuwaꞌa iséꞌa fasiꞌaén-ímáyáá wéeꞌa aamoí úmae íyóro.

Tuwímbai karoꞌ-ááímá simátimesa ááéraan-kwaasiti aambá arááíwaesa waántá-waasiti aambá arááíwaesa mindá ímba Ísu Káráísitin-aaifinkemban-ifo waásiti

máyáafinkemba úwoi-aaima pósa karoꞌá simátinkesa taꞌótóráafo káráwiyoro.
Maníkóní fasiꞌaémbá seyaafáꞌá Káráísitimpimba wéraisana waási kunúkáisaꞌa 10 weséꞌa kááísamai méraawana fasiꞌaémbá tímísaꞌa mifásíꞌáénkwáráꞌá sásáꞌ-íꞌa úmai méraawe. Wemá káráwiyaawiyaꞌe fasiꞌaénkwáráwíyáꞌé seyaafákáꞌé káráwiyena fasiꞌaémbá tímísaꞌa sásáꞌ-íꞌa úmai méraafo tuwímbai karoꞌá simátinkesa taꞌótóráafo séꞌa káráwiyoro.

11 Yúndaa-waasisa Maníkóní waásisa úne séta súsa kárámaisa araénáénta wéumpo kembiwí ímba miyá wéofo kembiwísáféna Ísu Káráísiti maará uráiye.

Kentí sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba faútinkena wenaneꞌá mékááísatinkaimba póꞌa Maníkóní waásin-owe.
12 Ísu Káráísiti pukáisasa utámakaafo kembiwí nombó máémba púwówasamo utámáráánteniꞌa wéowe. Maníkó Káráísitimba pukáimpinkemba íyáfasinankowaꞌa mindásafeꞌa séꞌa éraiꞌa fasiꞌaémbá tokéna miyá uráiye séꞌa Káráísitiyeꞌa kááísamaimo méraantafeꞌa íyáfasintinkaanteniꞌa wéiye. 13 Kembiwí fíꞌonkaa-waasi ombá sáwíꞌa wéeꞌa sáwí-imayaasafeꞌo tirááísafeꞌo wéon-ambo arááíwakaantafeꞌa Maníkóní némpaꞌo máúmbanifo Maníkó Káráísitinteꞌa kááísatinkena aúíꞌa uwátínkaraiye. Kesáá Maníkóní ámáámba ímba ísámai kawetá wéowananasa kesáámó sáwíꞌo ówándasa aúfáífimba agaimarówana kentáásí sáwí-meyamba kentááfáꞌá ímbo tíndasafena Ísu Káráísiti aaraa-táíyáꞌá pukáimba póna kesáámó sáwíꞌo ówándasaawe sáwí-imayaawe Maníkó maisiyuwénasa Ísu Káráísitimbo pukáimpinkembo íyáfasinankaraintemba íyáfasisinkenasa aúíꞌa uwásinkenasa kentáásí sáwí-imayaasafena ímba imáyáa úmae wéiyiye. 15 Ísu Káráísiti aaraa-táíyáꞌó pukáinkaꞌa waántáwankoni fasiꞌaéné wení kísau-waasiti fasiꞌaéné maisuwéna íyáákaraimba tiyésamo waásimo tínkankesamo tiyáántámbo taantembá Ísu Káráísiti miyáumai seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa íyáákaraiye.

16 Ísu Káráísitimo kembiwísáfénawe sénamo uráintafeꞌa karoꞌ-ááímá simátínkáafo séꞌa káráwiyoro. Tuwímbai-waasi tuwímbai-tomba aambá faiyésa óraa-kanaa aambá faiyésa wíyómbo taeyain-kánáá aambá faiyésa sambaatiyáꞌá aambá faiyésa miyán-tántááꞌá aambá fáíkaafo kembiwímó miyán-tántáákómbó ímbo arááíwaiyasamo aaifimbó maitinkáíyamba ímba ísáaro. 17 Mintántááꞌá ánaaembo paápé índa-tantaakoni waaméꞌa úmai aráátímakaimba mintántáákóní áwáuma Ísu Káráísiti éna éꞌa paápé uráiye.

18 Tuwímbai karoꞌá sésa waási sáwísamban-iye sésa wíyómpaken-kisau-waasi-imayaa mósá maréꞌa aamoín-oro karoꞌó sembá miwí táái ímba ísáaro. Miwí kaainkáámbó awánaan-aaima wésimatimesa sésa mindásafeta seyaafáꞌá íyáákaraumne sésa miwítí

sáwí-imayaafinkemba karoꞌ-ímáyáá wéesa miwí túma maimaé iyésa
19 Ísu Káráísiti kentááráꞌó káráwiyaiwaimba ímbo taꞌótóráámba áúkaawe. Aꞌnónkó seyaafáꞌ-áúwáwáákáꞌó káráwiyaisanamo ánúnkomo seyaafáꞌ-áúfáꞌó taꞌótokaisanamo óraaꞌo intembá Káráísiti wení waásiyaꞌa káráwimai taꞌótokaisasa Maníkóní imáyáafinkemba óraaꞌa wéofo minkáróꞌ-wáásí Káráísiti kentááráꞌó káráwiyaiwaimba ímbo taꞌótóráámba áúkaawe. Mindásafeꞌa miwí táái ímba ísáaro.

Káráísitinteꞌa kááísatinkena aúíꞌo uwátínkarain-aai.

20 Ísu Káráísitimo pukáintemba kembiwí wemó uráintembo uráamba waántá-waasiti aambá arááíwauwana minánkó taꞌótokompinkemba Káráísiti faútínkaraiye. Marapákén-kwáásí aambó fáíꞌmakaan-tontafesa sésa ímba néꞌa ímba uwáꞌnamai awánéꞌa ímba taꞌótoꞌmai awánaaro sen-ááímá nóra séra wéaraaiwaeo. 22 Minááímá waásiti imáyáafinken-aaima marapákén-tántááꞌá póna náíyamba úwoi násuwanaawe. 23 Miyán-ááí sésa wíyómpaken-kisau-waasi-imayaa mósá marésa karoꞌá sésa waási sáwísamban-iye sésa kentú-aoisaamba wíyóro sewasá tuwímbai tuwánésa karoꞌá sésa kaweꞌ-ímáyááwáráwín-owe sembánifo miyán-ámbó arááíwáémba sáwí-imayaasafesamo tirááísafesamo ombá ímba kanaaꞌá maisuwáínana taiꞌáínífo úwoi waéꞌwaeꞌa íníye. Mindásafeꞌa ímba kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásín-owe seró.

Copyright information for `AUY