Ephesians 5

Sámo kain-áémpáꞌá méraaromo siyáin-aai.

Maníkó arumbá wétimisaꞌa wení iyámpói ontáféꞌa póꞌa wemó intembá miyáumai wéeꞌa moórá-mora-waasi kentirumbá wétimeꞌa méraaro. Ísu Káráísitimo kentááfímbó arumbó wésimenasaamo kentáásí sáwí-imayaamo maisiyuwáíndasafenasaamo puwúwanamo Maníkómó aamoimó uráintemba moórá-mora-waasi kentirumbá tíméro.

Maníkóní waási ontáféꞌa maaꞌu-tántááꞌé sáwíꞌo íyé túraniyamba únafo séꞌa miyán-tántáákón-ááí ímba seró. Sáwí-aaiye uwónao-aaiye karaánááꞌ-aaiye súnafo séꞌo Maníkómpáꞌó súwimo síyamba mindá kaweꞌán-iye. Éraiꞌa maaꞌu-tántááꞌó owíyé sáwíꞌo owíyé túraniyambo owíyé miyámó on-kwáásí Ísu Káráísitiye Maníkóeꞌo káráwiyayapaꞌa ímba mésa túraniyambo owí marapá-tántáátáfésa aamoí ésa ímba Maníkóntáfésa aamoí owí Káráísitiye Maníkóeꞌa káráwiyayapaꞌa ímba méranaawe.

Miyá-sáwíꞌó on-tántáátáfésamo síyamba karoꞌá simátíyúwáafainifo káráwiyoro. Maníkón-aai ísámai sáwíꞌo owí miyá-sáwí-ááímó sembá póna Maníkó aaisambá tiyínífo káráwiyoro. Miyámó síyawiseꞌa ímba méꞌa miwí ímba tirááíwáéro. Ááéma kumeuꞌ-áémpáꞌó maéꞌómbanifo káféꞌa Fasiꞌaénkóní waási ontáféꞌa sámo kain-áémpáꞌá méraamba póꞌa sáraan-kwaasiyaamba úmai méraaro. Sámo kain-áémpáꞌó méꞌo éꞌa arupíse úmai kaweꞌ-úmai méꞌa éraiꞌ-aai wéseꞌa méꞌa 10 imáyáa éꞌa séꞌa Fasiꞌaénkó aamoí ínkwae-iꞌa úne séꞌa miyán-oro. 11 Kumeupáꞌó méraawi ímba áúwara-kisau wémaefo ímba miwíséꞌa miyámó íyamba aforaꞌá simátimeꞌa súne. Sáwíꞌa owé séꞌa aúpáꞌó ombó séꞌo éꞌa tigaesáféꞌa ónááfo aforaꞌá simátimeꞌa súne. Sáwíꞌa owé séꞌa 13 aforaꞌá aráátimiyasa mintántáákóní áwáuma awánasuwesa kouwerésa 14 sámo kain-áémpáꞌá taméranaawe. Mindásafesa sésa

túmó waésamo pukésara úmaimo mémpinkemba íyáfasinewana Káráísiti sán-kátinkainiye
wésewe.

15 Mindásafeꞌa káráwiyeꞌa sáwí-imayaamo arááíwáéwimo ontembá ímba íyamba kaweꞌ-ímáyáá wéeꞌa méraaro. 16 Káféꞌa kentááfáꞌá umbai-tántááꞌó wéraintafeꞌa Maníkómpáꞌá tíyantafeꞌa úwoi máúnafo séꞌa Maníkóní kísau máéro. 17 Mindásafeꞌa ímba sáwí-imayaa éꞌa Fasiꞌaénkómbó arááímo táínda-iꞌa úmai méraaro.

18 Mindásafeꞌa sáwíꞌa ónááfo uwóíꞌo on-dómbá néꞌa uwóíꞌa únafo séꞌa Maníkóní ámútanko kentááfímbá óraaꞌa uwásinkainkwae séꞌa méraaro. 19 Kempímbá Maníkón-aai aúfáífimba agaimakáan-aaima séꞌa imá wéseꞌa Fasiꞌaénkóntáféꞌa tirumpimbá aamoí wéeꞌa imá seró. 20 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitini fasiꞌaéntáféꞌa imáyáa wéeꞌa seyaafá-tántáátáféꞌa Maníkó kentáásifowampaꞌa súwima símaeꞌa íyóro.

Aarakwá-táái.

21 Kembiwí Ísu Káráísitin-awiꞌa mósá wémareꞌa Ísun-akúníꞌa úmai méꞌa minákúmpákén-kwáásí táái ísáaro. 22 Aaresómbá ísáaro. Fasiꞌaénkón-aaimo wéisaanten-úmai kentuwaai-táái ísáaro. 23 Ísu Káráísitimo wení waásiyaꞌo káráwiyainten-úmai waaimá kentuwaainíntónkáꞌá káráwiyoro. Káráísiti wení waási kaweꞌ-ámpáꞌá métínkaraiye. 24 Ísu Káráísitini waásimo wenááimo ísáánten-úmai aaremá seyaafá-tántáátáféꞌa kentuwaai-táái ísáaro.

25 Ísu Káráísitimo wení waásimo arumbó timénamo miwísáfénawe sénamo pukáinten-úmai miyáumai waaimá kentuwaainíntómbá tirumbá tíméro. 26 Ísu Káráísiti wení waási nontámbá kaweꞌá uwátinkena wenááisamba Maníkóndé-iꞌa uwátinkaindasafena 27 wení waási kaweꞌá ésa miwífímbá sáwí-aaima ímba wérainana fíꞌonkaꞌmaꞌmai-sasaꞌo uwátinkaindasafena pukáiye. 28 Miyáumai Ísu Káráísitimo wení waásimo arumbó tímíntemba waaimá kentuwaainíntómbá tirumbá tíméro. Waási kentúsafesamo imáyáamo onten-úmai kentuwaainíntón-ímáyáá oro. Tuwaainíntón-ímáyáámó onten-úmai kesáfé-ímáyááwáráꞌá wéowe. 29 Waási kentúwawaatafesa ímba tíyántafesamo ombá kaweꞌ-úmai káráwiyesa tómbá námaesa wéiyowe. Kesáá Káráísitini waási-iꞌa éta wenáúwawaakaamba únanasa póna wemá miyáumai kentááráꞌá kaweꞌ-úmai káráwiyaiye. 31 Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

mindásafena waaigómó imbá anófowi
tiyuwéna awaainínkóeꞌa taankarotámai
mimbórá-túwawaaꞌa maꞌmaésarai méraaye siyáiye.
32 Minááífímbá moórá óraaꞌ-aaimo wéraimba minááígóní áwáuma maarán-iye. Ísu Káráísitiye wení waásiye moóráiꞌa úmai méraawe siyáiye-imayaa wéune. 33 Ímba mindásafena aantemba siyáifo kembiwímó kesáfé-ímáyáámó ontembá kentuwaainíntón-ímáyáá oro. Aaresómbá
kentuwaai-táái ísáaro.

Copyright information for `AUY