Ephesians 1

Kemá Póro maanáúfáí agai-timúmpo ísáaro. Maníkó wení imáyáafinkemba kentáféna séna aantá-waasi-iꞌa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞌmae núwo séna siꞌmákaifo ísáaro. Éfésási-naopakewi Fasiꞌaénkóní waási Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamai méraawi ímba ifátuweꞌa fasiꞌámaimo méraawi ísáaro. Maníkó kentáásifowawe Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞌnai esarai faru wéuwatinkaayantafeꞌa inaí súne.

Káráísitinteꞌa kááísasinkenasa wemparíꞌo úmakain-aai.

Maníkó Ísu Káráísitin-afowámá éna Ísu Káráísitinteta kááísasinkenasa wíyómpaꞌa wenópakemba fasiꞌaémbá siménasa kaweꞌá uwásínkáísata póta wentáféta súwiyo súne. Naaófáꞌá Maníkó maramá ímbo úmakonkaꞌa Ísu Káráísitinteta kááísamaisa méraandasafenasa wenaúrankaꞌa wendé-íꞌa onanasá kentááfímbá ímba sáwí-aaimo wéraindasafena wemparíꞌa úmakaiye. Maníkó kentáásáféna imáyáa éna naaófáꞌá séna Ísu Káráísitini kísausafeꞌo éꞌa kesáánintone kesiyáámúntoniꞌa ónááwe séna wení imáyáafinkemba aamoí éna miyán-ááímá siyáimba póna miyá uráiye. Ááninkomba arumbó ámakaiwainteꞌa kááísasinkenasa óraa-kaweꞌa uwásinkenasa úwoi súwaꞌnai uwásínkaraimba póta wení áwáuma fíꞌoran-awauma mósá wémaraumne.

Pukáintafena sáwí-imayaasa maisiyuwénasa misáwí-ímáyáágó taꞌótokainta faúsinkenasa kentáásáféna fíꞌoran-imayaa wéimba úwoi áfááraumai súwaꞌnai enasa póna kentáásí sáwí-imayaa maisíyukaiye. Naaófáꞌá wení kaweꞌ-ímáyááfínkémbá aúpáꞌá toꞌmayaa úmakaimba káféꞌa wépaape-isata wéawanaumne. Káráísiti ken-ímáyáá íníye siyáintemba póna 10 Maníkómó siyáin-kanaamo tínda seyaafá-tántááꞌó úmakaimba wíyómpakene marapákéné komáétamae úmarainana Káráísiti óraako mindáraꞌa káráwiyiniye.

11 Maníkó wení imáyáafinkembo toꞌmayaa úmakaimpinkemba miyá wéiye. Imáyáa éna toꞌmayaa úmakaimba póna Yúndaa-waasi wení waási-iꞌo úndasafenasa Káráísitinteꞌa kááísasinkenasa wemparíta uwásínkaraiye. 12 Aifaꞌá Káráísitimba amuꞌmaréta méraundawisa wení áwáuma fíꞌoran-awauma isatá mósá wémaraumne.

13 Miyáumai fíꞌonkaa-waasi éraiꞌ-aaima kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye minásé-ááímá iséꞌa Ísu Káráísitin-aaisafeꞌo timankúnkúmbo ombá Maníkó kesí ámútankomba timénaumne símai fasiꞌámakaintemba miyá uráimba póꞌa wení waási-iꞌa úmai méꞌa ísaraawe. 14 Maníkóní Ufaen-ámútánkó keséta méraintafeta séta éraiꞌa Maníkó wení waásisafena símai fasiꞌámakainta kesópata tíníye. Éraiꞌa Maníkó wení waásisa taꞌótokaampinkemba faúsinkainiyesa wéseta mindásafeta wení áwáuma fíꞌoran-awauma mósá wémaraumne.

15 Agaúnda éraiꞌ-aaima póꞌa kembiwí Fasiꞌaénkó Ísumpaꞌa timankúnkúmba éꞌa Maníkóní waási-imayaa éꞌa méraawe-aaima iséꞌa 16 Maníkómpáꞌá súwi símae iyéꞌa kembiwí túwaꞌnai úmai inaí súnda 17 Maníkómpáꞌá maarán-ááísáféꞌa áísai une. Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitin-afowámá kentáásifowama fíꞌoran-awauma wéraiwai wemá wení ámútamba timínana kentí imáyáa kaweꞌá uwátinkena Maníkóní áwáuma aráátiminaꞌa póꞌa kaweꞌ-úmai awánánááwe. 18 Kentí imáyáa saagátinkena táántaraintafeꞌa weséꞌo méraiyambo amuꞌmaréꞌo méraantafeꞌa mindásafeꞌa inaí súne. Wemá wení waási kaweꞌó úmaimo méraiyamba toꞌmayaa úmarena símai fasiꞌámakaimbo awánáíyantafeꞌa inaí súne. 19 Wenááisafeta simankúnkúmba wéundawifinta wení fasiꞌaénkó kísauma wémaimba mifásíꞌáémbá íyáákarai-fasiꞌaenko isaꞌá awánáíyantafeꞌa inaí súne. Maníkó mifásíꞌáéntámbá Káráísitimba pukómpinkemba íyáfasinankena wenayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá wíyómpaꞌa móankaraiye. Mifásíꞌáémbá wenááisafeta simankúnkúmba wéundawisa símakai-fasiꞌaenta mimbórá-fásíꞌáémbán-iye. 21 Káráísiti seyaafáꞌ-wáásíyáꞌá káráwiyena wíyómpaꞌo káráwiyaawiyaꞌe fasiꞌaénkwáráwíyáꞌé aifarááwíyáꞌé káféꞌo túwíꞌo wéraiwaiyaꞌe ánaaembo túwíꞌo wéraindawiyaꞌe káráwiyaiye. 22 Maníkó seyaafákáꞌó káráwiyindasafena wembá íyáfasinankena wení waásisafena imáyáa éna simámena séna íyáákae-Fasiꞌaenko-iꞌa uréma seyaafá-tántáákáꞌá káráwiyuwo siyáiye. 23 Aꞌnómpínkén-ímáyáágómó seyaafá-túráꞌó káráwiyaintemba Maníkóní waásisa Káráísitin-áúraamba únanasa wemá siꞌnónkáántá éna káráwiyaiye. Aꞌnónkó weyááraꞌa ímba méraisana áúwawaako ímba miyá uráifo mimbórá-túwawaaꞌo wéraintemba Káráísiti seyaafá-túwawaaꞌa aaómíyamai-iꞌa uwásinkenasa wewáráꞌá aaómíyamai-iꞌa úmai méraiye.

Copyright information for `AUY