Hebrews 10

Mósesemo siyáin-amaankoni aambá ímba aan-úramban-ifo Ísu Káráísiti kaweꞌó uwátínkáíwaini aankóní waéꞌmaiyaan-amban-iye. Miyáumai moórá-mora-aataiyaꞌa ámáán-kisau-waasi póí tufúꞌmai Maníkómbó ámakaamba miyán-kísáúgó Maníkómpáꞌó tiyáan-kwaasi ímba arupíse uwátínkaraiye. Póímo tufúꞌmaimo Maníkómbó ámakaan-anko kaweꞌó uwátínkarainkakaa Maníkón-ímáyáámó mósá makáawi miwífímbá aoisaambá ímba wérowasa sáwí-tantaatafesa ímba umbaí tésa ímba póí tufúꞌmai Maníkómbá ámaꞌmaesa íyówisino. Énifo maará wéowe. Purumakagóní naaegówé mémegoni naaegówé ímba kanaaꞌá sáwí-imayaa maitíyukaimba pósa moórá-mora-aataiyaꞌa póí tufúꞌmai Maníkómbó ámakonkaꞌa miwítí aoisaantáfésa imáyáa uráawe.

Miyáumai Ísu Káráísiti marapáꞌó kumíndasafena éna Maníkóntáféna séna

póímo tufúꞌmaimo embó ámakaane tómbó ámakaane ímba embá arááíma wétaifo kemá embá arááíma táínda-iꞌo ondasáfé súma toꞌmayaa uwásínkaraane.
Póímo agaisukáantafe ímba aamoí wéone. Sáwíꞌo uráantafesamo póímo tufúꞌmaimo ámakaamba mindásafe ímba aamoí wéone súnda maará súne. Enáái aúfáí-wandaaifimba kentáféna símai agaimaréna séna Maníkóo kemá méꞌa embá arááímo táínda-iꞌa úmai ménaumne símai agaimakáintemba wéune súne
Maníkóntáféna Ísu siyáiye.

Aifaꞌá Ísu Káráísiti séna ámáámbo siyáinten-úmai póí tufúꞌmai ámakaane tómbá maimái ámakaane póí agaisukáane sáwíꞌo uráantafesa póí tufúꞌmai ámakaambanifo minánkó ímba arááíma wétaisa aamoí ímba wéone simásuwena séna Maníkóo kemá méꞌa embá arááímo táínda-iꞌa úmai ménaumne siyáiye. Mindásafena Ísu Káráísiti póímo tufúꞌmaimo Maníkómbó ámakaunda-anta ifátuwena aú-amba Maníkómbó arááímo táínda-imayaamo arááíwaunda-anta aráásímakaiye. 10 Ísu Káráísiti Maníkón-ímáyáá arááíwaena Maníkómbá wenáúma aména mimbórá-kánáá pukáimba póna sáwí-imayaasa maisiyuwénasa Maníkóndé-ita uwásínkaraiye.

11 Aasiyaasi-kánáá ámáán-kisau-waasi íyáfasinesa mimbórá-kísáú maésa póí tufúꞌmai Maníkómbó ámakaamba minkísáúgó ímba kanaaꞌá sáwí-imayaa maitíyukaimbanifo 12 Ísu Káráísiti mimbórá-kánáá Maníkómbá wenáúma aména pukáiye. Sáwíꞌo uráantafenawe sáwíꞌo ondasáfénasaawe puwéna minkísáú taíꞌásuwena Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌá iména 13 Maníkómó wení namuro-wáásímó tínkaminanamo wemó íyáákaindasafena amuꞌmaréna iméraiye. 14 Miyáumai Maníkómbá wenáúma ámakaimba pósa Maníkóndé-iꞌo uwátínkáín-kwaasi sásáꞌ-íꞌa úmae iyónááwe.

15 Minááísáféna Maníkóní Ufaen-ámútánkó aforatá simásimuwana Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

16 Fasiꞌaénkó séna moórá-kanaa tínaꞌa aú-aai
símai kááísatinkaandaraꞌa kesí ámáámba tirumpiné imáyáafine timénaumne siyáiye.
17 Moórá-aaiwaraꞌa séna

miwítí aoisaané ámáánemo taráíyaamba ímba mindásafeꞌa imáyáa úmae iyónaumne siyáiye
agaimaréna siyáiye.
18 Maníkó miwítí aoisaambá maitiyuwéna ímba imáyáa úmae íyísana póna sáwíꞌo uráantafesamo póímo tufúꞌmaimo Maníkómbó ámakaan-amba taíꞌáiye.

Maníkónópata íyónomo siyáin-aai.

19 Miyá isaná kesí waásisono. Ísu Káráísiti puwúwana wení naaemá kumúwana kentáásí aambá wikáimba póta ímba sáátafeta éta Maníkóní ufaen-dáúmpátá wéiyune. 20 Puwéna Maníkómbá wenáúmo ámakaintafena aú-amba waéꞌwaeꞌo índa-amba aráásimena Maníkóní ufaen-dáúmpáꞌá mósá fáítukon-ampanta fawásámai aambá wiꞌmái Maníkómpátá íyónda-amba aráásímakaimba mindásafetaawe 21 wemá óraaꞌ-amaan-kisau-waasigo Maníkóní waásiyaꞌa káráwiyaimba mindásafeta 22 Maníkómpátá íyóno. Kentáásí sáwí-imayaasa maisiyúwáísanasa kentáásirumpinta ímba aaí wéraisata kaweꞌ-nóntá pésínkáísata wenááigonta sirumpintá taꞌótoreta Maníkómpátá simankúnkúmba éta Maníkómpátá íyóno. 23 Maníkón-aai éraiꞌ-aain-iye séta póta fasiꞌámaisa taꞌótoreta ínta ifátuweta Maníkómó kaweꞌá uwátinkanaumne siyáintemba miyá índa póta wenáái fasiꞌámaisa taꞌótoreta amuꞌmaréta méta miyásá onó. 24 Kesáá imáyáasa éta moórá-mora-waasi túwaꞌnai úmai fasiꞌaéné imáyáawe timéta kawe-kísáúsá wémaeta miyásá onó. 25 Maníkóntáféta imáyáa éta túwaandu úmae iyéta tuwímbaimo túwaandu úmaimo tukáantemba kesáá ímba miyá éta túwaandu úmae iyéta moórá-mora-waasisa fasiꞌátinkanaumne. Ísu Káráísitimo kumínda kári-kanaa wéraintafeta moórá-mora-waasisa fasiꞌátinketa miyásá onó.

26 Ísáaro. Maníkóní éraiꞌ-aai iséta taꞌótoketa kentáásí imáyáafinkembo wembó sínaaembo uwámetaamo sáwíꞌo úmaetaamo íyónanasaamo éna Maníkó sáwí-imayaasaamo maisiyuwáíndasa fíꞌon-amba ímba wéraifo 27 sáátafeta onanamó Maníkómbó tínaaembo uwámiyantafenamo sáwí-meyambo timínasa óraaꞌ-iyafimbo káwíyantafeta amuꞌmaréta ménaumne. 28 Mósese timún-amaambo taráíyaawi aaifimbá íyáfasintinkaresa kaumbo-kaeꞌ-wáásímó tuwánésamo sésa éraiꞌa miyá wéowe sésamo ésa ímba tirumbá uwátinkaiyamba tínkamiyasamo puwíyamba 29 mindá umbai-tántááꞌán-ifo Maníkón-ááninkomba tínaaembo uwámémba mindá óraaꞌ-umbai-tantaaꞌan-ifo Maníkó símai kááísamakonkaꞌa Ísu Káráísitini naaemá kumúwasa sáwíꞌo umbá maitíyukaimba mindásafesa sésa sáwísamban-iye síyawi óraaꞌa sáwí-meyamba maénááwe. Maníkóní ámútanko úwoimo súwaꞌnai iwáíntáfésa símai sáwíꞌa uwánkaraawi óraaꞌa sáwí-meyamba maénááwe. 30 Maarán-ááímó siyáimba mindá Maníkó póna maará siyáiye.

Sáwíꞌo íyawini anondáá-meyambo tíménda mindá kendén-iye. Sáwí-kisausafeꞌa
méyámbá timénaumne
séna moórá-aaiwaraꞌa séna

Fasiꞌaénkó wení waási tísai úmai iséna
tuwínkaaꞌa úmai-meyamba timíníye
siyáiye.
31 Maníkó fasiꞌaénkwáráwí póna tíkena sáwí-meyambo timínda mindá óraaꞌa táátafesa ónááfo Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa túwaandu úmae iyéꞌa moórá-mora-waasi fasiꞌátinkanaawe.

32 Ááéma Maníkó kembiwísáféna sámo kátinkonkaꞌa umbai-tántááꞌá tímúwaꞌa ímba ifáꞌá túwómba fasiꞌámai méraafo mindásafeꞌa imáyáan-oro. 33 Moórá-mora-kanaa seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa sáwíꞌa uwátinkesa símai sáwíꞌa uwátínkómbanifo fasiꞌámai méꞌa moórá-mora-kanaa kentí waásimo sáwíꞌo uwátínkómba túwaꞌnai úmae íyúwasa kembiwíwáráꞌá sáwíꞌo uwátínkómba fasiꞌaráawe. 34 Maníkóní waási-iꞌo unkákémbá kempínkémbá tuwímbai ándáfaꞌo mótínkómba tiruntaféꞌa uwátínkówasa kentí moparáwímbó tafíyúmba ímba imáyáa éꞌa séꞌa íyáákarain-tantaaꞌa wíyómpaꞌa wéraimba póna waéꞌwaeꞌa íníye suwaná tirunkó kaweꞌá uráiye.

35 Miyá uráafo Maníkóntáféꞌa fasiꞌámai méꞌa kaweꞌ-méyámbá wémaewe. 36 Maníkóní imáyáafinkeniꞌa éꞌa wemó miyá uwátinkanaumnemo siyáin-tantaaꞌo maíyantafeꞌa fasiꞌámae iyíyana ímba tuwesaraí íno. 37 Miyáumai naaófáꞌá Áísáya Ísu Káráísitimo kumínda amuꞌmaréna ména Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

ampáán-kánáá wéraimba póna
tíndawi ímbo amuꞌmaráínda éꞌa tíníye
agaimaréna siyáiye. Moóráfaꞌa agaimaréna séna

38 kesí waásigo arupíse úmai méraiwai kesááisafenamo éraiꞌemo sénamo amankúnkúmbo imbá póna aúíꞌa úmai méraimba póna inkaisénamo siyuwé kóínaꞌo
éꞌa ímba aamoí uwánkanaumne siyáiye
agaimaréna siyáiye.

39 Minááímó siyáimbanifo kesáámá ímba miyán-kwáásísá úne. Inkaisésamo auwé kówésamo sáwí-aempaꞌo méraan-kwaasiyaanta kesáá ímba úndasa Maníkón-aaisafeta simankúnkúmba éta kaweꞌá úmaisa maéꞌmaeta ónaumne.

Copyright information for `AUY