John 10

Sipisípigoni kusaifáꞌó káráwiyaan-aai.

Ísu séna éraiꞌa simátimeꞌa súmpo ísáaro. Sipisípi kusaifáꞌó kónae síyawi ímbo sipisípigoni ontafímbó íyáférémbo kusaiyákémbó íyámaatesamo ésa miwí umén-kwáásíyé sénááwe. Sipisípiyaꞌo káráwiyaiwai ontafímbá wéiyaferaiye. Miyáumai ontarákén-káwáágó ontá tiyánkáísana íyáferena wení sipisípi túwíꞌa itáántaisasa wenáái isésa wempáꞌá kowaná sipisípi kusaifákémbá tíꞌmaena aifaꞌá wisasá wenáái isésa wéaraaiwaewe. Énifo fíꞌon-kwaasi-taai ímba isésa arááíwaiyamba inkaisésa wété wéowe Ísu miyá simátimuwasa minááígóní áwáuma ímba ísaraawe.

Ísu sipisípiyaꞌo káráwiyain-aai.

Minááígóní áwáuma ímba ísóntafena Ísu séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Sipisípigoni ontamá kemá úne. Ímbo kunkáundaraꞌo tuwímbaimo tiyáawi umén-kwáásín-owe. Miwí táái sipisípisonko ímba ísaraawe. Kemá ontamá úne. Kempáꞌó tíyaꞌo éꞌa íyáféráaro senasá íyáferaiyaꞌa káráwiyonaumne. Tómbó náíyantafesamo ésa kúwákárúwaresa násuwesa anekaꞌá íyáferanaawe. 10 Umén-kwáásímó tíyawimo ésa waási tínkambai sáwíꞌa uwátinkaiyambanifo kemá kunkáunda pósa fíꞌonkaꞌmaꞌmai kaweꞌá úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 11 Sipisípiyaꞌa kaweꞌ-úmaimo káráwiyaundawi úne. Sipisípiyaꞌo kaweꞌ-úmaimo káráwiyaiwai séna kesí sipisípi túwaꞌnai ónaumne séna puwíníye. 12 Énifo óntantafesawe sésa sipisípiyaꞌa káráwiyaawi áwáífiyaa in-íyánkómbá awánésa sipisípi ifátiyuwesa kówana sipisípisomba fámai watúwáísasa kóítawaaꞌa uwáguraawe. 13 Miwí sipisípiyaꞌo káráwiyi-imayaa tuwésa óntamo maíyan-imayaa wéowe. 14 Sipisípiyaꞌa kaweꞌ-úmaimo káráwiyaundawi úne. Kesifo kembá suwíyaisaꞌa kemá kesifombá awíyáúnana miyámó úndantemba kesí sipisípi seyaafáꞌá tuwíyáúnasa kembá wésuwiyaawe. Kesí sipisípi túwaꞌnai ondasáféꞌa póꞌa kemá puwónaumne. 16 Kesí sipisípi tuwímbai fíꞌon-kusaifaꞌa méraamba póꞌa kotíyáanasa kesáái isésa tésa mimbóráíꞌa úmai méraiyaꞌa seyaafá-sípísípíyáꞌá káráwiyonaumne. 17 Púwóndafinkemba íyáfasinaanda-imayaa kesifomá símísaꞌa kemá ewé súndasafena wenarumbá wésimiye. Kemó ímbo ewémó súndarakaa ímba kanaaꞌá sínkamowisino. Kesí imáyáafinkemba póꞌa kanaaꞌá puwónaumne. Púwóndafinkemba kanaaꞌá íyáfasinanaumne. Kesifomá simásimena séna miyán-uwo séna miyámó onda-fásíꞌáémbá símakaiye Ísu siyáiye.

19 Ísu minááímó súntafesa Yúndaa-oraaꞌ-waasi imáyáa ésa tuwínkaaꞌ-uwasá 20 tuwímbai sésa sáwí-amutamba arumpimbá méraintafena uwó-íꞌa wéena siyé. Ke nóra séra wenáái wéisaao suwasá 21 tuwímbai sésa sáwí-amutambo arumpimbó mérainkakaa ímba miyán-ááí sisinó. Sáwí-amutambo arumpimbó mérainkakaa ímba aúgafitan-kwaasi aúramba

kaweꞌ-úmai awánéna méraisino siyáawe.

Yúndaa-oraaꞌ-waasi tínaaembo uwánkaraan-aai.

22 Yúndaa-waasi óraaꞌ-amaan-dambo uráan-kanaamo túntemba Yérúsaremu-naopaꞌa tanómba kaúfúnkaꞌa minkánáá táwi-kanaa póna túwana 23 Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa ména Soromoní áúwimai úmakopaꞌa kúwasa 24 Yúndaa-oraaꞌ-waasi túwaandu ésa taúkúmaresa áísai esa sésa entáféta sáwífaꞌ-imayaasa wéune. Maníkómó íyáfasinankaraiwai wéamuꞌmaraundawisaama ewá ónómpo arupíse úmai sinatá ísáano suwaná 25 Ísu séna simátimunaꞌanifo ímba ísaraawe. Kesifo simásímakain-kisau wémaunda póna kesí áwáuma aforaꞌá wépaaꞌiye. 26 Kembiwí ímba kesí sipisípisomba póꞌa kesááisafeꞌa ímba timankúnkúmba wéowe. 27 Kesí sipisípi tuwíyáúnasa kesáái isésa wésiraaiwaewaꞌa 28 imáyáa timúnasa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ombá pósa ímba taiꞌánááwe. Kawáánúndafinkemba ímba kanaaꞌá tatafisénááwe. 29 Kesifomá símakaimba wení fasiꞌaénkó seyaafá-fásíꞌáénkómbá íyáákaisasa kesifomá kawáánimpakemba ímba kanaaꞌá tatafisénááwe. 30 Kesé kesifoéꞌa mimbóráíꞌa wéuye Ísu siyáiye.

31 Súwasa Ísumo sún-aaisafesa Yúndaa-oraaꞌ-waasi anekaꞌá tufuwónae sésa óntamba máúwana 32 Ísu simátimena séna kesifomá simásímakain-kisau kawe-kísáú wémaunaꞌa wéawanaafo nóin-kisauwa maúndasafera sínkamonaao súwasa 33 ímba kawe-kísáúsáféta tufumónaeta wéumpo Maníkómbá karaánááꞌo ankáándasafeta tufuwónaumne. Marapáꞌ-wáásígó séma Maníkó únemo séndasafeta tufuwónaumne suwaná 34 Ísu séna Maníkón-aai aúfáífimba ímbo karoꞌ-ááímó wérain-aufai agaimaréna séna Maníkó séna kembiwí maníkón-owe siyáiye moóráwigo agaimaréna siyáiye. Maníkón-aai simátímakowisafena séna maníkón-owe siyáiye. 36 Kesifomá simásinkena siꞌmákaisaꞌa marapáꞌá kunkáumpo Maníkón-ááninko úne súndasafeꞌa Maníkómbá ímba karaánááꞌa wéankaumne. 37 Kesifoní kísaumo ímbo wémaundarakaa kentáféꞌa wíyómpakemba ímba kunkáiye sewaisinó. 38 Kesifoní kísau wémaumpo kentáféꞌa wíyómpakemba ímba kunkáiye séꞌa ímba timankúnkúmba ombánifo kesí kísausafeꞌa Maníkóní kísau wémaiye séꞌo éꞌa mindásafeꞌa séꞌa wesé afowáeꞌa mimbóráíꞌa wéoye sénááwe Ísu súwasa 39 anekaꞌá taꞌótoranae sésa umbá taꞌótoꞌmai tofíyántuwowana kóuraiye.

40 Ísu miwí tiyuwéna Yóndani-nomba kofaténa ááéma Yónimo nombó maitínkaropaꞌa komérowasa 41 waásisomba túwaandu ésa sésa Yóni ímbo awánáúnda-kisau maiyáimbanifo minkwáásísáféna simásímakain-aai éraiꞌ-aai siyáiye suwasá

42 sáwífaꞌ-waasi Ísuntafesa timankúnkúmba ésa Maníkómpákémbá kunkáiye siyáawe.

Copyright information for `AUY