Hebrews 11

Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo on-ááí.

Maníkón-aaisafesa éraiꞌe sésa wenkáꞌá timankúnkúmbo on-ámbá maarán-ámbán-iye. Maníkómó toꞌmayaa uráin-tantaatafeta séta éraika-tantaaꞌan-iye séta amuꞌmaréta méta súrantantaamo ímbo awánáúnda-tantaatafeta séta éraiꞌa wéraiye súne. Kentáá síwáꞌnáma Maníkón-aaisafesa éraiꞌe sésa wenkáꞌá timankúnkúmbo untáféna Maníkó séna kaweꞌán-owe siyáiye.

Naaófáꞌá Maníkó séna wíyóne marawé paápé uwó súwana paápé uráisata minááísáféta éraiꞌe séta wéisaumne. Ímbo awánáúnda-tantaapinken-tantaatamba awánáúnda-tantaaꞌa Maníkó úmakaiye.

Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Éperi Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna póí tufúꞌmai agaimái Maníkómbá ámakowana awaaón-áwíꞌa Kéni wemá tómbá fákáꞌmai Maníkómbá amúwana Éperi Maníkómó siyóntembo úntafena Kénimo ámakowaimba íyáákaraiye. Éperi Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna wenkáꞌá amankúnkúmbo úntafena Maníkó ámakon-tantaaꞌa awánéna kaweꞌán-iye séna wembá awánéna arupíse úmai méraandawi óne siyáiye. Naaófáꞌá Éperi pukówasa wentáfésa sésa Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna wenkáꞌá amankúnkúmba

ún-kwaasin-iye sewatá wéisaumne.

Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Ínóki Maníkón-aaisafena amankúnkúmba úntafena Maníkó púwifo séna kunáíꞌmaena wíyómpaꞌa móankarowasa ayaafáí uwááesa túwómbanifo Maníkómó áíkomba ímba awánaraawe. Ínókimba Maníkómó ímbo kunáíkonkaꞌa moóráwigo Ínókin-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkó aamoí ínkwae-iꞌa úmae iyáiye agaimaréna siyáin-aaisafeta séta Ínóki Maníkón-aaisafena amankúnkúmba uráiye súne. Maníkómpáꞌó tewí Maníkó ména wembó saafá íyan-kwaasi kaweꞌó uwátínkáín-aaisafesa aifaꞌá sésa éraiꞌ-aain-iye

sésa wempáꞌá wétewe. Ímbo éraiꞌ-aain-iyemo sésamo ésa ímba wempáꞌá ténááwe. Miyáumai Maníkón-aaisafesamo ímbo éraiꞌe sésamo wenkáꞌó ímbo timankúnkúmbo íyawi Maníkó ímba aamoí uwátinkainiye.

Naaófáꞌá Maníkó Nówaamba simámena séna ánaaemba nonkó fiyéna waási tínkaminiye simámuwana iséna séna éraiꞌe séna non-afóforaꞌo nínda-taomba úmarena wení aare-iyámpóíye wenanááfúꞌe imérowana nonkó miwí ímba nawíkaraiye. Nówaa Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna amankúnkúmbo úntafena Maníkó Nówaantafena séna arupíse úmai méraane súwana Maníkómó marapáꞌ-wáásímó sáwí-meyambo timínda-aai iséna simátímakaiye.

Naaófáꞌá Maníkó Émbaramuntafena séna ení maramá tuwé áménda-marafaꞌa waaó súwana éraiꞌe séna wení maramá tuwéna ímbo awánóm-barafaꞌa Maníkómó amúpaꞌa kuréna Maníkómó aménaumne siyóm-barafaꞌa koména minááísáféna éraiꞌe séna fíꞌom-barafaken-kwaasigoraamba wááu-namba úmarena maéꞌéímbaniye. Mimbárá Émbaramuntafenamo siyóntemba ááninko Áísáakinte anáwainko Yékopuntetafenawaraꞌa timénaumne siyóm-barafaꞌa Émbaramu-iyaise mésa wááu-namba úmaresa méraawe. 10 Émbaramu miyáumai ména moórá-naopatafena imáyáa éna Maníkómó wíyómpaꞌo toꞌmayaa úmakain-daopaꞌa fasiꞌaén-áfómbá

waéꞌwaeꞌo índa-naopatafena imáyáa éna

amuꞌmaréna maéꞌéímbaniye.

11 Émbaramu awaainínkón-áwíꞌa Séraa Maníkón-aaisafena éraiꞌe siyáiye. Maníkó simámena séna iyámpói maꞌankáínone súwana éraiꞌa wemó sintembó owín-iye séna iyámpóímo maꞌánkáánda-kanaa taíꞌáraiye séna ímba imáyáa úwana fasiꞌaémbá amúwana ámúꞌa kauréna iyámpói maꞌánkaraiye. 12 Miyáumai Émbaramu iyámpói maꞌankómba waurámbó kómpinkemba sáwífaꞌ-waasi aísaafitantambo íyawisafena wíyómpaꞌo oꞌó sáwífaꞌo wéraisanamo nompáꞌó nonáámááímo sáwífaꞌo wéraintemba

miyán-kwáásí uwasá ímba kanaaꞌá toráúraawe.

13 Maanáúfáífímbó túwíꞌo agaimaráúnda-waasi Maníkón-aaisafesa éraiꞌe símae iyésa wenkáꞌá timankúnkúmba úmae iyésa pukáawe. Maníkó óraaka séna miyá uwátinkanaumnemo siyáin-tantaaꞌa ímbo máúmba némpaꞌa wérowasa úwoi aaí isésa aamoí ésa sésa marapátáámó méraundasa fíꞌom-barafaken-kwaasiyaamba úmaisa ampáánkáꞌá méranaumne símae iyésa pukáawe. 14 Miyán-ááímó sen-kwáásí miwítí mara-úrapaꞌa imáyáa uwatá ísaraumne. 15 Miwímó tukóm-barasafesamo imáyáamo urésaraa kouweráíyan-amba wérowasa pósa awánaawisino. 16 Ímba miyá ésa wíyómpaꞌo íyáákarain-aempaꞌa imáyáa uráawe. Mindásafena Maníkó aamoí éna séna kesí waásin-owe séna póna miwítí maruꞌá toꞌmayaa uráiye.

17 Maníkó Émbaramuntafena óraaka séna enááninko Áísáakimpinkemba enaísaafitantambo íyawi paápé ónááwe siyéna ánaaemba moórá-aai áísai úmai isánae séna enáánimba Áísáakimba tufú-simiyo súwana Émbaramu séna Maníkó simásimena séna enááninko Áísáakimpinkemba enaísaafitantamba ónááwe siyáimba éraiꞌa miyáumai paápé uwásinkainiye séna Áísáaki mimbórá-íyámpóí úwana ímbo taꞌótoromba áíꞌmaena tufuwíndasafena éna 19 imáyáa éna séna Maníkó kanaaꞌá puwíndafinkemba íyáfasinankainiye séna tufuwíndasafena úwana Maníkó séna étuwaao súwana ifátuwena ááninkomba tufúwana púwóraampinkemba áíkaiye.

20 Áísáaki Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo úntafena Maníkómó ánaaembo paápé índa-tantaatafenamo siyón-aaisafena ááninkai Yékopunte Ísonte aasumíꞌa tímakaiye. 21 Ánaaemba Yékopu waurámbá kéna puwíndasafena éna táúmba faiyéna kífaena Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo úntafena Maníkón-ímáyáá mósá maréna ánaaembo paápé índa-tantaatafenamo siyón-aaisafena Yósepin-ááninkai aasumíꞌa tímakaiye. 22 Ánaaemba Yósepi waurámbá kéna puwíndasafena éna Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo úntafena simátimena séna Maníkó kentáásí waási Ísareri-waasi Ísípi-marafakemba

faúꞌmai tíꞌmaena kentáásí marafáꞌó mótinkaindaraꞌa kesiyáántámba maimaésa máútaaro Yósepi siyáiye.

23 Ánaaemba Mósesen-anófoi wembá maꞌánkaresarai awánésarai kaweꞌ-íyámpóín-iye sésarai Maníkón-aaisafesarai timankúnkúmba uyantáfésarai

Ísípi-marafaken-oraaꞌ-waasigo iyámpóísomba tínkantuwaaromo siyón-aaisafesarai ímba táátafesaraimo uyambá minááí taraisésarai Mósesemba aúpáꞌá ánkaroyana kaumbo-wíyómbá maisuwówana minórááꞌ-wáásígón-ayáámúnko áíꞌmaena wení naaúmpaꞌa móankarowana
24 ánaaemba Mósese óraaꞌa úwasa awánésa sésa Ísípifaken-oraaꞌ-waasigon-ayáámúnkon-ááninkon-iye suwaná Mósese Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo úntafena miyámó sun-ááí ánaaemba uwátimena séna kemá ímba wenáánimba úne siyáiye. 25 Ísípifaken-kwaasi sáwífaꞌ-moparawimba marésa sáwíꞌo untáfésa aamoí umbá Mósese mindá ááémo taiꞌáínda-tantaatafena ímba arááíma tówana séna umbai-tántááꞌó simíyambo éna kanaán-iye séna Maníkóní waási wení waási póna méron-aempaꞌa koména 26 imáyáa éna séna Maníkó kentáásáféna tiyáíndawiye séna íyáfasinankaraiwaini kísau máénda póna umbai-tántááꞌó kempáꞌó tínda minánkó Ísípi-waasiti sáwífaꞌ-moparawimbo máénda-ankomba íyáákaraiye séna Maníkó kaweꞌ-méyámbá simíníye-imayaa éna miyá uráiye.

27 Ánaaemba Mósese Ísípi-marafaꞌa tuwéꞌa kónaumne siyónkaꞌa óraaꞌ-waasi aaisambá áúwana Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo úntafena wenáároi ímba inkaiséna úwoi kówéna Maníkómbá ímba túrantamba awánaawimba imáyáafinkemba awánaantafena úwoi kóuraiye. 28 Ánaaemba Ísípifaꞌa Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi moórá-mora-naumpimpakemba aifaráán-íyámpóí tínkamindasafena úwana Mósese Maníkón-aaisafena éraiꞌe siyóntafena Ísareri-waasiti aifaráán-íyámpóí ímba tínkaminkwae séna Ísareri-waasisafena póí tufúkéꞌa onta-táíyáꞌá naaemá aꞌmaréꞌa mimpóí kemá naaró súwasa miyá uráawe. Mindásafesa áwíꞌa sésa paasofa-tánóné siyáamba mindá tíyótaimo í-tánóné siyáawe.

29 Ánaaemba Ísípi-marafaꞌa Ísareri-waasi tuwésa tésa óraaꞌ-nonkon-awiꞌa naae-nóné supaꞌá tésa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba untáféna mindónkó tuwínkaaꞌ-úwasa nonáámááíyafamba kofatowasá Ísípifaken-kwaasi waꞌmaésa tésa mindómpímbá tuwaná mindónkó kúwátawisena minkwáásí tínkantasaraiye.

30 Ánaaemba Ísareri-waasi sésa Yéríko-naopaken-kwaasi kotínkantuweta mimbáráfáꞌá koménae sésa kumbá Maníkó miyán-oro siyómba éraiꞌe siyóntafesa mindáóꞌa óntantambo síꞌó úmakopaꞌa kóukutauku uwááesa tóso émesa afaꞌmóráeraꞌa miyá ésa afakaetégomba komiyá uwaná weyááríkaꞌa misíꞌá tawísímaena marapáꞌá kumúwasa Yéríko-waasi tínkantuwesa komaéꞌómbaniye. 31 Ísareri-waasi Yéríko-naopaꞌa ímbo kurónkaꞌa kaeꞌnárai tiꞌmárówasarai mindáópaꞌa koawánamaranae sésarai kuyambá moórá-ininkon-awiꞌa Réꞌápi sáwí-ankaꞌo nún-ininkoni naaúmpaꞌa kuyaná Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna minkáéꞌnárai aúpáꞌá tiyuwówasarai tiyááye. Ísareri-waasi Yéríko-naoapaken-kwaasi kotínkantuweꞌa koménae sésa kurónkaꞌa Yéríko-waasi Maníkón-aaisafesa ímba timankúnkúmbo urówi tínkamesa Réꞌápi Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo ún-inimba ímba tufúkáawe.

32 Seyaafáꞌ-wáásí tááimo agáénda ayáátááꞌ-aai imbá póꞌa seyaafáꞌ-wáásí táái ímba agaénaumne. Miwí túwíꞌa Kíndíyoni úwana Péréki úwana Sámúsoni úwana Yépéta úwana Téfíti úwana Sámúwéri úwasa Maníkón-aai simátímakowiye miyáumai-waasi ésa 33 Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo untáfésa pósa miwífínkémbá tuwímbai namuro-wáásí íyáákesa arupíse úmai miwítí waásiyaꞌa káráwiyesa Maníkómó óraakaꞌo séna miyámó ónaumnemo siyóntemba úmai mérowana Maníkó afááꞌ-íyán-tóikaꞌa awáá urówana ímba unkutúwasa mésa 34 miwífínkémbá tuwímbai óraaꞌ-iya pisíntukowasa miwítí namuro-wáásí tínkamonae uwaná Maníkó tíyótai úwasa kaweꞌ-úmai mésa ímba fasiꞌámai mérowana Maníkó fasiꞌátinkowasa mésa miwítí namuro-wáásí tínkantuwesa maéꞌómbaniye. 35 Tuwímbai-inimba Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo untáféna miwí timááraamo pukómpinkemba Maníkó íyáfasintinkaraiye.

Namuro-wáásí tuwímbai taꞌótoresa sésa Maníkómbó tínaaembo uwámiyataamo éta ínta tínkameta étinkanaumpo Maníkómbó tínaaembo ímbo uwámiyataamo éta tínkamonaumne suwasá Maníkómbá ímba sínaaemba uwámenaumne sésa imáyáa ésa púwónana Maníkó súwaꞌnai ínata wíyómpata maéꞌmaeta ónaumne suwasá tíꞌo úniꞌa uwátínkówasa pukáawe.
36 Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo untáfésa miwítí namuro-wáásí tuwímbaisafesa tuwíyáái ésa tínkambae iyésa tuwímbai tíyayaankaꞌa káráꞌumai tíꞌmaesa ándáfaꞌa máwétiyuwesa 37 tuwímbai óntantamba tínkamuwasa púwúwasa tuwímbai paepáétamba karánaara uwásuwesa tuwímbai paepáétamba túfimba faiyaꞌnaiya uwasá púwúwasa tuwímbai ímba kaweꞌ-únánkwátói urésa sipisípi-ayau-unankwatoi uwasá tuwímbai méme-ayau-unankwatoi urésa ímba kaweꞌ-náúmpímpáꞌá waésa úwoifakaꞌa kowáísáwai ésa ímba tómbá makówasa sáwíꞌa uwátinkesa umbai-tántááꞌ-íꞌa uwátinkesa 38 kaweꞌ-wáásí-íꞌa úmai mérontafesa tiꞌmátuwowasa waásimo ímbo méropaꞌa nésa omápaꞌa mésa maipíné óntan-aifine waésa miyáumai mésa kaweꞌ-wáásí pósa sáwíꞌo uwátínkówifimba ímbo máúmba keyááraꞌa maéꞌómbaniye.

39 Miyán-kwáásí Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo untáféna Maníkó séna kaweꞌán-owe siyáifo marapáꞌó méronkaꞌa Maníkómó miyá uwátinkanaumnemo siyáin-tantaaꞌa ímba awánowana 40 Maníkó miwísáféna amuꞌmáráaro séna ánaaembo kesétaamo méraiyan-kwaasisafena imáyáa éna kaweꞌ-ámbá kentááwé miwíyé sásáꞌ-íꞌo uwásinkainda-anta wisínkaraiye. Mindásafesa marapáꞌó méronkaꞌa ímba awánaraawe.

Copyright information for `AUY