John 12

Máríyaa Ísun-aísamaiyaꞌa asaa-wiyúm-básáwémbó aꞌánkarain-aai.

Mátíyu 26:6-13, Mááka 14:3-9

Tíyótaimo í-tánón-kánáá kárikaꞌa túwana afaꞌmóráe-kanaa úwoi wérowana Ísu Pétáni-naopaꞌa wéna pukómpinkemba íyáfasinankaraiwain-awiꞌa Rásarasini naaópaꞌa kúwasa Ísuni tómbá kúfuꞌumarowana Ísuwe Rásarasiyeꞌa tómbó náíyapaꞌa méroyana Mááta mintómbá maimái tímaꞌmaena kúwana Máríyaa asaa-wiyúmbó úm-basawemba óraaꞌ-ontankakemba méyámbakena Ísun-aísamaiyaꞌa sáwífaꞌa fatímarena wenaꞌnóntáusamba uwátuwowana mimbásáwén-kwíyúnkó óraaꞌ-wiyumba naaúmpaꞌa iyúwana moóráwigon-awiꞌa Yúndasi-Ísakerioti séna nóra sénawa mimbásáwémbá timénamo óraaꞌ-ontamba 300 kina maiyénamo ímbo óntamo makáan-kwaasi tuwín-timeraane séna minááímó siyáimba Ísuni pintaruꞌó maíndawi siyáiye. Ímba ónta-iyain-kwaasi-imayaa éna siyáifo wemá Ísuni waásiti óntankaꞌa káráwiyowi uméntéꞌo úwai póna minóntámpínkémbá maénae séna minááí súwana Ísu séna minínínkómbá étúwéwana úwoi miyá íno. Púwónanamo asinkáíndasafena miyá wéiye. Ímbo óntamo makáan-kwaasi keséꞌa aasiyaasí maéꞌmaeꞌa íyaꞌa túwaꞌnai ónááfo kemá keséꞌa marapáꞌá ímba maéꞌmaeꞌa ónaumne Ísu siyáiye.

Rásarasimba tufuwíyan-aaimo siyáan-aai.

Súwasa Pétáni-naopaꞌa Ísu méraiye sumbá sáwífaꞌ-waasi Yúndaa-waasi isésa Rásarasi pukówana íyáfasinankarowinteꞌa kotuwánánae sésa kuráa. 10 Rásarasimba íyáfasinankarontafesa pósa Yúndaa-waasi miwítí óraaꞌ-waasi tiyuwésa Maníkómpákémbá kunkáiwaimpata kónae sésa suntáfésa óraaꞌ-amaan-kisau-waasi Rásarasimba tufuwíyan-aaiwaraꞌa siyáawe.

Ísu Yérúsaremufaꞌo kuráin-aai.

Mátíyu 21:1-11, Mááka 11:1-11, Rúku 19:28-40

12 Fénáíkaamba ásé-masawemba aꞌánkaraifo káfékaamba Yérúsaremufaꞌa Ísu tíníye sumbá waásisomba minááí isésa 13 taaénáma taráꞌmaesa aampakémbá koaiyésa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa Fasiꞌaénkó aiꞌmáráísana kunkáiwaimba Maníkó kaweꞌá wéuwankaiye. Wení Ísareri-waasiti kawáágón-iye wenáwíta mósá maráúmne suwaná 14 moórá-poigon-awiꞌa tónkigo Ísumba ayááꞌmaena túmba 15 naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Sáíyóni-naopaken-kwaasi tááꞌa ifó
kentí kawáágó wétiye. Tónki-araako
ayááꞌmaena wétiye
agaimarénamo siyóntemba miyáumai Ísu tiyáiye.
16 Minkánáá wení kísau-waasi ímba imáyáa úmai táákaꞌa makónkaꞌa pósa Ísu pukómpinkemba wíyómpaꞌo iyúnkaꞌa táákaꞌa marésa sésa aúfáífimba wérainkaꞌa póna miyán-iye siyáawe. 17 Ísuma Rásarasi pukómpinkembo íyáfasinankomba awánésa tuwímbai-waasi simátímúwasa 18 isésa mindásafesa pósa aampakémbá koaíyówasa 19 óraaꞌ-amaan-kisau-waasi keáímbá sésa seyaafáꞌnánká kentáá siyuwésa wenarááí-aantemba wéwaefo nórasaawa ónaumno siyáawe.

Kíríki-aempaken-kwaasi Ísumba awánánaemo siyáan-aai.

20 Yérúsaremu-naopaꞌa ámáán-aai isánae sésa Yúndaa-waasi kuwasá Kíríki-waasiseꞌa wésa 21 Fírípi Káríri-aempaꞌa Pétésáíta-naopaken-kwaasigompaꞌa tésa sésa Ísumba awánánaeta wétune suwaná 22 Fírípi Éndurumba kosimámena áíꞌmaesarai Ísumba kosimámúyana 23 Ísu séna kemá waási úrankomba kesúwíko óraaꞌo índasafena káféꞌa wépaaꞌiye. 24 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Ánáuntumbo úwoimo wérenamo éna ímba arambá iyáínífo ánáuntumba uꞌmárááwana aáénkarena áruma wiyéna sáwífaꞌ-aramba imái áfu káíníye. 25 Miyámó ontembá tirááímo táínda-iꞌo ésa ímba kaweꞌ-úmai méranaafo maambárárákén-ímáyáámó tuwáíyawi aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 26 Kentáfésa ení kísaumo maénae síyawi kembá sirááíwáéro. Miyámó íyawi keséꞌa méranaawe. Kesí kísaumo maíyawi kesifo kentúwíꞌa mósá maráíníye

Ísu siyáiye.

Ísu wemó puwíndasafena siyáin-aai.

27 Ísu simátimena séna kesirunkó umbaiséꞌa wétaimba póꞌa nóra sénaumno. Kesifóo maanúmbáí-tántááꞌó kempáꞌó tínda maisiyuwaaó ímba miyá sénaumpo kemá mindásafeꞌa kunkáumne. 28 Kesifóo enáwíko óraaꞌa íníye súwana wíyómpakemba aaí séna éꞌa kesúwíꞌa óraaꞌa uráunda póꞌa anekaꞌá ónaumne súwasa 29 méron-kwaasisomba isésa tuwímbai sésa wíyónaai siyé suwasá tuwímbai sésa Maníkóní kísau-waasi wíyómpakewi aaí wésimamiye suwaná 30 Ísu simátimena séna minááímó ísáámba ímba kembó súwaꞌnai índanifo kembó túwaꞌnai índaniye. 31 Marapáꞌ-wáásímó aaifimbó maitinkáínda-kanaa wétiye. Marapáꞌ-wáásítí sáwí-kawaagombo watiyuwáínda-kanaa wétiye. 32 Aaraa-táíyáꞌó mó tufusíyan-kanaa seyaafáꞌá imáyáa tíménasa kempátá ténááwe Ísu siyáiye. 33 Miyámó siyáimba aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíndasafena súwasa 34 waásisomba isésa sésa Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkómó íyáfasinankaraiwai aasiyaasí maéꞌmaeꞌa íníye siyáifo emó sénda kemá waási úrankomba aaraa-táíyáꞌá mó tufusíyaꞌa puwónaumne wésempo emá nááwawa sé ewá sénó suwaná 35 Ísu séna waási sáma kátinkaundawi úndanifo kárikaꞌa keséꞌa méranaumne. Waásimo kumeuꞌó in-áémpáꞌó kombá nááfaraꞌi wégowasa pósa ímba wéawanaawe. Kumeuꞌó in-tántáákó kempáꞌá tifó séꞌa sámo kátínkáípaꞌa méraaro. 36 Sáma kaimbá póꞌa kentáféꞌa séꞌa kentáásí ságoma óne sembá póꞌa ságoni árááꞌmarimba úꞌmai méranaawe Ísu siyáiye.

Yúndaa-oraaꞌ-waasi Ísuntafesa ímba timankúnkúmbo uráan-aai.

Ísu simátimena tiyuwéna aúpáꞌá méraiye.
37 Túrankaꞌa kawe-kísáú ímba awánaraan-kwaameꞌo uráimbanifo wentáfésa ímba timankúnkúmba ésa Maníkómpákémbá kunkáiye siyáawe. 38 Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Áísáya siyáin-aai éraiꞌa siyáiye.

Fasiꞌaénkóo kaweꞌ-ááí kosimátimunasa minááísáfésa ímba éraiꞌe wésewe. Ení fasiꞌaémbá aráátimendanifo ímba awánaraawe
Áísáya agaimaréna siyáiye.
39 Ísun-aaisafesa ímba timankúnkúmba untáféna naaófáꞌá Áísáya agaimaréna séna

40 Maníkó túramba kafítúwáísasa pósa túramba ímba awánaraawe. Maníkó tááꞌa káúntuwaisasa pósa ímba ísaraawe. Maníkómó simbá miyá uráunda pósa kempáꞌá ímba tíyaꞌa sáwí-imayaa maitiyuwéꞌa kaweꞌá uwátinkanaumne
Maníkó siyáiye Áísáya agaimaréna séna
41 Ísuni sáma awánaraimba póna minááí agaimaréna siyáiye.

42 Yúndaa-oraaꞌ-waasi tuwímbai Ísuntafesa timankúnkúmba ésa Maníkómpákémbá kunkáiye sésa ámáán-kawaa-waasi ámáán-daumpaꞌa íyófo sésa aambá fáíꞌmaraafoniye sésa ímba aforaꞌá sumbá 43 Maníkó kesúwíꞌa mósá maráínkwae-imayaa ímbanofo waási tuwímbai kesúwíta mósá maráíwae-imayaa ésa miyán-ímáyáá umbá pósa Ísuntafesa éraiꞌe ímba aforaꞌá siyáawe.

Ísu simátimuwasa tuwínkaaꞌo uráan-aai.

44 Ímba aforaꞌá suwaná Ísu óraaka séna kesááisafesa éraiꞌe sésa kenkáꞌá timankúnkúmbo íyawi ímba kentáfésa aantemba ofo siꞌmákaiwaintafesawaraꞌa timankúnkúmba wéowe. 45 Kesí áwáumo suwánaawimo ombá ímba ken-aantemba wésuwanaafo siꞌmákaiwainkwaraꞌa wéawanaawe. 46 Marapáꞌó kumúnda waási sáma kátinkaundawi únda pósa kenkáꞌá timankúnkúmbo íyawi ímba kumeuꞌó in-áémpáꞌá méranaawe. 47 Kesááimo ímbo ísámai kaweꞌó owí aaifimbó maitinkáí ímba kemá úne. Marapáꞌ-wáásí ímba aaifimbó maitínkáandasafeꞌa kumúndanifo sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkanaeꞌa kunkáumne. 48 Ánaaen-kanaaraꞌa kesáái isésa tínaaembo uwásinkaiyawi sésa kaweꞌ-ááí sínaaemba uwámakaundaniye sénááwe. 49 Ímba kesí imáyáafinkemba súmpo kesifo siꞌmákaiwai simásímakain-aai súnda póꞌa ánaaen-kanaa tínasa sésa kaweꞌ-ááí sínaaemba uwámakaunda ímbo oráámbá uráundaniye sénááwe. 50 Kesifon-aai aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyan-aain-iye. Súnda-aai kesifo simásímakain-aai simátimune Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY