Colossians 4

Wayóꞌ-wáásítí óraaꞌ-waasi ísáaro. Kentí wayó-kísáú-wáásíyáꞌá arupíse úmai kaweꞌ-úmai káráwiyeꞌa maarán-ááí imáyáan-oro. Miwítí óraakoe kentí óraakoe mimbóráwígómá éna wíyómpaꞌa méraifo arupíse úmai káráwiyoro.

Inaí sésa arupíse ésamo on-ááí.

Seyaafáꞌ-wáásí ísáaro. Inaí símae wéiyeꞌa miyámó wéomba ímba fíꞌo-fiꞌon-imayaamo íyamba inaimó sen-ímáyáá éꞌa Maníkómpáꞌá súwiyo seró. Inaimó wésemba kentáásáféꞌwaraꞌa súwaꞌnai eꞌa seró. Maníkómbá áísai íyana aambá wiyínata ásé-aaisa simátimenaumne. Minááímá aúpáꞌá makéna aráátímakaimba minááígóní áwáuma Ísu Káráísitin-iye. Aúpáꞌó makéna aráátímakain-aaimo simátimewandarakemba aaisambá siyésa ándáfaꞌa mósínkaraawe. Maníkó minkísáú símakowaꞌa maiyáundanifo wenáái aforaꞌó simátíméndasafeꞌa súwaꞌnai eꞌa inaí seró.

Maníkómpáꞌá ímbo taméraan-kwaasifimba

kaweꞌ-ímáyááfínkémbá kaweꞌ-úmai méꞌa kanaamó wéraindaraꞌa miwífímbá Maníkóní kísau maimaé íyóro.
Aaimó wésemba sásá-ááíye ásé-aai aantemba wésemba pósa tísai íyamba anondáámo simátimiyan-aaima ímba saafá éꞌa ásé-aai aantemba simátíméro.

Kentáásí waásigon-awiꞌa Tíkíkaasi wen-ímáyáá wéundawi kentópaꞌa wémena kesáái seyaafáꞌá kosimátiminiye. Kesáámó úndantemba Fasiꞌaénkóní kísau-waasi ména minkísáú ímba ifátuwena kaweꞌ-úmai wémaena kentáásáái kosimátimena fasiꞌátinkaindasafeꞌa aiꞌmaráúnana kentópaꞌa wémena wíníye. Moóráwigo kentí naaópakewin-awiꞌa Ónísímasi wemá kentáásí waásigo éna wen-ímáyáá wéundawi kawe-kísáú wémaiwai weséꞌa wémesarai kentááfímbó paápé uráin-tantaakon-aai kosimátimeyaaye.

10 Moóráwigon-awiꞌa Árísítakasi keséꞌo ándáfaꞌo méraiwai kembiwísáféna séna kaweꞌ-úmai méraaro sisaná Páánápáasi anááfáígon-awiꞌa Mááka kembiwísáféna séna kaweꞌ-úmai méraaro sisaná moóráwigon-awiꞌa Yósúwa moórá-awiꞌa Yásítasi kembiwísáféna séna kaweꞌ-úmai méraaro wésiye. Anekaꞌá maanááímá simátimeꞌa súne. Máákaamo kentópaꞌo wémenamo wíndamo éꞌa kaweꞌá uwánkáaro súne. Yúndaa-waasi Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraampinkemba minkáúmbó-wáásí aantemba keséꞌa kísau wémaesa Maníkómó káráwiyaipaꞌo waásimo méraiyantafesa keséꞌa

kísau wémaesa wéfasiꞌasinkaawe.

12 Moóráwigo kentí naaópakewi-awiꞌa Épáfarasi kembiwísáféna séna kaweꞌ-úmai méraaro séna wemá Ísu Káráísitini kísau-waasi éna kembiwí túwaꞌnai ena fasiꞌámai inaí símae wéiyena Maníkómpáꞌá maarán-ááímá wésiye. Maníkón-aai fasiꞌámai taꞌótoꞌmai kaweꞌá éꞌa Maníkómbó arááímo táínda-iꞌa seyaafáꞌá wéeꞌa táákaefaen-kwaasiyaamba úmai fasiꞌámai méraiyantafena mindásafena inaí wésiye. 13 Kembiwí Kórósi-naopaken-kwaasiye Réóndísiyaa-naopaken-kwaasiye Írápórisi-naopaken-kwaasiye túwaꞌnai índasafena óraa-kisaumo wémaimba awánéꞌa simátimune. 14 Moóráwigon-awiꞌa Rúku wen-ímáyáá wéundawisa kentáásí tíyofain-kwaasi éna kembiwísáféna séna kaweꞌ-úmai méraaro sisaná moóráwigon-awiꞌa Tímasi kembiwísáféna séna

kaweꞌ-úmai méraaro wésiye.

15 Maníkóní waási Réóndísiyaa-naopakewisafeta séta kaweꞌ-úmai méraaro séta Maníkóní waási Nímpaani naaúmpaꞌo túwaandu owísáféta séta kaweꞌ-úmai méraaro súnda kosimátíméro. 16 Maanáúfáífínkén-ááímá toráumai síyaꞌa seyaafáꞌá ísásuweꞌa tiꞌmaráíyasa maimaésa Maníkóní waási Réóndísiyaa-naopaꞌo méraawi mátimiyasa toráumai ísáaro. Miwísáféꞌo tímakaunda-aufai timíyaꞌa mimpínkén-ááímá ísáaro. 17 Moóráwigo Ákípaasimba simámeꞌa súne. Fasiꞌaénkó ámakain-kisau fasiꞌámai wémae taiꞌaaó siyé simáméro.

18 Ayáíyáꞌá kemá Póro agaimaráúmpo toráumai awíyéꞌa wenayáánaufiꞌan-ifo wenááin-iye séꞌa ísáaro. Kemá Póro súne. Kaweꞌ-úmai méraaro súne. Kemó ándáfaꞌo méraunda-imayaa wéeꞌa Maníkómpáꞌá inaí símae íyóro.

Maníkó úwoimo wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY