John 11

Rásarasimo pukáin-aai.

Moóráwigon-awiꞌa Rásarasi Pétáni-naopaꞌa mérowana áíꞌa úwasarai ámánaakai túwíꞌa Máríyaae Máátaaeꞌa mimbóráfáꞌá mésa Máríyaa ááéma ásé-wiyumbo úm-basawemba Ísun-aísamaiyaꞌa fatíyena wenaꞌnóntáusamba uwátukain-ininko éna tuwaawisáwágómbá áíꞌa wéuwasarai minámánáákáí moóráwigontafesarai sésarai Ísumba kosimáme sé óraakoo emó arumbó ámakaandawimba áíꞌa wéiye kosimámuwo suyaná kosimámuwana Ísu iséna séna Rásarasimbo áíꞌo wéimba ímba ékaꞌa puwíndasafena áíꞌa wéifo Maníkón-áwíꞌwara ááninko súwíꞌwaraꞌo mósá maráíyantafena áíꞌa wéiye Ísu súmba Máátaane Máríyaane Rásarasine wenarumbá tímakomba póna áíꞌo wéun-aai iséna kae-kánáá aánoꞌa maéna minkáꞌá wení kísau-waasisafena séna anekaꞌá Yúndiyaa-aempata kónaumne súwasa sésa óraakoo Yúndaa-oraaꞌ-waasi óntantamba tufuwónae sésa wéopaꞌa isa anekaꞌá mináémpáꞌá kónae wésene suwaná Ísu miwí simátimena séna kumeuꞌó isasamó kombá ímba sáma kaisasá pósa tanaambá wéfaafo sámo kaisasamó kombá ímba tanaambá wéfaawe. Miyámó ontembá isaꞌá káfé-kanaa kaweꞌ-úmai kísau maénaumne Ísu simátimena séna 11 kentáásí waásigo Rásarasi aúmá wéraimba póꞌa íyáfasinankaandasafeꞌa kónaumne súmba 12 Rásarasi pukóntafena Ísu súmbanifo wení kísau-waasi imáyáa ésa aún-kwéraimba póna íyáfasinainiye-imayaa ésa sésa óraakoo kaweꞌá imbá póna áíꞌa éꞌankainiye suwaná 14 Ísu aforaꞌá séna Rásarasi pukáiye. 15 Áíꞌo ipaꞌá ímba weséꞌo méraunda kaweꞌá imbá póta wempátáámó kondá suwánéꞌa kentáféꞌa timankúnkúmba éꞌa Maníkómpákémbá kunkáiye simásinkanaawe súwana 16 wení kísau-waasifinkemba moóráwigon-awiꞌa Tómaasi moórá-awiꞌa Títímási mináwíkóní áwáuma amáántágaeꞌa wemá simátimena séna Yúndaa-oraaꞌ-waasi Ísumba tufuwónáámba póta weséta puwónaeta mifátá kónaumne Tómaasi siyáiye.

Ísu puwíyampinkemba íyáfasinaiyawini áwáuma únemo siyáin-aai.

17 Súwana Ísu Pétáni-naopaꞌo kúmba Rásarasi puwúwasa utámárówana éíyaimba waúnkaꞌa Ísu koísaraiye. 18 Pétáni-naoꞌa Yérúsaremufaꞌa ewaaꞌá pósa 19 Máátaante Máríyaante tuwaawisáwágó pukóntafesa Yúndaa-waasisomba ifiꞌá kowétesa mérowana 20 Ísu wétiyemo sumbá Mááta iséna wétupaꞌa kúwana Máríyaa naaúmpaꞌa mérowana 21 Mááta Ísuntafena koséna óraakoo emó maankáꞌó méraandarakaa kesuwaawisáwágó ímba púwísino. 22 Káféꞌo Maníkómpáꞌó inaimó sinanamó éna miyá íníye-imayaa wéune súwana 23 Ísu séna enawaawisáwágó pukáimpinkemba íyáfasinainiye súwana 24 Mááta séna ánaaen-kanaa tínda pukáindafinkemba íyáfasinainiye-imayaa wéune súwana 25 Ísu séna puwíyampinkembo wéiyafasinaawemo sewíní áwáuma kemá úne. Aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyawini áwáuma kemá úne. Kesááisafesamo éraiꞌemo sésa kenkáꞌá timankúnkúmbo íyawimo ésa puwíyambanifo íyáfasinanaawe. 26 Mésa kesááisafesa éraiꞌe sésa kenkáꞌá timankúnkúmbo íyawimo ésa ímba puwónááwe. Mindásafe emá éraiꞌewa wéseno Ísu Máátaantafena súwana 27 séna Fasiꞌaénkóo emá Maníkómó íyáfasinankaraiwai wéamuꞌmaraundawi óne. Maníkón-ááninko óne. Marapáꞌá kúmíndawi emá óne Mááta siyáiye.

28 Mááta simásuwena wéna áúnkontafena ukutóípínkémbá simámena séna óraako wétena wéaantaiye súwana 29 Máríyaa iséna minúwóíyáán-úmai íyáfasinena wétupaꞌa kúmba 30 Ísu Máátaamo taawánónkaꞌa ména ímba naaópaꞌo túmba 31 Máríyaa íyáfasinenamo kúmba Yúndaa-waasi ifiꞌó wéton-kwaasi awánésa imáyáa ésa sésa Rásarasimbo utámakaapaꞌo ifiꞌó táíndasafena wiyé sésa arááíwaꞌmaesa kumbá 32 Ísumo méronkaꞌa Máríyaa wéna óraakon-iye séna aísamaifimba kífaena séna Fasiꞌaénkóo emó maankáꞌó méraandarakaa kesuwaawisáwágó ímba púwísino súwasa 33 Máríyaawe wenánaaenkaꞌo arááíwáún-kwaasiye ifiꞌó tombá Ísu tuwánówana arumbá éna umbai-tántáákó arumbá sáwíꞌa úwana 34 tísai ena séna náánkara utámakaao súwasa óraakoo taawánaao suwaná 35 Ísu ifiꞌá tówasa 36 Yúndaa-waasi awánésa sésa pukáiwaimba aruntaféna uwánkáíye suwasá 37 tuwímbai sésa aúgafitan-kwaasi aúramba kaweꞌó uwánkaraimbanifo nóra sénawa ímba asófankaisanawa pukáiyo siyáawe.

Ísu Rásarasimbo pukómpinkembo íyáfasinankarain-aai.

38 Suwaná Ísu áfááraumai arumbá úwana utánkaropaꞌa kúmba óntan-aifimba mámakesa óikaꞌa óntantamba awáá uwásukowana Ísu koawánéna 39 séna óntamba maisúwáaro súwana Mááta pukówin-ámánaako séna Fasiꞌaénkóo éíyain-kanaaraꞌo wáímba póna ánkúteꞌa íníye súwana 40 Ísu séna éꞌa simámakaumne. Kesááisafemo éraiꞌemo sémo kenkáꞌó amankúnkúmbo émo e Maníkóní kawe-kísáú awánáínone súwasa 41 óntamba maisúwówana Ísu wíyómpaꞌa awánéna séna kesifóo kesáái isáándasafeꞌa súwiyo súne. 42 Kesáái isáámpo maanááí súnda pósa maankáꞌó méraan-kwaasi kentáfésa éraiꞌa Maníkó aiꞌmákaisana kunkáiye sénááwe simásuwena 43 óraakaꞌa séna Rásarasiyo tiyó súwana 44 pukówi íyáfasinenamo túmba ampantasámbá úsúmai ánáan-kwisuwesa aíyayaankaꞌa káráꞌumaresa óikaꞌa káátamaresa miyá úmakon-ampantawaraꞌa túwana

Ísu séna awátúwéwana méraino siyáiye.

Óraaꞌ-waasi Ísumba tufuwíyan-aaimo siyáan-aai.

Mátíyu 26:1-5, Mááka 14:1-2, Rúku 22:1-2

45 Yúndaa-waasisomba Máríyaampaꞌo kun-kwáásí Ísumo úmba awánésa timankúnkúmba ésa Maníkómpákémbá kunkáiye suwasá 46 tuwímbai ímbaniye sésa ámáán-kawaa-waasifaꞌa kosésa Ísumo ún-aai simátímúwasa 47 minááí isésa ámáán-kawaa-waasiye óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye aaimó ísón-kwaasi táántesa sésa ímbo awánáúnda-kisau wémaimba póta nórasaawa ónaumno. 48 Úwoimo túwáananasaamo éna miyán-kísáú wémainasa pósa seyaafáꞌnánká wenááisafesa timankúnkúmba ónááwe. Minkáꞌá Rómu-kamani-waasi tésa óraaꞌ-amaan-damba tatawísísuwesa kentáá seyaafáꞌnánká sáwíꞌa uwásínkáafonifo nórasaawa ónaumno suwaná 49 moóráwigon-awiꞌa Káyafaasi minkánáá aifaꞌ-ámáán-káwáágó póna wemá séna ímba kaweꞌ-úmai wéisaawe. 50 Yúndaa-waasi seyaafáꞌá púwófo séna moóráwigo puwíníye

Káyafaasi siyáiye.

51 Minááímó súmba ímba wení imáyáafinkemba siyáifo minkánáá aifaꞌ-ámáán-káwáágó mérontafena póna Maníkó imáyáa amúwana paápé úmai séna Yúndaa-waasi seyaafáꞌ-wáásísáféna ísámai Ísu puwíníye. 52 Ímba Yúndaa-waasi aantemba Maníkón-árááꞌan-ofo fíꞌo-fiꞌom-barafaken-kwaasi mimbóráíꞌa úmai méraiwae séna Ísu puwíníye. 53 Káyafaasi minááí súwasa minkákémbá Yúndaa-oraaꞌ-waasi Ísumbo tufuwíyan-aai suwaná 54 mindásafena Ísu ímba Yúndaa-oraaꞌ-waasi túrankaꞌo númba tiyuwéna máásai-maragoni awáífáꞌá Éfáráímu-naopaꞌa kúmba

wení kísau-waasiseꞌa koméraawe.

55 Komérowana tíyótaimo í-tánón-kánáá ampáámbá úwasa pósa tirumbó kaweꞌó íyanesa naaóꞌ-naokemba Yérúsaremu-naopaꞌa kotúwaandu ésa 56 Ísuntafesa móawana-meawana ésa óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa túwaandu ésa sésa tanómbo opaꞌá tíní ína tíníyo siyáawe. 57 Óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáán-kawaa-waasiye sésa Ísumbo awánésamo ésa simásimiyata taꞌótóráano sumbá mindásafesa úwoi-waasi sésa tanómbo opaꞌá tíní ína tíníyo siyáawe.

Copyright information for `AUY