James 2

Mimbórá-ímáyáán-oro-aai.

Kesí waásisono. Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti fíꞌoran-aai wéraiwaini aaisáféꞌa éraiꞌe séꞌa wenkáꞌá timankúnkúmba ofo túwíꞌo wérainda-waasi kaweꞌá uwátinkeꞌa túwíꞌo ímbo wérainda-waasi tínaaemba uwátímémba mindá sáwíꞌa ofo káráwiyoro. Túwaandu ompímbó moóráwigomo óntawaraꞌ-waasigo éna kaweꞌ-únánkwátói úmaena tisanamó óntaiyain-kwaasigo éna sáwí-unankwatoi úmaena tisaꞌó kaweꞌ-únánkwátóiwarawintafeꞌa simándáraꞌa tamauwó séꞌo sáwí-unankwatoiwarawintafeꞌo nénkaꞌa tamauwómó sembá mindá sáwíꞌa wéowe. Miyámó sembá kempínkémbá tuwímbai túma maimaéꞌa iyéꞌa tuwímbai símai sáwíꞌa éꞌa sáwí-imayaasamba tuwínkaaꞌa wéowe.

Kesí waási ken-ímáyáámó únda-waasi ísáaro. Marapáꞌá méraan-kwaasi óntaiyain-kwaasi tuwánésa sésa úwoi-waasin-owe sefó Maníkó óntaiyain-kwaasi weséꞌa kááísamai fasiꞌámai méraan-kwaasi tuwánéna séna kesí waásin-owe wésiye. Ááéma Maníkó séna tirumbó símén-kwaasi kawáánúndafaꞌa ménaawe siyáimba óntaiyain-kwaasisafena miyá siyáimba póꞌa múra tiyúwáafo. Óntawaraꞌ-waasi túma ímba maimaéꞌa íyóro. Óntawaraꞌ-waasi kembiwí sáwíꞌa uwátinkesa aaimá simátinkesa Ísu Káráísitin-awiꞌa íyáákarain-awiꞌa kentí óraakon-awiꞌa símai sáwíꞌa uwánkáámba póꞌa miwí túma maimaéꞌa íyófo.

Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

esáfé-ímáyáámó óndantemba
fíꞌowi-imayaawaraꞌa oro
siyáimba póꞌa minkáwéꞌ-ámáámbó fasiꞌaén-ámáámbó arááíwaeꞌo éꞌa kaweꞌá íyambanifo
óntawaraꞌ-waasi túmo maimaé iyéꞌo óntaiyain-kwaasi tiyuwéꞌo éꞌa sáwíꞌa ónááwe. Miyámó éꞌo éꞌa kaweꞌ-ámáámbá taraisíyana Maníkó aaimá simátinkainiye. 10 Seyaafáꞌ-ámáámbó arááíwaesamo moórá-amaambo taraisíyambo éna aaimá simátinkena séna seyaafáꞌ-ámáánkómbá taráísówin-owe síníye. 11 Maníkó séna ímba aare-úméné waai-úméné oro séna moórá-aaiwaraꞌa séna ímba waási tínkamiyasa púwóro siyáiye. Ímbo aare-úméné waai-úménémó ombánifo waási tínkamiyasamo puwíyamba ámáámba wétaraisowe.

12 Maníkón-aai sásáꞌ-ááígó póna minááígó sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba faútinkainiye. Maníkó wenáái arááíwáéwiye taráísówiye tuwánéna tísai índa póꞌa imáyáa éꞌa kentóikaꞌe kentúraꞌe káráwiyoro. 13 Maníkó aaifimbá maitinkáíndaraꞌa tirumbó ímbo uwátínkaraawi Maníkó wenarumbá ímba uwátinkainiye. Maníkó aaifimbá maitinkáíndaraꞌa tirumbó uwátínkaraawi ímba tááꞌa ínana Maníkó aruntaféna uwátinkainiye.

Timankúnkúne kawe-kísáúwémó máén-aai.

14 Kesí waásisono. Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmbo ésamo ímbo kawe-kísáúmó maésamo ésa miwí táái úwoi tóikaken-aai wésewe. Minááí tóikaken-aantemba sembá póna Maníkó ímba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye. 15 Maníkóní waásifinkembo moóráwigomo ménamo unáánkwátóiye tóné ímbo makáindawintafeꞌo 16 kembiwímó séꞌo tómbá nenaná ámúꞌa fáínama unáánkwátói aneꞌá márénana kokoꞌá ínama waaó séꞌo tóné unáánkwátóiyemo ímbo améꞌo éꞌa kentáái úwoi tóikaken-aai wésewe. 17 Mindásafeꞌa Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmba ombánifo ímbo kawe-kísáúmó máémbo éꞌa timankúnkúmbo on-ááí tóikaken-aantemba sefó tirumpinkémbá ímba wésewe.

18 Tuwímbaimo sésa Maníkón-aaisafeꞌa simankúnkúmba únda póꞌa Maníkóní waási únemo sewasamó tuwímbaimo sésa kawe-kísáúmó maúnda póꞌa Maníkóní waási únemo sembá kemá Yémísi súne. Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmba ombánifo kawe-kísáú ímba máémba póꞌa Maníkóní waásiyaꞌo ímba tuwánáúmne. Kemá kawe-kísáúmó maúnda suwáné séꞌa Maníkón-aaisafeꞌa amankúnkúmba óne sénááwe kemá Yémísi súne. 19 Maníkó kímborawigo méraiye séꞌo éraiꞌemo sembá kaweꞌ-ááí sembánifo miyá aantemba sembánifo Maníkó kaweꞌ-ámpáꞌá ímba métinkainiye. Waántáwankoni kísau-waasiwaraꞌo miyámó sembá kantúmba matuwésa sembá póna Maníkó ímba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye.

20 Ímba kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásín-owe. Ísun-aaisafeꞌa timankúnkúmbo ombá ímba kawe-kísáúmó máémba úwoi-aaiyaamba sembá póꞌa miwání áwáumo simátíménda ísáaro. 21 Naaófáꞌá kentáá síwáꞌnáma Émbaramu Maníkó simámakaintembo índasafena ááninkon-awiꞌa Áísáakimba óntan-taareraꞌa mósá ánkarena tufínena úwana Maníkó séna aꞌáo siyáiye. Émbaramu miyá uráintafena Maníkó séna arupíse úmai méraane siyáiye. 22 Émbaramu Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna amankúnkúmba éna ímba miyá aantemba uráifo simámakaintemba uráimba Maníkón-aaisafena fasiꞌámai éraiꞌe siyáimba éꞌa ísaraawe. 23 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Émbaramu Maníkón-aaisafena éraiꞌe séna amankúnkúmba úntafena Maníkó séna arupíse úmai méraanemo siyáimba minááígóní áwáuma Émbaramu Áísáakimba tufuwíndasafena uráinkaꞌa aforaꞌá paápé uráiye. Ánaaemba Émbaramuntafesa sésa Maníkóní waásin-iye siyáawe. 24 Maníkón-aaisafesa éraiꞌe sésa timankúnkúmba ésa kawe-kísáú wémaewisafena Maníkó séna arupíse úmai méraawe sifó Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba ésa ímba kawe-kísáú wémaewisafena arupíse úmai méraawe Maníkó ímba síníye. Minááí káféꞌa wéisaawe.

25 Maníkón-aai aúfáífimba naaófáꞌá agaimaréna moórá-ininko aankaróꞌ-ánkáꞌó nún-ininkon-awiꞌa Réꞌapi fíꞌonkaa-ininkon-aai siyáiye. Yósúwa

maramá aúpáꞌá koawánaakaiyo séna tiꞌmarówasarai minínínkóní naaúmpaꞌa tuyaná mindárai-taai iséna éraiꞌe séna wenamááraa tínkamofo séna moórá-aamba aráátimuwasarai kuráaye. Minínínkó miyá úntafena Maníkó séna arupíse úmai mérain-inimban-iye siyáiye.
26 Timambó kóísasamo waásimo púwóntemba Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba ésa ímba kawe-kísáú wémaewi miyáráán-úmai ímba tirunkakémbá timankúnkúmba ofo tóikakemba wésewe.

Copyright information for `AUY