Galatians 5

Ísu sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba faútínkaraindafaꞌa méꞌa miyáumai méraaromo siyáin-aai.

Ísu Káráísiti séna sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba faútinkanaumne séna faúsínkaraimba póꞌa kembiwí faútínkaraindafaꞌa méꞌa anekaꞌá taꞌótorainda-ampaꞌa ímba arááíwáéro.

Kemá Póro simátimumpo kaweꞌ-úmai ísáaro. Arupíse úmai méraawin-owe Maníkó síndasafeꞌa túma kárámai araénáémba oro wésemba minááísáféꞌo ewémó síyanamo éna Ísu Káráísiti kembiwísáfénawe sénamo pukáin-anko ímba túwaꞌnai íníye. Túma kárámai araénáémba orómó wésewisafeꞌa aforaꞌá súmpo ísáaro. Yúndaa-waasiti ámáámbo arááíwaeꞌo túmo kárámaimo araénáémbo éꞌo éꞌa Yúndaa-waasiti ámáámba seyaafáꞌá arááíwaꞌmaeꞌa koró. Kempínkémbá tuwímbai séꞌa ámáámbo arááíwaunda Maníkó suwánéna arupíse úmai méraawin-owe síníye-imayaa wéowi Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraamba ifátuweꞌa Maníkómó úwoimo wétuwaꞌnai-imba tínaaeniꞌa uwámakaawe. Kembiwí miyá wéofo kesáá maará éta Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraunanasa Maníkóní ámútanko súwaꞌnai imbá pónasa kentáásáféna séna arupíse úmai méraawin-owe sínda amuꞌmaréta méta séta éraiꞌa miyá síníyesa wésune. Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamaisa méraundasa moóráwigomo áúmo kárámaimo araénáémbo ínana ímbo áúmo kárámaimo araénáémbo ínanamo índa mindá ímba óraa-tantaaꞌan-ifo Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraundasa túwaꞌnai úmai méraundasa mindá óraa-tantaaꞌan-iye.

Ísu Káráísitini aampaꞌá aamoí ésa wéaraaiwaemba moóráwigo minámbá fásítuwaisaꞌa káféꞌa Ísu Káráísitini éraiꞌ-aaima ímba wéaraaiwaewe. Maníkó wemparíꞌo índasafena táántaraiwai minámbá ímba fáítukaifo waási fáítukaawaꞌa ímba wéaraaiwaewe. Waási maarán-ááímá wésewe. Kisaamó moórámo kawááꞌisana seyaafáꞌá wégawaaꞌiye wésefo kentúraꞌa káráwiyoro. 10 Kembiwíyé kesááwé Fasiꞌaénkóeꞌa kááísamaisa méraundasafeta óraakaꞌa simátimeꞌa súne. Kemó imáyáamo úndantemba miyán-ímáyáá íyata mimbórá-ímáyáásá ónaumnesa wésunda póna karoꞌ-ááímá séna kentirumbá wéfaiyaraiwai kemá ímba awánáúnda-waasi wemá sáwí-meyamba máíníye-aaima wéisaumne.

11 Kesí waásisono. Tuwímbai kentáfésamo karoꞌá sésa arupíse úmai méraawin-owe Maníkó síndasafeꞌa túma kárámai araénáémba oró-ááímá wésiyemo karoꞌó wésemba minááímó paaímó wésundarakaa ímba sáwíꞌa uwásínkááwisino. Kemá simátimeꞌa súne. Ísu Káráísitimba aaraa-táíyáꞌá tufúwana kentáásáfénawe séna pukáiye-aaima wésimatimunda-aaisafesa aaisambá wésefo túma kárámai araénáémba oró-ááímó wésundarakaa ímba aaisambá síyówaisino. 12 Karoꞌ-ááímó simátimesamo kentirumbó wéfaiyaraawi miwí túma kárámai sáwíꞌa uwásuwaaro-imayaa wéune.

13 Kesí waásisono. Sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkembo faútinkaindasafena Maníkó táántamai miyá uráimba póꞌa éꞌa faútinkaisaꞌa méraantafeꞌa sáwí-tantaatafeꞌo tirááísafeꞌo wéomba ímba arááíwaeꞌa wempáꞌ-wempaꞌa tirumbá timéꞌa túwaꞌnai úmai méraaro. 14 Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kesáfé-ímáyáámó ontembá kentí
waási-imayaawaraꞌa oro
agaimaréna siyáiye. Maníkómó siyáin-amaankoni áwáuma miyán-áwáún-iye.
15 Énifo kembiwí keíyái aaisan-aaisambó séꞌa íyambo éꞌa sáwíꞌa úmai taiꞌánááfo káráwiyoro.

Maníkómbó arááímo tainíꞌa ésa sáwí-imayaagomba tirááísafesa ésamo on-ááí.

16 Simátíménda ísáaro. Maníkóní ámútanko sintembá miyáumai maéꞌmaeꞌa éꞌa Maníkómbó arááímo tainíꞌo éꞌo éꞌa sáwí-tantaatafeꞌo tirááísafeꞌo on-ámbó ímba arááíwaiyamba mindá kanaán-ifo miyán-oro. 17 Sáwí-imayaasafeꞌo tirááísafeꞌo ombá isaná Maníkóní ámútankombo arááímo tainíꞌo ombá isaná minkáéꞌ-ímáyáágóráí wétiyaifo Maníkóní ámútankomo kentúraꞌo káráwiyaimbo éꞌa sáwí-tantaatafeꞌo tirááísafeꞌo on-ámbá ímba arááíwaenaawe. 18 Maníkóní ámútankomo sintembó miyámó éꞌo éꞌa séꞌa Maníkóní ámútankomba arááímo tainíꞌa wéunana póna Yúndaa-waasiti ámáánko kembá ímba taꞌótokaiye wésewe.

19 Waási miwítí imáyáafinkemba aforaꞌá maará wéowe. Maaꞌu-tántááꞌ-íꞌa ésa óraa-sawiꞌa ésa sáwíꞌo wéon-tantaatafesa ímba tigaesáfésa ésa 20 kísaumo uwándaan-tantaakon-awiꞌa mósá marésa waántá-waasison-imayaa mósá marésa úwaaꞌa wéfesa fintón-kwénesa tíyámba wéuwatinkesa aaisambá wésesa tirumbá sáwíꞌa wéuwatinkesa aaisambá wétiyesa miwí tááigo íyáákainkwae sésa ímba taankarotámai kaweꞌ-úmai mésa tuwínkaaꞌ-úmai mésa 21 túrande-urande wéesa uwóíꞌo on-dómbá wénesa uwóíꞌa wéesa uwóíꞌo on-dómbó náíyantafesa túwaandu urésa miyán-tántááꞌá waásiti imáyáafinkemba wéowaꞌa símai wákátimeꞌa anekaꞌá símai wákátimeꞌa séꞌa miyámó wéowi Maníkóní nombara ímba maénááfo káráwiyoro wésune.

22 Énifo Maníkóní ámútanko tirumpimbá méraiwai maará uwátínkáísasa méraawe. Tirumbá wétimesa tirunkó kaweꞌá ésa faru úmai mésa fasiꞌámai mésa ímba tuwesaraí ínasa mésa túwaꞌnai úmai kaweꞌá uwátinkesa miwítí kísau kaweꞌ-úmai wémaesa 23 miwí túma ímba maimaé iyésa miwí túraꞌa káráwimai kaweꞌá ésa miyámó owíní áwáuma ímba aambá fáíkaiye. 24 Ísu Káráísitini waási sáwí-imayaasafesamo tirááísafesamo wéon-imayaago kentáá taꞌótoꞌmai tafisifó sésa sáwí-imayaasafesamo tirááísafesamo

on-ámbá tínaaeniꞌa uwámesa tukáawe.

25 Maníkóní ámútanko aúíꞌa uwásínkaraisata aúíꞌa úmai méraundasa póta wení ámútankomo sintentá úmaisa arááíwáéno. 26 Kentúma ímba maimaéꞌa iyéꞌa kesááigo íyáákainkwae ímba séꞌa kawe-tántááꞌó índasafeꞌa ímba símai sáwíꞌan-oro.

Copyright information for `AUY