Hebrews 13

Maníkó aamoí ínkwae-iꞌa orómó siyáin-aai.

Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamaimo méraawi Maníkóní akúníꞌa uráamba póꞌa moórá-mora-waasi kentirumbá timéꞌa ímba ifátúwáaro. Namuꞌ-waasímó tíyaꞌo éꞌa tóné naané timéꞌa ímba ifáꞌá tiyúwáaro. Tuwímbaimo miyámó uráamba ímba marapáꞌ-wáásí kaweꞌá uwátínkaraafo wíyómpaken-kisau-waasi miyá uwátínkaraafo ímba wíyómpakewi owé-ímáyáá uráafo marapákén-kwáásí owé-ímáyáá uráawe. Mindásafeꞌa namuꞌ-waasí túwaꞌnai oro. Maníkóní waásifinkemba wení waási onkákémbá tuwímbai tíꞌmaesa ándáfaꞌo mótínkáámba miwíséꞌa ándáfakaan-úmai méraafo mindásafeꞌa imáyáa éꞌa túwaꞌnai oro. Umbai-tántááꞌá miwífímbó wérain-kwaasi kembiwífínkwáráꞌá miyáumai umbai-tántáákáámbá wéraiwain-ofo imáyáa éꞌa túwaꞌnai oro.

Aaremó waaimó máéwasa waaimó aaremó máéwasamo on-ámbá kaweꞌ-ámbán-ifo aaré ímba sáwí-ankaꞌa níyasa waaí ímba sáwí-ankaꞌa níyasa miyáumai méraafo aare-úméné waai-úméné ímba oro. Miyá íyanamo éna Maníkó sáwí-meyamba timíníye.

Maníkó séna

ímba tiyuwéꞌa túwaꞌnai ónaumne
minááímó siyáintafeta fasiꞌámai méta séta

Fasiꞌaénkó súwaꞌnai imbá póꞌa waásimo
sáwíꞌo uwásinkaiyamba ímba sááꞌa íníye
séna Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna siyáimba póꞌa óntantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa miyán-tántáákó kembá taꞌótorainaꞌa sáwíꞌa ofáínifo

makáan-tantaatafeꞌa séꞌa mindá kanaán-iye seró.

Ááémo kentí óraaꞌ-waasi Maníkón-aaimo simátímakaawisafeꞌa imáyáan-oro. Miwímó maéꞌón-awauwe pukáan-awauwe imáyáa éꞌa Maníkóeꞌo kááísamaimo maéꞌmaeꞌo éꞌóntemba miyán-oro. Ísu Káráísiti naaófáꞌó uráintene káféꞌwaraꞌo miyámó wéintene ánaaenkwaraꞌo miyámó índawe. Mindásafeꞌa tómbá aambó fáíꞌmakaan-amba arááíwaiyamba ímba túwaꞌnai ínífo Maníkó úwoi súwaꞌnai úmaisa wéfasiꞌasinkaifo fíꞌo-fiꞌon-aai karoꞌ-ááí

iséꞌa arááíwáéfainifo káráwiyoro.

10 Ísu Káráísitimo puwénamo wenáú Maníkómbó ámakaintafenasa súwaꞌnai imbánifo ámáán-daumpaꞌo ámáán-kisau-waasimo póí tufúꞌmaimo Maníkómbó ámén-kwaasi ímba kanaaꞌá wétuwaꞌnai-iye. 11 Aifaꞌ-ámáán-káwáágó waásiti aoisaantáféna póí tufúkéna naaemá umaéna Maníkóní ufaen-dáúmpáꞌá iyéna mindááémá tufimpín-úmáráísasa mimpóí mindáókoni aumépaꞌa ímbo nombá agaisukáawe.

12 Miyáumai Ísu Káráísiti kentáásáféna imáyáa éna sáwí-imayaa maitiyuwánae séna ímba aꞌáo súwasa áíꞌmaesa mindáókoni aumépaꞌa móankesa tufúwana puwúwana wení naaemá kunkáiye. Miyámó uráimba póímo tufúꞌmaimo Maníkómbó ámén-kwaasi ímba kanaaꞌá wétuwaꞌnai-ifo kentáá wésuwaꞌnai-iye. 13 Ísumba áíꞌmaesa mindáókoni aumépaꞌa móankaresa tufúwana pukáimba miyáumai ámáán-daumpaꞌo póí tufúꞌmaimo Maníkómbó ámén-amba tuwáúnasasa wembó símai sáwíꞌo uwánkaraantemba kentááwáráꞌá símai sáwíꞌa uwásínkáámba póta ínta wentá auwánaumne. 14 Marapáꞌó waéꞌwaeꞌo índa-naoꞌa ímba wéraintafeta wíyómpaꞌo maéꞌmaetaamo onda-náópata imáyáasa éta póta ínta wentá auwánaumne.

15 Maníkómbó póímo áméntemba Ísu Káráísiti kentáásáfénawe séna pukáintafeta Maníkóní waási úne súndawisa aamoí uwánkámae iyéta wenáwíꞌa mósá maréta ínta túwáano. 16 Kaweꞌá uwátinketa túwaꞌnai eta íntaamo túwáandasafena Maníkó aamoí íníye.

17 Kentí óraaꞌ-waasi-taai iséꞌa síyantemba miyán-oro. Kembiwíyáꞌá kaweꞌ-úmai káráwimae iyésa ánaaemba Maníkómbá minkísáúsáféꞌa simámenaawe. Miwí tááimo ísámai kaweꞌó íyasamo ésa aamoí íyaꞌa mindásafeꞌa kaweꞌ-úmai ménaawe. Miwí tááimo ímbo ísámai kaweꞌó íyasamo ésa miwítí kísau umbaí táínaꞌa mindásafeꞌa ímba kaweꞌ-úmai ménaawe.

18 Imáyáa éta kentáásirumpinta ímba aaí wéraisata seyaafá-tántáátáféta arupísesa ónaesa súmpo kentáásáféꞌa Maníkómpáꞌá inaí símae íyóro. 19 Óraaka simátimeꞌa súne. Anekaꞌá kentópaꞌa kárikaꞌo konda-ámbá Maníkó paápé índasafeꞌa inaí seró súne.

Inaimó siyáin-aai.

20 Maníkó faru wéuwatinkaiwaini áwáugo éna Fasiꞌaénkó Ísu pukáimpinkemba íyáfasinankarowana puwúwanamo wení naaemó kunkáintafena póna símai kááísamakain-aai waéꞌwaeꞌa ínana sipisípiyaꞌo káráwiyaiwaimo intembá Fasiꞌaénkó Ísu kentááráꞌá wégarawiyiye. 21 Maníkóní imáyáafinkembo íyantafena Maníkó fasiꞌaémbó timíndasafeꞌa inaí súne. Maníkó kentáásirumpinta kísau wémaimba Ísu Káráísitini fasiꞌaéntámbá wembó arááímo tain-kísáú Maníkó maíndasafeꞌa inaí súne. Ísu Káráísitin-awiꞌa aasiyaasí óraaꞌa waéꞌwaeꞌo imbá éraiꞌ-aai intáféꞌa inaí súne.

22 Kesí waásisono. Óraaka simátimeꞌa súne. Fasiꞌátínkáándasafeꞌa maanáúfáí agaimái timúnda ímba ayáátááꞌ-aain-ifo aáno méꞌa ísáaro. 23 Moórá-aai ísáaro. Moóráwigon-awiꞌa Tímóti ándáfakemba faúꞌánkáámba póna ááémo tínaꞌo éꞌa kentópaꞌo kondaráꞌá áíꞌmaeꞌa kónaumne.

24 Kentí óraaꞌ-waasisafetaawe Maníkóní waási seyaafáꞌ-wáásísáfétaawe simátimeꞌa séꞌa kaweꞌ-úmai méraaro súne. Maníkóní waási Ítáári-marafakewi simátimesa sésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe.

25 Maníkó úwoimo wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.

Kesáái taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY