Hebrews 12

Maníkó kentáásifowai-iꞌo wéin-aai.

Miwí miyáumai maéꞌómbanifo kesáá maarásá ónaumne. Miwí Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba uráawi túwaandu ompímbá kesáá afufumpinkáántá méraunasaraanta Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba on-ámbá aráásíméwata mindásafeta umbai-tántááꞌá ifátuweta kentáámó sáwí-imayaagomo taꞌótokaimba ifátuweta waásimo tuwaantantésamo mimbórá-ímáyáámó arááíwáéntemba Maníkómó aráásímakain-ampata ímba suwesaraí ínata fasiꞌámaisa kónaumne. Waásimo tuwaantantésamo ayáíyáꞌó wéraim-beyantafesamo imáyáamo ontembá Ísuntafeta aantemba imáyáasa onó. Ísu imáyáasa símakaisata Maníkón-aaisafeta simankúnkúnta únanasa imáyáasa símímba póta Maníkómpátá kááísamai maéꞌmaeta úmaeta iyónaumne. Ísu ánaaemba arunkó aamoí índa-imayaa éna póna aaraa-táíyáꞌó puwíndasafena ímba aꞌáo séna aaraa-táíyáꞌó púwón-antafesamo tigaesáfésamo ombá ímba imáyáa éna póna Maníkó kawáán-uráiwain-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá

maraꞌá méraiye.

Ísuntafeꞌa imáyáan-oro. Marapáꞌó méronkaꞌo sáwí-waasi sáwíꞌo uwánkáfaꞌo íyúwanamo fasiꞌámaimo maéꞌéíntemba imáyáa éꞌa ímba tuwesaraí ínaꞌa ímba ifátuwemba fasiꞌámai méraaro. Aoisaambá ayaawaiyéꞌa fasiꞌámai méraampinkemba ímba tínkamowaꞌa pukáawe. Maníkó fasiꞌátinkaindasafena séna kesiyáámúntone kesáánintone ísáaro súwana agaimaréna siyáin-aai imáyáan-oro. Maarán-ááí siyáiye.

Fasiꞌaénkó arumbó tímakaiwai arupíse uwátinkena kesáánimba owémó siwáísáféna kesáái isáíwae séna wétinkamiye. Mindásafena kesááninkoo Fasiꞌaénkó arupíse uwánkáímba ímba sáwísamban-iye-imayaa éma sáwíꞌo uráanda óraakaꞌo simámakaimba enarunkó
ímba sáwíꞌa íno
agaimaréna siyáiye.
Umbai-tántááꞌó kempáꞌó timbá Maníkó kaweꞌá uwátinkena wení iyámpói owaná póna miyá wéuwatinkaiye. Seyaafáꞌ-íyámpóí kaweꞌó íyantafesa miwí tinófoi arupíse wéuwatinkaawe. Maníkó seyaafáꞌá wení iyámpói umbai-tántáápínkémbá arupíse uwátínkáímba umbai-tántááꞌó wéraiwai Maníkóní iyámpóín-ofo umbai-tántááꞌó ímbo wéraiwai megusáí-íyámpóín-owe. Moórá-aaiwaraꞌo súnda ísáaro. Marapákén-késífóisaisa arupíse uwásínkaraawata miwí táái iséta miyáumai wíyómpaken-kentaasifowan-aai iséta kaweꞌ-úmai méta minórááꞌ-ááísá miyásá onó. 10 Kári-kanaa marapákén-késífóisaisa miwítí imáyáafinkemba arupísesa uwásinkanaafo Maníkó kaweꞌá uwátinkanae séna kaweꞌ-aantemba úmaisa méraandasafenasa wemó kaweꞌó úmaimo méraintemba miyásá ondasáfénasa arupísesa wéuwasinkaiye. 11 Arupíse uwásinkaindarata sirunkó umbaí táínata ínta aamoí éta ánaaemba minúmbáí-tántáákó kaweꞌó uwásinkaindarata minúmbáí-tántáákóní anondáá kentáásirunko aáno úmaisa wérainata kaweꞌ-úmaisa méranaumne.

Miyám-baaran-oromo siyáin-aai.

12 Miyáumai káráwiyeꞌa tiyáántán-kwiyéꞌa 13 arupíse-amba imáyáa úmai arááíwáéro. Kempínkémbá tuwímbai tuwánésa sáwí-amba arááíwáéfo séꞌa

kaweꞌ-úmai méꞌa arupíse-amba arááíwáéro.

14 Tiyáántán-kwiyéꞌa seyaafáꞌ-wáásíséꞌa faru úmai méraaro. Ímbo kaweꞌ-aantembo úmaimo méraawi Fasiꞌaénkómbá ímba awánánááfo kaweꞌ-aantemba úmai méraaro. 15 Kempínkémbá tuwímbai Maníkó úwoi túwaꞌnai iwáímbá auwáúnafo séꞌa káráwiyoro. Kempínkémbá tuwímbai tirunkó sáwíꞌo índarakemba misáwí-ímáyáágó seyaafáꞌ-wáásífímbá wété ifáínifo káráwiyoro. 16 Sáwí-tantaatafeꞌa tirááísafeꞌa ofáínifo káráwiyoro. Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Íso Maníkóntáféna ímba imáyáa éna sáwíꞌo uráintemba kempínkémbá tuwímbai miyá ofáínifo káráwiyoro. Wemá Maníkóntáféna ímba imáyáa úwaimba moórá-kanaa áái tówana áfákontafena séna ení tómbá nasímínana mintónkón-ánóndáá emá aifaráán-íyámpóí úrénana kenkáísifowa kaweꞌ-áásúmíꞌá amíníye séna 17 ména ánaaemba moórá-imayaa éna kesifo kaweꞌ-áásúmíꞌá simínkwae séna óraaꞌ-ifiꞌa tówana afowámá áfákomba kaweꞌ-áásúmíꞌá aména póna wembá ímba amúwana ááémo sáwíꞌo uráin-tantaako afowámá kaweꞌ-áásúmíꞌó amínda-amba fáíkaiye. Kempínkémbá tuwímbai miyá-sáwíꞌá ofáínifo káráwiyoro.

18 Naaófáꞌá Ísareri-waasi Sáínai-omaꞌ-aefempaꞌa komérowana óraaꞌ-iyama kéna tinepáí kówasa uwaná óraaꞌa kumeuꞌá úwana óraa-fiyunda torówana 19 uwíyemba óraakaꞌa tufúwana aaigó aantemba séna waásiye póíye maanómákáꞌó tíyaꞌo éꞌa óntantamba tínkamiyasa puwónááwe súwasa minááímó ísón-kwaasi táátafesa ésa sésa anekaꞌá moórá-aai ímba sínata ísáano sésa táátafesa ésa 21 awánon-tantaaꞌa óraa-taatafesa uwaná Mósese séna sááteꞌa isaꞌá tataꞌá úne siyáiye. Naaófáꞌá Ísareri-waasi miyán-tántááꞌá koawánaraafo kembiwí miyán-tántááꞌá ímba kowéawanaawe.

22 Ímba miyá éꞌa Maníkómpáꞌó tiyáamba maaráráámbá wéowe. Moórá-omakon-awiꞌa Sáíyóni-omapaꞌa téꞌa Maníkó fasiꞌaénkwáráwíní naaópaꞌa téꞌa wíyómpaꞌa aú-naoꞌa Yérúsaremufakaan-daopaꞌa téꞌa wíyómpaken-kisau-waasimo sáwífaꞌo túwaandu úmaresamo Maníkón-áwíꞌo mósá marésamo aamoimó opaꞌá téꞌa 23 aifaꞌó Maníkómpáꞌó tésamo wení waási-iꞌa úmai méraapaꞌa tiyáawe. Wíyómpaꞌa aúfáífimba miwí túwíꞌa agaimakáiye. Maníkó seyaafáꞌnánká miwímó méraawini áwáusafena tísai índawimpaꞌa téꞌa marapáꞌó arupíse úmaimo méraawanamo Maníkómó sásáꞌ-íꞌo uwátínkaraiwai wíyómpaꞌo miwí timantómbó méraapaꞌa téꞌa 24 Ísumpaꞌa Maníkó aú-aai símaimo

kááísamakaimba aráásímíwaimpaꞌa tiyáawe. Naaófáꞌá Kéni áfákomba Éperimba tufúwana puwúwana wení naaemá kumúwana mindásafena anondáá sáwí-meyamba amínkwae siyáimbanifo Ísuni naaemó kunkáimba waási kaweꞌá uwátínkáímba wempáꞌá tiyáawe.

25 Maníkó kembiwísáfénamo aaimó sínda-aai ímba taraiséꞌa káráwiyoro. Naaófáꞌá Mósese marapáꞌá ména Maníkón-aai simátimuwasa taráíyaawi sáwí-meyamba maiyáawe. Miyáumaimo wíyómpakewimo simátiminda-aaimo taraisíyawi éraiꞌa sáwí-meyamba maénááfo káráwiyoro. 26 Naaófáꞌá Maníkó Sáínai-omapakemba aaí súwana óraaꞌ-marima taráímbanifo káféꞌa óraaka séna moórá-kanaamo tínda anekaꞌá óraaꞌ-marima taaó senaná wíyónkowe maragówé óraaꞌ-marima táíníye siyáiye. 27 Anekaꞌó óraaꞌ-marima taaó sénaumnemo siyáin-aaigoni áwáuma maarán-iye. Marímo táínda-tantaaꞌa naaófáꞌó úmakain-tantaaꞌa póna taiꞌáínífo maríma ímbo kanaaꞌó táínda-tantaaꞌa waéꞌwaeꞌa íníye.

28 Miyáumai marímo táínda Maníkó kentááráꞌá káráwiyaimba póna ínta siyuwáínda póta sirunkó kaweꞌá ínata aamoí éta wentáféta éta wenáwíꞌa mósá maréta wen-ímáyáá mósá máráandasafenasa aamoí íníye. 29 Kankambó tiyúꞌmaimo iyafímbó agaisúwáantemba Maníkó miyá ínata póta

wen-ímáyáá mósá maréta ménaumne.

Copyright information for `AUY