Hebrews 7

Minkwáásígó Méríkíséteki wemá Sérémi-naopaken-kwaasiti kawáágó éna Maníkó íyáákaraiwaini ámáán-kawaago úwana naaófáꞌá Émbaramu namuro-wáásítí óraaꞌ-waasise tiyéna íyáákaron-aempakemba túwana Méríkíséteki Émbaramumba aampaꞌá awánéna kaweꞌá uwánkowana Émbaramu namuro-wáásítí moparáwímbó maiyómba siyáánkaiyaꞌa tuwínkena Méríkísétekimba moórá-unkwima ámakaiye. Méríkísétekintafesa mináwíkóní áwáuma kawe-káwáágón-iye sésa waéꞌmai wésewe. Wemá Sérémi-naopaken-kwaasiti kawáágón-áwíkoni áwáuma faru-káwáágón-iye sésa waéꞌmai wésewe. Méríkísétekin-aíwáꞌná túwíꞌwara anófoi túwíꞌwaraꞌa ímba agaimakáamba wéraisana wembó maꞌánkarain-kanaawe pukáin-kanaawe ímba agaimakáamba wéraiye. Wenáái miyán-ááí ímbo wéraintafena Maníkón-ááninkoraamba uréna ámáán-kawaa-iꞌa

úmai maéꞌmaeꞌa íníye.

Maanááí imáyáan-oro. Kentáá síwáꞌnáma Émbaramu óraaꞌ-waasi úmbanifo wemá Méríkísétekimba namuro-wáásítí moparáwímpínkémbá moórá-unkwima ámakaimba póta mindásafeta séta Méríkísétekima Émbaramumba íyáákaraiye súne. Moóráwigo Émbaramun-aísaafitantambo uráiwain-awiꞌa Rífái wenándáfaken-kwaasifinkemba tuwímbai ámáán-kisauraꞌa íyáfasintinkaraiye. Maníkóní ámáámpinkemba moórá-amaanko séna Ísareri-waasisono. Kentí moparáwímbó wémaempinkemba aasiyaasí siyáánkaiyaꞌa tuwímbarempinkemba moórá-unkwima kentí waási Rífáin-andafaken-kwaasi tíméro siyáiye. Méríkísétekimo Rífáin-andafaken-kwaasigomo uráinkakaa séta Émbaramu wembá moórá-unkwima ámakaimba ámáánkomo siyáintemba uráiye súsino. Énifo Méríkíséteki ímba Rífáin-andafaken-kwaasigon-ifo Émbaramumo siyáánkai-unkwimo makáimpinkemba moórá-unkwima úwoi maimaéna kaweꞌá uwánkena Maníkómó Émbaramuntafena kaweꞌá uwánkanaumnemo símaimo kááísamakaiwaimba kaweꞌá uwánkaraiye. Óraaꞌ-waasigo káriꞌ-waasigomba kaweꞌó uwánkáímba minááí iséta póta Méríkíséteki Émbaramumba íyáákaraiye súne. Rífáin-andafaken-kwaasi siyáánkai-unkwifinkemba moórá-unkwimo wémaewai wépuwon-kwaasin-ofo Méríkíséteki siyáánkai-unkwifinkemba moórá-unkwima maiyáiwaintafena Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna wemá aúnarena úwoi méraiye sisaná póna wemá Rífáin-andafaken-kwaasi íyáákaraiye. Imáyáa éꞌa séꞌa Émbaramu Méríkísétekimba moórá-unkwi ámakonkaꞌa Rífáiwaraꞌo ámakaintemba éna wemá moórá-unkwima wémaiwai ámakaintenkaamba uráiye. 10 Émbaramu Méríkísétekimba awánéna moórá-unkwimo ámakonkaꞌa Rífái ímba paápé uréna aíwáꞌnágo arumpimbó méronkaꞌa uráintafeꞌa mindásafeꞌa súne. Rífáiwaraꞌa Méríkísétekimba ámakaintemba uráiye súne.

11 Naaófáꞌá Maníkó ámáámbo simátímakonkaꞌa Rífáin-andafaken-kwaasi ámáán-kisau maésa póí tufúꞌmai Maníkómbá amíyantafena Maníkó íyáfasintinkena Éronimba aifaꞌ-ámáán-káwáá íyáfasinankaraiye. Rífáin-andafaken-kwaasiti kísaumo arupíse uwátínkáínkakaa Maníkó ímba anekaꞌá aifaꞌ-ámáán-káwáá íyáfasinankaisino. Ímba Éroninkaan-kwaasin-ifo Méríkísétekinkaan-kwaasi íyáfasinankaraiye. 12 Maníkó séna aú-aifaꞌ-amaan-kawaama íyáfasinankanae súmba póna ááéraan-amaamba ámáán-kisau-waasi Maníkóntáfésa ísámai póí tufúꞌmai ámén-amaamba ifátuwena aú-amaamba simásimuwata ísaraumne. 13 Minááí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitintafena séna ímba Rífáin-andafakemban-ifo moórá-anda Yúndaan-andafakemba paápé uráiye. Naaófáꞌá Mósese ámáán-kisau-waasisafena siyónkaꞌa ímba Yúndaan-andafaken-kwaasisafena siyáiye. Ímba Yúndaan-andafaken-kwaasin-ofo Rífáin-andafaken-kwaasi Maníkóntáfésa imáyáa ésa póí tufúꞌmai óntan-taareraꞌo agaiyáamba ísaraumne.

Ísu Méríkísétekiyaam-amaan-kawaagon-aai.

15 Minááígóní áwáuma maarán-iye. Maníkó aú-amba aráátimena aú-aifaꞌ-amaan-kawaago Méríkísétekinkaan-kwaasi íyáfasinankaraiye. 16 Ímba Rífáin-andafakemban-ifo fasiꞌaémpínkémbá maéꞌmaeꞌa éna ímba taiꞌáíndawi aifaꞌ-ámáán-káwáá-íꞌa úmai íyáfasinankaraiye. 17 Mindásafena Maníkón-aai aúfáí-wandaaifimba agaimaréna séna

moóráwigon-awiꞌa Méríkíséteki
óraaꞌ-amaan-kawaago uráintemba
emá miyán-kísáú maimaé iyínone
Ísu Káráísitintafena siyáiye.
18 Ááéraan-amba

Rífáin-andafaken-kwaasiti ámáán-kisaugo ímba fasiꞌámai wérontafena ímba túwaꞌnai úmai arupíse uwátinkowana Maníkó ááéraan-amba ifátuwena moórá-amba kaweꞌ-ámbá aráásimuwata éraiꞌe séta fasiꞌámai méta Maníkómpátá wégune.

20 Rífáin-andafakemba ámáán-kisau-waasi íyáfasintinkonkaꞌa úwoi íyáfasintinkesa ímba aaí símai kááísamakaambanifo Maníkó Ísu Káráísitimba aifaꞌ-ámáán-káwáágómbó íyáfasinankonkaꞌa aaí símai kááísamakaiye. Mindásafena agaimaréna séna

Fasiꞌaénkó séna emá ámáán-kawaago éma
maéꞌmaeꞌa ínone séna minááí ímba taraisíníye
Maníkó wenááninkontafena símai kááísamakaiye.
22 Minááígó ááéraan-aai íyáákowana Maníkó símai kááísamakontafena Ísu Káráísiti séna minááí

éraiꞌ-aai waéꞌwaeꞌa íníye siyáiye.

23 Moórá-aai ísáaro. Ááéma ámáán-kisau-waasi sáwífaꞌa mésa pósa púwúntemba anondááraꞌa fíꞌowima minkísáú maimaésa iyáambanifo 24 Ísu Káráísiti maéꞌmaeꞌa éna ímbo puwíndawi aifaꞌ-ámáán-káwáá-kísáú maimaéna iyéna 25 maéꞌmaeꞌa éna kentáásáféna imáyáa éna Maníkómpáꞌá áísai úmae iyéna póna kanaaꞌá sáwí-imayaafinkenta wéfausinkaiye. Ísu Káráísitinkaꞌa kááísamaisa méta Maníkómpátáámó kúnda-waasisa sáwí-imayaafinkenta wéfausinkaiye.

26 Ísu Káráísiti aifaꞌ-ámáán-káwáágó éna Maníkóntáféna imáyáa éna sáwí-aai wempímbá ímba wéraisana kaweꞌ-aantemba úmai ména marapáꞌá sáwí-waasifimbo maúnkaꞌa ímba sáwíꞌa uréna wíyómpaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá iména miyán-áífáꞌ-ámáán-káwáágó ména kanaatá seyaafá-tántááꞌá wésuwaꞌnai-iye. 27 Waásimo sáwíꞌo untáfésawe miwímó sáwíꞌo untáfésawe Rífáin-andafaken-kwaasi aifaꞌ-ámáán-kwáásí póí tufúꞌmai Maníkómbá ámaꞌmae iyáambanifo Ísu Káráísiti sáwíꞌo í-ááí wempímbá ímba wérowana póna miwímó uráantemba ímba póí tufúꞌmai Maníkómbá ámaꞌmae iyéna waásimo sáwíꞌo ontáfénawe séna mimbórá-kanaa puwéna minkísáú taiꞌásukaiye. 28 Ámáán-aaifinkemba aifaꞌ-ámáán-kwáásí íyáfasintinkowasa mararákén-kwáásí pósa sáwíꞌa uráambanifo minámáánkó ánaaemba Maníkó símai kááísamarena séna miyá ónaumne séna wenáánimba sásákómbá íyáfasinankowana aifaꞌ-ámáán-káwáá-íꞌa úmai maéꞌmaeꞌa wéiye.

Copyright information for `AUY