John 13

Ísu wení waási tísamaimo non-kwitínkarain-aai.

Tíyótaimo í-tánón-kánáá aafáyáaraamba úwana káfékaamba Ísu imáyáa éna séna marapáꞌá tuwéꞌa kesifompáꞌó kunuweréꞌo íyónda-kanaa tiyé séna marapáꞌ-wáásí wenááimo ísón-kwaasi áfááraumai imáyáa tiména miwísáfénawe séna puwíníye súwana waántáwanko Sáímonin-ááninkomba áwíꞌa Yúndasi-Ísakeriotimba Ísuni pintaruꞌá uwó-ímáyáá ámakowasa Ísuwe wení kísau-waasiye tómbá wénowana afowámá seyaafá-fásíꞌáémbá ámakowana póna Maníkómpákémbá kunkáunda póꞌa kunuweréꞌa iyónaumne-imayaa Ísu éna póna tómbá wénowana íyáfasinena paákákén-únánkwátói faúꞌmarena táúri káráꞌumaena táúfapimba nombá fatímarena wení kísau-waasi tísamai non-kwitinkéna táúrisamba uwátuwena Ísuma Sáímoni Pítaampaꞌa túwana séna Fasiꞌaénkóo ímba kesísamai non-kwisinkaaó súwana Ísu séna kemó úndama káféꞌa ímba wéisaanda po ánaaemba isáínone súwana Pítaa séna kesísamaimo non-kwisínkéndasafeꞌa aꞌáo símasimaꞌa ónaumne súwana Ísu séna enaísamaimo ímbo non-kwiyánkáanamo éma kesí waási-iꞌa ímba ínone súwana Pítaa séna Fasiꞌaénkóo ení waási-iꞌa ónae súmpo ímbo sísamai aantemba non-kwínda síyayaankwara siꞌnónkwáráꞌá non-kwiyuwó súwana 10 Ísu séna nombó pékáawimo ésa ímba seyaafá-túfáꞌá non-kwiyónááfo tísamai aantemba non-kwiyónááwe. Kembiwí non-kwisaawaná kímborawigo ímba non-kwiyáiyemo súmba 11 Ísu wení pintaruꞌ-wáásígómbá ísarontafena séna kembiwí non-kwisaawaná kímborawigo ímba non-kwiyáiye siyáiye.

12 Ísu simátimena tísamai non-kwitiyuwéna paákákén-únánkwátóimo faúꞌmaromba maimái úmaena ménamo tómbó némopaꞌa wéna tísai ena séna kemó úndawini áwáuma éra isaaó. 13 Kentáféꞌa séꞌa uwáítáíꞌ-iwáí Fasiꞌaénkó ónemo sembá éraiꞌa miyán-kwáásí úne. 14 Kemá kembó uwáítáíꞌ-úndawi kentí Fasiꞌaénkó póꞌa tísamaimo non-kwitinkáúndasafeꞌa kemá moórá-mora non-kwitínkáaro. 15 Kemó kembó aráátimundantemba kembiwíwáráꞌá miyán-oro. 16 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Kísau-waasimo ésa miwítí óraaꞌ-waasigomba ímba íyáákanaawe. Tiꞌmákaiwain-aai maimaésa kosimátímakaawimo ésa tiꞌmákaiwaimba ímba íyáákanaawe. 17 Miyáumai kemó únda éꞌa awánaafo miyámó íyambo íyana tirunkó kaweꞌá íníye. 18 Kempínkémbá ímba seyaafátáféꞌa súmpo kendé-íꞌo uwátinkaunda-waasi éꞌa tuwánaraumne. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna keséꞌa moóráfinkembo tómbó naráiwai kesí pintaruꞌ-wáásín-iye agaimarénamo siyáimba éraiꞌa siyáiye. 19 Ímba paápé uráisaꞌa simátimunda póna ánaaemba paápé ínaꞌa kentáféꞌa timankúnkúmba éꞌa Maníkómpákémbá kunkáiye sénááwe. 20 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Tiꞌmáráanasa wíyawi-taai ísámai kaweꞌó íyanten-úmai kesáái ísámai kaweꞌá ónááwe. Kesááimo isáíyanten-úmai siꞌmákaiwain-aai isánááwe Ísu siyáiye.

Moóráwigo kesí pintaruꞌá máíníyemo Ísu siyáin-aai.

Mátíyu 26:20-25, Mááka 14:17-21, Rúku 22:21-23

21 Ísu simátimena wenarunkó umbaí tówana séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Kempínkémbá moóráwigo kembá namuro-wáásímá aráátiminiye súwata 22 wení kísau-waasi moórá-mora wenaúfínayaafimba éta nááwantafenawa síyó séta 23 wení kísau-waasigo Ísu kembá arumbá símakowi Ísuni ewaaꞌá méraawanana 24 Sáímoni Pítaa kentáféna aúwáꞌnáán-kwaameꞌa éna séna nááwantafewa sénó sé áísai uwo súwaꞌa 25 wení ewaaꞌá kífaeꞌa áísai eꞌa séꞌa Fasiꞌaénkóo emó sénda nááwaꞌiyo séwánana 26 Ísu séna kemó tómbó nompín-tuꞌmaimo áménda-waasi wemán-iye séna tómbá maimaéna nompín-tuꞌmai miwámbá Sáímoni-Ísakeriotin-ááninkon-awiꞌa Yúndasimba amúwana 27 mintómbá maúwana waántáwanko wenarumpimbá iyúwana Ísu simámena séna emó ónae sinda-íꞌa maaránkaꞌa uwó Ísu súwasa 28 tómbó wénesamo méron-kwaasi Ísumo sún-aaigoni áwáuma ímba ísámai kaweꞌá umbá 29 sésa Yúndasi óntankaꞌo káráwiyowintafena Ísu séna ímbo óntamo makáan-kwaasi tuwímbai timiyó Ísu siyémá sésa tanómbo káúfón-kanaaratafesa sésa tómbá méyánuwo Ísu siyémá suwaná 30 Yúndasi Ísumo amún-tomba maimaéna minúwóíyáán-úmai máápaꞌa kumúwana kumeuꞌá uráiye.

Aú-amaambo simátímakain-aai.

31 Yúndasi máápaꞌa kumúwana Ísu séna káféꞌa waási úranko súwíꞌa óraaꞌa isaná kesí kísaugo Maníkón-áwíꞌa óraaꞌa íníye. 32 Kesí kísaugo Maníkón-áwíꞌa óraaꞌo intembá káféꞌa Maníkó kesúwíꞌa óraaꞌa uwásinkainiye. 33 Kesí iyámpóísono. Kárikaꞌa keséꞌa méꞌa tiyúwáanaꞌa siyaafáí ónááwe. Yúndaa-waasisafeꞌo éꞌo simátimeꞌo súndantemba kentáféꞌa séꞌa íyóndaraꞌa ímba kanaaꞌá iyónááwe. 34 Aú-amaamba simátíménaꞌa kesirumbó timúndanten-úmai moórá-mora-waasi kentirumbá tíméro. 35 Moórá-mora kentirumbó timíyasamo ésa tuwánésa sésa Ísuni kísau-waasin-owe sénááwe Ísu siyáiye.

Pítaa ánaaeniꞌa uwásinkainiyemo siyáin-aai.

Mátíyu 26:31-35, Mááka 14:27-31, Rúku 22:31-34

36 Ísu simátimuwana Sáímoni Pítaa áísai ena séna Fasiꞌaénkóo nááfara iyínono súwana séna íyóndaraꞌa káféꞌa ímba sirááíwainompo ánaaemba sirááíwainone súwana 37 Pítaa séna Fasiꞌaénkóo nóra séra káféꞌa ímba embá arááíwaenaumno. Ímba póꞌa áwaꞌnai eꞌa púwónana kaweꞌá íníye súwana 38 Ísu séna áwaꞌnai eꞌa puwónaumnemo sénda kemá éraiꞌa simámeꞌa súne. Kokórigomo ímbo ááimo siyáindaraꞌa kaumbo-íkáꞌá kentáfé séma ímba awánáúnda-waasin-iye

sínone Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY