Colossians 3

Maníkó kembiwí íyáfasitinkena Ísu Káráísitinkaꞌa kááísatinkena aúíꞌa uwátínkaraimba póꞌa wíyómpaken-tantaatafeꞌa imáyáa éꞌa aamoí éꞌa Káráísiti Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá mérain-aempaken-tantaatafeꞌa imáyáa éꞌa aamoín-oro. Púwón-kwaasimo imáyáamo ímbo ontembá kembiwí miyáumai marapákén-tántááꞌá ímba imáyáan-oro.

Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraamba Maníkó miyáumai wentáféna fasiꞌámai méraiwae séna wégarawiyiye. Mindásafeꞌa marapákén-tántáátáféꞌa ímba imáyáa éꞌa wíyómpaken-tantaatafeꞌa imáyáa úmae íyóro.
Ísu Káráísiti aúíꞌa úmai méraawini áwáugoma póꞌa kumíndaraꞌa weséꞌa méꞌa fíꞌora-sagaen-aempaꞌa méranaawe.

Aúíꞌa uwátínkáfaꞌa wéiyiyemo siyáin-aai.

Mindásafeꞌa taiꞌáíndasafeꞌa sáwí-tantaatafeꞌo tirááísafeꞌo wéowanamo wétafisin-tantaaꞌa túwáaro. Mindá maarán-tántááꞌán-iye. Maaꞌu-tántááꞌó owíyé tigaesáféꞌo owíyé sáwí-tantaatafeꞌo tirááísafeꞌo

owíyé túrande-urandemo owíyé miyámó ombá túwáaro. Túrande-urandemo owí marapá-tántáátáfésa aamoí ésa Maníkóntáfésa ímba aamoimó wéomba túwáaro.
Maníkón-aai ímba ísámai kaweꞌó ombá miyá-sáwíꞌá wéomba póna Maníkó aaisambá séna sáwí-meyamba timíníye. Ááéma kewáráꞌá miyá-sáwí-ámbá arááíwaeꞌa miyá uráawe.

Miyá umbánifo káféꞌa tínaaemba uwáméro. Mindá maarán-iye. Aaisambó sewíyé tíyántafesamo owíyé sáwí-tirumbo márááwiye símaimo sáwíꞌo uwátínkááwiye sáwí-aaimo sewíyé miyán-tántááꞌá tínaaemba uwáméro. Sáwí-waasi méreꞌa miyá-sáwíꞌá uráambanifo éꞌa ifátuweꞌa aúíꞌa úmai méꞌa Maníkóní áwáumo kaweꞌ-úmaimo awánáíyantafena wenkááníꞌa úmai aúíꞌa uwátinkena miyáumai aúíꞌa uwátínkáfaꞌa wéiyifo kempínkémbá karoꞌ-ááímá ímba seró. 11 Maníkó miyá uráintafena maarán-ááímá ímba aifaráán-ááín-iye. Tuwímbai Yúndaa-waasi owasá tuwímbai fíꞌonkaa-waasi owasá túmo kárámaimo araénáémbo owí owasá tuwímbai ímbo túmo kárámaimo araénáémbo owí owasá óraaꞌ-amoꞌnafaken-kwaasi owasá wayó-kísáúmó máén-kwaasi owasá úwoimo méraan-kwaasi owasá miyá wéofo minááímá ímba aifaráán-ááín-ifo Ísu Káráísiti aifaríꞌa éna wení waási seyaafápímpáꞌá méraiye-aai aifaráán-ááín-iye.

12 Maníkóní waási-iꞌa owaná arumbá tiména simámarena séna kemparíꞌa uráamba póꞌa maará íyasa tuwánánááwe. Tiruntaféꞌa éꞌa kaweꞌá uwátinkeꞌa kentúma ímba maimaé iyéꞌa faru uwátinkeꞌa umbai-tántááꞌó wéraimpimba fasiꞌámaimo méraamba ímba ifátuweꞌa 13 ímba nóraraamba aaisambá séꞌa tuwímbaimo sáwíꞌo uwátínkémba ímba imáyáa éꞌa anondáá miyán-oro. Fasiꞌaénkó kentí sáwí-imayaamo maitiyuwéna ímbo anondáámo sáwí-meyambo tímíntemba kembiwíwáráꞌá miyán-oro. 14 Miyámó ombá kembiwífímbá seyaafápímpáꞌá tirumbá wétimeꞌa miyámó éꞌo éꞌa mimbórá-ímáyáá wéeꞌa miséyááfáꞌ-ááísáféꞌa kaweꞌ-úmai méranaawe. 15 Mimbórá-ákúníꞌa úmai méꞌa aáno úmai méraiyantafena Maníkó simámakaimba póꞌa Ísu Káráísitimo farumó uwátínkáímba kentáásirumpimba waéꞌwaeꞌa ínkwae-imayaa éꞌa súwiyo seró. 16 Ísu Káráísitini fíꞌokaꞌmaꞌmai-aaigo kentirumpimbá óraaꞌa íno. Kembiwífímbá kaweꞌ-ímáyááfínkémbá wenáái mósimam-besimamba úmae wéiyeꞌa arupíse uwátinkeꞌa Maníkómpáꞌá súwiyo wéseꞌa Maníkón-aai aúfáífimbo agaimakáan-aaima séꞌa imá séꞌa Maníkóní ámútanko simátímakain-ima séꞌa Maníkóntáféꞌa tirumpin-áámóí wéeꞌa imá seró. 17 Kísaumo wémaeꞌo aaimó sembá Fasiꞌaénkó Ísuni fasiꞌaéntámbá miyá wéeꞌa wemá kembiwíséꞌa méraintafeꞌa Maníkó kentáásifompaꞌa súwiyo seró.

Aarakwáꞌé tírááꞌmarine miwí táái.

18 Aaresómbá ísáaro. Fasiꞌaénkóndén-ofo kentuwaai-táái ísáaro. 19 Waaimá ísáaro. Kentuwaainíntómbá tirumbá timéꞌa ímba sáwíꞌa uwátinkeꞌa kaweꞌá uwátínkáaro. 20 Iyámpóí-inaamaru ísáaro. Seyaafá- tántáátáféꞌa kentinófoi-taai ísáaro. Miyámó íyanamo éna Fasiꞌaénkó aamoí íníye. 21 Iyámpóí tifoísái ísáaro. Kentí iyámpóímo arupíse uwátinkanaemo sembá kentí iyámpói sáwíꞌa úmaesa íyófo-imayaamo éꞌa ímba sáwí-aaifinkemba síyasa miwí tíyámba oro.

22 Wayó-kísáúmó máén-kwaasi ísáaro. Seyaafá-tántáátáféꞌa kentí óraaꞌ-waasi-taai ísáaro. Miwí túrankaꞌa aamoí uwásinkaiwae aantemba ímba miyán-káwéꞌá wéeꞌa úwoi-kanaawaraꞌa miyán-káwéꞌá éꞌa Fasiꞌaénkóntáféꞌa táátafe-imayaa wéeꞌa kentí óraaꞌ-waasiti kísausafeꞌa ímba kaeꞌ-ímáyáá éꞌa kaweꞌ-úmai máéro. 23 Kísaumo wémaeꞌa séꞌa ímba kesí óraaꞌ-waasiti kísau aantembanifo Fasiꞌaénkóní kísau wémaumne séꞌa kawe-kísáú wémaeꞌa kaweꞌán-oro. 24 Miyámó wéomba maarán-ááí imáyáan-oro. Fasiꞌaénkó wení waásisafena toꞌmayaambó úmakaimba mimbéyámbá timíníye. Fasiꞌaénkó Káráísiti kentí óraako-úramba ména kentí méyámbá tiména 25 sáwíꞌo uráawi sáwí-meyamba timíníye. Ímba tuwínkaaꞌ-úmai-meyamba timínífo arupíse úmai-meyamba timíníye.

Copyright information for `AUY